Kodeks pracy

Kodeks pracy

Rząd zmienia Kodeks pracy, bo takich zmian wymaga od nas Unia Europejska. Ma to pomóc zachować równowagę między pracą a domem, ale też równość między kobietami i mężczyznami. Pojawią się nowe dni urlopowe i dłuższe urlopy dla ojców. Nowe przepisy musi przyjąć Sejm. Aleksandra Kąkol.

Praca zdalna na stałe trafi do Kodeksu pracy, Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy. Pracodawca zapłaci za prąd i Internet.

Niespłacanie ciążących na sobie roszczeń grozi poważnymi konsekwencjami, z kolei niedomaganie się przez wierzyciela ich spłaty może skończyć się przedawnieniem. Wówczas dłużnik nie jest już zobowiązany do spłaty roszczenia. Czym dokładnie jest przedawnienie roszczeń i jakie ma konsekwencje? Po jakim czasie przedawniają się mandaty?

Zasady nabycia odprawy pośmiertnej są uregulowane art. 93 Kodeksu pracy i muszą być znane nie tylko pracodawcom, ale i pracownikom. Zapisy tego artykułu wyjaśniają, ile wynosi odprawa pośmiertna oraz w jakich okolicznościach jest przyznawana. Treść art. 93 k.p. powinna interesować również bliskich osoby pracującej, gdyż można z niego dowiedzieć się, komu przysługuje odprawa pośmiertna.

Pojęcie nieletniego jest często stosowane, nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że nieletni to niekoniecznie osoba, która nie ukończyła 18. roku życia. Kim jest osoba nieletnia? W jaki sposób nieletni odpowiada za swoje czyny? Czym różni się nieletni od młodocianego oraz małoletniego? 

Wymiar czasu pracy oznacza liczbę dni i godzin, jaką pracownik zobowiązany jest przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy szczegółowo określa także liczbę godzin na dobę oraz w ciągu tygodnia, którą maksymalnie może przepracować pracownik. Jego normy i zasady wyliczania precyzuje Kodeks pracy.

Chorobowe w ciąży, czyli zwolnienie lekarskie w ciąży i wypłata zasiłku chorobowego, przysługuje kobiecie objętej przez określony czas ubezpieczeniem chorobowym. Zasady przyznawania chorobowego w ciąży oraz wypłaty zasiłku chorobowego zależne są m.in. od formy zatrudnienia ciężarnej. Wyjaśniamy, kiedy można iść na chorobowe w ciąży, ile wynosi L4 w czasie ciąży i kto wypłaca zasiłek.

Zmiana stanowiska pracy jest możliwa zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na wniosek pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązał się do wykonywania określonego rodzaju pracy, na określonym stanowisku i za określone wynagrodzenie. By móc to zmienić, trzeba spełnić wiele warunków.

Z pracą w szczególnych warunkach wiąże się określone ryzyko wystąpienia trwałych skutków zdrowotnych. W związku z tym osobom wykonującym taką pracę przysługują uprawnienia dotyczące wcześniejszych emerytur lub zwiększonej wysokości pobieranych świadczeń. Czym jest praca w szczególnych warunkach? Jakie są warunki otrzymania wcześniejszej emerytury?