Ilu uchodźców przyjęła Polska w tym roku? Nowe dane


W tym roku o ochronę międzynarodową w Polsce ubiegało się 2 553 osób, głównie z państw byłego Związku Radzieckiego. 84% wszystkich wniosków zostało złożonych przez obywateli trzech państw sąsiadujących z Polską: Rosji (1 769 osób, 69% ogółu), Ukrainy (378 osób, 15% ogółu) i Białorusi (24 osoby, 1%) - wynika z raportu Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Porównując ogólną liczbę złożonych wniosków z tym samym okresem zeszłego roku, można zaobserwować spadek w odniesieniu do wszystkich najliczniej wnioskujących obywatelstw.

Przykładowo - spadek o 57% liczby wnioskodawców z Rosji i spadek o 38% wnioskodawców z Ukrainy. Liczba wnioskodawców z Iraku, Syrii i Kirgistanu jest podobna do liczby z zeszłego roku.

Do pierwszego czerwca 2017 roku szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał prawie 3 tysiące decyzji: udzielił ochrony 227 osobom (8% ogółu), 1 141 osób (40% ogółu) uzyskało decyzję negatywną, a 1 474 postępowania (52% ogółu) umorzono.

Rośnie liczba decyzji przyznających ochronę Ukraińcom

Najliczniejszymi beneficjentami wszystkich decyzji o przyznaniu ochrony w 2017 roku (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca i pobyt tolerowany) byli obywatele:

- Ukrainy - 140 osób (w tym 47 uzyskało status uchodźcy) - Rosji - 37 osób (w tym 12 uzyskało status uchodźcy) - Syrii - 18 osób (w tym 11 uzyskało status uchodźcy) W widoczny sposób rośnie liczba decyzji przyznających ochronę obywatelom Ukrainy: w 2017 roku 140 osób otrzymało pozytywną decyzję w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, podczas gdy w 2016 roku - tylko dziewięć.

Wydane decyzje w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej | udsc.gov.pl

Ponad połowa decyzji to umorzenia wydane w związku z brakiem zainteresowania kontynuacją postępowania ze strony cudzoziemca. 80% z nich dotyczy Rosjan (1 176 osób), 7% (97 osób) obywateli Ukrainy.

Trendy wskazane w raporcie UdSC

Zdecydowanie większy napływ cudzoziemców do Polski obserwujemy od 2014 roku. Sytuację migracyjną w Polsce nadal cechuje zwiększony napływ obywateli Ukrainy, a także wzrost liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej składanych przez obywateli Rosji (głównie narodowości czeczeńskiej) i Tadżykistanu.

Większość postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzonych w stosunku do Czeczenów, Gruzinów oraz obywateli Tadżykistanu jest umarzana wkrótce po złożeniu wniosku.

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy przybywających do Polski preferuje legalizację pobytu umożliwiającą podjęcie pracy (nie ma takiej możliwości w trakcie pierwszych 6 miesięcy procedury uchodźczej) i samodzielne utrzymanie rodziny. O zezwolenie na pobyt stały występują głównie cudzoziemcy, którzy od lat przedłużali swój pobyt czasowy w Polsce. Zdecydowana większość z nich to osoby polskiego pochodzenia, w tym legitymujące się Kartą Polaka bądź małżonkowie obywateli RP.

Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród cudzoziemców cieszy się imigracja zarobkowa do Polski. Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowiły w 2016 roku około 7% ogółu wszystkich wniosków cudzoziemców.

Status uchodźcy

Zgodnie z konwencją genewską, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

Autor: bpm/jb / Źródło: udsc.gov.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości