Prawo

Prawo

Wizja lokalna to czynność, która powszechnie kojarzona jest z postępowaniem karnym. Polega ona na bezpośrednim poznaniu przez organ procesowy miejsca zdarzenia. Jest to zatem szczególny rodzaj oględzin miejsca. Nie została ona jednak zdefiniowana wprost w przepisach. Wizja lokalna to także jedna z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pacjenci mający ważne ubezpieczenie mogą liczyć na szereg udogodnień związanych z rehabilitacją – zarówno na skierowanie do sanatoriów NFZ, jak i z ZUS. Do sanatorium może skierować lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powinien złożyć właściciel nieruchomości po spłacie kredytu. Wierzyciel zobowiązany jest zaś w takiej sytuacji do dokonania czynności, które umożliwią takie wykreślenie. Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na formularzu KW-WPIS, czyli wniosku o wpis do księgi wieczystej. Jak wypełnić i złożyć wniosek?

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 8 stycznia 2020 r. na terenie Polski, poza kilkoma wyjątkami, istnieje obowiązek wydawania elektronicznych recept. Wątpliwości jednak budzą terminy realizacji e-recept.

Gdy małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu, zazwyczaj dochodzi do rozwodu. W uzasadnionych przypadkach można jednak ubiegać się o unieważnienie ślubu kościelnego, a także stwierdzenie nieważności małżeństwa cywilnego. Jakie mogą być przyczyny unieważnienia małżeństwa? Jak wyglądają procedury? Czy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa cywilnego?

Sprawy sądowe mogą się wiązać z koniecznością poniesienia niemałych kosztów. Zgodnie z przepisami, w niektórych sytuacjach można liczyć na zwolnienie z kosztów sądowych. Warto wiedzieć, co trzeba zrobić, aby było to możliwe. Jak złożyć wniosek do sądu o zwolnienie z opłat? Komu takie zwolnienie przysługuje?

Podżeganie jest to nakłanianie kogoś do popełnienia przestępstwa. Aby można było mówić o wystąpieniu podżegania, działanie musi być świadome – podżegacz musi chcieć, żeby osoba trzecia popełniła przestępstwo, na przykład podżega do pobicia. Prawo zna również instytucję podżegania do nienawiści. Przepisy regulujące podżeganie zawarte są Kodeksie karnym. W artykule wyjaśniamy, jak odróżnić podżeganie od pomocnictwa i podżeganie od sprawstwa. Podajemy, jakie konsekwencje z tytułu podżegania przewidział ustawodawca.

W literaturze szalbierz to pejoratywne określenie osoby, która oszukuje i wykorzystuje kogoś. Słownik języka polskiego definiuje szalbierstwo jako oszustwo, zwłaszcza wyłudzenie czegoś, a słownik synonimów podaje, że szalbierstwu blisko do macherstwa, malwersacji czy bałamuctwa. Polskie prawo szalbierstwem nazywa skorzystanie z jakiegoś świadczenia lub usługi bez zamiaru zapłaty należności. W artykule rozstrzygniemy, czym jest szalbierstwo (przestępstwo czy wykroczenie?) i co za nie grozi.

Odpowiedzialność deliktowa to obok odpowiedzialności kontraktowej jeden z rodzajów odpowiedzialności cywilnej. Polega ona na odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, czyli tzw. deliktem. Szczególnym rodzajem deliktu jest delikt konstytucyjny.