Polski rząd do ONZ: przestrzegamy praw człowieka. Organizacje pozarządowe: nie wszędzie

Komitet Praw Człowieka przy ONZ krytykuje działania rządu
Komitet Praw Człowieka przy ONZ krytykuje działania rządu
tvn24
Krytyczną opinię o Polsce wydała jesienią ubiegłego roku inna agenda ONZ - Komitet Praw Człowieka. Materiał magazynu "Polski i Świat" TVN24 z 4.11.2016tvn24

Polski rząd przekonuje ONZ, że państwo polskie przestrzega praw człowieka. Ma się to przejawiać m.in. w poszanowaniu wolności mediów, przeciwdziałaniu dyskryminacji, zapewnieniu kobietom dostępu do bezpłatnej aborcji i ściganiu przestępstwa motywowanych nienawiścią. Rzeczywistość nie jest taka jak chciałby rząd - mówią organizacje pozarządowe. Wysyłają do ONZ swoje raporty i zapowiadają, że na pewno wezmą udział w debacie o Polsce.

W maju tego Polska zostanie oceniona przez agendę ONZ - Radę Praw Człowieka. To standardowa procedura Narodów Zjednoczonych. Podlega jej każde państwo członkowskie raz na kilka lat. Rząd kontrolowanego państwa musi przedstawić ONZ pisemny raport, w którym szczegółowo relacjonuje, jak przestrzega praw człowieka w swoim kraju. Swoje raporty mogą przedstawić również organizacje pozarządowe. Następnie odbywa się debata na forum Rady, liczącej 47 państw. Efektem mogą być rekomendacje dla kontrolowanego rządu w zakresie przestrzegania praw człowieka - dotyczące tego, co należy zmienić w postępowaniu władz lub też zmian w prawie.

Opinie organizacji pozarządowych inne niż rządu

Rząd Beaty Szydło przygotował więc "III Raport Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka". Z 23-stronicowego dokumentu płynie ogólny wniosek, że prawa człowieka są przestrzegane, a przynajmniej władze państwowe do tego dążą.

"Ramy prawne oraz instytucjonalne w obszarze ochrony i promocji praw człowieka mają w Polsce solidne podstawy" - zapewnia polski rząd.

Odmienne zdanie w tej sprawie mają organizacje pozarządowe. Trzy z nich - Amnesty International, Kampania Przeciw Homofobii i Helsińska Fundacja Prawa Człowieka - opracowały swoje raporty, które zamierzają przedstawić ONZ. Wszystkie trzy organizacje podejmują w swoich opracowaniach kwestie przemilczane w rządowym dokumencie.

Zapowiada się więc burzliwa debata w Genewie, bo organizacje pozarządowe nie tylko wysłały do ONZ swoje raporty, ale też zamierzają wysłać swoich przedstawicieli na posiedzenie poświęcone Polsce.

- W swoim raporcie zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na to czego w dokumencie rządowym nie ma, czyli na trwający cały czas kryzys konstytucyjny, planowane zmiany w sądownictwie naruszające równowagę trójpodziału władz, podporządkowanie mediów publicznych rządzącej większości oraz naruszanie praw imigrantów – mówi portalowi tvn24.pl Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

Na trwający i nierozwiązany kryzys konstytucyjny w Polsce, jako jedno z kluczowych zagrożeń dla praw człowieka, zgodnie wskazują Helsińska Fundacja i Amnesty International.

HFPC alarmuje ONZ, że partia rządząca próbuje zmienić ustrój polityczny za pomocą aktów prawnych niższego rzędu, bo nie ma większości potrzebnej by zmienić Konstytucję. Jako najbardziej dobitny przejaw kryzysu konstytucyjnego Fundacja podaje nieuznawanie przez rząd orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Raport HFPC powstawał w październiku ub.r., gdy prezesem Trybunału był Andrzej Rzepliński.

"Zmiany w prawie, połączone z odrzucaniem przez władzę wykonawczą wyroków Trybunału Konstytucyjnego skutecznie likwidują system ochrony praw człowieka" - czytamy z kolei w opracowaniu Amnesty International.

W rządowym raporcie o Trybunale Konstytucyjnym nie ma ani słowa. Nawet w innych kontekstach, niż trwający od półtora roku kryzys.

Politycy i ich sądy

W sprawie wymiaru sprawiedliwości rząd skupia się na informowaniu Komitetu Praw Człowieka ONZ o działaniach podejmowanych na rzecz przyspieszenia rozpatrywania spraw takich jak zwiększenie liczby asystentów sędziów, asesorów sądowych, zwiększenia nakładów na sądownictwo i uruchomienia państwowego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla ubogich.

Raport, jak podkreśla MSZ, opisuje istniejący stan prawny i materialny. Nie ma więc w nim mowy o przygotowywanych przez rząd zmianach w wymiarze sprawiedliwości, np. o pomyśle bezpośredniego wskazywania przez Sejm którzy sędziowie mają zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nie ma jednak w rządowym raporcie również żadnej wzmianki o tym, że w ubiegłym roku prokurator generalny i minister sprawiedliwości w Polsce to ta sama osoba.

Pominięte przez rząd kwestie podejmują w swoich dokumentach organizacje pozarządowe.

Fundacje zgodnie krytykują połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, i wynikające z tego konsekwencje.

Amnesty International: "Kompetencje Prokuratora Generalnego zostały poszerzone i obejmują uprawnienia do udostępniania informacji o wybranych sprawach i postępowaniach przygotowawczych urzędnikom państwowym i mediom, jeśli uzna, że leży to w interesie społecznym. Nowa ustawa tworzy także nowy dział prokuraturze, który ma badać 'najpoważniejsze przestępstwa popełnione przez prokuratorów i sędziów'. Zmiany te mogą mieć znaczące wpływ na niezależność wymiaru sprawiedliwości".

Rządowy projekt zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zakładający nie tylko wybór sędziów do KRS przez Sejm, ale też wygaszenie kadencji wszystkich sędziów zasiadających obecnie w Radzie, krytykuje w piśmie do ONZ Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

"Nagłe zdymisjonowanie wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa może być postrzegane jako politycznie motywowana forma nacisku na to konstytucyjne ciało. Taki wniosek jest uzasadniony przez fakt, że Rada pozostawała krytyczna wobec wielu nowych przepisów prawnych proponowanych przez rząd" - czytamy w raporcie przedstawionym Radzie Praw Człowieka ONZ.

Helsińska Fundacja zauważa, że ostatnio politycy nader często komentują sprawy sądownictwa. Nie tylko w sprawach ustrojowych Trybunału Konstytucyjnego, ale i pojedynczych sędziów.

"Większość komentarzy polityków dotyczyło pojedynczych sędziów, a ich celem było zdyskredytowanie sądownictwa w oczach społeczeństwa" - stwierdza raport HFPC. W dokumencie przypomniano wypowiedź rzeczniczki klubu PiS, że Sąd Najwyższy to "zespół kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy", wypowiedzi polityków większości rządzącej, wedle których wyroki Trybunału Konstytucyjnego to "tylko opinie" i wypowiedź o "prokuratorsko-sądowej mafii".

W swoim raporcie do ONZ Helsińska Fundacja Praw Człowieka żąda, aby politycy zaprzestali dyskredytowania wymiaru sprawiedliwości i poszczególnych sędziów w oczach opinii publicznej.

Osłabiony Rzecznik Praw Obywatelskich

Rząd chwali się w swoim raporcie, że przygotował go we współpracy między innymi z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Amnesty International zwraca uwagę, że rzecznikowi kwestionującemu zmiany ustrojowe wprowadzane przez PiS, Sejm obciął budżet o trzy miliony złotych, czyli o osiem procent.

Problem przestępstw z nienawiści

Rząd w swoim raporcie, który będzie w maju omawiany w Genewie, zapewnia między innymi, że "policja dostrzegła potrzebę intensyfikacji działań na rzecz zwalczania przestępstw z nienawiści popełnianych w Internecie". Strona rządowa utrzymuje również, że polskie prawo "zawiera gwarancje zapewniające możliwość ochrony przed naruszeniem zakazu dyskryminacji".

Ale Amnesty International zwraca uwagę Radzie Praw Człowieka ONZ, że w polskim prawie obowiązują podwójne standardy. O ile karane są przestępstwa z nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowym, religijnym lub poglądów politycznych; o tyle nie ma przepisów które w szczególny sposób kwalifikowałyby przestępstwa z nienawiści na tle różnic w wieku, niepełnosprawności, płci, statusu materialnego czy różnic w orientacji seksualnej.

Media - wolne i pluralistyczne?

"Przepisy tych ustaw [prawa prasowego i ustawy o radiofonii i telewizji - przyp. red.] mają m.in. na celu zapewnienie pluralizmu mediów i szerokiego dostępu odbiorców do różnego rodzaju mediów. Obecnie rozważane są dalsze prace nad zwiększeniem pluralizmu mediów i zapewnieniem większego dostępu do środków masowego przekazu" - głosi raport rządowy. Nie napisano w nim o powołaniu w ubiegłym roku Rady Mediów Narodowych, która przejęła kontrolę nad mediami publicznymi.

Fundacja Helsińska uważa, że sposób wyłaniania Rady Mediów Narodowych budzi wątpliwości. Ustawa nie zabrania bowiem łączenia funkcji członka Rady Mediów Narodowych z mandatem poselskim i nie przewiduje udziału podmiotów pozarządowych w wyłanianiu władz publicznych mediów. Fundacja zwraca w raporcie uwagę, że troje członków Rady Mediów Narodowych jest aktywnymi politykami rządzącego Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego ONZ interesuje się aborcją

Kontrowersje między rządem a organizacjami broniącymi praw człowieka wywołuje również kwestia prawa do aborcji.

Chociaż aborcja nie jest prawem człowieka, ONZ uważa, że całkowity jej zakaz może prowadzić do naruszeń praw człowieka. Narody Zjednoczone wzywają więc kraje członkowskie, aby zapewniły dostęp do aborcji, jako minimum, w przypadkach gwałtu i kazirodztwa, kiedy życie lub zdrowie kobiety w ciąży jest zagrożone oraz w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu.

W kwestii prawa do aborcji polski rząd relacjonuje, że "zgodnie z ustawą osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym do bezpłatnej opieki leczniczej przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w podmiotach leczniczych"

Amnesty International pisze natomiast do Rady Praw Człowieka ONZ, że prawo do aborcji jest w Polsce zagrożone. Wprawdzie pierwszy projekt, praktycznie całkowicie zakazujący aborcji, został wycofany z prac parlamentarnych po masowych protestach kobiet w całym kraju. Amnesty zwraca jednak uwagę, że strona rządowa planuje zaostrzenie prawa aborcyjnego, choć w mniejszym zakresie niż poprzednio planowano. AI uważa, że będzie miało to poważne konsekwencje "dla milionów kobiet i dziewcząt".

Inne zastrzeżenia i zapowiedzi udziału w posiedzeniu Rady Praw Człowieka

Obszerne raporty organizacji pozarządowych wskazują jeszcze co najmniej kilka zagrożeń dla praw człowieka, m.in. karanie za zniesławienie zamiast wyłącznie odpowiedzialności cywilnej (Helsińska Fundacja), naruszanie praw cudzoziemców ubiegających się o azyl w Polsce (Helsińska Fundacja), brak możliwości legalizacji związków osób tej samej płci (Kampania Przeciw Homofobii), nadmierną ingerencję władzy w prywatność obywateli wynikającą z ustawy nazywanej przez rząd antyterrorystyczną a przez opozycję - inwigilacyjną.

Amnesty International wysyła swój raport do Genewy. W czasie debaty nad przestrzeganiem praw człowieka w Polsce organizację będzie reprezentował przedstawiciel z Wielkiej Brytanii. Swojego przedstawiciela z Polski planuje wysłać do Genewy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Kampania Przeciw Homofobii zapowiada, że na forum Rady Praw Człowieka organizację będzie reprezentować wiceprezes Mirosława Makuchowska. Posiedzenie w sprawie Polski zaplanowane jest na wtorek 9 maja.

Autor: jp//tka / Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

Po wycofaniu się prezydenta Joe Bidena z wyścigu o Biały Dom wszystko wskazuje na to, że kampania w wyborach prezydenckich w 2024 roku między wiceprezydentką Kamalą Harris a byłym prezydentem Donaldem Trumpem rozpoczyna się bez wyraźnego lidera - donosi stacja CNN, która opublikowała wyniki najnowszego sondażu wyborczego.

"Drastyczna zmiana". Nowy sondaż przed wyborami w USA

"Drastyczna zmiana". Nowy sondaż przed wyborami w USA

Źródło:
CNN

Naukowcy opisali "nowe El Nino" - anomalię pogodową kształtującą pogodę na świecie. Pojawia się na Pacyfiku nieopodal Australii i ma wpływ na całą półkulę południową. Jak twierdzą badacze, odkrycie może pomóc w tworzeniu dokładniejszych modeli klimatycznych i prognozowaniu pogody.

Naukowcy odkryli "nowe El Nino"

Naukowcy odkryli "nowe El Nino"

Źródło:
University of Reading, tvnmeteo.pl

Prezydent USA Joe Biden ocenił w przemówieniu do narodu, że USA są "w punkcie zwrotnym". Powiedział, że planuje spędzić następne sześć miesięcy na wykonywaniu swojej pracy, koncentrując się na obniżeniu kosztów życia rodzin, rozwoju gospodarki, obronie wolności osobistych i praw obywatelskich, od prawa do głosowania po prawo wyboru.

Joe Biden: Ameryka jest w punkcie zwrotnym, demokracja jest w waszych rękach

Joe Biden: Ameryka jest w punkcie zwrotnym, demokracja jest w waszych rękach

Źródło:
PAP

883 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. - Otrzymaliśmy wyraźny sygnał, że Chiny popierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy oraz potwierdzenie, że nie dostarczają Rosji uzbrojenia - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując wizytę szefa MSZ swego kraju Dmytra Kułeby w Chinach. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

"Jasny sygnał" z Chin. "Dmytro Kułeba poinformował mnie o wynikach spotkania"

"Jasny sygnał" z Chin. "Dmytro Kułeba poinformował mnie o wynikach spotkania"

Źródło:
PAP

Profilaktyka to klucz do zdrowia, a badanie piersi doskonale się z tym łączy. Tym razem to akcja skierowana do młodych, bo ich rak też dotyka. Zaledwie jedna trzecia uprawnionych do bezpłatnych badań kobiet faktycznie z nich korzysta. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

"Pokazałam obcemu facetowi cycki". Ty też powinnaś

"Pokazałam obcemu facetowi cycki". Ty też powinnaś

Źródło:
TVN24

Roman Giertych zapowiada wystąpienie kolejnego sygnalisty na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczenia rządów PiS. Kampania Kamali Harris bije rekordy pod względem zgromadzonych środków. Premier Izraela Benjamin Netanjahu apelował w amerykańskich Kongresie o powołanie nowego sojuszu przeciwko Teheranowi. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek, 25 lipca.

Zapowiedź Giertycha, rekord Harris, twarde stanowisko Netanjahu. Sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek

Zapowiedź Giertycha, rekord Harris, twarde stanowisko Netanjahu. Sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek

Źródło:
PAP, TVN24

Lokalne władze poprosiły mieszkańców wyspy Santorini w Grecji o ograniczenie przemieszczania się. To ze względu na bardzo duży napływ turystów. Tylko jednego dnia - we wtorek - na zamieszkaną przez około 15 tysięcy osób wyspę przypłynęło 11 tysięcy gości.

Wyspa dla turystów, dla mieszkańców lockdown. W sieci słowa oburzenia

Wyspa dla turystów, dla mieszkańców lockdown. W sieci słowa oburzenia

Źródło:
PAP

Szefowie dyplomacji Korei Północnej i Białorusi chcą zacieśnienia i pogłębienia więzi, aby otworzyć nowy rozdział - przekazała reżimowa północnokoreańska agencja KCNA. Minister spraw zagranicznych Białorusi Maksym Ryżenkow przybył z czterodniową wizytą do Pjongjangu.

Reżimy zacieśniają współpracę. "Jasny cel"

Reżimy zacieśniają współpracę. "Jasny cel"

Źródło:
PAP

W poniedziałek hiszpański sąd wezwał premiera Pedro Sancheza do złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie korupcyjnej dotyczącej jego żony Begony Gomez. Szef rządu zapowiedział, że przedstawi swoje zeznania, ale na piśmie.

Premier będzie zeznawać w sprawie żony, ale postawił warunek

Premier będzie zeznawać w sprawie żony, ale postawił warunek

Źródło:
PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które możliwe są już od wczesnych godzin porannych. Synoptycy prognozują również silne opady deszczu.

Niebezpiecznie na wschodzie Polski. IMGW ostrzega

Niebezpiecznie na wschodzie Polski. IMGW ostrzega

Źródło:
tvnmeteo.pl

W czwartek o godzinie 16 zostanie przedstawiony raport z prac komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych - przekazał były przewodniczący tej komisji, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Mówił, że złożonych zostanie kilkanaście zawiadomień do prokuratury, które będą dotyczyć między innymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dodał, że tym politykom grozi "do 10 lat pozbawienia wolności". W ich kontekście przytoczył dwa artykuły Kodeksu karnego, o których ma być mowa w zawiadomieniach.

Joński: będą zawiadomienia do prokuratury na Kaczyńskiego i Morawieckiego. Wskazuje na dwa artykuły 

Joński: będą zawiadomienia do prokuratury na Kaczyńskiego i Morawieckiego. Wskazuje na dwa artykuły 

Źródło:
TVP Info, tvn24.pl, PAP

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że będzie rozmawiał z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o Funduszu Kościelnym, bo nie widzi "jakiegoś dynamicznego procesu" w tej sprawie, a "wiadomo, że ten sposób finansowania Kościoła nie jest najlepszy".

Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Zapowiedź premiera

Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Zapowiedź premiera

Źródło:
PAP

Od czterech do sześciu brytyjskich myśliwców Eurofighter będzie pełnić służbę w Polsce w 2025 roku w ramach misji Baltic Air Policing. Na wschodnią granicę trafią zaś żołnierze Zjednoczonego Królestwa z jednostki inżynieryjno-technicznej, by ocenić jak wesprzeć Polskę przy budowie Tarczy Wschód - przekazał szef MON po rozmowach ze swoim brytyjskim odpowiednikiem.

Brytyjskie myśliwce będą pełnić u nas misję, a na wschodniej granicy Polski pojawi się brytyjska jednostka

Brytyjskie myśliwce będą pełnić u nas misję, a na wschodniej granicy Polski pojawi się brytyjska jednostka

Źródło:
PAP

Do tragicznego zdarzenia doszło na plaży w Dziwnówku. Nie żyje 48-latek, który wszedł do wody mimo czerwonej flagi.

Była czerwona flaga, wszedł do wody, by się ochłodzić. Nie żyje

Była czerwona flaga, wszedł do wody, by się ochłodzić. Nie żyje

Źródło:
tvn24.pl

W Parku Narodowym Yellowstone w USA wybuchł gejzer, gdy w pobliżu stała grupa ludzi. Na dużą wysokość z ziemi wystrzeliła gorąca para i fragmenty skał. Świadkowie zarejestrowali ten moment na nagraniu. Według służb nikomu nic się nie stało. Obszar w pobliżu gejzeru jest tymczasowo zamknięty.

Nagła eksplozja w parku narodowym. Ludzie rzucili się do ucieczki

Nagła eksplozja w parku narodowym. Ludzie rzucili się do ucieczki

Źródło:
CNN, volcanoes.usgs.gov, tvnmeteo.pl

Senat chce uwzględnić tak zwane prawo Romea i Julii w zmieniającej definicję zgwałcenia nowelizacji Kodeksu karnego. Chodzi o relację seksualną między małoletnimi, których wiek jest zbliżony do tak zwanego wieku zgody, czyli do 15 lat. - Sprzeciw musi budzić stworzenie pola dla choćby potencjalnej odpowiedzialności dzieci jak za zbrodnię za czyny związane z wzajemnymi relacjami seksualnymi w wieku zbliżonym do tak zwanego wieku zgody - podkreślała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

Prace nad zmianą definicji gwałtu. Senat chce uwzględnić prawo Romea i Julii

Prace nad zmianą definicji gwałtu. Senat chce uwzględnić prawo Romea i Julii

Źródło:
PAP

Roman Giertych zapowiada, że "jeżeli nie zdarzy się nic niespodziewanego", to w czwartek na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczenia rządów PiS wystąpi "kolejny sygnalista". "Wiele już rzeczy o PiS słyszałem, ale ta opowieść zmroziła mi krew w żyłach" - napisał Giertych na platformie X.

Giertych zapowiada kolejnego sygnalistę. "Ta opowieść zmroziła mi krew w żyłach"

Giertych zapowiada kolejnego sygnalistę. "Ta opowieść zmroziła mi krew w żyłach"

Źródło:
tvn24.pl

Z Korei Północnej do Rosji wysłano ponad pięć milionów pocisków artyleryjskich na potrzeby inwazji na Ukrainę - powiedział południowokoreański minister obrony Szin Won Sik. Zaznaczył, że to początek zacieśniania stosunków.

Gigantyczna przesyłka pocisków z Korei Północnej do Rosji. "Sprawy nabrały tempa"

Gigantyczna przesyłka pocisków z Korei Północnej do Rosji. "Sprawy nabrały tempa"

Źródło:
PAP

Senat przyjął z poprawkami ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z przyjętymi poprawkami to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mediatorem w sporach między wydawcami a big techami. Wcześniej wydawcy i redakcje apelowały, by wyższa izba zmieniła uchwalone w Sejmie niekorzystne przepisy tak, by łatwiej było negocjować z platformami cyfrowymi.

Zmiany w prawie autorskim. Jest decyzja Senatu

Zmiany w prawie autorskim. Jest decyzja Senatu

Źródło:
PAP

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przemówił w środę przed amerykańskim Kongresem. - Irańska "oś terroru" zagraża cywilizowanemu światu, USA i Izrael muszą się jej wspólnie przeciwstawić, dlatego powinny utworzyć nowy antyirański sojusz - oświadczył. W związku z wizytą polityka w Waszyngtonie wzmocniono środki bezpieczeństwa. Podczas jednego z protestów użyto gazu łzawiącego.

Netanjahu w Kongresie. Premier Izraela zapowiada powołanie nowego sojuszu przeciwko Teheranowi

Netanjahu w Kongresie. Premier Izraela zapowiada powołanie nowego sojuszu przeciwko Teheranowi

Źródło:
PAP, Reuters
"Uśpione NATO" i pokój dla Ukrainy?

"Uśpione NATO" i pokój dla Ukrainy?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

"Brawo uśmiechnięta Polska", "Tusk przysłany przez Niemców wykończy Polskę" - piszą internauci, komentując upadłość Browaru Kościerzyna. Tylko że historia ta działa się za poprzedniego rządu. Wyjaśniamy.

Browar Kościerzyna upadł "po pół roku rządów Tuska"? Co to za historia

Browar Kościerzyna upadł "po pół roku rządów Tuska"? Co to za historia

Źródło:
Konkret24

"W pokoju obok" - anglojęzyczny debiut Pedro Almodovara, "Queer" Luki Guadagnino, "Maria" Pablo Larraina, a nade wszystko druga część filmu, który triumfował w Wenecji w 2019 roku - "Joker: Folie à Deux" Todda Phillipsa, znajdą się w Konkursie Głównym zbliżającego się festiwalu filmowego w Wenecji. Na czele jury, w którym zasiada między innymi Agnieszka Holland, stanie francuska gwiazda kina Isabelle Huppert.

Nowe filmy Pedro Almodovara i Luki Guadagnino w Konkursie Głównym. Ale Wenecja najbardziej czeka na "Jokera 2"

Nowe filmy Pedro Almodovara i Luki Guadagnino w Konkursie Głównym. Ale Wenecja najbardziej czeka na "Jokera 2"

Źródło:
Biennale Cinema 2024, "Variety", "IndieWire", tvn24.pl

Ceny hoteli idą w górę o sto procent, restauracje są gotowe na najazd, sklepy szykują pasujące ubrania i bransoletki przyjaźni, a piekarnia sprzedaje ciastka "inspirowane Taylor". Jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie przyjeżdża na trzy koncerty do Warszawy.

Taylor Swift i gospodarka. "Kto powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ten nie był Swiftie"

Taylor Swift i gospodarka. "Kto powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ten nie był Swiftie"

Źródło:
tvn24.pl

- Chciałam przede wszystkim zrobić płytę o Warszawie. Podejść do powstania w humanistyczny sposób, mówiący o emocjach - mówiła o swoim nowym albumie Monika Brodka. Krążek powstał z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Premierowy koncert pokaże TVN24.

Warszawa według Brodki. "Od nadziei po upadek"

Warszawa według Brodki. "Od nadziei po upadek"

Źródło:
tvnwarszawa.pl