TVN24 | Polska

Sędzia Piotr Gąciarek odsunięty od orzekania. Odmówił udziału w rozprawie z sędzią nominowanym przez nową KRS

TVN24 | Polska

Autor:
js//rzw
Źródło:
tvn24.pl, PAP
"To jest właśnie zastraszanie sędziów, zamknięcie im ust i pokazanie innym: masz milczeć"TVN24
wideo 2/6
TVN24"To jest właśnie zastraszanie sędziów, zamknięcie im ust i pokazanie innym: masz milczeć" (wideo z 30 maja 2021)

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek został czasowo odsunięty od wykonywania czynności służbowych przez prezesa tego sądu, a jednocześnie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba. Gąciarek odmówił orzekania w jednym składzie ze Stanisławem Zdunem, powołanym przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa. "Nie żałuję tego, co zrobiłem" - napisał na Twitterze.

Sędzia Piotr Gąciarek o swych zamiarach uprzedził już tydzień wcześniej, 6 września, w piśmie do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba. Oświadczył, że odmawia orzekania w jednym składzie ze Stanisławem Zdunem. Tłumaczył, że powołanie Zduna na urząd sędziego warszawskiego sądu okręgowego w Warszawie "dotknięte jest zasadniczą i nieusuwalną wadą, w postaci braku wniosku uprawnionego i wskazanego w Konstytucji RP organu w postaci Krajowej Rady Sądownictwa".

Gąciarek informował, że został wyznaczony do rozpoznania sprawy lustracyjnej, w której miał orzekać wraz z sędziami Marzeną Tomczyk-Ziębą oraz Stanisławem Zdunem. Termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na poniedziałek 13 września.

Sędzia Gąciarek jest wiceprezesem stołecznego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Sędzia Gąciarek odsunięty od czynności służbowych na 30 dni

W poniedziałek 13 września sędzia Gąciarek poinformował na Twitterze, że "dziś nie wyszedł na salę na rozprawę w składzie z sędzią po neo krs", który, jak dodał, nie ma według jego przekonania "prawa orzekać". "Zostałem odsunięty przez prezesa SO (Sądu Okręgowego - red.) na 30 dni od czynności służbowych. Nie żałuję tego co zrobiłem - napisał.

Zarządzenie Piotra Schaba

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zamieściło na swoim profilu na Twitterze skan zarządzenia Piotra Schaba, prezesa SO w Warszawie, rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych nominowanego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W piśmie czytamy, że sędzia Schab zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Gąciarka "na okres miesiąca od dnia wydania niniejszego zarządzenia, z uwagi na istotne interesy służby oraz powagę sądu, w związku z prowadzonymi przez rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do sędziego czynnościami wyjaśniającymi oraz faktem, że odmówił on orzekania i nie wypełnił swoich obowiązków służbowych w dniu 13 września 2021 r.".

Sędzia Schab zarządził także, by "o wydaniu Zarządzenia poinformować Sąd Dyscyplinarny". Zarządzenie weszło w życie w poniedziałek.

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził w komunikacie, że "zarządzeniem nr 470/21 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 13 września 2021 r. zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych SSO Piotra Gąciarka na okres 1 miesiąca".

Pismo sędziego Gąciarka do sędziego Schaba

Przesłanki swego działania sędzia Gąciarek szczegółowo opisał w oświadczeniu skierowanym do prezesa warszawskiego sądu okręgowego Piotra Schaba, datowanym na 6 września. Stwierdził, że "udział w składzie Sądu sędziego Stanisława Zduna skutkować będzie w oczywisty sposób wystąpieniem bezwzględnej przesłanki odwoławczej określonej w art. 439 par. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego w postaci brania udziału w wydaniu orzeczenia przez osobę nieuprawnioną do orzekania".

Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: 1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 (wyłączenie sędziego z mocy prawa, zasada iudex inhabilis - red.)

W uzasadnieniu swej decyzji Gąciarek napisał, że Stanisław Zdun został powołany przez Prezydenta RP na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie 23 lutego 2021 roku na podstawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 1 października 2019 roku. Przypomniał przy tym, że "na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2018.3) przerwano kadencję 15 członków KRS będących sędziami, a ich miejsce objęły osoby wybrane przez Sejm".

Dodał, że nie może budzić wątpliwości, iż "skład Krajowej Rady Sądownictwa obecnej kadencji został ukształtowany w sposób sprzeczny z Konstytucją wobec przerwania kadencji legalnie powołanych w jej skład 15 członków będących sędziami oraz w sposób sprzeczny z ustawą o KRS wobec niezebrania przez kandydującego do KRS sędziego Macieja Nawackiego wymaganych 25 podpisów poparcia ze strony sędziów". "

Już tylko sam sposób ukształtowania składu KRS powoduje, że jej uchwały, a w szczególności uchwały o przedstawieniu Prezydentowi kandydatur osób ubiegających się o urząd sędziego, obarczane są nieważnością od momentu ich podjęcia (ex tunc)" - podkreślił. 

Sędzia Gąciarek podkreślał dalej, że "brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej został stwierdzony orzeczeniami Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz postanowieniami z dnia 15 stycznia 2020 r". Nawiązywały one do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada 2019 roku. TSUE stwierdził między innymi, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa przedkładająca wnioski z rekomendacją do powołania na stanowisko sędziego może zostać uznana za obiektywną, "pod warunkiem jednak", że sama będzie "wystarczająco niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

Gąciarek wskazał , że "TSUE w wyroku z dnia 02.03.2021 r. ( C-824/18) stwierdził, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym, zdolnym inicjować procedurę nominacyjną na stanowiska sędziowskie".

"Jednocześnie stanowczo i kategorycznie stwierdzam, że moja odmowa orzekania w jednym składzie z sędzią powołanym z udziałem obecnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa nie jest oświadczeniem o zrzeczeniu się urzędu sędziego" - podkreślił w oświadczeniu sędzia.

Dokument opublikowało na swoim facebookowym profilu Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Gąciarek zgłosił zdanie odrębne, w składzie był sędzia Zdun

To nie pierwsze działanie Gąciarka w związku ze sprzeciwem wobec udziału w orzekaniu sędziów powołanych na wniosek nowej KRS. 21 maja sędzia złożył zdanie odrębne do wyroku w sprawie karnej o odwołanie oskarżonego od odmowy uchylenia dozoru policyjnego. W składzie orzekającym był wówczas również sędzia Zdun. Gąciarek uzasadniał, że jest on wadliwie powołany na urząd sędziego sądu okręgowego. 

W wyniku tej decyzji 28 maja prezes Schab odsunął sędziego Gąciarka od sądzenia ważnych spraw karnych. Został on przeniesiony do wydziału wykonywania orzeczeń sądowych.

Autor:js//rzw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Pozostałe wiadomości