Organy administracji publicznej. Przykłady i zasady postępowania

Autor:
red.
Źródło:
TVN24.pl, sejm.gov.pl
Braki kadrowe w zespołach ratownictwa medycznego. Wojewoda prosi o pomoc strażaków i policję
Braki kadrowe w zespołach ratownictwa medycznego. Wojewoda prosi o pomoc strażaków i policjęTVN24
wideo 2/4
TVN24Braki kadrowe w zespołach ratownictwa medycznego. Wojewoda prosi o pomoc strażaków i policję

Organy administracji publicznej mają kompetencje z zakresu prawa administracyjnego i dbają o interes publiczny. To na przykład ministrowie, wojewodowie czy wójtowie. Do ich zadań należy dbanie o porządek i bezpieczeństwo, zaspokajanie potrzeb społecznych czy załatwianie spraw indywidualnych. Obywatelom przysługuje prawo skargi na bezczynność organu.

O tym, jakie podmioty mogą być zaliczone do organów administracji publicznej w Polsce, mówi Kodeks administracji publicznej.W czasie postępowania administracyjnego organy muszą kierować się określonymi zasadami, między innymi praworządności, współdziałania i prawdy obiektywnej.Organy administracji działają według właściwości rzeczowych i miejscowych.

Administracja publiczna – funkcje

Słowo "administracja" pochodzi od łacińskiego ministrare – służba, służyć, ad ministro kierować, rządzić. Administracja publiczna oznacza działania, które są prowadzone w ramach prawa przez różne podmioty administracji publicznej. Ich celem jest realizacja interesu publicznego (dobra wspólnego). Administracja publiczna spełnia kilka funkcji:

– porządkowo-reglamentacyjną (ochrona bezpieczeństwa i porządku), – świadczącą (zaspokajania potrzeb społecznych, na przykład utrzymanie szpitali), – regulatora rozwoju gospodarczego (stosowanie zezwoleń), – organizatorską (działalność samodzielna, kreatywna, by na przykład pozyskać fundusze), – wykonawczą (wykonywanie przepisów), – kontrolno-nadzorczą (nadzorowanie obywateli skupionych na przykład w organizacjach), – prognostyczno-planistyczną (władza prognozuje, co może wydarzyć się w przyszłości, na przykład, jaki będzie poziom zanieczyszczenia powietrza).

Czym są organy administracji publicznej?

Organy administracji publicznej to podmioty wyodrębnione w strukturze administracji, które mogą działać w ramach przyznanych kompetencji i podejmować decyzje. O tym, co zalicza się do nich w Polsce, mówi Kodeks postępowania administracyjnego. To przede wszystkim organy naczelne (zwierzchnie nad innymi) – ministrowie i centralne organy administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i poszczególne resorty), ale również wojewodowie.

Organy administracji publicznej – przykłady

Wśród organów administracji publicznej wyróżniamy, działające w imieniu organów naczelnych lub własnym, terenowe organy administracji rządowej– zespolone i niezespolone. Pierwsze podlegają wojewodom (to na przykład wojewódzka komenda policji, wojewódzki urząd ochrony zabytków czy kuratorium oświaty). Drugie są podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej (na przykład dyrektorzy okręgowych urzędów miar, statystycznych i komendanci oddziałów straży granicznej).

Do organów administracji publicznej zaliczane są też jednostki samorządu terytorialnego, czyli województw, powiatów i gmin. To na przykład burmistrz czy wójt.

Do tego dochodzą podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień. Ich celem jest załatwianie spraw indywidualnych. Takim przykładem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się takimi przypadkami i podejmuje decyzje administracyjne. Ale już komornik, będący funkcjonariuszem publicznym, nie został uznany za organ administracji publicznej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, ponieważ nie ma statusu organu.

Działanie organów administracji publicznej

Organy administracji działają według ściśle określonych właściwości, o których jest mowa w KPA. Jedna to rzeczowa – odnosi się do przepisów określających konkretne typy spraw, jakimi może zajmować się na przykład minister.

Z drugiej strony to właściwość miejscowa – działanie na konkretnym terenie, na przykład jednostki samorządu terytorialnego. Jednak w sprawach dotyczących nieruchomości, która znajduje na obszarze dwóch lub więcej organów, orzeka ten, u którego znajduje się większa jej część. Z kolei w sprawach prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, w którym jest, był lub ma być prowadzony. A w innych według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, z kolei przy braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron. Jeżeli jednak mimo to nie udaje się ustalić miejsca, to „sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie”.

Ewentualne spory o właściwość organów rozstrzygają sądy administracyjne (między jednostkami samorządu terytorialnego), starosta (między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji w powiecie), wojewoda (między organami administracji zespolonej w jednym województwie). Minister właściwy do spraw administracji robi to w przypadku sporów między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach, a także między wojewodami oraz wojewodami i organami administracji niezespolonej. Z kolei między organami – gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów.

Zasady postępowania administracyjnego

KPA wylicza też zasady postępowania administracyjnego, którymi muszą kierować się organy:

praworządności – organy działają w ramach przepisów, – prawdy obiektywnej – podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, – rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony – jeżeli w postępowaniu pojawia się kwestia nałożenia obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, ale są wątpliwości, to są one rozstrzygane na korzyść strony; tej zasady nie stosuje się jednak, gdy wymaga tego kwestia bezpieczeństwa państwa, a także w sprawach osobowych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, – współdziałania organów administracji publicznej – muszą ze sobą współpracować w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, – zaufania do władzy publicznej – organy prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie, – udzielania informacji – organy mają obowiązek wyczerpującego informowania stron o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, – czynnego udziału stron – muszą zapewnić stronom udział na każdym etapie postępowania (mogą odejść od tej zasady, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki), – przekonywania – organ wyjaśnia stronom, dlaczego zastosował konkretne przesłanki, – szybkości i prostoty postępowania – organy mają działać wnikliwie i szybko, a sprawy niewymagające zbierania dowodów powinny być rozstrzygane niezwłocznie, – polubownego rozstrzygania – organy powinny skłaniać strony do zawarcia ugody czy podejmują działania prowadzące do mediacji, – pisemności – sprawy załatwiane pisemnie wymagają odpowiedzi pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, – oceny działania urzędów, – dwuinstancyjności – postępowanie jest dwuinstancyjne, chyba że szczegółowe przepisy stanowią inaczej, – trwałości decyzji i sądowej kontroli – decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne (Ich uchylenie może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w kodeksie. Zakłada się, że decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.)

Skargi na organy administracji publicznej

W trakcie postępowania stronom przysługuje możliwość złożenia skargi na bezczynność organu administracyjnego. Dochodzi do niej, gdy w ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności albo prowadził postępowanie, ale nie zakończył go decyzją lub nie przeprowadził istotnych czynności. Skargę można złożyć również na  przewlekłość postępowania administracyjnego, gdy jest ono prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do jego załatwienia. Przed złożeniem skargi w którymś z tych przypadków trzeba jednak wcześniej wyczerpać inne drogi zaskarżenia, czyli na przykład złożyć ponaglenie. Składa się je do organu wyższego stopnia lub prowadzącego postępowanie, jeżeli nad nim nie ma innego.

W myśl KPA sprawa w postępowaniu może zostać załatwiona milcząco. Dzieje się to, gdy po miesiącu od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo w terminie określonym w przepisie szczególnym, organ nie wyda decyzji lub końcowego postanowienia (milczące zakończenie postępowania) lub nie wniesie sprzeciwu (milcząca zgoda).

Akt prawny: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Autor:red.

Źródło: TVN24.pl, sejm.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szymański/Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Izraelskie siły wzmacniają powietrzny i naziemny ostrzał południowej części Strefy Gazy, zabijając i raniąc dziesiątki Palestyńczyków. USA i ONZ wielokrotnie wzywały wojskowych z Izraela do ochrony ludności cywilnej - napisał Reuters. Według agencji AFP w nocy trwały intensywne walki w okolicy Chan Junus, które stanowi obecnie nowe centrum napięć. "Sytuacja w Strefie Gazy pogarsza się z godziny na godzinę" - przekazał przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Richard Peeperkorn.

Izrael nasila ofensywę. "Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę"

Izrael nasila ofensywę. "Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę"

Autor:
pp//mrz
Źródło:
PAP, Reuters, BBC

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla części województw w związku z opadami marznącymi i mgłą intensywnie osadzającą szadź. Sprawdź, gdzie pogoda może być zagrożeniem.  

