Niebieska karta – co to jest, jak ją założyć i kiedy wygasa

Źródło:
TVN24 Biznes
Kocharska-Dziedzic: przemoc domowa to także przemoc wobec dzieci i zwiększyła się od początku pandemii
Kocharska-Dziedzic: przemoc domowa to także przemoc wobec dzieci i zwiększyła się od początku pandemii
wideo 2/6
Kocharska-Dziedzic: przemoc domowa to także przemoc wobec dzieci i zwiększyła się od początku pandemii

Procedura „Niebieskiej karty” służy ochronie osób, które doświadczają przemocy domowej. Jak działa ta procedura i jak ją uruchomić? Na czym polega dawana przez nią pomoc i ochrona? Czy można wycofać uruchomioną już „niebieską kartę”? 

„Niebieska karta” to procedura mająca chronić osoby dotknięte przemocą domową.Procedurę tę uruchamiają uprawnione służby, m.in. policja, pracownicy opieki społecznej, oświaty, opieki zdrowotnej, ratownicy medyczni.Policji nie wolno odmówić przyjęcia zgłoszenia o przemocy domowej.Procedura „Niebieskiej karty” kończy się jedynie, gdy skończy się przemoc.

Niebieska karta – regulacje prawne

Obowiązek funkcjonowania procedury „Niebieskiej karty” nakłada na określone służby ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przebieg tej procedury oraz wzory niezbędnych formularzy określa natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie karty” i wzorów formularzy „Niebieskiej karty”.

Niebieska karta – co to za procedura?

„Niebieska karta” to procedura uruchamiana w przypadku uzasadnionego podejrzenia o wystąpieniu przemocy w rodzinie. Uruchamianie procedury i podejmowanie związanych z tym interwencji może następować niejako z urzędu. Decydują o tym same uprawnione służby i w wielu przypadkach nie wymaga to wniosku ani zgody ze strony osoby dotkniętej przemocą.

Służby uprawnione do uruchamiania procedury „Niebieskiej karty” to policja, ośrodki pomocy społecznej (MOPS i GOPS), gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki oświatowe i placówki ochrony zdrowia. 

Procedura jest wszczynana, gdy pracownik jednej ze wskazanych instytucji otrzyma wiarygodne zgłoszenie lub w toku czynności służbowych nabierze podejrzenia, że w określonej rodzinie dochodzi do aktów przemocy wobec jej członków

Jak założyć niebieską kartę?

Założenie „Niebieskiej karty” jest możliwe z inicjatywy własnej upoważnionych do tego służb lub po otrzymaniu przez nie wiarygodnego zgłoszenia. Aby samemu zainicjować tę procedurę wystarczy zgłosić się z informacjami o przemocy domowej do policji, pracownika socjalnego, lekarza, ratownika medycznego czy nauczyciela. 

Zgłoszenia takiego może dokonać nie tylko osoba będąca ofiarą przemocy w rodzinie. Może to być również każdy świadek przypadków takiej przemocy, na przykład sąsiad lub znajomy. Incydenty przemocy można zgłaszać również pod numerem „Niebieskiej Linii” 801 120 002, natomiast porady dla osób pokrzywdzonych dostępne są pod numerem 22 688 7000. Specjalne zakładki dotyczące pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej znajdują się również na stronach: www.niebieskalinia.pl i www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Policja nie może nie przyjąć zgłoszenia do „Niebieskiej karty”. Warto o tym pamiętać zarówno aby być pewnym zapewnienia poszkodowanym pomocy, jak i w celu ograniczania możliwych w tym zakresie nadużyć. 

Niebieska karta – etapy

„Niebieska karta” to procedura, która składa się łącznie z sześciu etapów:

1. Wszczęcie procedury. 2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy. 3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy. 4. Realizacja indywidualnego planu pomocy. 5 Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskiej karty”. 6. Zakończenie procedury.

Od strony formalnej procedura ta składa się z czterech formularzy „Niebieskiej karty” oznaczonych liderami od A do D. 

Procedura niebieskiej karty

Procedura „Niebieskiej karty” wszczynana jest wypełnieniem przez upoważnioną do tego osobę formularza „Niebieskiej karty”. Karta ta składa się z dwóch części: A (NK-A) oraz B (NK-B). 

W Karcie A osoba uruchamiająca procedurę dokumentuje zastaną lub zgłoszoną sytuację oraz wskazuje podjęte działania. Karta ta jest wypełniana od razu, często na miejscu zdarzenia i w obecności osoby podejrzewanej o bycie sprawcą przemocy. Karta A w ciągu siedmiu dni trafia do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego funkcjonującego najczęściej w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Następnie powoływana jest w tej sprawie grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, dobranych indywidualnie do sprawy: pracowników socjalnych, dzielnicowego, przedstawicieli szkoły, gminnej komisji alkoholowej, ochrony zdrowia, psycholog.

W Karcie B opisane zostają natomiast najważniejsze przestępstwa przemocy domowej oraz dane teleadresowe instytucji, u których ofiara może szukać pomocy. Karta ta jest wręczana osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, a jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia – jego rodzicowi, opiekunowi lub innej osobie zgłaszającej przemoc w rodzinie. Karta B ma funkcję informacyjną na temat praw osoby pokrzywdzonej i praktycznych możliwości uzyskania przez nią pomocy.

W ciągu 30 dni osoba doświadczająca przemocy w rodzinie zostanie zaproszona na spotkanie z grupą roboczą. W oparciu o rozmowę i wywiad środowiskowy opracowany zostanie indywidualny plan pomocy, który zapisany zostanie na Karcie C (NK-C).

Następnie na spotkanie z grupą roboczą zostanie wezwana także osoba podejrzewana o stosowanie przemocy. Dokumentacja tego spotkania wraz z diagnozą dotyczącą tej osoby zostanie zapisana na Karcie D (NK-D). W uzasadnionych przypadkach zespół interdyscyplinarny może też złożyć wniosek o np. dozór policyjny dla tej osoby, nakaz opuszczenia przez nią lokalu, czy nawet areszt tymczasowy.

Kiedy wygasa niebieska karta?

Następnie realizowany jest indywidualny plan pomocy. Może on obejmować m.in. pracę socjalną oraz pomoc psychologiczną dla osób doznających przemocy, a także ich dzieci. Osoby poszkodowane mogą również liczyć na badania lekarskie, bezpieczne schronienie czy pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego. Odbywane są również okresowe spotkania grupy roboczej zarówno z osobą poszkodowaną, jak i stosującą przemoc.

Jeżeli w trakcie procedury „Niebieskiej karty” będą zdarzać się kolejne przypadki stosowania przemocy, ważne jest, aby były one zawsze zgłaszane. Jeżeli zgłoszenie będzie miało miejsce na policji, to z każdej interwencji powstanie kolejna Karta A dołączana do dokumentacji, natomiast gdy zgłoszenie będzie do członków grupy roboczej – powstanie nowa notatka w Karcie C.

Zakończenie procedury „Niebieskiej karty” następuje dopiero, gdy przypadki przemocy przestają się zdarzać i występuje „uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy”. Nie ma więc określonego terminu, po którym procedura ta „wygasa” – najczęściej trwa ona kilka miesięcy.

Jeżeli zachowania przemocowe znów się pojawią, procedura „Niebieskiej karty” może w każdej chwili rozpocząć się od nowa od wypełnienia kolejnej Karty A.

Może się również zdarzyć wcześniejsze zakończenie procedury. Dzieje się tak, gdy członkowie powołanej grupy roboczej na jakimkolwiek etapie dojdą do wniosku, że w danej rodzinie nie dochodzi do aktów przemocy. Wówczas zadecydują o braku zasadności dalszych działań, choć możliwe jest mimo to dalsze prowadzenie obserwacji członków tej rodziny. 

Niebieska karta – jak sprawdzić, czy jest założona?

Osoby, których dotyczy rozpoczęta procedura „Niebieskiej karty”, w praktyce otrzymują na ten temat informację. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy procedura została uruchomiona na skutek zgłoszenia, czy też z inicjatywy upoważnionych do tego służb. 

W pierwszej kolejności informowana o tym jest osoba doświadczająca przemocy w rodzinie. Może to nastąpić od razu po wypisaniu Karty A i B lub najpóźniej po utworzeniu grupy roboczej. Osoba podejrzewana o stosowanie przemocy domowej informowana jest natomiast najpóźniej z chwilą wezwania do złożenia wyjaśnień niezbędnych do wypełnienia Karty D.

Przepisy nie zobowiązują jednocześnie służb do zawiadamiania stron o rozpoczynaniu procedury „Niebieskiej karty”. Tym samym jest możliwe, że osoby, których ona dotyczy, nie będą o niej wiedziały aż do czasu zaproszenia na pierwszą rozmowę z powołaną grupą roboczą.

Niebieska karta – czy można wycofać?

Organy uprawnione do uruchamiania procedury „Niebieskiej karty” nie mogą odmówić jej uruchomienia, gdy dostaną wiarygodne zgłoszenie dotyczące przemocy domowej. 

Nie jest również możliwa zmiana ani wycofanie raz wypełnionej karty A nawet, jeżeli zawnioskuje o to sama osoba pokrzywdzona. Jednocześnie wycofanie swoich zeznań przez zgłaszającą przypadek przemocy lub będącą jego ofiarą może wpłynąć na niemożność zapewnienia odpowiedniej opieki i ochrony osobom tego potrzebującym.

Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Przemoc domowa jest jedną z częstych przyczyn rozpadu związku i rozwodu. Uruchomiona procedura „Niebieskiej karty” może mieć wówczas istotne znaczenie. Po pierwsze może być jednym z dowodów procesowych wskazującym, że między małżonkami zanikła więź fizyczna i emocjonalna. Brak tej więzi jest jednym z warunków udzielenia rozwodu.

Po drugie, „Niebieska karta” może być ważnym argumentem działającym na korzyść osoby poszkodowanej. Może ona stanowić dowód na winę stosującego przemoc małżonka/i za rozpad pożycia małżeńskiego. Ewentualne orzeczenie o winie w czasie procesu rozwodowego ma duże znaczenie w późniejszym ubieganiu się o alimenty.

Sąd zawsze weryfikuje przy tym, czy przemoc rzeczywiście była stosowana, aby uniknąć wykorzystywania procedury „Niebieskiej karty” do manipulacji. Nieuzasadnione rozpoczęcie procedury „Niebieskiej karty” tylko dla celów rozwodowych jest niedozwolone i grozi odpowiedzialnością karną. 

Akty prawne: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Przydatne linki: https://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy/procedura-niebieskie-karty , https://www.nik.gov.pl/plik/id,10944.pdf, http://www.niebieskalinia.info 

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości

Zarząd PKP Cargo złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez osoby będące członkami zarządu w latach 2022 - 2023 - poinformowała spółka w komunikacie.

Mieli działać na szkodę spółki. Jest zawiadomienie w sprawie państwowej firmy

Mieli działać na szkodę spółki. Jest zawiadomienie w sprawie państwowej firmy

Źródło:
PAP

Płacona przed przedsiębiorców składka na ZUS wzrośnie w 2025 roku o 9,7 procent. Do góry pójdzie także, wyliczana osobno, składka zdrowotna - wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Tyle wyniesie składka ZUS. Duży wzrost

Tyle wyniesie składka ZUS. Duży wzrost

Źródło:
tvn24.pl

Podczas gdy w wielu europejskich państwach trwają zażarte dyskusje na temat tego, czy warto wprowadzić czterodniowy tydzień pracy, niektóre z nich decydują się obrać zgoła inną ścieżkę. Już od lipca w Grecji pracownicy mają pracować nie krócej, a dłużej. Dopuszczalny, maksymalny wymiar pracy ma zostać zwiększony do 48 godzin tygodniowo.

Inni skracają, oni wydłużają. Sześciodniowy tydzień pracy już od lipca

Inni skracają, oni wydłużają. Sześciodniowy tydzień pracy już od lipca

Źródło:
"Welt" i "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ")

Sieci handlowe próbują wykorzystać emocje związane z trwającym Euro 2024, licząc, że chociaż część z nich przełoży się na wyższy zysk. - Owszem wzmożenie jest, ale z punktu widzenia Biedronki, Lidla czy Aldi to jest okazja jakich wiele - Dzień Matki, Dzień Dziecka czy pójście do szkoły - uważa Roman Jędrkowiak, były szef marketingu ING Banku Śląskiego i właściciel butiku marketingowego ADHD Warsaw.

Kokosów nie będzie. "Okazja jakich wiele"

Kokosów nie będzie. "Okazja jakich wiele"

Źródło:
tvn24.pl

W najnowszej edycji Przewodnika Michelin aż trzy nowe restauracje zostały uhonorowane gwiazdkami. To Arco by Paco Pérez w Gdańsku, Giewont w Kościelisku oraz warszawski Rozbrat 20. Nowością okazało się natomiast przyznanie pierwszej w kraju Zielonej Gwiazdki Michelin.

Trzy kolejne polskie restauracje nagrodzone gwiazdką Michelin

Trzy kolejne polskie restauracje nagrodzone gwiazdką Michelin

Źródło:
tvn24.pl

W ubiegłym roku spadły ceny czterech spośród 17 analizowanych kategorii towarów. Tańsze są między innymi karmy dla zwierząt oraz tłuszcze - wynika z czwartkowego raportu o cenach. Analitycy przewidują jednak, odwrócenie korzystnego trendu i powrót wzrostów cen.

Niektóre ceny w sklepach znowu spadły. Ale są też złe wieści

Niektóre ceny w sklepach znowu spadły. Ale są też złe wieści

Źródło:
PAP

Meta, właściciel między innymi Facebooka i Instagrama, chciała wykorzystać dane użytkowników do uczenia sztucznej inteligencji (AI), jednak wstrzymała się z tym po skargach europejskich organizacji pozarządowych. Firma jest "rozczarowana" protestami, jednak eksperci od ochrony danych osobowych zwracają uwagę, że "szkody byłyby nieodwracalne".

Gigant wstrzymuje zmiany. "Szkody byłyby nieodwracalne"

Gigant wstrzymuje zmiany. "Szkody byłyby nieodwracalne"

Źródło:
tvn24.pl

Ważą się losy elektrowni jądrowej w Koninie. Projekt jej budowy może zostać zamrożony - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". Miała ona powstać przy współpracy Polski, Korei i spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza. "Obciążające dla projektu PGE PAK jest to, że jego akuszerem był Jacek Sasin, wpływowy w PiS były minister aktywów państwowych" - czytamy w dzienniku.

Wielka inwestycja na zakręcie. "Kluczowe są decyzje polityczne"

Wielka inwestycja na zakręcie. "Kluczowe są decyzje polityczne"

Źródło:
"Dziennik Gazeta Prawna", PAP

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły w czwartek 14. pakiet sankcji wobec Rosji. To wynik trwających od miesięcy negocjacji. Nowe obostrzenia mają utrudnić Kremlowi dostęp do technologii i ograniczyć jego przychody z eksportu surowców energetycznych - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Technologia, eksport, flota Putina. Jest kolejny pakiet unijnych sankcji

Technologia, eksport, flota Putina. Jest kolejny pakiet unijnych sankcji

Źródło:
PAP

Od 6 lipca obowiązywać będą nowe przepisy nakładające obowiązek posiadania w nowych rejestrowanych samochodach tak zwanych czarnych skrzynek. Specjalne urządzenia rejestrujące pomogą w namierzaniu sprawców wypadków czy oszustów ubezpieczeniowych. Jakie zmiany obejmą wkrótce kierowców?

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Źródło:
tvn24.pl

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku wyniosło 7.999,69 złotych, co oznacza wzrost o 11,4 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rocznie spadło o 0,5 procent.

Tyle zarabiają Polacy

Tyle zarabiają Polacy

Źródło:
PAP

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) obniżył stopy procentowe z 1,5 procent do 1,25 procent - przekazał bank w komunikacie. Po decyzji frank szwajcarski osłabił się o 0,5 procent w stosunku do dolara.

Stopy procentowe w Szwajcarii. Bank centralny podjął decyzję

Stopy procentowe w Szwajcarii. Bank centralny podjął decyzję

Źródło:
Reuters

Produkcja przemysłowa w maju 2024 r. spadła o 1,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Najnowsze dane z przemysłu

Najnowsze dane z przemysłu

Źródło:
PAP

W polskiej policji do obsadzenia czeka ponad 15 tysięcy wakatów. Największe braki kadrowe dotyczą dużych miast, szczególnie stolicy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". W tym roku ze służby odejdzie około 5 tysięcy funkcjonariuszy.

Poważne braki w policji. "Najgorzej jest w dużych miastach"

Poważne braki w policji. "Najgorzej jest w dużych miastach"

Źródło:
PAP

Ruszyły pierwsze wypłaty świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Wsparcie w wysokości nawet 200 tysięcy złotych skierowane jest do pacjentów lub ich bliskich, którzy zostali poszkodowani w wyniku błędów medycznych. Materiał z magazynu "Polska i Świat", przygotowany przez Annę Wilczyńską.

Świadczenia za błędy medyczne. Są pierwsze wypłaty

Świadczenia za błędy medyczne. Są pierwsze wypłaty

Źródło:
TVN24

W 2024 roku rekordowa liczba milionerów może opuścić Wielką Brytanię - piszą zagraniczne media. Krezusów miałaby "zmusić" do opuszczenia kraju przede wszystkim zapowiadana przez prowadzącą w sondażach Partię Pracy reforma podatkowa. Nadchodzące wyborcze rozstrzygnięcie może znacząco zmniejszyć atrakcyjność kraju, będącego niegdyś ziemią obiecaną dla najbogatszych.

Ryzyko wielkiego exodusu milionerów

Ryzyko wielkiego exodusu milionerów

Źródło:
CNN

Tysiąc złotych brutto miesięcznie - tyle otrzymają od 1 lipca pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat trzech. Rada Ministrów przyjęła w środę uchwały w tej sprawie.

Dodatkowy tysiąc złotych do pensji. Jest decyzja

Dodatkowy tysiąc złotych do pensji. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Turystów wybierających się do Japonii może czekać zaskoczenie. Wiele tamtejszych restauracji wprowadza bowiem dwa cenniki. Jeden tańszy - dla lokalnych gości, i drugi droższy - dla turystów - informuje portal Nikkei Asia.

Drożej dla turystów, taniej dla mieszkańców. Podwójne cenniki w restauracjach

Drożej dla turystów, taniej dla mieszkańców. Podwójne cenniki w restauracjach

Źródło:
PAP

Wnioski o pieniądze w ramach programu "Aktywny rodzic", potocznie nazywanym "babciowym", będzie można składać od 1 października. Rodzice, którzy zrobią to w ciągu trzech miesięcy od tej daty, otrzymają wyrównanie od 1 października - przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Babciowe" z wyrównaniem w ciągu trzech miesięcy

"Babciowe" z wyrównaniem w ciągu trzech miesięcy

Źródło:
PAP

Polacy konsumują mniej niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. Rzeczywiste spożycie indywidualne (AIC) na mieszkańca w Polsce w 2023 roku było 14 procent poniżej średniej unijnej - podał Eurostat. Najwyższy poziom odnotowano w Luksemburgu (38 proc. powyżej średniej UE), Austrii i Holandii (po 17 proc.).

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski jest uzasadnione. Samo formalne rozpoczęcie procedury może nastąpić później. Bruksela zapowiada taki krok na lipiec - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, powołując się na komunikat prasowy. Ministerstwo Finansów poinformowało z kolei, że Rada Europejska przedstawi projekt rekomendacji w sprawie redukcji nadmiernego deficytu najprawdopodobniej pod koniec listopada tego roku.

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski. "Projekt redukcji jesienią"

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski. "Projekt redukcji jesienią"

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, PAP

Cena benzyny Pb95, oleju napędowego i gazu spadają, co jest dobrą wiadomością dla osób wybierających się autem w najbliższych dniach na wakacyjne wyjazdy. Według analityków e-petrol.pl największa przecena dotyczy w tym tygodniu oleju napędowego, który, w porównaniu do wyników ostatniego notowania, jest tańszy o 6 gr/l.

Niższe ceny paliw na wakacje

Niższe ceny paliw na wakacje

Źródło:
PAP

Trwają prace nad zmianami w prawie autorskim. Nad projektem nowelizacji obradowała dziś komisja sejmowa. Przyjęto na niej poprawki dotyczące prawa do odpowiedniego i godziwego wynagrodzenia oraz do tantiem z tytułu reemitowania utworu, o które ubiegali się sami artyści. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Postulaty artystów przechodzą dalej. Zmiany w prawie autorskim na kolejnym etapie prac

Źródło:
PAP

Europejczycy do 2030 roku będą jeździć 75 milionami samochodów elektrycznych - prognozują analitycy z EY i Eurelectric. To więcej, niż zakładała prognoza. Z kolei ładowarek elektrycznych na Starym Kontynencie mamy obecnie blisko 750 tysięcy.

Elektryki prześcigną auta spalinowe. W kolejnej dekadzie ma być ich dwukrotnie więcej

Elektryki prześcigną auta spalinowe. W kolejnej dekadzie ma być ich dwukrotnie więcej

Źródło:
PAP

Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Głównym celem projektowanej ustawy są zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. Obejmie ona około 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym ZUS i NCBR.

Duże zmiany w finansach publicznych. Jest decyzja

Duże zmiany w finansach publicznych. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski oznacza, że nie ma miejsca na duże nowe wydatki, jak np. podniesienie kwoty wolnej - oceniają ekonomiści ING. Większość analityków uważa, że procedura nie będzie się jednak wiązała z koniecznością szybkiego i głębokiego skorygowania wydatków. Z kolei Sławomir Dudek stwierdził we wpisie na X "ta procedura to ocena 'osiągnięć' rządu premiera Mateusza Morawieckiego".

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Źródło:
PAP

Spar Group, właściciel Spar Polska, podjął decyzję o opuszczeniu polskiego rynku. Spółka znalazła już nowego nabywcę, który przejmie sklepy oraz będzie kontynuował rozwój biznesu pod tym samym szyldem. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku.

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Źródło:
tvn24.pl

Projektowanie lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zrealizowane w 50 procentach - poinformował w środę prezes spółki Filip Czernicki. Dodał, że "prace projektowe przez cały czas trwają, a spółka ma środki na to, aby płacić projektantom, natomiast nie ma zapewnionego finansowania na dalsze etapy tej inwestycji".

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Źródło:
PAP

Rząd planuje wprowadzenie opłaty gazowej finansującej utrzymywanie zapasów strategicznych gazu - podano w projekcie ustawy, którą resort klimatu wysłał do konsultacji.

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Źródło:
PAP