Opinie i wydarzenia

TSUE: w Polsce niezawisłość i bezstronność nie są zagwarantowe

Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z traktatu o Unii Europejskiej w kilku punktach - ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wyrok w sprawie dotyczącej zmian w polskim sądownictwie. W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska wniosła przeciwko Polsce skargę do TSUE, oceniając, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw naruszają unijne prawo. Jak oceniła Komisja Europejska, "nowe przepisy (z 2019 roku) nie pozwalają polskim sądom na weryfikację, czy spełnione są unijne standardy, dotyczące niezawisłego i bezstronnego sądu, poprzez uniemożliwienie kontroli sądowej zgodności z prawem powołania sędziów, a sędziom nieprzestrzegającym tego zakazu grozi postępowanie dyscyplinarne". W toku postępowania, na wniosek Komisji Europejskiej, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE postanowieniem z 14 lipca 2021 roku nakazała Polsce zawieszenie stosowania kwestionowanych przepisów, a w szczególności przepisów dotyczących kompetencji nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu wydania wyroku w sprawie.

05.06.2023
Długość: 7 min