Są nowe alerty IMGW. W wielu miejscach zrobi się niebezpiecznie

Są nowe alerty IMGW. W wielu miejscach zrobi się niebezpiecznie

Aktualizacja:
Autor:
jdw
Źródło:
IMGW

W Poznaniu trwa policyjna obława po napadzie, do którego doszło w centrum miasta. Skradziono konwojowane pieniądze. Ochroniarz oddał kilka strzałów - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak.

Obława po napadzie w centrum Poznania. "Wszystkie służby postawione na nogi"

Obława po napadzie w centrum Poznania. "Wszystkie służby postawione na nogi"

Autor:
ads,
MR/kg/PKoz
Źródło:
TVN24, PAP

To jest po prostu jedna wielka kompromitacja i chyba tak się powinna nazywać ta komisja - mówił Cezary Tomczyk (KO), komentując pomyłki w raporcie komisji "lex Tusk". - Ci panowie chyba liczyli, że będą do końca świata bezkarni, że do końca świata będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość i mogą działać w dowolny sposób - mówił o członkach komisji Dariusz Klimczak (PSL-Trzecia Droga). - Tych, którzy złamali przepisy prawa, trzeba pociągnąć do odpowiedzialności karnej - powiedział Tomasz Trela (Nowa Lewica). Leonard Krasulski (PiS) stwierdził, że "szkoda już rozmawiać na ten temat".

Błędy w raporcie komisji Cenckiewicza. "Jedna wielka kompromitacja. I chyba tak się powinna nazywać ta komisja"

Błędy w raporcie komisji Cenckiewicza. "Jedna wielka kompromitacja. I chyba tak się powinna nazywać ta komisja"

Aktualizacja:
Autor:
ks/kg
Źródło:
TVN24

Ewidentnie ta płyta została złamana w celu zacierania śladów, w nieprzypadkowym terminie - mówił Krzysztof Brejza, poseł Koalicji Obywatelskiej, który był inwigilowany Pegasusem. Dane z ataku na jego telefon znajdowały się na płycie, która została złamana.

"Ewidentnie złamana w celu zacierania śladów". Brejza: płyty same nie pękają

"Ewidentnie złamana w celu zacierania śladów". Brejza: płyty same nie pękają

Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Na ciele zamordowanego piłkarza nie było DNA Dariusza N., skazanego za to zabójstwo w pierwszym procesie. Bilingi nie wykazały, żeby jego telefon logował się w okolicy miejsca zbrodni. Zabójca był wśród kibiców wracających pociągiem z meczu. Dwaj z nich zeznali w drugim procesie, że skazanego nie było ani na tym meczu, ani w pociągu. Czy okaże się, że sześć lat spędził w areszcie niewłaściwy człowiek?

Wracał z meczu, zabił piłkarza, nagrały go kamery. Kibice zaprzeczyli w sądzie, że to był oskarżony o zabójstwo

Wracał z meczu, zabił piłkarza, nagrały go kamery. Kibice zaprzeczyli w sądzie, że to był oskarżony o zabójstwo

Autor:
mag/PKoz
Źródło:
tvn24.pl

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec czterech andrychowskich policjantów. Chodzi o sprawę 14-letniej Natalii, która kilka godzin leżała półprzytomna w centrum miasta. Dziewczynka zmarła w szpitalu. Dziś odbędzie się jej pogrzeb.

14-latka zmarła w centrum miasta. Kontrola w policji wykazała "uchybienia proceduralne"

14-latka zmarła w centrum miasta. Kontrola w policji wykazała "uchybienia proceduralne"

Autor:
wini/PKoz
Źródło:
TVN24 Kraków

Płyta DVD z danymi z pierwszego ataku Pegasusa na telefon Krzysztofa Brejzy (KO) została złamana, a jej odczyt nie był możliwy - wynika z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Potwierdzają to także zdjęcia tej płyty, do których dotarli nasi reporterzy. Małżeństwo Brejzów zwraca uwagę, że do jej zniszczenia doszło tuż po tym, gdy wystąpili do śledczych o zabezpieczenie wszystkich nośników z danymi, które z ich urządzeń "zassał" szpiegowski program.  

Operacja "Jaszczurka". Złamana płyta z Pegasusa 

Operacja "Jaszczurka". Złamana płyta z Pegasusa 

Autor:
Maciej
Duda,
Łukasz
Ruciński
Źródło:
"Superwizjer" TVN

14-letnia Wiktoria Saługa, podopieczna ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Kamieńcu obok Tarnowskich Gór, zaginęła w poniedziałek wieczorem. Policja publikuje jej wizerunek z monitoringu z dnia zaginięcia. Wyszła na spacer z innymi wychowankami i opiekunem. Gdy oddaliła się od grupy, opiekun odprowadził wszystkich do ośrodka i wrócił po Wiktorię. Ale dziewczynki już nie było. Trwają poszukiwania.

Zaginęła 14-latka w spektrum autyzmu. Zdjęcia z monitoringu w dniu zaginięcia

Zaginęła 14-latka w spektrum autyzmu. Zdjęcia z monitoringu w dniu zaginięcia

Aktualizacja:
Autor:
mag,
ads//mrz
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Władze Barcelony zatwierdziły zmianę nazw części ulic w mieście. W rezultacie w stolicy Katalonii znikną niektóre ulice nazwane imionami chrześcijańskich świętych, ich miejsce zajmą natomiast nazwiska działaczek feministycznych.

Imiona świętych znikają z nazw ulic. Miasto zastąpi je nazwiskami feministek

Imiona świętych znikają z nazw ulic. Miasto zastąpi je nazwiskami feministek

Autor:
kgo//mm
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Kanadyjski przedsiębiorca Daniel Langlois został odnaleziony martwy wraz ze swoją partnerką na karaibskiej wyspie Dominice. Jak relacjonują media, do ich śmierci doszło w niejasnych okolicznościach. Langlois w przeszłości założył firmę produkującą oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do stworzenia animacji 3D w znanych filmach.

W spalonym samochodzie znaleziono ciała znanego przedsiębiorcy i jego partnerki

W spalonym samochodzie znaleziono ciała znanego przedsiębiorcy i jego partnerki

Autor:
pb//az
Źródło:
BBC, Dominica News Online

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie eksplozji w domu na terenie hrabstwa Arlington w USA. Do wybuchu doszło, gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu z nakazem przeszukania budynku. Wcześniej zamieszkały w nim mężczyzna miał kilkadziesiąt razy wystrzelić racę. Mieszkańcy okolicy mówią o "potężnym huku".

Policjanci chcieli przeszukać dom, budynek wyleciał w powietrze

Policjanci chcieli przeszukać dom, budynek wyleciał w powietrze

Autor:
wac//az
Źródło:
CBS News, ENEX, tvn24.pl

Szef dolnośląskiej policji chce wyróżnić pracownika ochrony wrocławskiego ogrodu zoologicznego za pomoc w zatrzymaniu Maksymiliana F., podejrzanego o postrzelenie policjantów. - Spostrzegawczość i czujność pracownika zoo pośrednio przyczyniły się do namierzenia sprawcy - przekazał aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Natomiast zapowiedziana przez komendanta głównego policji nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych ma zostać podzielona pomiędzy policjantów biorących udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych.

Pomoc była, ale tylko "pośrednia". 100 tysięcy nagrody do podziału między policjantów

Pomoc była, ale tylko "pośrednia". 100 tysięcy nagrody do podziału między policjantów

Autor:
bż/gp
Źródło:
tvn24.pl

Astronautka NASA Jasmin Moghbeli uchwyciła na zdjęciu moment spalania się rosyjskiego statku kosmicznego Progress MS-23 w atmosferze ziemskiej. Widowisko porównała do fajerwerków. Było ono widoczne przez około 2-3 minuty, jak poinformowała astronautka w mediach społecznościowych.  

Tak płonął rosyjski statek kosmiczny

Tak płonął rosyjski statek kosmiczny

Autor:
jdw
Źródło:
TASS, Live Science, TVN24.pl

Dwóch polskich żołnierzy stacjonujących na granicy z Białorusią pobiło się. Jeden z nich z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ (woj. podlaskie).

Dwóch polskich żołnierzy pobiło się na granicy z Białorusią. "Jeden z nich doznał obrażeń ciała"

Dwóch polskich żołnierzy pobiło się na granicy z Białorusią. "Jeden z nich doznał obrażeń ciała"

Autor:
mm/PKoz
Źródło:
tvn24.pl

Będziemy nadal wspierać Ukrainę – powiedział holenderski admirał Rob Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli Rosja wkroczy na terytorium kraju NATO, to szybko tego pożałuje - podkreślił.

