Jak będzie wyglądał powrót do szkół? Oto wytyczne

Autor:
js,
akw/pm
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Minister edukacji narodowej o wytycznych dla szkół
Minister edukacji narodowej o wytycznych dla szkółTVN24
wideo 2/22
TVN24Minister edukacji narodowej o wytycznych dla szkół

Dostępny co drugi boks w szatni, częste wietrzenie i obowiązek izolacji przy zauważeniu objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Resorty edukacji i zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowali wytyczne dla szkół na nowy rok szkolny. Przedstawiamy najważniejsze.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował w środę, że planowane jest, aby od 1 września uczniowie rozpoczęli naukę w budynkach szkolnych.

- Oczywiście chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół, dlatego też wyraźnie mówimy to, o czym wspomniał pan premier, główny inspektor sanitarny czy minister zdrowia. Chcemy, żeby takim podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był ten tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, zajęcia odbywają się w szkołach i stąd planujemy, że 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach - powiedział Piontkowski.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Tego samego dnia opublikowano wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół od 1 września. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wytyczne dla szkół i placówek - wrzesień 2020

1. Kto może wejść do szkoły?

W wytycznych wskazano, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji dróg oddechowych.

2. Jak wchodzić do szkoły?

Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły, zachowując minimum 1,5 metra dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły. Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

3. Co w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia?

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 metrów od innych osób. Rodzice będą wówczas niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

4. Organizacja nauki

W wytycznych wskazano, że w miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły (szczególnie w miejscach wspólnych) i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Wskazano, że mogą to być np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Nie będzie obowiązku noszenia maseczek.

Bezpieczny powrót do szkół - wytyczne MENgov.pl

5. Własne podręczniki i przybory

Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy jednak dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Wtedy należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, a opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki.

6. Dezynfekcja sprzętu w sali gimnastycznej

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

7. Wietrzenie sal i korytarzy

Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Bezpieczny powrót do szkół - kluczowe rozporządzeniagov.pl

8. Szatnie

Jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

9. Świetlica i biblioteka

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Trzy modele edukacji

Wkrótce ma być gotowe rozporządzenie o tym, że szkoły mogą funkcjonować w trzech modelach: normalnym, mieszanym lub całkowicie zdalnym. MEN zachowa sobie prawo, by w sytuacji nadzwyczajnej zawiesić tradycyjną naukę na części terytorium lub w całym kraju.

Możliwe warianty funkcjonowania szkółgov.pl

KORONAWIRUS - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. RAPORT TVN24.PL >>>

Autor:js, akw/pm

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości