Nieobecność w pracy – czym grozi nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy?

Autor:
red.
Źródło:
pip.gov.pl
Pracownik na L4. W jakie wymówki wierzą szefowie?
Pracownik na L4. W jakie wymówki wierzą szefowie?tvn24bis
wideo 2/4
tvn24bisPracownik na L4. W jakie wymówki wierzą szefowie?

Nieobecność w pracy należy bezzwłocznie zgłosić pracodawcy, a także poinformować go o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Wynika to nie tylko ze zwykłej przyzwoitości, kultury osobistej i szacunku do pracodawcy, ale przede wszystkim z obowiązku pracownika, który został wyrażony w treści art. 100 §2 ust. 1 kodeksu pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność (NN) w pracy wiąże się różnymi konsekwencjami, z których większość jest wyjątkowo dotkliwa. 

● Nieobecność w pracy należy zgłosić pracodawcy niezwłocznie, a jeśli nie jest to możliwe – na drugi dzień. ● Nie jest konieczne osobiste zgłoszenie nieobecności w pracy. ● Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy. ● Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. ● Pracodawca nie ma obowiązku wypłacić pracownikowi wynagrodzenia za okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. ● Informacja o nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie powinna znajdować się w świadectwie pracy. 

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Sposób, w jaki należy usprawiedliwić nieobecność w pracy powinien być określony w regulaminie pracy. Jeśli jednak pracodawca nie określił takich przepisów (pracodawca nieobjęty układem zbiorowym nie musi sporządzać regulaminu pracy), pracownik powinien powiadomić pracodawcę na jeden z następujących sposobów: - osobiście, - przez inną osobę, np. współpracownika lub współpracowniczkę, - telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności, - pocztą (za termin zawiadomienia pracodawcy o nieobecności uznawana jest data stempla pocztowego).

Pracownik ma dwa dni na powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, np. obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym o czym mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy – dowody

Poza powiadomieniem pracodawcy o nieobecności w pracy, pracownik ma obowiązek udowodnić powód tej nieobecności. Według wspomnianego już rozporządzenia, dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: urzędowe dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy: - zaświadczenie lekarskie, - decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, - imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez: organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorząd terytorialny, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia  (w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami).

własne dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy, czyli oświadczenie pracownika, które może dotyczyć: - zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, - choroby niani lub dziennego opiekuna (w załączeniu należy dostarczyć kopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzonego przez pracownika za zgodność z oryginałem), - odbycia podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – konsekwencje

Niestawienie się w pracy i niepowiadomienie o tym fakcie pracodawcy zaburza rytm pracy zakładu i naraża pracodawcę na straty. W związku z tym, konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy mogą być dla pracownika bardzo dotkliwe. Co ważne, nawet jednodniowa nieobecność pracownika, która nie jest w żaden sposób uzasadniona, stanowi poważne naruszenie podstawowych obowiązków. Konsekwencją tego może być rozwiązanie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, z winy pracownika, czyli tzw. dyscyplinarka.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie zawsze musi kończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym. O tym, jakie będą skutki tego naruszenia obowiązku pracownika decyduje pracodawca. Jeżeli przykładowo z powodu nieobecności pracownika, nie doszło do poniesienia strat przez przedsiębiorstwo, pracodawca może wykazać się empatią i nałożyć na pracownika jedynie naganę lub upomnienie. Pracodawca nie ma również obowiązku dokonać wypłaty za okres, w którym osoba zatrudniona nie była obecna w pracy i nie usprawiedliwiła tej nieobecności.

Jak uniknąć konsekwencji związanych z nieobecnością w pracy? Urlop na żądanie

Zabezpieczeniem pracownika przed zwolnieniem dyscyplinarnym z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy może być urlop na żądanie, który można wykorzystać cztery razy w ciągu roku. Urlop na żądanie nie wymaga uzasadnienia, jednak konieczne jest zawiadomienie pracodawcy o wykorzystaniu tego urlopu przed rozpoczęciem dnia pracy.

Wolne za oddanie krwi

Kolejną możliwością uniknięcia kary za nieusprawiedliwioną absencję, jest tzw. wolne za oddanie krwi. Pracownik będący krwiodawcą ma prawo do uzyskania zwolnienia z obowiązku pracy na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, jak również na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy. Krwiodawca otrzymuje w centrum krwiodawstwa stosowne zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Z zaświadczenia tego powinno wynikać, iż krwiodawcy przysługuje w związku z oddaniem krwi zwolnienie od pracy w konkretnym dniu, przez co należy rozumieć, iż zwolnienie to przysługuje nie dłużej niż do końca dnia kalendarzowego, tj. do godz. 24:00.

Czy nieobecność nieusprawiedliwiona wpisywana jest w świadectwie pracy?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie powinna być ujawniana w treści świadectwa pracy, gdyż nie ma wpływu na ustalenie uprawnień pracowniczych i uprawnień wynikających z ubezpieczenia społecznego. I choć w dokumencie tym musi znaleźć się informacja na temat trybu rozwiązania umowy (np. za porozumieniem stron, wypowiedzenia, rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia), to pracodawca nie może wskazać przyczyny wypowiedzenia umowy z winy pracownika.

Autor:red.

Źródło: pip.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

W nowym rozkładzie kolejowym, który zacznie obowiązywać od niedzieli 10 grudnia zwiększy się liczba połączeń do i z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Opola, Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa. Od niedzieli podróżni skorzystają też z nowych stacji między innymi w stolicy.

Od niedzieli nowy rozkład jazdy na kolei. Oto, co się zmieni

Od niedzieli nowy rozkład jazdy na kolei. Oto, co się zmieni

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

Rada Unii Europejskiej zaakceptowała, zgodnie z rekomendacją KE, modyfikację polskiego Krajowego Planu Odbudowy. To oznacza też zgodę na wypłatę zaliczki dla Polski - poinformował Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli. Chodzi o ponad 5 miliardów euro z programu RePowerEu, przeznaczonego na odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych i inwestycje w zielone technologie.

Ogromna zaliczka dla Polski. Jest decyzja Rady UE

Ogromna zaliczka dla Polski. Jest decyzja Rady UE

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Rosja jest czołowym dostawcą nawozów do Polski. Tak wynika z danych przekazanych przez Arkadiusza Zalewskiego, eksperta Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Od stycznia do września 2023 roku z tego kierunku trafiło do naszego kraju 395,8 tysiąca ton nawozów mineralnych. Rosję na tym polu wyprzedzają jedynie Niemcy. Jak zaznaczył Zalewski, od początku tego roku "import nawozów z Rosji zauważalnie zwiększa się".

Luka w sankcjach. Import z Rosji do Polski "zauważalnie zwiększa się"

Luka w sankcjach. Import z Rosji do Polski "zauważalnie zwiększa się"

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Pfizer pozwał Polskę za niewywiązanie się z umowy szczepionkowej. Termin rozprawy wstępnej w tej sprawie został przełożony na 30 stycznia 2024 roku - poinformowali w piątek przedstawiciele kancelarii Strelia, reprezentującej stronę polską. Jak przekazali, przedmiotem sporu jest kwota 5 644 290 747 zł.

Gigant farmaceutyczny domaga się miliardów od Polski. Podano dokładną kwotę

Gigant farmaceutyczny domaga się miliardów od Polski. Podano dokładną kwotę

Autor:
mb
Źródło:
PAP

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który reguluje kwestie dotyczące umowy franczyzy - poinformował w piątek na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Rząd chce zmian dotyczących franczyzy. Mali mają być chronieni przed dużymi

Rząd chce zmian dotyczących franczyzy. Mali mają być chronieni przed dużymi

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

Senat opowiedział się w piątek za ustawą, która ma przedłużyć do połowy 2024 roku zamrożenie cen energii. Do przepisów nie wprowadzono żadnych poprawek. Ustawa została przygotowana przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej.

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja Senatu

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja Senatu

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego pakietu gazowo-wodorowego. Nowe przepisy mają dać państwom członkowskim między innymi podstawę prawną do wprowadzenia całkowitego zakazu importu gazu z Rosji, w tym LNG. Mają się też przyczynić do zwiększenia inwestycji w wodór.

Kraje UE będą mogły prawnie zakazać importu gazu z Rosji. "Historyczne porozumienie"

Kraje UE będą mogły prawnie zakazać importu gazu z Rosji. "Historyczne porozumienie"

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

PGNiG Termika wezwało konsorcjum Mitsubishi i Polimeksu do zapłaty 244,4 miliona złotych z tytułu kar umownych dotyczących kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie - podał Polimex Mostostal w komunikacie giełdowym.

Spółka PGNiG domaga się blisko ćwierć miliarda złotych. "Kłótnia w państwowej rodzinie"

Spółka PGNiG domaga się blisko ćwierć miliarda złotych. "Kłótnia w państwowej rodzinie"

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Paliwa na stacjach paliw powinny dalej tanieć. Tak wynika z najnowszych prognoz analityków. Jednocześnie eksperci z E-petrol zwrócili uwagę, że tankowanie mogłoby być jeszcze tańsze, "ale aktualnie obserwujemy w przypadku paliw bardzo wysokie marże detaliczne". Marże detaliczne informują nas, ile stacje zarabiają na litrze sprzedanego paliwa.

"Tankowanie mogłoby być tańsze". Eksperci zwracają uwagę na jeden szczegół

"Tankowanie mogłoby być tańsze". Eksperci zwracają uwagę na jeden szczegół

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

10 grudnia 2023 roku wypada przedostatnia w tym roku niedziela bez zakazu handlu. Oznacza to, że czynne będą większe sklepy oraz galerie handlowe. To efekt nowych przepisów.

Zmiany w handlu. Czy w najbliższą niedzielę zrobimy większe zakupy?

Zmiany w handlu. Czy w najbliższą niedzielę zrobimy większe zakupy?

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Sebastian Skuza, dotychczasowy wiceminister finansów, został powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki na wniosek przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego - poinformowano w komunikacie.

Transfer z ministerstwa do KNF. Jest decyzja premiera Morawieckiego

Transfer z ministerstwa do KNF. Jest decyzja premiera Morawieckiego

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Jak wiecie, powstaje Ministerstwo Przemysłu w Katowicach. Pani profesor Marzena Czarnecka jest odpowiedzialna za skonstruowanie tego resortu. To było moje zobowiązanie, zostanie wypełnione - powiedział Donald Tusk podczas briefingu w Senacie.

To ona pokieruje nowym ministerstwem. Siedziba resortu poza Warszawą

To ona pokieruje nowym ministerstwem. Siedziba resortu poza Warszawą

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Dwutygodniowy "niby-rząd" Mateusza Morawieckiego podjął decyzję wbrew opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powiedział w piątek na konferencji prasowej szef PO Donald Tusk, odnosząc się do opinii ABW w sprawie budowy przez spółkę Orlen Synthos Green Energy tak zwanych małych reaktorów jądrowych.

"Bezprecedensowa, rujnująca dla państwa, wymiana ciosów". Tusk komentuje atomowy spór

"Bezprecedensowa, rujnująca dla państwa, wymiana ciosów". Tusk komentuje atomowy spór

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Wbrew propagandzie i nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą, nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus oraz 30 procent podwyżek dla nauczycieli. Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu - mówił w piątek lider PO Donald Tusk.

Donald Tusk o 800 plus i podwyżkach dla nauczycieli

Donald Tusk o 800 plus i podwyżkach dla nauczycieli

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Przeciętna roczna pensja członka zarządu spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2022 roku wzrosła o 15 procent wobec roku 2021 i wynosiła 917 tysięcy złotych brutto - wynika z badania przeprowadzonego przez Grand Thornton.

Tak zarabiają członkowie zarządów spółek giełdowych

Tak zarabiają członkowie zarządów spółek giełdowych

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP Biznes

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który przewiduje, że emerytura stażowa przysługiwałaby, bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Emerytury stażowe w Sejmie. Jest rządowy projekt

Emerytury stażowe w Sejmie. Jest rządowy projekt

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Pocztowy oraz Nest Bank - to część banków, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą się przygotować na utrudnienia w dostępie do niektórych usług.

Weekendowe utrudnienia w kilku bankach

Weekendowe utrudnienia w kilku bankach

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał orzeczenie w sprawie frankowiczów. - TSUE znowu pomógł polskim sądom i polskiemu konsumentowi - ocenia Beata Strzyżowska, radczyni prawna. Tymczasem Związek Banków Polskich zauważył, że Trybunał "nie odpowiedział na kluczowe pytanie dotyczące przedawnienia roszczeń banków". W ocenie sektora bankowego czwartkowy wyrok "w żaden sposób nie zmienia sytuacji banków ani kredytobiorców".

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

To trochę jest tak, że czym bardziej ja zapewniam państwa, że jestem damą, tym mniej nią jestem. I tak to wypadło w wykonaniu prezesa Glapińskiego. Czym bardziej zapewniał nas o apolityczności Narodowego Banku Polskiego, tym mniej jest to prawdziwa deklaracja - powiedziała w programie "Wstajesz i Wiesz" o czwartkowym wystąpieniu prezesa NBP Adama Glapińskiego doktor habilitowana Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. 

"To tylko potwierdzenie tezy, że bank jest upolityczniony"

"To tylko potwierdzenie tezy, że bank jest upolityczniony"

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Skończyła się kampania wyborcza, pewne wzburzenie, skrajne opinie. Przechodzimy do normalnej pracy - powiedział podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Zadeklarował, że polski bank centralny jest w stanie współpracować "z każdym rządem".

Adam Glapiński przekonuje, że NBP "z każdym rządem będzie współpracować dobrze"

Adam Glapiński przekonuje, że NBP "z każdym rządem będzie współpracować dobrze"

Autor:
mp/adso
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Po październikowych wyborach Ministerstwo Zdrowia przekazało związanej z Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis blisko 400 tysięcy złotych - wynika z odpowiedzi resortu na pytania posła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Pieniądze zostały przekazane na zakup czasu antenowego w Telewizji Trwam, której Rydzyk jest dyrektorem. Miała zostać z nich sfinansowana emisja kampanii "Planuję długie życie". "Pieniądze pochodziły z Narodowej Strategii Onkologicznej" - zwraca uwagę w mediach społecznościowych polityk KO.

Blisko 400 tysięcy złotych z ministerstwa dla fundacji Rydzyka. Na emisję spotów

Blisko 400 tysięcy złotych z ministerstwa dla fundacji Rydzyka. Na emisję spotów

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes