Kto dostarczy twoje listy? UKE szuka dostawcy

Z kraju

TVN 24W przetargu oceniane będzie: zachowanie ciągłości świadczenia usług, zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek oraz dostępności usług powszechnych

We wtorek prezes UKE Magdalena Gaj ogłosiła konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025. Do końca 2015 r. funkcję tę sprawuje Poczta Polska. Operatorzy mogą zgłaszać swoje oferty do 14 kwietnia 2015 r.

- Zainteresowani operatorzy będą mogli składać swoje oferty w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) do 14 kwietnia 2015 r. Następnie zbada je i oceni Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa UKE – powiedział cytowany w komunikacie zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki.

Czas do 14 kwietnia

Ogłoszony we wtorek konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który rozpocznie się po wyznaczonym na 14 kwietnia 2015 r. terminie składania ofert, powołana przez prezesa UKE komisja konkursowa dokona oceny formalnej złożonych przez operatorów pocztowych ofert, stwierdzając spełnienie lub niespełnienie przez nich warunków uczestnictwa w konkursie. Oceny dokonywać będzie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez operatorów oraz danych posiadanych przez prezesa UKE z urzędu. Operatorzy mogą zwracać się do prezesa UKE z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentacji konkursowej nie później niż na 21 dni przed upływem terminu do złożenia ofert (do 24 marca 2015 r.) Operatorzy ubiegający się o funkcję operatora wyznaczonego muszą na tym etapie spełniać określone warunki, niezbędne do świadczenia usługi powszechnej. Chodzi o posiadanie odpowiednio rozbudowanej sieci placówek pocztowych i centrów rozdzielczych, środków transportu, a także stabilną organizację przedsiębiorstwa i płynność finansową. Firmy, które spełnią wymagania konkursowe zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, gdzie komisja konkursowa dokona oceny punktowej ofert. Oceniane będą następujące kryteria: zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, zapewnienia wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek oraz dostępności usług powszechnych, kosztu świadczenia usług, zapewnienia rentowności świadczenia usług, zdolności realizacji zadań wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdolności ekonomicznej i technicznej do świadczenia usług powszechnych.

Skrzynki dostosowane do niepełnosprawnych

O kolejności ofert zadecyduje suma wszystkich punktów zdobytych przez danego operatora. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej firm, decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych. - Nowego operatora chcielibyśmy poznać w połowie 2015 r., tak by miał czas na przygotowanie się do wykonywania obowiązków od stycznia 2016 r. - dodał Krzywicki. Konkurs obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie tzw. usługi powszechnej. Usługi te obejmują - jak czytamy w ogłoszeniu UKE - przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie listów o wadze do 2 kg, paczek pocztowych do 10 kg lub paczek zagranicznych do 20 kg, oraz przesyłek dla osób niewidomych. Prezes UKE ogłosił szereg warunków, które musi spełniać pocztowy operator wyznaczony. Operator wyznaczony obowiązany jest świadczyć usługi powszechne w sposób jednolity w porównywalnych warunkach, na obszarze całego kraju oraz posiadać odpowiednią sieć placówek pocztowych. Ogłoszenie precyzuje minimalne wymagania w tym zakresie: przynajmniej jedna stała placówka pocztowa operatora średnio na 6000 mieszkańców w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, średnio jedna placówka pocztowa na 85 km kw. powierzchni w gminach wiejskich, przy czym w każdej gminie operator ubiegający się o tę funkcję musi posiadać przynajmniej jedną stałą placówkę. Liczba ta musi jednak uwzględniać występujące na danym obszarze zapotrzebowanie na usługi pocztowe. Świadczenie usługi powszechnej to również zapewnienie dostępu do poczty dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Aż 95 proc. skrzynek nadawczych operatora wyznaczonego musi być rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Innym wymaganiem jest zdolność do szybkiego dostarczania przesyłek - od 1 dnia w przypadku przesyłek listowych o najwyższym priorytecie, do 5 dni w przypadku paczek bez priorytetu. Operator wyznaczony, będzie także zobowiązany do opróżniania skrzynek nadawczych przynajmniej raz dziennie w każdy dzień roboczy, przynajmniej 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Będzie on również obowiązany jest świadczyć usługi powszechne po przystępnych cenach, ustalanych w sposób przejrzysty i niedyskryminujący, ale odzwierciedlających koszty.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24