TVN24 | Polska

Sejm zdecydował w sprawie "tarczy 4.0", emerytur rocznika 1953 i dodatku solidarnościowego

TVN24 | Polska

Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP
TVN24Sejm decyduje w sprawie poprawek Senatu do tzw. Tarczy antykryzysowej

Sejm przyjął większość zgłoszonych przez Senat poprawek do tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0. Wcześniej parlamentarzyści uchwalili ustawę w sprawie ponownego przeliczenia wysokości zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953 i odrzucili większość poprawek Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym, między innymi zmiany podwyższające to świadczenie i zasiłek dla bezrobotnych do 1500 złotych.

W piątek wieczorem Sejm przyjął 91 ze 126 zgłoszonych przez Senat poprawek do tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0. Jak poinformował przed głosowaniami szef komisji finansów Henryk Kowalczyk, spośród 91 rekomendowanych przez komisję poprawek 32 miały charakter legislacyjny, a 59 - merytoryczny. Wśród przyjętych poprawek Senatu znalazły się wszystkie, na przyjęcie których zgodził się w czasie posiedzenia komisji rząd.

Znaczna część z nich to poprawki legislacyjne opracowane przez senackich prawników. Według Senatu doprecyzowują one przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne, korygują dostrzeżone uchybienia i luki, usuwają błędy legislacyjne czy regulacje bezprzedmiotowe. Poprawki zostały przyjęte blokiem, w jednym głosowaniu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Zgodnie z przyjętą poprawką Senatu nieco zmieniony został tytuł ustawy oraz przepis określający jej zakres. Nowa nazwa to ustawa o "dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19". Przyjęto poprawkę, która ma na celu uregulowanie kwestii związanych z przedłużaniem terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów w sprawie zamówień publicznych tak, by uwzględniały i równoważyły interesy wszystkich stron.

Odrzucone poprawki dotyczące Kodeksu karnego i "janosikowego"

W ustawie znalazła się też senacka poprawka, która doprecyzowuje definicję "powierzchni handlowej" w galeriach handlowych powyżej 2000 m kw., aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje ona swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Założono przy tym, że zmiana ta wejdzie w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r. Przyjęto też poprawki, które pozwalają, by wniosek o świadczenie postojowe mogli składać do ZUS również sami zainteresowani, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

Sejm odrzucił natomiast poprawkę, wykreślającą z ustawy część przepisów, które - zdaniem Senatu - nie są związane z COVID-19. Chodziło m.in. o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów powszechnych. Przepadły też poprawki, które miałyby pozwolić bogatym samorządom na nieopłacanie "janosikowego" przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 procent dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ustawa w sprawie emerytur rocznika 1953

Wcześniej Sejm uchwalił ustawę w sprawie ponownego przeliczenia wysokości zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowych przepisów mogą skorzystać około 74 tysiące osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 złotych - za przyjęciem ustawy głosowało 445 posłów, 5 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki złożone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, które zakładały między innymi możliwość przeliczenia emerytury także innym rocznikom, które na skutek niekorzystnych zmian otrzymują niższe świadczenie. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Odrzucone poprawki Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym

Głosami polityków klubu Prawa i Sprawiedliwości odrzucono z kolei większość poprawek Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym – między innymi zmiany podwyższające to świadczenie i zasiłek dla bezrobotnych do 1500 złotych. Posłowie zgodzili się natomiast na część poprawek doprecyzowujących.

Ustawa przewiduje, że dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku w wysokości 1400 złotych miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 roku rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia - opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. Wniosek ma mieć formę dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS.

Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (to znaczy, że nie będzie skracał okresu pobierania zasiłku bądź stypendium, ale wlicza się do niektórych uprawnień pracowniczych).

Ustawa zakłada także podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 złotych w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku, a później - 942,30 złotych. Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września 2020 roku. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Autor:asty/kg

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości