Głosowanie korespondencyjne, otwarcie drzwi dla zmian w powołaniu komisji wyborczych. Co proponuje PiS?

Aktualizacja:
Autor:
ads,
akr/b,rzw
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Horała: głosowanie korespondencyjne ma liczne wady, ale teraz jest potrzebne
Horała: głosowanie korespondencyjne ma liczne wady, ale teraz jest potrzebneTVN24
wideo 2/21
TVN24Horała: głosowanie korespondencyjne ma liczne wady, ale teraz jest potrzebne

Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt ustawy dotyczący wyborów prezydenckich. Posłowie partii rządzącej chcą, by możliwość głosowania korespondencyjnego przysługiwała wszystkim wyborcom. To niejedyna proponowana zmiana. Wnioskodawcy z PiS chcą także, by w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza mogła określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w Kodeksie wyborczym.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Pierwszą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na 10 maja. Opozycja wielokrotnie apelowała o przełożenie tego terminu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Czytaj raport tvn24.pl: Wybory prezydenckie 2020

We wtorek Sejm, odrzucając poprawki Senatu, przyjął zmianę w Kodeksie wyborczym, która umożliwia głosowanie korespondencyjne osobom, które mają ponad 60 lat lub przebywają na kwarantannie.

PiS chce, by wszyscy wyborcy mogli głosować korespondencyjnie

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, we wtorek po południu klub parlamentarny PiS złożył w Sejmie projekt, który dotyczy zasad przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

ZOBACZ CAŁY PROJEKT

Znajduje się w nim propozycja przepisu, według którego możliwość głosowania korespondencyjnego przysługuje wszystkim wyborcom.

Wcześniej tego samego dnia Sejm, odrzucając poprawki Senatu, przyjął zmianę w Kodeksie wyborczym, która umożliwia głosowanie korespondencyjne osobom mającym ponad 60 lat lub przebywającym na kwarantannie.

O powodach takiego postępowania mówił w "Faktach po Faktach" rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Na posiedzeniu Sejmu dzisiaj już nie mogliśmy korygować projektu, który był w Senacie, tylko mogliśmy przyjąć lub odrzucić poprawki. W związku z tym odrzuciliśmy poprawki, które zakładały to, że w ogóle nie będzie głosowania korespondencyjnego dla osób w kwarantannie, (...) jednocześnie proponując - również w myśl tych argumentów, które pojawiały się w debacie publicznej - żeby było możliwe głosowanie korespondencyjne dla wszystkich - przekonywał.

Rzecznik rządu: jest możliwość przeprowadzenia wyborów w tym roku, nie wiadomo jeszcze, czy na 100 procent w maju >>>

Proponowana zmiana w powoływaniu obwodowej komisji wyborczej

Projektowane przepisy stanowią ponadto, że w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku, Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w Kodeksie wyborczym.

Mówi o tym art. 7 projektu, który brzmi: "W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w art. 182 oraz art. 183 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy". Nie precyzuje, jakie mogłyby to być warunki.

Co jest obecnie w Kodeksie wyborczym

Obecny art. 182 Kodeksu wyborczego, do którego odnosi się przepis z projektu, stanowi, że:

"§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, komisarz wyborczy, z zastrzeżeniem przepisów art. 183.

§ 1a. W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 1) 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców; 2) 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców; 3) 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców; 4) 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

§ 2. Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby: 1) w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu komisji – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa, albo wybrano posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu komisji, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 2; 2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze – z zastrzeżeniem § 7.

§ 2a. (uchylony)

§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych, w odrębnych obwodach głosowania powołuje się 5 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

§ 4. Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej: 1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia; 2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

§ 5. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 6. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

§ 7. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2: 1) okazała się mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji – pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji; 2) miała być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków powoływanych na podstawie § 2 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 2 pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę.

§ 8. Losowanie, o którym mowa w § 7, przeprowadza komisarz wyborczy.

§ 8a. W przypadku niedokonania zgłoszenia kandydatów do składu komisji, w sytuacji, o której mowa w § 7 pkt 1, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków.

§ 8b. Komisarz wyborczy: 1) uzupełnia skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej, 2) może uzupełnić skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej – spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w § 4. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8c. Wyborcy, o których mowa w § 8b, mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu.

§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu komisarz wyborczy.

§ 10. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym mowa w § 7".

CAŁY KODEKS WYBORCZY >>>

Kolejny przywołany w projekcie przepis, art. 183. Kodeksu wyborczego, odnosi się do komisji w obwodach utworzonych za granicą. Brzmi on:

"§ 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołują konsulowie spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula. Przepisy art. 182 § 5–10 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołuje się: 1) od 4 do 12 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby; 2) jedną osobę wskazaną przez konsula.

§ 3. Konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może uzupełnić skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula, z tym że liczba członków komisji nie może przekroczyć dopuszczalnego składu komisji, o którym mowa w § 2. Przepis art. 182 § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich powołują spośród wyborców kapitanowie tych statków. Przepisy art. 182 § 3 i 5–10 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Państwowa Komisja Wyborcza określa, po porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, tryb i termin powołania komisji, o których mowa w § 1 i 4".

Autor:ads, akr/b,rzw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości