Ostatni dzień ferii. "Dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach"

TVN24 | Polska

Autor:
ads//now
Źródło:
PAP
Dzieci wracają do szkółTVN24
wideo 2/8
TVN24Dzieci wracają do szkół

W niedzielę kończą się ferie zimowe, które w tym roku ze względu na epidemię COVID-19 trwały w całym kraju w tym samym terminie. W poniedziałek do szkół wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Jak wyjaśniał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, mówiąc o organizacji zajęć, "dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach". Starsi uczniowie pozostaną w zdalnym systemie nauczania.

Od poniedziałku uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, wracają do nauki stacjonarnej w szkołach.

Dyrektorzy szkół podstawowych będą zobowiązani do prowadzenia świetlic dla uczniów klas I-III. Zajęcia świetlicowe - zaleca ministerstwo - powinny odbywać się w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Wydzielone klasy, obniżone ławki. Poznańska SP 56 gotowa na powrót dzieci do szkołyTVN 24

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Czarnek: dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach

Powrót do szkół najmłodszych uczniów odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały wytyczne dla szkół.

- Dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach - będą klasy od klas oddzielone, nie będą się ze sobą te klasy spotykały, nie będzie również spotkań między nauczycielami. Po to to wszystko, żeby zachować maksimum bezpieczeństwa - mówił w minionym tygodniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Wytyczne ministerstwa

Zgodnie z nimi do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę nosa i ust. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie (jeden na dziecko) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady reżimu sanitarnego.

W wytycznych sanitarnych napisano, że każda klasa ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jakie są wytyczne ministerstwa dla szkół? >>>

Dyrektorzy szkół mają tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości lub miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Wskazane jest także wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć oraz częste mycie rąk.

Dyrektorzy są zobowiązani, by ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy uwzgledniający godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Czarnek: po konsultacjach wypracowaliśmy wytyczne dla klas I-III szkół podstawowychTVN24

Co, jeśli uczeń ma objawy zakażenia?

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają w izolacji. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tak zwanego podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (na przykład nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Dlaczego najmłodsze dzieci wrócą jako pierwsze do szkół?Na pytania internautów odpowiadają minister Przemysław Czarnek i prezydent Andrzej Duda.

Starsi uczniowie zostają w systemie zdalnym. Są wyjątki

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych po feriach będą kontynuować naukę zdalną.

W noweli rozporządzenia zapisano, że od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku na obszarze kraju ogranicza się, z pewnymi wyjątkami, stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych.

Od tej zasady wprowadzono kilka wyjątków.

Terlecki o powrocie klas I-III do szkółTVN24

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, będą decydowali o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Od 18 stycznia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym mogą być prowadzone na takich zasadach jak przed feriami - z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Świetlice są potrzebne, jak zatem uniknąć mieszania się grup?12.01. | Kto ma zostać z dziećmi, skoro świetlice nie mogą działać? Jeżeli nauczyciele - to kto zapłaci za nadgodziny? A co z angielskim, plastyką czy katechezą - przecież nauczyciele mają być "przypisani" do klasy? Przedstawiciele szkół podstawowych mają kilka dni na powrót dzieci z klas I-III. Problem w tym, że mają duże obawy, jak to zrobić bezpiecznie.TVN24 Łódź

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich, ze względu na swoją specyfikę, nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Również szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego będzie mogło być realizowane w formie stacjonarnej.

Niedzielski: mam nadzieję, że za dwa, trzy tygodnie wrócimy do testowania nauczycieli, by zobaczyć, jaki jest skutek pandemiczny pójścia dzieci do szkółRadio Plus

Obowiązki dyrektorów

Dyrektor szkoły nadal będzie miał obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy to szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Dyrektorzy szkół nadal będą mogli organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Niedzielski: proponujemy pewne złagodzenie jednego obostrzeniaTVN24

Przedszkola nadal otwarte

Zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmuje przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Tam o wprowadzeniu innej formy nauki: nauczania zdalnego lub hybrydowego, gdzie część dzieci ma zajęcia stacjonarne, a część zdalne, od końca maja decyduje organ prowadzący, za zgodą sanepidu, po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w placówce. W przedszkolach publicznych nie ma też ferii.

Autor:ads//now

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock