TVN24 | Polska

Pozwolenie na broń. Kto i na jakich warunkach może je otrzymać? Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia?

TVN24 | Polska

Autor:
red.//mm
Źródło:
tvn24.pl, gov.pl, policja.gov.pl
Pierwsza "Strzelnica w powiecie" otwarta
Pierwsza "Strzelnica w powiecie" otwartatvn24
wideo 2/2
tvn24Pierwsza "Strzelnica w powiecie" otwarta

Uzyskanie pozwolenia na posiadanie własnej broni palnej nie jest proste i wiąże się z obowiązkiem spełnienia wielu wymagań. Obejmują one nie tylko przejście egzaminów i badań lekarskich, ale także możliwość udokumentowania celu, dla którego broń ta jest potrzebna. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o pozwolenie na broń, jak je zdobyć i ile to kosztuje.

● Pozwolenia na broń wydają Wydziały Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. ● Aby ubiegać się o pozwolenie na broń trzeba m.in. zdać egzaminy oraz przejść badania lekarskie i psychologicznej. ● We wniosku o pozwolenie konieczne jest podanie celu, dla którego potrzebne jest posiadanie broni. ● Wymóg posiadania pozwolenia na broń nie dotyczy broni czarnoprochowej. Jej posiadanie również regulowane jest jednak przepisami.

Warunki uzyskania pozwolenia na broń precyzuje ustawa o broni i amunicji z 1999 roku. Dokładnie określa ona kto może ubiegać się o pozwolenie i w jakim celu można posiadać w Polsce broń.

Pozwolenie na broń

Warunkiem możliwości ubiegania się o pozwolenie na broń jest spełnianie podstawowych wymagań. Wymagania te stanowią, że starać się o takie pozwolenie mogą osoby, które:

● mają ukończone 21 lat, ● mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, ● mają pełną zdolność do czynności prawnych, ● mają zdolność fizyczną i psychologiczną do posiadania broni, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim i badaniem psychologicznym, ● mają pozytywną opinię Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniego do miejsca zamieszkania wnioskującego o pozwolenie na broń, ● nie są skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń wydaje policja, a dokładniej Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji właściwej dla adresu zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o wydanie pozwolenia na broń zawiera:

● dane osobowe, ● rodzaj broni i jej przeznaczenie, ● ilość posiadanych sztuk broni, ● cel posiadania broni, np. sportowy, kolekcjonerski, ochrona osobista.

Do wniosku o pozwolenie na broń trzeba dołączyć ponadto następujące dokumenty:

● potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, ● orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią, ● kopia dowodu osobistego, ● dwie fotografie (3 cm x 4 cm), ● dokument potwierdzający istnienie ważnej przyczyny posiadania broni. 

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć na komendzie osobiście lub wysłać listem poleconym. Ważne jest, aby wniosek był poprawnie wypełniony i zawierał komplet dokumentów dodatkowych, w przeciwnym razie zostanie on odrzucony.

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określony jest cel, rodzaj i liczba broni, którą można posiadać. Uzyskanie pozwolenia na broń jest nieco łatwiejsze w przypadku broni sportowej, łowieckiej czy kolekcjonerskiej. Jeśli celem posiadania broni ma być natomiast ochrona osobista, często trudniej jest dowieść, że broń jest do tego rzeczywiście potrzebna. 

Pozwolenie na broń - dokumenty

Szczególnym wymogiem podczas ubiegania się o pozwolenie na broń palną jest przedstawienie celu, dla którego jest ona potrzebna. Cel ten należy potwierdzić dołączając do wniosku dodatkowe dokumenty takie jak:

● do celów sportowych: patent strzelecki, licencja zawodnicza, ● do celów łowieckich: zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim oraz zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania, ● do celów kolekcjonerskich: zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim, ● do rekonstrukcji historycznych: zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu organizującym rekonstrukcje historyczne, statut stowarzyszenia, zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej, ● do celów pamiątkowych: dokument potwierdzający nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia, ● do celów szkoleniowych: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich, dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich, ● do celów ochrony osobistej: informacje lub dokumenty potwierdzające stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia wnioskodawcy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Miała być "strzelnica w każdym powiecie". "Zamiast 380 powstały dwie"

Pozwolenie na broń - egzaminy

Do uzyskania pozwolenia na broń konieczne jest również zaliczenie specjalnych egzaminów - teoretycznego i praktycznego. Egzaminy te uznawane są za trudne i składają się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

Część teoretyczna składa się z 10 pytań z zakresu:

● przepisów dotyczących posiadania broni, ● znajomości ustawy o broni i amunicji, ● znajomości przepisów kodeksu karnego, dotyczących użytkowania broni, ● znajomości regulaminu strzelnic.

Aby zdać egzamin teoretyczny konieczne jest bezbłędne odpowiedzenie na wszystkie pytania - nie dopuszcza się ani jednej pomyłki.

Egzamin praktyczny weryfikuje natomiast, czy ubiegający się o pozwolenie na broń potrafi:

● rozkładać i składać broń, ● ładować amunicję, ● zabezpieczać i odbezpieczać broń, ● strzelać z użyciem broni, na którą ma być wydane pozwolenie.

Miejsce zdawania egzaminu uzależnione jest od rodzaju broni, na którą ma być wydane pozwolenie. Egzaminy są organizowane przez policję, ale też np. egzamin praktyczny na broń łowiecką czy sportową odbywa się w związku, do którego należy osoba ubiegająca się o pozwolenie. 

Pozwolenie na broń - badania

Wniosek o pozwolenie na broń musi zawierać również orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią. Zarówno badania lekarskie, jak i psychologiczne, mogą wykonywać wyłącznie specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia. Ich listę w danym województwie można znaleźć m.in. na stronach internetowych policji.

Badania lekarskie do pozwolenia na broń weryfikują zdrowie fizyczne i sprawność wnioskodawcy. Z kolei testy psychologiczne to rozmowa z uprawnionym do jej przeprowadzenia specjalistą, podczas której wnioskujący o pozwolenie na broń odpowiada na pytania psychologa. Badanie psychologiczne ma na celu wydanie oceny poziomu umysłowego wnioskodawcy, jego osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.

Aby orzeczenia zostały przyjęte, muszą zostać wydane nie dawniej niż 3 miesiące przed dniem składania wniosku o pozwolenie na broń.

Pozwolenie na broń - koszt

Ubieganie się o pozwolenie na broń wiąże się z koniecznością poniesienia wielu kosztów. Na koszty te składa się:

● opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni dla osób fizycznych - 242 zł, ● opłaty za pozwolenie - zależą od rodzaju broni, na którą ma być wydane pozwolenie - 100-1000 zł, ● badanie lekarskie - maks. 15 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia netto w danym roku kalendarzowym, czyli w 2022 roku nie więcej niż 742 zł, ● badanie psychologiczne - maks. 15 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia netto w danym roku kalendarzowym, czyli w 2022 roku nie więcej niż 742 zł, ● egzamin teoretyczny i praktyczny - cena zależy od rodzaju pozwolenia, najczęściej wynosi od 500 do 1000 zł, ● zaświadczenie uprawniające do nabycia broni – 17 zł.

W przypadku starania się o pozwolenie na broń sportową trzeba doliczyć też opłaty za członkostwo w klubie sportowym — wpisowe i składkę roczną. Wysokość tych opłat jest różna w zależności od danego klubu.

Broń bez zezwolenia

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie każdy rodzaj broni palnej wymaga uzyskania pozwolenia na broń. Wyjątek stanowi broń czarnoprochowa, czyli broń wykorzystująca tradycyjny czarny proch i podlegająca innego rodzaju restrykcjom.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czym jest czarny proch i jakie ma zastosowania?

Autor:red.//mm

Źródło: tvn24.pl, gov.pl, policja.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości