W ten sposób można zapłacić niższy podatek

Źródło:
tvn24.pl
Szef KAS o rozliczeniach PIT
Szef KAS o rozliczeniach PITTVN24
wideo 2/8
Wiceminister Marcin Łoboda z apelem do podatników w sprawie rozliczeń PITTVN24

Rozliczając PIT, mamy prawo skorzystać z różnych odliczeń podatkowych, między innymi z ulgi na dziecko, dla młodych, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej czy wspólnego rozliczenia małżonków. Jeśli mamy liczniejszą rodzinę, to możemy skorzystać z ulgi 4+. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z tych zwolnień i zapłacić niższy podatek.

Od czwartku, 15 lutego, podatnicy mogą rozliczać podatki za 2023 r. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, we wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W części zeznań podatkowych są już uwzględnione przysługujące nam ulgi, jednak - po pierwsze - wymagają one kontroli z naszej strony, a po drugie - niektóre odliczenia musimy wpisać sami.

Czytaj także: Pułapki w uldze na dziecko. "Może przysparzać problemów"

Ulga na dziecko w 2024 roku

Ulga prorodzinna, zwana ulgą na dziecko, jest jednym z najpopularniejszych odliczeń podatkowych - korzysta z niej około 5 milionów Polaków. Przysługuje ona rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom, które pełnią funkcję rodziny zastępczej i uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37). 

Ulga wynosi 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie, a na czwarte i każde kolejne - 225 zł miesięcznie.

Na stronie rządowej działanie ulgi na dziecko przedstawiono na przykładzie rodzica z trójką dzieci. "Wtedy ulga wyniesie: 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4224,12 zł rocznie" - napisano.

Więcej informacji o tej uldze, m.in. aktualnych zasadach rozliczenia na 2024 rok, znajdziesz TUTAJ.

Wspólne rozliczenie małżonków

Wspólnie zeznanie podatkowe mogą złożyć osoby, które były: w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zawarły związek małżeński w trakcie 2023 roku oraz jeśli małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.

Trzeba też złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

"W wyniku wniosku (...) podlegacie opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z was). W takim przypadku podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy waszych łącznych dochodów" - podało MF.

Przy czym - dodaje resort - "powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jedno z was w roku podatkowym nie uzyskało przychodów".

Wspólne rozliczenie opłaca się w następujących sytuacjach: - jeden z małżonków nie otrzymuje żadnych przychodów. Wówczas kwota wolna od podatku jest podwajana - w przypadku istnienia dysproporcji w wysokości przychodów małżonków i na przykład łączne rozliczenie może zapobiec wpadnięciu w drugi próg podatkowy, w przypadku którego zastosowanie ma stawka 32 proc.

Firma doradcza EY wyjaśnia, że generalnie, gdy małżonkowie zarabiają podobnie i nie przekraczają poziomu drugiego progu skali podatkowej, takie wspólne rozliczenie może być dla nich neutralne, tzn. nie generuje preferencji podatkowych.

Ulga dla młodych

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Jeśli osiągnęły one przychody do wysokości 85 528 zł, to są one zwolnione z podatku. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników i dotyczy pieniędzy pochodzących z następujących źródeł:

- z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), - z umów zlecenia zawartych z firmą, - z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich), - z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe), - z zasiłków macierzyńskich.

W przypadku uzyskania przychodów, które w całości są objęte ulgą dla młodych, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego.

Obowiązek ten powstaje jednak w kilku sytuacjach, na przykład gdy podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku lub chce skorzystać z "dodatkowego zwrotu" z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił od przychodów objętych ulgą,

Wówczas trzeba złożyć zeznanie i wykazać w nim także przychody objęte ulgą. Ma to jedynie charakter informacyjny.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej mają prawo skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego (także w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej). Dzięki niej można odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację, która polega na:

- ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych; - ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków; - wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych; - całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co ważne do skorzystania z ulgi uprawniają tyle te wydatki, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. To m.in. zakup materiałów budowalnych do docieplenia, zakup kotła, wymiana stolarki okiennej czy instalacji fotowoltaicznej.

Do tego jest kilka obwarowań, np. wydatki nie mogą być dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Łączna kwota odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł.

Ulga na internet

Prawo do skorzystania z ulgi na internet przysługuje, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystaliśmy z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystaliśmy z niego w zeznaniu za 2022 rok. "Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych" - dodaje MF.

Ulgę odlicza się od:

- dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub - przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36 i PIT-37, a jej maksymalny limit wynosi 760 zł. Limit ten nie przechodzi na kolejny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać podatnik, który:

- jest osobą z niepełnosprawnością lub - ma na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością oraz - poniósł wydatki na rehabilitację lub poniósł wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogły przekroczyć 19 061,28 zł w roku 2023. 

Wydatki, które możemy odliczyć za pomocą tej ulgi dzielą się na limitowane (można odliczyć kwotę, która uwzględnia "górny" lub "dolny" limit kwotowy) i nielimitowane. Do wydatków nielimitowanych zalicza się między innymi:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; - przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; - odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

Ulga na IKZE

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE, funkcjonują od 2012 roku i jako zachętę do oszczędzania na emeryturę wprowadzono możliwość odliczenia wpłat na nie od podatku. Jednak istnieją limity wpłat na IKZE, które w roku 2023 wynoszą:

8 322 zł lub lub 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Odliczenia dokonać mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się:

– na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), – ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), – liniowo (19 proc. podatku, PIT-36L).

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga ta przysługuje osobom, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają emerytury. Dzięki niej mogą być zwolnione od podatku dochodowego przychody, do kwoty 85 528 zł, osiągnięte m.in. z: pracy na etacie, umowie zlecenie, zasiłku macierzyńskiego czy działalności gospodarczej.

Z tytułu uzyskania tych przychodów senior musi (warunek konieczny) podlegać ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje dla osób, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do 85 528 zł, osiągniętych z pracy na etacie, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego. 

Ulga na powrót

Jeżeli po 31 grudnia 2021 roku podatnik zmienił miejsce zamieszkania na Polskę i stał się polskim rezydentem podatkowym, powinien sprawdzić, czy może skorzystać z tzw. ulgi na powrót. To zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, do kwoty 85 528 zł, osiągniętych po powrocie do Polski m.in. z: pracy na etacie, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, zasiłku macierzyńskiego. 

Ulgę można stosować przez cztery kolejno po sobie następujące lata, licząc:

- od początku roku, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania lub - od początku roku następnego.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

Pozostałe wiadomości

W danych o wykonaniu budżetu państwa widać odbudowę wpływów z VAT, ale jest ona zbyt wolna, żeby osiągnąć zapisany w budżecie poziom wpływów z tego podatku - czytamy w komentarzu Banku Pekao. Według ekonomistów banku zabraknie co najmniej 20 miliardów złotych.

"Zabraknie co najmniej 20 miliardów złotych"

"Zabraknie co najmniej 20 miliardów złotych"

Źródło:
PAP

We wtorek 32-letnia Marlena Engelborn, będąca potomkinią Fredricha Engelborna, założyciela przedsiębiorstwa chemiczno-farmaceutycznego BASF, rozdała majątek odziedziczony po swojej babci. Spadek w wysokości prawie 25 milionów euro został podzielony pomiędzy kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. 

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Źródło:
PAP

300 złotych na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start otrzymają rodzice dzieci w wieku szkolnym. Aby dostać świadczenie, trzeba jednak wcześniej złożyć wniosek. - Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat - przypomniał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

300 złotych na dziecko. Ważny termin

300 złotych na dziecko. Ważny termin

Źródło:
PAP

Inflacja liczona według HICP w Polsce w maju 2024 roku wyniosła 2,8 procent rok do roku - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Wskaźnik dla Polski jest powyżej średniej Unii Europejskiej, gdzie ceny rosły w tempie 2,7 procent rok do roku.

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie akcji protestacyjnej sieci Euronet - przekazał Urząd. Dodał, nie przesądza to, czy doszło do naruszeń, a UOKiK zbada sytuację przede wszystkim pod kątem przepisów ochrony konkurencji.

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Źródło:
PAP

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski odwołał z dniem 24 czerwca tego roku Piotra Wielowieyskiego ze składu rady nadzorczej Orlenu - podał koncern w komunikacie giełdowym. Nie podano przyczyny odwołania.

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

Źródło:
PAP

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do przedsiębiorców, sieci handlowych i właścicieli sklepów o nieprzeprowadzanie akcji rabatowych za wysoką ocenę bądź czerwony pasek na świadectwie. "Oceny nie świadczą o wartości dziecka ani o jego potencjale" - pisze RPD.

Firmy kuszą uczniów rabatami za czerwony pasek. Apel Rzecznika Praw Dziecka

Firmy kuszą uczniów rabatami za czerwony pasek. Apel Rzecznika Praw Dziecka

Źródło:
tvn24.pl

PKP Cargo i Polregio podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia do 300 pracowników. Program ma być realizowany jeszcze w czerwcu tego roku. To efekt problemów, między innymi finansowych, PKP Cargo.

Kolejowa solidarność. Polregio przejmie setki pracowników PKP Cargo

Kolejowa solidarność. Polregio przejmie setki pracowników PKP Cargo

Źródło:
PAP

Prezentacja dotycząca przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) zostanie przedstawiona w tym lub przyszłym tygodniu - przekazał wiceszef resortu aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Podkreślił także, że w ciągu kilku miesięcy powstanie raport dotyczący nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa.

Wiceszef MAP: w najbliższym dniach przedstawiona zostanie prezentacja na temat CPK

Wiceszef MAP: w najbliższym dniach przedstawiona zostanie prezentacja na temat CPK

Źródło:
PAP

Próba "nieudolnego zniekształcania" badania na wykrywaczu kłamstw i oskarżenie o korupcję. W tle wątek podsłuchiwania Zygmunta Solorza - to zarzuty wobec Marka Chrzanowskiego, byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", która opisała, co znalazło się w akcie oskarżenia przeciwko Chrzanowskiemu. W tekście podkreślono, że "korupcyjna propozycja, która przewodniczący KNF złożył bankierowi Leszkowi Czarneckiemu, nie miała i nie ma precedensu".

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

Źródło:
PAP

Konsorcjum sojuszników NATO przyznało pierwszym firmom finansowanie w ramach funduszu innowacyjnego o wartości miliarda euro - poinformowała Agencja Reutera.

Sztuczna inteligencja na celowniku NATO. Fundusz ma objąć roboty i technologie kosmiczne

Sztuczna inteligencja na celowniku NATO. Fundusz ma objąć roboty i technologie kosmiczne

Źródło:
Reuters

Główny Inspektor Pracy przestrzega przed zalaniem polskiego rynku pracy przez umożliwienie zatrudniania imigrantów bez sprawdzania legalności ich pobytu - pisze w wtorek "Puls Biznesu". Nad takim rozwiązaniem pracuje właśnie resort rozwoju.

Zatrudnianie imigrantów bez sprawdzenia legalności ich pobytu. "Rozwiązanie nie do przyjęcia"

Zatrudnianie imigrantów bez sprawdzenia legalności ich pobytu. "Rozwiązanie nie do przyjęcia"

Źródło:
PAP

Trwają prace nad przyśpieszeniem orzekania rozwodu w Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości ma na stole dwie propozycje. Rozwód u notariusza albo w urzędzie stanu cywilnego - informuje "Rzeczpospolita". Eksperci są przychylni temu rozwiązaniu, ale obawiają się szybkich rozwodów na przykład po kłótni małżeńskiej.

Rozwód w błyskawicznym tempie. Nowy plan Ministerstwa Sprawiedliwości

Rozwód w błyskawicznym tempie. Nowy plan Ministerstwa Sprawiedliwości

Źródło:
"Rzeczpospolita"

Japońskie władze chcą ograniczenia napływu turystów w wielu popularnych miejscach. Na szlaku na górze Fudżi już podjęto działania. Stanęła tam obita deskami metalowa brama, wysoka na osiem metrów i szeroka na niecałe dwa - poinformowały lokalne media. Na szlak będzie mogła wejść określona liczba turystów i tylko w wyznaczonych godzinach.

Na środku popularnego szlaku stanęła brama. Ma ograniczyć liczbę turystów

Na środku popularnego szlaku stanęła brama. Ma ograniczyć liczbę turystów

Źródło:
PAP

Mieszkańcy Majorki protestują przeciwko ogromnemu napływowi turystów na wyspę. - Blokowali turystom dostępu do plaży i wznosili wrogie okrzyki wobec lokalnych władz - przekazała policja w Palma de Mallorca. W 2023 r. zamieszkana przez 900 tys. osób Majorka była jednym z głównych kierunków wybieranych przez turystów udających się do Hiszpanii.

Blokują dostęp do plaży, wznoszą wrogie okrzyki. Mieszkańcy mają dość turystów

Blokują dostęp do plaży, wznoszą wrogie okrzyki. Mieszkańcy mają dość turystów

Źródło:
PAP

Król Danii Fryderyk X zainaugurował w poniedziałek pierwszy element 18-kilometrowego tunelu kolejowo-drogowego pod cieśniną Bełt Fehmarn na Morzu Bałtyckim. Za pięć lat inwestycja ma być gotowa do użytku. Połączy duńskie miasto Roedby z Puttgarden w Niemczech.

Duński król zainaugurował pierwszy element tunelu pod Bałtykiem

Duński król zainaugurował pierwszy element tunelu pod Bałtykiem

Źródło:
PAP

Z majowego badania wynika, że pozycję lidera najniższych cen utrzymał Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego w tej sieci wyniósł 245,40 zł - informuje ASM Sales Force Agency. Jak dodają autorzy najnowszego "Badania i Raportu Koszyk Zakupowy", już tylko w pięciu sieciach tak zwany koszyk zakupowy kosztuje mniej niż 300 złotych.

Oto najtańsze sklepy w Polsce

Oto najtańsze sklepy w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Import awokado z Meksyku do Stanów Zjednoczonych został wstrzymany - donosi meksykański dziennik "El Universal". Powodem ma być incydent dotyczący bezpieczeństwa. Dwaj amerykańscy inspektorzy mieli być przetrzymywani i pobici - przekazała gazeta.

USA bez meksykańskich awokado. To odpowiedź na niebezpieczny incydent

USA bez meksykańskich awokado. To odpowiedź na niebezpieczny incydent

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o odmowę udzielenia absolutorium za ubiegły rok pięciu byłym członkom zarządu - informuje spółka. Brak absolutorium nie wywołuje automatycznie skutków prawnych, ale może być punktem wyjścia dla wystąpienia przez spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi.

Byłym władzom KGHM grozi brak absolutorium

Byłym władzom KGHM grozi brak absolutorium

Źródło:
PAP

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w przepisach o ruchu drogowym. Chodzi o dodanie zapisu dotyczącego utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę poza obszarem zabudowanym. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Za to wykroczenie stracisz prawo jazdy. Będą nowe przepisy

Za to wykroczenie stracisz prawo jazdy. Będą nowe przepisy

Źródło:
PAP

Większość państw członkowskich Unii Europejskiej opowiedziała się za przyjęciem kontrowersyjnego prawa o ochronie zasobów przyrody. Wdrożenie zmian bezskutecznie próbowały zablokować między innymi Węgry oraz Polska. Zdaniem krytyków nowe przepisy mogą być niekorzystne dla rolników.

Nowe unijne przepisy o ochronie przyrody. Polska wśród krajów, które były przeciw

Nowe unijne przepisy o ochronie przyrody. Polska wśród krajów, które były przeciw

Źródło:
PAP

Długo wyczekiwany okres wakacji jawi się już na horyzoncie. Na tegoroczny sezon wakacyjny blisko 41 procent osób ze wszystkich planujących swój wyjazd z biurem podróży już wykupiło wycieczkę - wynika z badania przeprowadzonego przez Wakacje.pl. Najwięcej osób pojedzie do Turcji. Co ciekawe, w tym roku Chorwacja opuściła ranking dziesięciu najchętniej wybieranych kierunków.

Wakacyjne plany Polaków. Tegoroczne lato znów będzie należało do jednego kierunku

Wakacyjne plany Polaków. Tegoroczne lato znów będzie należało do jednego kierunku

Źródło:
tvn24.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapytało Ministerstwo Infrastruktury o możliwość zmiany Prawa o ruchu drogowym, a konkretnie o uchylenie przepisu umożliwiającego parkowanie na chodnikach. To reakcja na postulat ruchu społecznego "Miejska Agenda Parkingowa".

Zakaz parkowania na chodnikach? Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienia

Zakaz parkowania na chodnikach? Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienia

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii, w maju 2024 roku wyniosła 3,8 procent procent rok do roku - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W kwietniu ten wskaźnik wynosił 4,1 procent.

Najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce

Najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało w poniedziałek, że wszczęło dochodzenie antydumpingowe w sprawie importu wieprzowiny i produktów wieprzowych z Unii Europejskiej. UE oświadczyła w odpowiedzi, że "nie jest zaniepokojona" działaniami Pekinu.

Chiny odpowiadają na unijne cła na elektryki. Na celowniku europejskie mięso

Chiny odpowiadają na unijne cła na elektryki. Na celowniku europejskie mięso

Źródło:
PAP

Przejęcie wyłącznej kontroli w VeloBanku przez fundusze zarządzane przez Cerberus Capital Management zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską - podano na stronie KE. Fundusz zaoferował łączną kwotę inwestycji w wysokości ponad miliarda złotych. VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Przejęcie VeloBanku ze zgodą Komisji Europejskiej

Przejęcie VeloBanku ze zgodą Komisji Europejskiej

Źródło:
PAP