"Polska zawdzięcza odzyskanie niepodległości wysiłkom samych Polaków"

[object Object]
Profesor Neal Pease zajmuje się historią PolskiTVN 24
wideo 2/35

- Przez 125 lat niewoli Polacy zachowali swoją tożsamość, a w czasie I wojny światowej wielu Polaków patriotów było bardzo aktywnych. Stany Zjednoczone włączyły się w ten proces w szczególny sposób - podkreśił w rozmowie z Jackiem Stawiskim profesor Neal Pease, który zajmuje się historią Polski, także międzywojenną.

Jacek Stawiski: Panie profesorze, co skłoniło pana do zajęcia się II Rzeczpospolitą i relacjami Polski ze Stanami Zjednoczonymi?

Neal Pease: To dawna historia. Nie mam polskiego pochodzenia, ale zainteresowałem się sprawami Polski jako student na Uniwersytecie Kansas. Miałem okazję studiować z dwoma profesorami historii, urodzonymi w Polsce – panią profesor Anną Cienciałą i profesorem Piotrem Wandyczem. Zainteresowałem się sprawami polskiej historii, a profesor Wandycz, który był promotorem mojej pracy doktorskiej, szczególnie interesował się stosunkami polsko-amerykańskimi w XX wieku. Zachęcał mnie, aby zająć się tym tematem w pracy doktorskiej. Dlatego przyjechałem do Polski, zacząłem prowadzić badania w archiwach. Z tego powstała moja pierwsza książka o związkach Polski i Ameryki po I wojnie światowej.

Zaczynamy obchodzić stulecie polskiej niepodległości. Historia związków Ameryki z Polską poszła w zapomnienie, niewiele o niej pamiętamy. Jak ważna była rola Ameryki w odzyskaniu niepodległości przez Polskę?

Dosyć ważna. Przede wszystkim, oprócz pomocy z zagranicy, Polska zawdzięcza odzyskanie swojej niepodległości wysiłkom samych Polaków. Przez 125 lat niewoli Polacy zachowali swoją tożsamość, a w czasie I wojny światowej wielu Polaków patriotów było bardzo aktywnych. Stany Zjednoczone włączyły się w ten proces w szczególny sposób. W 1914 roku, na początku wojny byliśmy neutralni. Jednak w 1917 roku Stany Zjednoczone przyłączają się do wojny po stronie Anglii, Francji i Rosji. Wojna na nowo przywróciła "sprawę polską", czyli pytanie, czy po wojnie powinna powstać niepodległa Polska. Rząd amerykański kierowany przez prezydenta Wilsona był zdania, i potem to stało się jednym z celów sojuszników, że sposobem na pokonanie Niemiec i Austro-Węgier będzie nawoływanie narodów Europy Środkowo-Wschodniej, zamieszkującej te kraje, do dążeń niepodległościowych. Były i inne czynniki: długa tradycja przyjaźni narodów polskiego i amerykańskiego, a także to, że w Ameryce mieszkało kilka milionów obywateli polskiego pochodzenia, którzy mogli głosować w wyborach. Ważny był wpływ Ignacego Paderewskiego, który był ambasadorem interesów polskich w Ameryce. Na początku 1918 roku prezydent Wilson ogłasza swój program pokojowy dla świata, słynne 14 punktów, w 13. punkcie mówi o zjednoczonej i niepodległej Polsce.

Czy to wystąpienie Wilsona oznaczało, że definitywnie Polska powstanie, czy też to jeszcze nie przesądzało sprawy?

W pełni nie. To była deklaracja zamiarów, ale wiele zależało od rezultatu wojny i decyzji zawartych w traktatach pokojowych. Ale to była definitywna deklaracja intencji i zamiarów odpowiedniego określenia mapy Europy po wojnie, z niepodległą Polską, która będzie uznawana za partnera zwycięskiego sojuszu w czasach pokoju. Oczywiście, tak się nie stało, amerykańskie zobowiązania zostały wycofane po krótkim czasie.

Pan opisał historię bardzo generalnie, ale historia składa się z pojedynczych decyzji i poszczególnych ludzi. Kto i co ostatecznie Wilsona przekonało, że wschodzące mocarstwo, takie jak Stany Zjednoczone, powinno poprzeć powstanie Polski, której przecież nie było przez ponad 100 lat, a Ameryka nigdy wcześniej nie stawiała tej kwestii? Byli ludzie, którzy mieli wpływ na Wilsona. Jak już wspomniałem, był to Paderewski, oraz wpływowy doradca Wilsona pułkownik Edward House. On nie był sekretarzem stanu, ale stał się najbardziej zaufanym doradcą prezydenta w sprawach polityki zagranicznej oraz kwestiach bezpieczeństwa. Narastało przekonanie, że jeśli spojrzy się na przyszłość Europy po wojnie, po rozpadzie Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Rosja była znakiem zapytania z powodu przegranej wojny i rewolucji, to szukano najlepszej gwarancji w Europie Środkowej, prozachodniej i demokratycznej, która zapobiegnie odrodzeniu się potęgi Niemiec. I to właśnie Polska dawała takie gwarancje.

To była deklaracja, przekonanie Wilsona i jego współpracownika, że tak ma być. Jaka była droga od tego wystąpienia do praktycznych decyzji na rzecz Polski? Co Amerykanie zrobili konkretnego po wojnie, żeby Polska zaistniała tak, jak zaistniała po 1918 roku?

Podczas konferencji pokojowej w Paryżu zawarto kompromis. Amerykańska polityka nie była wtedy spójna odnośnie polskich granic, które wytyczono poprzez walkę zbrojną albo poprzez plebiscyty. Nie tyle działania rządu były ważne, ale wysłanie do Polski amerykańskiej pomocy gospodarczej i żywnościowej, którą kierował przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover. To był element amerykańskiego zaangażowania w regionie. Amerykańskie zainteresowanie dyplomatyczne rozpoczyna się w 1919 roku. Pisałem o tym w mojej pierwszej książce. Wtedy Ameryka sądziła, że Polska będzie w przyszłości jednym z jej najważniejszych sojuszników. Pierwszy wysłannik rządu do Polski, jeszcze nie w pełni ambasador, Hugh Gibson, mówił, że został wysłany z najważniejszą amerykańską misję dyplomatyczną w Europie. Tak przedstawiała się sytuacja w latach 1918–1919. Ale zaraz potem Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wycofaniu się z Europy i to spowodowało wycofanie się z zainteresowania Polską.

Mimo to jakieś relacje polsko-amerykańskie przez te 20 lat II Rzeczpospolitej były utrzymywane. Jak wyglądały relacje po tym, kiedy Polska osiągnęła już swoje cele, narysowano granice, uchwalono konstytucję, Polska zaczęła być trwałym elementem. Jak wyglądały kontakty z Ameryką?

Były pewne kontakty, głównie ekonomiczne i finansowe. Stany Zjednoczone wycofały się przede wszystkim z czynnego udziału w sojuszach europejskich, ale już wtedy były największą gospodarką świata i szukały sposobów na inwestycje w państwach europejskich. Jedną z tez mojej książki jest stwierdzenie, że ta tendencja amerykańskiej polityki była realizowana między innymi przez polityków polskich, w tym ministra spraw zagranicznego i premiera Aleksandra Skrzyńskiego. To on stworzył plan ściągnięcia inwestycji amerykańskich, które zaowocowałyby zainteresowaniem Polską, co z kolei doprowadziłoby do gwarancji politycznych dla Polski. On aktywnie próbował wprowadzić to w życie w połowie lat 20. Ale nie zakończyło się to sukcesem. Dlaczego? Amerykanie byli niechętni do inwestowania w Polsce, obawiając się, że jest to kraj zbytnio narażony na atak z zewnątrz. Obawiali się także, że ich pieniądze nie będą bezpieczne w przypadku zamieszek wewnętrznych. Piłsudski po roku 1926 nie przykładał wagi do roli Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego. A potem Wielki Kryzys kompletnie zrujnował jakiekolwiek plany oparte na inwestycjach amerykańskich. Amerykanie nie mogli inwestować za granicami i stali się jeszcze bardziej izolacjonistyczni.

Pomówmy może trochę o stosunku amerykańskiej opinii publicznej do Polski. Kiedy czytam teraz amerykańskie gazety sprzed 100 lat o tym, jak Polska powstawała, jakie były tutaj problemy społeczne, etniczne, stosunki polsko-żydowskie, pogromy - bardzo dużo się o tym pisało w amerykańskiej prasie, to jakie było nastawienie Amerykanów, nie polityków, do Polski, która powstawała po 100 latach niewoli?

Trudno jednoznacznie powiedzieć. Amerykanie generalnie bardziej koncentrowali się na swoich wewnętrznych sprawach niż na sprawach zagranicznych. Będzie to jednak prawdziwe, jeśli powiem, że w prasie amerykańskiej zawarta była krytyka Polski. Krytykowano, że w Polsce mieszka zbyt dużo mniejszości narodowych i że nie są one wystarczająco dobrze traktowane przez polskie władze. Pisano o sprawach żydowskich, pogromach i zamieszkach antyżydowskich. To skomplikowana sprawa, związana z wojną i rewolucją. W amerykańskiej prasie postrzegano to jako polskie ataki na Żydów. To miało negatywny oddźwięk w amerykańskiej opinii publicznej. Ta krytyka w większości przeminęła, a pozostało uczucie Amerykanów do Polski, dotyczące dwóch narodów, które mają wiele wspólnego i które utrzymują historyczną przyjaźń. Można mieć pewne problemy, ale ogólnie panowało przekonanie o polsko-amerykańskiej przyjaźni.

Panie profesorze, jest rok 1939, 1940, upada II Rzeczpospolita. Czy Ameryka przypomina sobie wtedy o Polsce?

Nie, nie. Albo inaczej: była pewna sympatia wobec losu Polski. Ale tak jak przy I wojnie światowej, byliśmy bardzo niechętni, aby angażować się w wojnę. Utrzymywały się ponure wspomnienia z I wojny. Wielu Amerykanów było przekonanych, że także ta wojna to nie nasza wojna. Ale stopniowo administracja Roosevelta zaczynała być przekonana o konieczności amerykańskiej interwencji. Nie wydarzyło się to jednak do końca 1941 roku, po japońskim ataku. Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, pojawiła się sympatia do Polski, narodu, który został niesprawiedliwie najechany przez agresorów. Ale prawdziwym przedmiotem troski Roosevelta było bezpieczeństwo Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii i Imperium Brytyjskiego. To - a nie los Europy Środkowej i Wschodniej - przekonało Roosevelta do wojny. Dla Stanów Zjednoczonych, jakkolwiek bardzo mogły sympatyzować z problemami Polski, była ona drugorzędna, z amerykańskiego punktu widzenia.

Jest koniec lat 80., początek 90. Polska znowu odzyskuje niepodległość i Ameryka traktuje Polskę jako coś dla siebie bardzo istotnego, wspiera ją. Dlaczego jest tak zainteresowana przemianą Polski w państwo demokratyczne i niezależne?

To skomplikowane pytanie. Sądzę, że jednym ze sposobów, żeby scharakteryzować amerykańsko-polskie relacje w minionym stuleciu jest przypomnienie "obietnicy Wilsona", która przez 80 lat będzie "niewypełniona". Przez tych kolejnych 80 lat mieliśmy politykę amerykańską, która sprowadzała się do sympatii dla Polski, ale jednocześnie Stany Zjednoczone niewiele mogły dla obrony Polski zrobić. Dlaczego? Jesteście zbyt daleko. Rosja albo Związek Radziecki były zbyt potężne, zawsze mogły zgłosić swoje weto. Jakkolwiek by nam się to nie podobało, musieliśmy przyjąć to do wiadomości. Sytuacja zmienia się w 1989 roku. Zawsze istniała też "obietnica" z początku zimnej wojny: jak tylko komunizm odejdzie, wtedy pojawimy się my i pomożemy wam, pomożemy wam wejść do rodziny narodów. Sądzę, że to było poczucie moralnego zobowiązania. Ważne było też, że w 1989 roku Rosja nie była w jakikolwiek sposób w stanie utrzymać monopolu swoich wpływów na Europę Wschodnią. Dla Stanów Zjednoczonych w 1989 roku i 1990 roku najlepszą gwarancją stabilności, pokojowego rozwoju, demokracji w tej części świata było rozciągnięcie amerykańskiego i zachodniego parasola ochronnego. Polsce zaoferowano członkostwo w NATO w 1999 roku. Zachęcano Polskę do wejścia do Unii Europejskiej i szerokiej rodziny narodów europejskich.

Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

Ja też dziękuję za rozmowę.

Cała rozmowa z profesorem Nealem Peasem
Cała rozmowa z profesorem Nealem PeasemTVN 24

Autor: Jacek Stawiski (TVN24) / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości

Gdzie jest burza? W poniedziałek 17.06 po południu nad Polską pojawiły się wyładowania atmosferyczne. Wieje silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Falujący front nad Polską, zaczęło grzmieć

Gdzie jest burza? Falujący front nad Polską, zaczęło grzmieć

Źródło:
tvnmeteo.pl

1,5 promila alkoholu w organizmie miał 19-letni kierowca, który wjechał samochodem w słup w Kłobucku (woj. śląskie). W wyniku wypadku zginęła 18-letnia pasażerka. Młody mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie.

"Wlecieli w bączek i poszli na słup". Zginęła 18-latka, kierowca był pijany

"Wlecieli w bączek i poszli na słup". Zginęła 18-latka, kierowca był pijany

Źródło:
TVN24, policja śląska

W nocy w Oławie dwóch pijanych mężczyzn brutalnie pobiło 40-latka. Bili i kopali mężczyznę, potem leżącego w kałuży krwi pozostawili na trawniku. Świadkowie wezwali pomoc. Poszkodowany w stanie krytycznym trafił do szpitala. Policja zatrzymała sprawców.

"Kopali i uderzali 40-latka po całym ciele". Jest w stanie krytycznym

"Kopali i uderzali 40-latka po całym ciele". Jest w stanie krytycznym

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii, w maju 2024 roku wyniosła 3,8 procent procent rok do roku - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W kwietniu ten wskaźnik wynosił 4,1 procent.

Najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce

Najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Gubernator amerykańskiego stanu Maryland Wes Moore ma zastosować w poniedziałek prawo łaski w stosunku do ponad 175 tys. spraw związanych z posiadaniem marihuany - informuje "The Washington Post". Jak dodaje dziennik, to jeden z najbardziej znaczących aktów łaski w USA.

Masowe ułaskawienie skazanych za posiadanie marihuany. Anulują 175 tys. wyroków

Masowe ułaskawienie skazanych za posiadanie marihuany. Anulują 175 tys. wyroków

Źródło:
"The Washington Post", ABC News

Od lipca urzędnicy miejscy w Lesznie będą pracować 35 zamiast 40 godzin tygodniowo przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego - podał urząd w informacji prasowej.

Wprowadzą 35-godzinny tydzień pracy. "Pilotażowe działanie"

Wprowadzą 35-godzinny tydzień pracy. "Pilotażowe działanie"

Źródło:
PAP

Tragiczny finał bójki we Wtórku (woj. wielkopolskie). Po śmierci 24-latka sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy przesłuchali już świadków i zabezpieczyli monitoring, teraz czekają na wyniki sekcji zwłok. Do sprawy zatrzymano siedem osób, w tym nieletnich.

Tragiczny finał bójki. Siedem osób zatrzymanych

Tragiczny finał bójki. Siedem osób zatrzymanych

Źródło:
TVN24

Paulina Hennig-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska, ostrzega przed fałszywymi reklamami z jej wizerunkiem, zachęcającymi do zakupu udziałów w Baltic Pipe bądź informujące o rzekomych sposobach na obniżenie cen gazu.

Ministra: To oszustwo. Uważajcie i zgłaszajcie

Ministra: To oszustwo. Uważajcie i zgłaszajcie

Źródło:
tvn24.pl

Do świątecznej opieki zdrowotnej w Pogorzelicy (Zachodniopomorskie) zgłosiło się kilkanaście osób z jednego z ośrodków wypoczynkowych z objawami zatrucia pokarmowego. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Pobrano wymazy od zarażonych osób, personelu, z powierzchni i żywności. Łącznie chorych jest 40 osób, nikt nie wymagał hospitalizacji.

40 osób zatrutych w ośrodku wypoczynkowym nad morzem

40 osób zatrutych w ośrodku wypoczynkowym nad morzem

Źródło:
TVN24, tvn24.pl

Na greckiej wyspie Mathraki nieopodal Korfu odnaleziono ciało Amerykanina poszukiwanego od czwartku. To kolejny w ostatnim czasie przypadek zaginięcia lub śmierci zagranicznego turysty podczas wakacji w Grecji.

Kolejna śmierć na greckich wakacjach. Znaleziono ciało poszukiwanego turysty

Kolejna śmierć na greckich wakacjach. Znaleziono ciało poszukiwanego turysty

Źródło:
CNN, ABC News, tvn24.pl

Firma Mercer opublikowała najnowszą edycję raportu "Badanie kosztów utrzymania" poświęconego najdroższym miastom na świecie. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu zajęły Hongkong i Singapur, a podium uzupełnia szwajcarski Zurych.

Najdroższe miasta do życia

Najdroższe miasta do życia

Źródło:
CNN

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Z prognoz wynika, że temperatura w cieniu w wielu miejscach kraju sięgnie 32 stopni. Instytut ostrzega też przed burzami. Sprawdź, gdzie obowiązują ostrzeżenia.

Nie tylko burze. Będzie tak gorąco, że IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia

Nie tylko burze. Będzie tak gorąco, że IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

15 tysięcy litrów nielegalnych substancji przechowywano w pobliżu ogródków działkowych na warszawskim Paluchu. Jak podała policja, w beczkach, kartonach i workach znajdowała się ogromna ilość leków i suplementów niewiadomego pochodzenia. Zatrzymano trzech mężczyzn, którym postawiono zarzuty.

Magazyn nielegalnych leków i suplementów. Było ich tak dużo, że trzymali je w beczkach

Magazyn nielegalnych leków i suplementów. Było ich tak dużo, że trzymali je w beczkach

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Przed rozpoczęciem meczu Polska-Holandia w pobliżu strefy kibica w Hamburgu doszło do ataku na policjantów. Mężczyzna, uzbrojony w narzędzie przypominające kilof oraz koktajl Mołotowa, został postrzelony przez funkcjonariuszy. Jak podały służby, to 39-letni Niemiec. Dziennik "Bild" napisał, że mężczyzna od pewnego czasu doświadczał poważnych problemów psychicznych i kilkakrotnie trafiał do kliniki psychiatrycznej. Według gazety służby przeszukały jego dom.

Groził policjantom kilofem przy strefie kibica w Hamburgu, został postrzelony. Nowe informacje o napastniku

Groził policjantom kilofem przy strefie kibica w Hamburgu, został postrzelony. Nowe informacje o napastniku

Aktualizacja:
Źródło:
BBC, Bild, PAP, tvn24.pl

Sejmowa komisja śledcza do spraw inwigilacji Pegasusem przesłuchała w poniedziałek Marka Bieńkowskiego, byłego dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Najwyższej Izby Kontroli.

"W najczarniejszych snach mi to nie przyszło do głowy". Bieńkowski przed komisją do spraw Pegasusa

"W najczarniejszych snach mi to nie przyszło do głowy". Bieńkowski przed komisją do spraw Pegasusa

Źródło:
TVN24, PAP

Od poniedziałku 17 czerwca wszyscy kierowcy z taksówek na aplikację muszą już posiadać polskie prawo jazdy. Zmiana zasad ma poprawić bezpieczeństwo przewozu osób i ułatwić pracę policji.

Rewolucja w przewozach. Nowy obowiązek w sprawie prawa jazdy

Rewolucja w przewozach. Nowy obowiązek w sprawie prawa jazdy

Źródło:
PAP

Niestety nie spodziewamy się dobrej współpracy ze strony białoruskiej - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do reakcji Mińska na apel o współpracę w ustaleniu tożsamości i przekazanie zabójcy polskiego żołnierza.

Szef MSZ: na apel o współpracę w schwytaniu zabójcy polskiego żołnierza strona białoruska zareagowała oskarżeniami

Szef MSZ: na apel o współpracę w schwytaniu zabójcy polskiego żołnierza strona białoruska zareagowała oskarżeniami

Źródło:
PAP

Umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać oskładkowane - uważa ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W jej przekonaniu pełne ozusowanie umów-zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników.

Duża zmiana dla części pracowników. Wpływ na pensje

Duża zmiana dla części pracowników. Wpływ na pensje

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga trafił akt oskarżenia przeciwko Zofii K. Utytułowana windsurferka, medalistka igrzysk olimpijskich ma odpowiedzieć za oszustwo.

Prokuratura oskarżyła olimpijkę o oszustwo

Prokuratura oskarżyła olimpijkę o oszustwo

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Według rozpowszechnianego w sieci cytatu prezydent Andrzej Duda miał na szczycie w Szwajcarii wzywać do "dekolonizacji" Rosji, a konkretnie: do jej podziału "na 200 państw etnicznych". To dezinformacja, szerzona także na prorosyjskich stronach. Słowa polskiego prezydenta zostały przeinaczone.

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Źródło:
Konkret24

W parku rozrywki w Portland w Stanach Zjednoczonych doszło do awarii jednej z atrakcji. Blisko 30 osób na około pół godziny zawisło nad ziemią w mocno wychylonych pozycjach. Do incydentu doszło w dniu otwarcia lunaparku w nowym sezonie.

Mechaniczny zgrzyt na otwarcie lunaparku w nowym sezonie. Blisko 30 osób zawisło nad ziemią

Mechaniczny zgrzyt na otwarcie lunaparku w nowym sezonie. Blisko 30 osób zawisło nad ziemią

Źródło:
CNN

"Ród smoka" powrócił. Wyczekiwany przez fanów pierwszy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu ukazał się w HBO i na platformie Max w poniedziałek o trzeciej nad ranem. Są już pierwsze recenzje. Jak "Syna za syna" oceniają krytycy i dziennikarze?  

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

Źródło:
tvn24.pl

Kate Winslet w wywiadzie dla "Vanity Fair" wspominała słynny pocałunek z Leonardo DiCaprio w "Titanicu". Przyznała, że podczas nagrywania tej sceny aktor cały czas się śmiał, a po każdym ujęciu konieczna była poprawa makijażu.

Kate Winslet wspomina słynny pocałunek z Leonardo DiCaprio. "Nagrywanie tego było koszmarem"

Kate Winslet wspomina słynny pocałunek z Leonardo DiCaprio. "Nagrywanie tego było koszmarem"

Źródło:
CNN, Vanity Fair
Jedne spółki przelewają miliony, inne odmawiają. Co dalej z Polską Fundacją Narodową?

Jedne spółki przelewają miliony, inne odmawiają. Co dalej z Polską Fundacją Narodową?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Jestem w parlamencie już kolejną kadencję i naprawdę nie zaskakują mnie tego rodzaju rzeczy - mówił w TVN24 Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Odnosił się do swojego partyjnego kolegi Dariusza Mateckiego, który w nocy z czwartku na piątek wszedł na dach budynku Sejmu.

Matecki na dachu budynku Sejmu. Wójcik: wysoko oceniam jego wyobraźnię i emocjonalną trzeźwość

Matecki na dachu budynku Sejmu. Wójcik: wysoko oceniam jego wyobraźnię i emocjonalną trzeźwość

Źródło:
TVN24

Płynąca do Polski fala gorącego powietrza z Afryki napotka przeszkodę. Jak bardzo upalnie będzie? Co czeka nas w drugiej połowie czerwca i jak zacznie się lipiec? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: upał inny niż miał być

Pogoda na 16 dni: upał inny niż miał być

Źródło:
tvnmeteo.pl

Piszą, że kierowca jest chory, w tym tygodniu kursów nie będzie. Aktualizują tę informację kilka dni później: kierowca nadal jest chory, więc w kolejnym tygodniu autobus także nie przyjedzie - tak o problemach z transportem w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl opowiada Olga Gitkiewicz, autorka książki "Nie zdążę". - Nie każdy jest w stanie jeździć dwadzieścia pięć kilometrów rowerem, zwłaszcza zimą - zauważa. Z szacunków wynika, że problem wykluczenia komunikacyjnego może dotyczyć nawet czternastu milionów Polaków.

Problem dotyczy milionów Polaków. "Szósta i siódma rano, potem nic"

Problem dotyczy milionów Polaków. "Szósta i siódma rano, potem nic"

Źródło:
tvn24.pl

Nie żyje Anders Bodegård, szwedzki slawista i tłumacz, który na język szwedzki przełożył m.in. poezję Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Ewy Lipskiej, a także reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Informację o jego śmierci przekazała Fundacja Wisławy Szymborskiej.

"Szymborska mówiła, że bez niego nie przyznano by jej Nagrody Nobla". Nie żyje Anders Bodegård

"Szymborska mówiła, że bez niego nie przyznano by jej Nagrody Nobla". Nie żyje Anders Bodegård

Źródło:
Wisława Szymborska/Facebook, tvn24.pl

77. ceremonia wręczenia nagród Tony zakończona. Statuetki zdobyli m.in. Daniel Radcliffe, Sarah Paulson czy znany z serialu "Sukcesja" Jeremy Strong. Wyróżnione zostały sztuki takie, jak "The Outsiders" czy "Stereophonic". Pełną listę zwycięzców prezentujemy poniżej. 

Jeremy Strong triumfuje po raz kolejny. A z nim Daniel Radcliffe i Sarah Paulson

Jeremy Strong triumfuje po raz kolejny. A z nim Daniel Radcliffe i Sarah Paulson

Źródło:
NPR, tvn24.pl

Uprzedzałem, że będę pisał o książkach, których nikt nie czyta. I właśnie trafiła mi się taka książka.

Żeby się nie pozabijać…

Żeby się nie pozabijać…

Źródło:
tvn24.pl