Szef Komitetu Wojskowego NATO: jeżeli Rosja wkroczy do kraju Sojuszu, to szybko tego pożałuje

Szef Komitetu Wojskowego NATO: jeżeli Rosja wkroczy do kraju Sojuszu, to szybko tego pożałuje

Autor:
asty
Źródło:
PAP

Uprawomocnił się wyrok na rektora uczeni medycznej, który odpowiadał przed sądem za zniszczenie zabytku. Mirosław C. został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniu. Zasądzono też karę finansową.

Rektor uczelni medycznej skazany za zniszczenie zabytku

Rektor uczelni medycznej skazany za zniszczenie zabytku

Autor:
kz/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Zastrzelony żubr to ma być szkoda nieistotna. Myśliwy nie poniesie kary?

Zastrzelony żubr to ma być szkoda nieistotna. Myśliwy nie poniesie kary?

Tomasz
Słomczyński
Autor:
Tomasz
Słomczyński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Prokuratura w najbliższych dniach zmieni Maksymilianowi F. zarzuty z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Mężczyzna jest podejrzany o postrzelenie w głowę dwóch policjantów z Wrocławia. Mimo starań lekarzy funkcjonariusze zmarli w szpitalu.

Prokuratura zmieni zarzuty Maksymilianowi F.

Prokuratura zmieni zarzuty Maksymilianowi F.

Autor:
pk/PKoz
Źródło:
PAP, tvn24.pl

5 grudnia o godzinie 17 w całej Polsce zawyją policyjne syreny w hołdzie dwóm policjantom z Wrocławia, którzy zmarli po postrzeleniu przez Maksymiliana F. "Pokażmy jedność i pamięć o naszych poległych Kolegach" - czytamy w komunikacie policji.

Nie żyją dwaj policjanci. W całej Polsce zawyją syreny

Nie żyją dwaj policjanci. W całej Polsce zawyją syreny

Autor:
pk/PKoz
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Ostatnie dni przyniosły w wybranych regionach Chorwacji delikatne opady śniegu. Poprószyło między innymi w Parku Narodowym Jezior Plitwickich. Zarejestrowane w niedzielę wideo ukazuje teren parku w zimowej, nieoczywistej dla nas odsłonie. - Gdy pada śnieg, jest tu naprawdę idealnie - oceniła jedna z turystek.  

Krajobraz, który kochają Polacy, zmienił się nie do poznania

Krajobraz, który kochają Polacy, zmienił się nie do poznania

Autor:
jdw
Źródło:
ENEX

Zgodnie z zapowiedziami lotnisko w Monachium, na południu Niemiec, zawiesiło we wtorek rano operacje lotnicze z powodu opadów marznącego deszczu. Do godziny 12 nie będzie startów i lądowań w stolicy Bawarii.

Opady śniegu i marznący deszcz paraliżują ruch. Niemieckie lotnisko zawiesza działalność

Opady śniegu i marznący deszcz paraliżują ruch. Niemieckie lotnisko zawiesza działalność

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Ciało 15-latka odnaleziono w zbiorniku wodnym w Bochotnicy (woj. lubelskie). Młody mężczyzna udał się w poniedziałek po południu na ryby. W lodzie był wykuty przerębel. Zwłoki nastolatka spod lodu wydobyli strażacy.

Nastolatek wyszedł po szkole na ryby. W lodzie był wykuty przerębel, ciało wydobyli strażacy

Nastolatek wyszedł po szkole na ryby. W lodzie był wykuty przerębel, ciało wydobyli strażacy

Autor:
ek
/ prpb
Źródło:
PAP

Na policję w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) przyszły trzy kobiety, które znalazły list z wołaniem o pomoc na parapecie okna. Autor podał adres pod którym można go znaleźć. Po przyjechaniu na miejsce, okazało się, że to 8-letnia dziewczynka wraz z koleżanką napisały go dla zabawy.

Dla zabawy napisały list z wołaniem o pomoc. Skończyło się na policyjnej rozmowie

Dla zabawy napisały list z wołaniem o pomoc. Skończyło się na policyjnej rozmowie

Autor:
MR/PKoz
Źródło:
tvn24.pl, KPP Wągrowiec

Nowy brytyjski minister spraw wewnętrznych James Cleverly przedstawił w poniedziałek pięciopunktowy plan, który ma znacząco ograniczyć legalną imigrację do Wielkiej Brytanii. Jego najważniejsze punkty to podniesienie minimalnej pensji wymaganej do otrzymania wizy pracowniczej i zniesienie możliwości ściągania członków rodzin przez pracowników opieki.

Trudniej o legalną imigrację na Wyspy. Londyn ma specjalny plan

Trudniej o legalną imigrację na Wyspy. Londyn ma specjalny plan

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

W Wenecji koło teatru La Fenice doszło do wypadku z udziałem azjatyckich turystów – grupa płynąc gondolą zbyt mocno wychyliła się za burtę, w efekcie czego łódź się przewróciła. Sceny, którym towarzyszyły wrzaski, wołanie o pomoc i próba wejścia do gondoli, pokazały w poniedziałek włoskie media.

W Wenecji turyści wychylali się z gondoli, żeby zrobić atrakcyjne zdjęcia. Skończyli w wodzie

W Wenecji turyści wychylali się z gondoli, żeby zrobić atrakcyjne zdjęcia. Skończyli w wodzie

Autor:
asty//mrz
Źródło:
PAP

Przy stacji Legionowo Piaski pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej potrącił chłopaka, który prowadził rower przez przejazd kolejowy. Były utrudnienia w kursowaniu pociągów na odcinku Legionowo - Wieliszew.

Przechodził z rowerem przez tory, nie zauważył pociągu

Przechodził z rowerem przez tory, nie zauważył pociągu

Autor:
mg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Dwie mieszkanki gminy Żarnów koło Opoczna (woj. łódzkie) dokarmiają od początku października bociana, który nie odleciał na zimowisko. Ptak ma uszkodzone skrzydło. Kobiety od kilku tygodni proszą wiele instytucji o pomoc w złapaniu ptaka. Niestety, do dzisiaj się to nie udało.

Próbują złapać bociana od października. "Przysłali na miejsce dwóch hydraulików"

Próbują złapać bociana od października. "Przysłali na miejsce dwóch hydraulików"

Autor:
pk/PKoz
Źródło:
tvn24.pl

Kilkunastoletnia uczennica szkoły w Indonezji urodziła dziecko w klasie podczas egzaminu. Według rodziny i władz szkoły "nic nie wskazywało" na to, że uczennica jest w ciąży. Przedstawiciel miejscowej policji poinformował o wszczęciu dochodzenia w sprawie.

Uczennica urodziła podczas egzaminu. Władze szkoły: nic nie wskazywało, że jest w ciąży 

Uczennica urodziła podczas egzaminu. Władze szkoły: nic nie wskazywało, że jest w ciąży 

Autor:
wac//az
Źródło:
Detikjatim, Times of India

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji wszczął postępowanie przeciwko Scott Sportech Polska - poinformował urząd w komunikacie. Zarzuty wobec spółki dotyczą ograniczania konkurencji poprzez podział rynku sprzedaży rowerów. Zdaniem urzędu konsumenci mogli zostać pozbawieni możliwości zakupów produktów przez internet.

Rowerowa spółka pod lupą urzędu. Jest postępowanie

Rowerowa spółka pod lupą urzędu. Jest postępowanie

Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Rosja odbudowuje swoje zapasy rakietowe, w tym strategiczne - powiedział rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych Jurij Ihnat. Jak dodał, Rosja ma teraz więcej dronów Shahed.

Rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych: Rosja dysponuje obecnie 870 rakietami różnych typów

Rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych: Rosja dysponuje obecnie 870 rakietami różnych typów

Autor:
asty//mrz
Źródło:
PAP

W wypadku autobusu, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Tajlandii, zginęło co najmniej 14 osób, a 32 zostały ranne.

Kierowca autobusu stracił kontrolę i wjechał w drzewo. Nie żyje co najmniej 14 osób

Kierowca autobusu stracił kontrolę i wjechał w drzewo. Nie żyje co najmniej 14 osób

Autor:
ads//mrz
Źródło:
PAP, BBC

Dziennikarze tvn24.pl, TVN i TVN24 są wśród nominowanych do tegorocznych nagród Grand Press. Nominacje otrzymali: Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Wojciech Bojanowski, Filip Folczak, Olga Orzechowska, Maciej Duda, Łukasz Ruciński, Michał Fuja, Grzegorz Głuszak, Marcin Jakóbczyk, Piotr Świerczek, Robert Zieliński, Olga Mildyn, Ewa Galica, Marcin Gutowski, Edyta Krześniak, Piotr Jacoń, Adam Diehl, Piotr Karczewski, Michał Przedlacki, Łukasz Frątczak, Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski.

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl