MEiN znosi rozporządzenie w sprawie zdalnych zajęć na uczelniach

Autor:
asty
Źródło:
PAP
Czarnek o powrocie do szkół we wrześniu: przygotowujemy każdy możliwy scenariusz
Czarnek o powrocie do szkół we wrześniu: przygotowujemy każdy możliwy scenariusz"Sygnały Dnia"
wideo 2/4
"Sygnały Dnia"Czarnek o powrocie do szkół we wrześniu: przygotowujemy każdy możliwy scenariusz

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że od 15 sierpnia nie będzie obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które zakłada między innymi zdalne zajęcia na uczelniach od 27 lutego do 30 września 2021 roku.

Z rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 25 lutego 2021 roku wynikało, że zajęcia na uczelniach od 27 lutego do 30 września 2021 r. będą prowadzone w formie zdalnej.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO

Rozporządzenie zakładało też, że uczelnie (a w przypadku kształcenia doktorantów – uczelnie i inne podmioty prowadzące to kształcenie), mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczelnie mogły też prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Decyzje w tej kwestii podejmował rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów.

MEiN uchyla rozporządzenie dotyczące zdalnych zajęć na uczelniach

Resort przekazał w piątek, że to rozporządzenie zostało uchylone przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i jego decyzją od 15 sierpnia 2021 r. nie będzie obowiązywać. Uchylenie rozporządzenia oznacza przywrócenie możliwości przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich, a także kierowania nauczycieli akademickich na badania okresowe lub badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia - wskazuje MEiN na stronie internetowej.

Zaznaczono, że legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

Decyzja szefa MEiN wiąże się z przewidywanym powrotem realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022. Podkreślono jednak, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Powrót do przepisów z ustawy z 20 lipca 2018 roku

Ministerstwo w komunikacie przypomina, że po uchyleniu rozporządzenia z 25 lutego 2021 r. nadal będą miały zastosowanie wprowadzone w ostatnich miesiącach przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

"Zgodnie z tymi przepisami, część efektów uczenia się objętych programem studiów może zostać uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" - zaznaczyło MEiN. Wskazano, że zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia. Istotne jest, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane, o ile pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku - przypomina MEiN.

Resort podkreśla, że w szczególny sposób uregulowane jest kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania poszczególnych zawodów objętych standardami kształcenia zawartych w rozporządzeniach Ministra wydanych na podstawie art. 68 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla których zasady, w tym limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określone są w wspomnianych rozporządzeniach. Chodzi m.in. o zawody lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, fizjoterapeuty, architekta i nauczyciela.

MEiN przypomniało, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce "przewiduje możliwość weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie tego przepisu uczelnie mogą zorganizować egzaminy w tym egzamin dyplomowy oraz zaliczenia lub inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni lub poza jej filią". "W przypadku egzaminu dyplomowego środki komunikacji elektronicznej muszą zapewniać zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami i wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą się wypowiadać" - dodano.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznaczyło, że uczelnie są zobowiązane do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Autor:asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości