W ten sposób można zapłacić niższy podatek

Źródło:
tvn24.pl
Szef KAS o rozliczeniach PIT
Szef KAS o rozliczeniach PITTVN24
wideo 2/8
Wiceminister Marcin Łoboda z apelem do podatników w sprawie rozliczeń PITTVN24

Rozliczając PIT, mamy prawo skorzystać z różnych odliczeń podatkowych, między innymi z ulgi na dziecko, dla młodych, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej czy wspólnego rozliczenia małżonków. Jeśli mamy liczniejszą rodzinę, to możemy skorzystać z ulgi 4+. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z tych zwolnień i zapłacić niższy podatek.

Od czwartku, 15 lutego, podatnicy mogą rozliczać podatki za 2023 r. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, we wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W części zeznań podatkowych są już uwzględnione przysługujące nam ulgi, jednak - po pierwsze - wymagają one kontroli z naszej strony, a po drugie - niektóre odliczenia musimy wpisać sami.

Czytaj także: Pułapki w uldze na dziecko. "Może przysparzać problemów"

Ulga na dziecko w 2024 roku

Ulga prorodzinna, zwana ulgą na dziecko, jest jednym z najpopularniejszych odliczeń podatkowych - korzysta z niej około 5 milionów Polaków. Przysługuje ona rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom, które pełnią funkcję rodziny zastępczej i uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37). 

Ulga wynosi 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie, a na czwarte i każde kolejne - 225 zł miesięcznie.

Na stronie rządowej działanie ulgi na dziecko przedstawiono na przykładzie rodzica z trójką dzieci. "Wtedy ulga wyniesie: 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4224,12 zł rocznie" - napisano.

Więcej informacji o tej uldze, m.in. aktualnych zasadach rozliczenia na 2024 rok, znajdziesz TUTAJ.

Wspólne rozliczenie małżonków

Wspólnie zeznanie podatkowe mogą złożyć osoby, które były: w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zawarły związek małżeński w trakcie 2023 roku oraz jeśli małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.

Trzeba też złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

"W wyniku wniosku (...) podlegacie opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z was). W takim przypadku podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy waszych łącznych dochodów" - podało MF.

Przy czym - dodaje resort - "powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jedno z was w roku podatkowym nie uzyskało przychodów".

Wspólne rozliczenie opłaca się w następujących sytuacjach: - jeden z małżonków nie otrzymuje żadnych przychodów. Wówczas kwota wolna od podatku jest podwajana - w przypadku istnienia dysproporcji w wysokości przychodów małżonków i na przykład łączne rozliczenie może zapobiec wpadnięciu w drugi próg podatkowy, w przypadku którego zastosowanie ma stawka 32 proc.

Firma doradcza EY wyjaśnia, że generalnie, gdy małżonkowie zarabiają podobnie i nie przekraczają poziomu drugiego progu skali podatkowej, takie wspólne rozliczenie może być dla nich neutralne, tzn. nie generuje preferencji podatkowych.

Ulga dla młodych

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Jeśli osiągnęły one przychody do wysokości 85 528 zł, to są one zwolnione z podatku. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników i dotyczy pieniędzy pochodzących z następujących źródeł:

- z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), - z umów zlecenia zawartych z firmą, - z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich), - z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe), - z zasiłków macierzyńskich.

W przypadku uzyskania przychodów, które w całości są objęte ulgą dla młodych, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego.

Obowiązek ten powstaje jednak w kilku sytuacjach, na przykład gdy podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku lub chce skorzystać z "dodatkowego zwrotu" z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych ulgą,

Wówczas trzeba złożyć zeznanie i wykazać w nim także przychody objęte ulgą. Ma to jedynie charakter informacyjny.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej mają prawo skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego (także w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej). Dzięki niej można odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację, która polega na:

- ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych; - ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków; - wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych; - całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co ważne do skorzystania z ulgi uprawniają tyle te wydatki, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. To m.in. zakup materiałów budowalnych do docieplenia, zakup kotła, wymiana stolarki okiennej czy instalacji fotowoltaicznej.

Do tego jest kilka obwarowań, np. wydatki nie mogą być dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Łączna kwota odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł.

Ulga na internet

Prawo do skorzystania z ulgi na internet przysługuje, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystaliśmy z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystaliśmy z niego w zeznaniu za 2022 rok. "Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych" - dodaje MF.

Ulgę odlicza się od:

- dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub - przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36 i PIT-37, a jej maksymalny limit wynosi 760 zł. Limit ten nie przechodzi na kolejny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać podatnik, który:

- jest osobą z niepełnosprawnością lub - ma na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością oraz - poniósł wydatki na rehabilitację lub poniósł wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogły przekroczyć 19 061,28 zł w roku 2023. 

Wydatki, które możemy odliczyć za pomocą tej ulgi dzielą się na limitowane (można odliczyć kwotę, która uwzględnia "górny" lub "dolny" limit kwotowy) i nielimitowane. Do wydatków nielimitowanych zalicza się między innymi:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; - przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; - odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

Ulga na IKZE

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE, funkcjonują od 2012 roku i jako zachętę do oszczędzania na emeryturę wprowadzono możliwość odliczenia wpłat na nie od podatku. Jednak istnieją limity wpłat na IKZE, które w roku 2023 wynoszą:

8 322 zł lub lub 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Odliczenia dokonać mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się:

– na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), – ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), – liniowo (19 proc. podatku, PIT-36L).

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga ta przysługuje osobom, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają emerytury. Dzięki niej mogą być zwolnione od podatku dochodowego przychody, do kwoty 85 528 zł, osiągnięte m.in. z: pracy na etacie, umowie zlecenie, zasiłku macierzyńskiego czy działalności gospodarczej.

Z tytułu uzyskania tych przychodów senior musi (warunek konieczny) podlegać ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje dla osób, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do 85 528 zł, osiągniętych z pracy na etacie, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego. 

Ulga na powrót

Jeżeli po 31 grudnia 2021 roku podatnik zmienił miejsce zamieszkania na Polskę i stał się polskim rezydentem podatkowym, powinien sprawdzić, czy może skorzystać z tzw. ulgi na powrót. To zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, do kwoty 85 528 zł, osiągniętych po powrocie do Polski m.in. z: pracy na etacie, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego. 

Ulgę można stosować przez cztery kolejno po sobie następujące lata, licząc:

- od początku roku, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania lub - od początku roku następnego.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Został nam już tylko tydzień do Bożego Ciała - w Polsce dnia wolnego od pracy. Rodacy często korzystają w tym czasie z przedłużonego weekendu. Jak donosi HREIT jest to cenowo zdecydowanie lepsza okazja niż w tak zwaną majówkę i czas wakacji.

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Drugi długi weekend w maju. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?

Źródło:
tvn24.pl

Saudi Aramco, który nabył 30 procent udziałów w rafinerii Lotosu, planuje emisję swoich akcji na giełdzie w Arabii Saudyjskiej - donosi Reuters. W grę wchodzi sprzedaż akcji o wartości 10 miliardów dolarów. Ma to być największa tego typu transakcja w regionie.

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Arabski współwłaściciel Rafinerii Gdańskiej idzie pod młotek

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Nie może dochodzić do sytuacji, w której niektórzy płacą sumy nieproporcjonalne w stosunku do objętości odpadów, które wytwarzają - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednocześnie stoi na stanowisku, że przepisy, które obowiązują od dziesięciu lat powinny zostać zmienione.

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Polacy skarżą się na wysokie opłaty za wywóz śmieci. RPO reaguje

Źródło:
PAP

"Zwracamy się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Członków z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji o przedłużeniu koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style" - apeluje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Z kolei Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej dodaje, że "ze względu na poruszaną w ramach treści dostępnych w programie TVN Style tematykę oraz jego popularność, dostępność tego programu jest pożądana przez abonamentów i stanowi o ich atrakcyjności".

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Źródło:
tvn24.pl

Każdy z nas otrzymuje rachunki za prąd i najważniejsze, co z niego wynika to, ile musimy zapłacić i w jakim terminie. Poza tym jest na nim mnóstwo danych i pozycji, których zrozumienie może być trudne. Jeśli dobrze przyjrzymy się wszystkim liczbom, to możemy zauważyć, że lwia część faktury to dodatkowe opłaty, a nie nasze faktyczne zużycie prądu.

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Źródło:
tvn24.pl

Na polskie czereśnie trzeba będzie jeszcze poczekać. W sprzedaży pojawią się za około dwa tygodnie. - Wiele plantacji czereśni wymarzło, więc owoców będzie mniej niż w ubiegłym roku, a ceny mogą być wyższe - mówi wiceprezes Związku Sadowników RP, producent czereśni Krzysztof Czarnecki.

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Na polski przysmak lata trzeba będzie poczekać. Będzie drogo

Źródło:
PAP

Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Skąd urząd skarbowy będzie wiedział o prezencie? Najczęściej od sąsiada czy innych "życzliwych". Urzędy dostają rocznie po kilka tysięcy takich donosów. - Nie istnieje coś takiego jak rozliczenie komunii. Na otrzymane prezenty patrzymy osobno i jeśli zaszła taka potrzeba, składamy osobne zgłoszenie uwzględniając prezenty od konkretnych gości - komentuje Martyna Myszkowska z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska.

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Źródło:
tvn24.pl

Zakopane staje coraz bardziej popularne wśród arabskich turystów. Liczba rezerwacji w maju wzrosła o 20 procent w porównaniu do ubiegłego roku - donosi Tatrzańska Izba Gospodarcza. Informuje również, że ceny za noclegi na Podhalu są na podobnym poziomie do tych zeszłorocznych.

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Szturm arabskich turystów w Zakopanem. "Są w stanie dopłacić więcej"

Źródło:
PAP

Donald Tusk poinformował, że w najbliższych dniach rząd przeanalizuje możliwość otwarcia jednego z przejść granicznych z Białorusią. Chodzi o Bobrowniki. Jak podkreślił, działania te mają pomóc polskim kupcom i przedsiębiorcom, którzy od ponad roku nie mogą prowadzić wymiany handlowej.

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Źródło:
PAP

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące stwierdzenia białka soi w partii mąki z ciecierzycy. Spożycie produktu przez osoby z alergią na białka soi może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Źródło:
PAP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje dwa pomysły na skrócenie czasu pracy - przekazała w piątek szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak stwierdziła, jej "marzeniem, planem, wolą" są zmiany w tym zakresie. - Pracownik wypoczęty jest bardziej kreatywny i zmotywowany - powiedziała szefowa MRPiPS.

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W Polsce odnotowano wygraną drugiego stopnia w wysokości prawie 4,5 miliona złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 24 maja.

Wyniki Eurojackpot z 24 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 24 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Rząd zajmie się we wtorek projektem rozporządzenia w sprawie określenia miesiąca wypłaty tak zwanej czternastej emerytury. Projekt przewiduje, że w 2024 roku świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu - poinformowano w piątek na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Rząd zajmie się projektem

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Rząd zajmie się projektem

Źródło:
PAP

PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Alior Bank, Velo Bank, BOŚ Bank, Nest Bank - te instytucje finansowe zaplanowały prace serwisowe na najbliższy weekend. W niektórych przypadkach lepiej wyposażyć się w zapas gotówki.

Weekendowe utrudnienia w dziesięciu bankach

Weekendowe utrudnienia w dziesięciu bankach

Źródło:
tvn24.pl

Francuska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego zaapelowała do przewoźników o odwołanie prewencyjnie 70 procent lotów w sobotę na paryskim lotnisku Orly. Powodem tej decyzji jest zapowiedziany przez związki zawodowe strajk kontrolerów ruchu lotniczego. Utrudnienia w podróżowaniu mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Nawet 70 procent lotów może zostać odwołanych

Nawet 70 procent lotów może zostać odwołanych

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, w których dostępne będą tabletki "dzień po". Obecnie w wykazie znajduje się 770 punktów, jednak nabór wniosków do programu wciąż trwa. "Dostępność do antykoncepcji awaryjnej jest zapewniona w całej Polsce" - informuje Fundusz.

NFZ opublikował mapę aptek, które będą sprzedawały tabletkę "dzień po"

NFZ opublikował mapę aptek, które będą sprzedawały tabletkę "dzień po"

Źródło:
PAP

Jak zobaczyłam ten rachunek, to myślałam, że zera mi się mieszają. Nie prowadzimy huty szkła, a małą rodzinną firmę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Małgorzata Piekarz z jeleniogórskiej firmy Nova Market, która w styczniu dostała rachunek za gaz na 45 tysięcy złotych. Antoni Pyzik w w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku faktury miał na prawie 50 tysięcy złotych, mimo że zdecydował się na początku roku zamknąć "Zajazd na Wzgórzu" w Moszczenicy. - Zapłaciłem, bo musiałem - opowiada.

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca 2024 roku banki, firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne przed zawarciem umowy będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jeżeli ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, to obywatel którego PESEL został do tego wykorzystany, nie będzie musiał spłacać tego zobowiązania.

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

Źródło:
PAP

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl

Numer PESEL jest jedną z najważniejszych danych, którą posiadamy. Jeśli trafi w ręce nieodpowiednich osób, to możemy mieć kłopoty - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Rozwiązaniem może być usługa zastrzeżenia numeru PESEL. Za jej sprawą możemy się zabezpieczyć na przykład przed próbą wyłudzenia danych czy kredytu naszym kosztem.

Zastrzeganie numeru PESEL. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zastrzeganie numeru PESEL. Wszystko, co musisz wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl

Będą dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków - zapowiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To reakcja na postulat organizacji pozarządowych. W rozmowie z redakcją biznesową portalu tvn24.pl szefowa MRPiPS doprecyzowała, kiedy mogą wejść w życie przepisy.

Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jest projekt

Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jest projekt

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Elon Musk podczas czwartkowego wystąpienia online powiedział do uczestników targów VivaTech 2024 w Paryżu, że "prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Dodał jednocześnie, że niekoniecznie jest to coś złego.

"Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Elon Musk zabiera głos

"Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Elon Musk zabiera głos

Źródło:
CNN

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w kwietniu wzrosła o 93,2 procent rok do roku, osiągając wartość 6,77 miliarda złotych - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W stosunku do marca nastąpił jednak spadek - zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i wartość zaciągniętych zobowiązań.

Moment zawahania na rynku. "Należy oczekiwać dalszego spadku"

Moment zawahania na rynku. "Należy oczekiwać dalszego spadku"

Źródło:
PAP

Subwencje z tarcz antycovidowych będzie musiało oddać kolejne kilkaset firm - poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że PFR czeka jeszcze na ostatnie potwierdzenia tych decyzji od właściwych służb i instytucji. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy otrzymywali kwoty sięgające nawet 3,5 miliona złotych.

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Blue City, spółka zarządzająca centrum handlowym przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie, złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z powodu braku porozumienia z bankami na przedłużenie finansowania - poinformowało w czwartek Blue City.

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Źródło:
PAP

Sejm w czwartek przyjął poprawki Senatu do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii, w tym tę o czasowym zwolnieniu gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Nowe przepisy wprowadzają między innymi bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach, a także na drugie półrocze - cenę maksymalną za energię elektryczną.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Źródło:
PAP