Większość bezwzględna - w Sejmie, Senacie i spółkach handlowych

Autor:
red.
Źródło:
TVN24.pl
30 lat temu rząd Tadeusza Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania
30 lat temu rząd Tadeusza Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania
tvn24
tvn2430 lat temu rząd Tadeusza Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania

Większość bezwzględna jest jedną z metod podejmowania decyzji w drodze głosowania. Zasadę większości bezwzględnej stosuje się w określonych sytuacjach w Sejmie, Senacie, podczas wyborów prezydenckich w Polsce, a także w spółkach handlowych, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.  

● Większość bezwzględna to system podejmowania decyzji w drodze głosowania. ● Przyjęcie wniosku w ramach większości bezwzględnej następuje, kiedy głosów za dyskutowanym rozwiązaniem jest więcej niż tych przeciw i wstrzymujących się. ●  Większość bezwzględną stosuje się w wyborach jednoosobowych organów władzy publicznej, np. Prezydenta RP, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Wtedy kandydat, który uzyska więcej niż 50 procent oddanych głosów uzyskuje stanowisko w pierwszej turze wyborów. ● Zastosowanie większości bezwzględnej w głosowaniach Sejmu i Senatu regulują odpowiednio Konstytucja RP i Regulamin Senatu.

Co to jest większość bezwzględna?

Większość bezwzględna (inaczej: absolutna) to funkcjonujący w polskim systemie prawnym sposób przyjmowania wniosków podczas głosowania, zgodnie z którym liczba głosów za danym rozwiązaniem jest większa od liczby głosów przeciw i wstrzymujących się. To zasadnicza różnica między większością bezwzględną a większością zwykłą – w tej ostatniej głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę. W obu przypadkach jednak, aby głosowanie w Sejmie było ważne, musi zostać spełniona zasada kworum: podczas głosowania na sali musi być obecna co najmniej połowa ustawowej liczby, czyli 230 posłów.

Bezwzględna większość głosów – kiedy ma zastosowanie?

Podstawowe większości głosów obowiązujące w polskiej konstytucji to większość zwykła, większość bezwzględna oraz większość kwalifikowana. Zastosowanie większości bezwzględnej podczas głosowania w Sejmie czy Senacie reguluje Konstytucja. 

Większość bezwzględna w Sejmie

Bezwzględna większość głosów w Sejmie wymagana jest m.in. do: - odrzucenia poprawek Senatu do ustawy, - odrzucenia uchwały Senatu, - zarządzenia referendum ogólnokrajowego, - uchwalenia tajności obrad, - powołania rządu, - wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, - wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, - wyrażenia wotum nieufności rządowi lub ministrowi, - uchylenia rozporządzenia prezydenta ws. wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego.

Większość bezwzględna w Senacie

Senat stosuje bezwzględną większość głosów, by: - wybrać lub odwołać Marszałka i wicemarszałków, - pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora, - uchwalić tajność obrad, - podjąć uchwałę w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji, - podjąć uchwałę w sprawie referendum.

Bezwzględna większość głosów jest także stosowana w Senacie do powołania lub odwołania: - dwóch senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa, - dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury, - członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, - trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, - dwóch członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Bezwzględna większość głosów w Kodeksie spółek handlowych 

Większość bezwzględna jest też podstawowym sposobem podejmowania decyzji w demokratycznych organizacjach, gdzie decyzje podejmowane są wspólnie. Dzieje się tak np. w radzie miasta, rozmaitych stowarzyszeniach i zgromadzeniach, a także w spółkach handlowych, co określa art. 245 Kodeksu spółek handlowych. Bezwzględna większość głosów w KSH jest liczona tak samo jak w innych przypadkach: aby wniosek poddany pod głosowanie został przyjęty, głosów „za” musi być więcej od głosów „przeciw” i wstrzymujących się. 

Kontrowersje wokół większości bezwzględnej

Pewnych trudności nastręcza ustalenie większości bezwzględnej przy nieparzystej liczbie głosujących. Założenie, że bezwzględna większość głosów to połowa plus jeden głos w tej sytuacji nie ma zastosowania. Większość bezwzględna w przypadku liczby parzystej to 50 proc. plus 1, w przypadku liczby nieparzystej to połowa plus pół. Co to oznacza w praktyce? Wspomniane pół głosu zaokrągla się do liczby całkowitej i tak np. przy 21 głosujących, większość bezwzględna to 11.

Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 90 ust. 4, art. 113, art. 121 ust. 3, art. 125 ust. 2, art. 154 ust. 2, art. 155 ust. 1); Regulamin Senatu; Kodeks Spółek Handlowych (art. 245).

Autor:red.

Źródło: TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Pozostałe wiadomości