Co to jest spór kompetencyjny i kiedy może do niego dojść?  

Źródło:
tvn24.pl
Według marszałek Witek "spór kompetencyjny" jest pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym ("Fakty" TVN z 22.01.2020 r.)
Według marszałek Witek "spór kompetencyjny" jest pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym ("Fakty" TVN z 22.01.2020 r.)TVN24
wideo 2/9
Według marszałek Witek "spór kompetencyjny" jest pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym ("Fakty" TVN z 22.01.2020 r.)TVN24

Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować Sąd Najwyższy, który w czwartek ma podjąć kluczową decyzję w sprawie sędziów nominowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Z pomocą przychodzi Trybunał Konstytucyjny, do którego o "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym" zwróciła się marszałek Sejmu. Czy jednak to, co Elżbieta Witek uważa za "spór kompetencyjny", rzeczywiście nim jest? Przyglądamy się przepisom i opiniom ekspertów.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o - jak to określiła - "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym".

Wcześniej Sąd Najwyższy zapowiedział posiedzenie połączonych trzech izb mające odpowiedzieć na pytanie o to - w uproszczeniu - czy sędziowie powołani z rekomendacji nowej, wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa, rzeczywiście są sędziami.

Nowi sędziowie na cenzurowanym

Pytanie to wymaga szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w Polsce pogłębia się chaos prawny. W kolejnych sądach w różnych częściach kraju podważane jest prawo nowych sędziów do orzekania. Ostatni głośny przykład to wyrok za zbrodnię w Cerekwicy Starej. Obrońcy skazanego żądają uchylenia wyroku dożywocia, bo w składzie, który wydawał wyrok zasiadała osoba nominowana na stanowisko sędziego z rekomendacji nowej KRS.

Sprawa, którą rozpatruje Sąd Okręgowy w Olsztynie z przewodniczącym Pawłem Juszczyszynem, również dotyczy zwykłej ludzkiej kwestii - sporu o zapłatę. Sąd pod przewodnictwem sędziego Juszczyszyna bada, czy orzeczenie w pierwszej instancji "zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną". Dlatego właśnie postanowił sprawdzić w Sejmie, kto tak naprawdę poparł kandydatów na członków nowej KRS.

Żeby każdy sędzia w Polsce nie musiał indywidualnie rozstrzygać podobnych kwestii, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zawnioskowała o posiedzenie trzech izb. Mają one wydać uchwałę, jak traktować osoby powołane na sędziów z rekomendacji nowej KRS. Uchwały Sądu Najwyższego są instrukcją dla sądów powszechnych, jak stosować niejasne kwestie prawne.

Trzy Izby SN zajmą się sprawą sędziów wyłonionych przez nową KRS (wideo z 15.01.2020 r.)
Trzy Izby SN zajmą się sprawą sędziów wyłonionych przez nową KRS (wideo z 15.01.2020 r.)TVN24

Sąd musi być odrębny, niezależny i bezstronny

Status "nowych" sędziów jest niejasny, ponieważ 23 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiającej prezydentowi kandydatów na sędziów, pochodzi z nominacji polityków. Wcześniej, od samego początku istnienia Rady, sędziowie w niej zasiadający byli wybierani przez innych sędziów.

Według konstytucji RP sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem.

O tym, że sąd musi być niezawisły i bezstronny mówi również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Polska, wstępując do UE, zobowiązała się na piśmie do respektowania prawa unijnego.

W Polsce w debacie publicznej i obrocie prawnym pojawiają się wątpliwości, czy sędziowie pochodzący z rekomendacji wyłonionej przez polityków KRS są władzą odrębną i niezależną od władz politycznych.

Sąd się zbiera, marszałek wnioskuje

Dlatego właśnie wątpliwości te zmierza rozwiać Sąd Najwyższy na zaplanowanym na czwartek posiedzeniu trzech izb. Uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego "uzyskują moc zasad prawnych". Zatem, jeżeli SN orzeknie, że nominanci nowej KRS są sędziami, to sądy powszechne będą musiały ich tak traktować. A jeżeli orzeknie, że nie są, również będzie to zasada prawna, którą wszystkie sądy w Polsce będą musiały respektować.

Tymczasem marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że Sąd Najwyższy próbuje podważyć prawo Sejmu do tworzenia prawa.

- Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm. Natomiast to, co planuje w czwartek zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jest podważeniem naszego wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym podważeniem kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów - powiedziała Witek.

Marszałek uznała, że tym samym doszło do sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym.

Elżbieta Witek o sporze kompetencyjnym między Sejmem a Sądem Najwyższym
Elżbieta Witek o sporze kompetencyjnym między Sejmem a Sądem Najwyższym

Kiedy może dojść do sporu kompetencyjnego

Rzeczywiście, marszałek Sejmu ma prawo wnioskować o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego centralnych konstytucyjnych organów państwa. Tak mówi art. 192 konstytucji.

Rzeczywiście, Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa - tak mówi art. 189 konstytucji. Powstaje jednak pytanie czy to, co marszałek Witek chce widzieć jako spór kompetencyjny, jest nim w istocie.

Sąd Najwyższy, zgodnie z konstytucją, jest władzą odrębną i niezależną od innych władz. Powstaje więc pytanie czy sprowadzenie tego sądu do roli spierającego się z Sejmem organu nie przeczyłoby tej odrębności.

Polskie prawo nie precyzuje, które centralne organy państwa mają zdolność do wchodzenia w spory kompetencyjne, a które są poza tymi sporami. Co więcej przepisy nie wskazują nawet, które instytucje są, a które nie są centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Odpowiedzi trzeba poszukiwać w spisanych w książkach poglądach wybitnych znawców prawa i filozofii prawa, zwanych fachowo doktryną, oraz w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Takie poszukiwania przeprowadził rzecznik praw obywatelskich w 2017 roku. Działo się to w związku z innym domniemanym sporem kompetencyjnym, do którego miałoby dojść między Sądem Najwyższym a prezydentem RP w związku z kontrowersyjnym ułaskawieniem - przed zapadnięciem prawomocnego wyroku sądu - Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla. Wniosku o rozstrzygnięcie tamtego "sporu" Trybunał Julii Przyłębskiej jak dotąd nie rozpatrzył.

Z analizy RPO wynika, że Sąd Najwyższy należy uważać za centralny organ państwa. Taki pogląd zawarł Bolesław Banaszak w komentarzu do Konstytucji RP z 2012 roku. To jednak jeszcze nie znaczy, że Sąd Najwyższy może znaleźć się w sporze kompetencyjnym z Sejmem. Natomiast - zauważa rzecznik - "w doktrynie podkreśla się, że spór kompetencyjny (...) jest w zasadzie możliwy tylko w obrębie tych samych władz". Tu RPO powołuje się na poglądy konstytucjonalistów Zdzisława Czeszejki-Sochackiego, Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego.

"W obrębie tych samych władz" oznacza tyle, że co do zasady niemożliwe jest, aby w spór kompetencyjny mogły wejść organy z dwóch różnych sfer trójpodziału władz, np. organ rządu z Sejmem lub Senatem, albo Sąd Najwyższy z parlamentem bądź z organem rządu.

"Trudno jest (...) zakładać spór Sądu Najwyższego z innym centralnym konstytucyjnym organem, ponieważ inne organy centralne nie sprawują wymiaru sprawiedliwości" - pisze Dariusz Górecki z Uniwersytetu Łódzkiego na łamach "Gdańskich Studiów Prawniczych" (tom XL, 2018), powołując się również na Czeszejkę-Sochackiego, Garlickiego i Trzcińskiego.

Echa przywoływanej doktryny pobrzmiewają w wygłoszonych w środę wypowiedziach prawników.

Sejm i prezydent nie są wymiarem sprawiedliwości

"Sejm i Prezydent nie mogą wejść w spór kompetencyjny dotyczący wymiaru sprawiedliwości, bo go nie wykonują" - przypomina prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, marszałek Witek zarzuca Sądowi Najwyższemu, że chce podważyć również kompetencję prezydenta do powoływania sędziów.

"Tam nie ma żadnego sporu: SN nie uzurpuje sobie żadnej kompetencji Sejmu!" - zauważa profesor Wojciech Sadurski z Centrum Europejskiego UW.

- Nie wiem, kto i z kim miałby tu być w sporze, to jest fikcja, tu żadnego sporu nie ma, bo SN rozstrzyga rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i ewentualnie sądów powszechnych i nie wchodzi w żadną inną kolizję z innym organem państwowym, zwłaszcza z Sejmem - oświadczył w środę dziennikarzom rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.

Śledząc wygłoszone w środę wypowiedzi w sprawie wniosku marszałek Witek trudno natrafić na poglądy uzasadniające, że w spór kompetencyjny mogą wejść organy wykonujące różne rodzaje władzy.

Konstytucjonalista, dr hab. Przemysław Czarnek z KUL, jednocześnie poseł PiS, twierdzi w wywiadzie dla wpolityce.pl, że spór kompetencyjny w tym przypadku ma miejsce, ponieważ i Sejm i Sąd Najwyższy są centralnymi organami państwa. Nie odnosi się jednak do poglądu, że w taki spór nie może wejść organ ustawodawczy z organem sądowniczym.

Pełnomocnik rządu RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Waldemar Gontarski mówi, że w związku z wnioskiem Elżbiety Witek do TK, posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego powinno zostać zawieszone.

Sąd Najwyższy, ze względu na olbrzymie zainteresowanie czwartkowym posiedzeniem, zarządził na nie karty wstępu.

Laskowski: decyzji o odwołaniu posiedzenia trzech izb SN nie ma
Laskowski: decyzji o odwołaniu posiedzenia trzech izb SN nie maTVN24

Trybunał pod lupą ochrony praworządności

Osobną kwestią pozostaje prawidłowość działania nowego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybiera do niego na stanowiska sędziowskie kolejnych prawników. Prezydent natomiast nie odebrał do tej pory przyrzeczeń od trzech sędziów wybranych w VII kadencji Sejmu. W związku z tym opozycja oraz niektóre organy państwa nie uznają za sędziów osób wybranych na trzy stanowiska sędziowskie obsadzone przez Sejm pod koniec VII kadencji. Na przykład rzecznik praw obywatelskich konsekwentnie wycofuje z trybunału swoje wnioski, gdy okazuje się że w składach orzekających znajdują się osoby wybrane na wcześniej obsadzone stanowiska sędziowskie.

Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie jest również przedmiotem procedury o ochronę praworządności wszczętej przez Unię Europejską wobec Polski. Komisja Europejska domaga się "przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby Prezes i Wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane".

Źródło: tvn24.pl

Autorka/Autor:Jacek Pawłowski, współpraca: Gabriela Sieczkowska

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał w poniedziałek ze stanowiska szefa Połączonych Sił Zbrojnych generała Jurija Sodola. Wcześniej jeden z wysokich rangą oficerów oskarżył generała o doprowadzenie do nieusprawiedliwionej utraty "dziesiątków miast i tysięcy żołnierzy".

Zełenski odwołał ważnego generała

Zełenski odwołał ważnego generała

Źródło:
PAP

Przed dekadami Władimir Putin obiecał pokonać islamski ekstremizm. Śmiertelny atak w Dagestanie po raz kolejny udowadnia, że mu się to nie udało - tak ocenia tragiczne zdarzenie w rosyjskiej republice na Kaukazie Północnym portal amerykańskiej telewizji CNN. Autor publikacji opisuje burzliwą historię regionu, w którym odpowiedzią na przemoc terrorystów była równie brutalna przemoc państwa.

"Choroba, którą Putin obiecał uleczyć". Zaatakowała ponownie

"Choroba, którą Putin obiecał uleczyć". Zaatakowała ponownie

Źródło:
CNN, Interfax

Dwie osoby zostały poszkodowane w niewielkim wybuchu, do którego doszło w poniedziałek w Zakładzie Amoniaku Grupy Azoty Puławy - poinformowała straż pożarna. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

Eksplozja w zakładach azotowych w Puławach

Eksplozja w zakładach azotowych w Puławach

Źródło:
PAP

Ustawa o związkach partnerskich zostanie okrojona, wykreślone zostaną z niej przepisy dotyczące przysposobienia dzieci. W zamian za to PSL może poprzeć ustawę i zgodzić się, by była ona projektem rządowym - wynika z informacji reportera "Faktów" TVN Michała Tracza po spotkaniu ministry do spraw równości z liderami PSL. Jutro ludowcy mają podjąć w tej sprawie ostateczną decyzję.

"Spotkanie ostatniej szansy". Możliwy kompromis, ale nie bez wyrzeczeń

"Spotkanie ostatniej szansy". Możliwy kompromis, ale nie bez wyrzeczeń

Źródło:
TVN24

Ratownicy ze Świnoujścia zostali zadysponowani do wyjątkowo niepokojącego zdarzenia: z lasu na terenie miasta wybiegł płonący mężczyzna. 28-latek z poważnymi oparzeniami został zabrany do szpitala, okoliczności zdarzenia bada policja.

Płonący mężczyzna wybiegł z lasu. Jest poważnie poparzony

Płonący mężczyzna wybiegł z lasu. Jest poważnie poparzony

Źródło:
iswinoujscie.pl / tvn24.pl

- To, co zrobił Andrzej Duda, to całkowite przyjęcie chińskich zasad i interesów, mówienie językiem Pekinu. W rezultacie jest postrzegany w całej Europie jako prochiński prezydent - tak trwającą wizytę polskiego prezydenta w Chinach ocenia ekspertka, dr Alicja Bachulska. Jak stwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, retoryka Andrzeja Dudy w trakcie tej podróży "jest całkowicie oderwana od obecnej rzeczywistości na świecie", a "taka wizyta, jak polskiego prezydenta, pomaga głównie Chinom".

"To, co zrobił Andrzej Duda, to całkowite przyjęcie chińskich zasad i interesów"

"To, co zrobił Andrzej Duda, to całkowite przyjęcie chińskich zasad i interesów"

Źródło:
tvn24.pl

- Dla mnie kara nigdy nie będzie adekwatna, bo nie ma mojego dziecka – mówi matka 33-latka, który ponad cztery lata temu zginął w wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie. Rodzice pana Adama po raz pierwszy zdecydowali się opowiedzieć o tym, co przeżyli. Reportaż "Uwagi!" TVN.

Kierowcy, który zabił Adama, sąd obniżył wyrok. Rodzice ofiary: prosimy o sprawiedliwość

Kierowcy, który zabił Adama, sąd obniżył wyrok. Rodzice ofiary: prosimy o sprawiedliwość

Źródło:
"Uwaga!" TVN

- Nie mam innej opcji, niż zapytać prezydenta o zgodę - powiedział w "Faktach po Faktach" Adam Bodnar, szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny. Mówił o odwołaniu prokuratora Tomasza Janeczka. Wskazywał, że powodem, dla którego do tego nie doszło, jest "zabetonowana ustawa o prokuraturze", która wymaga zgody głowy państwa. - Nawet dzisiaj dostałem pismo od prezydenta w tej sprawie - przyznał. Szef MS powiedział, że w liście jest jednak "cała lista pytań".

"Wątpię, żeby była wola współpracy". Adam Bodnar o piśmie, jakie otrzymał od prezydenta

"Wątpię, żeby była wola współpracy". Adam Bodnar o piśmie, jakie otrzymał od prezydenta

Źródło:
TVN24

Jeden policjant nie żyje, a drugi został ciężko ranny w wyniku wypadku, do którego doszło w poniedziałek w Stuttgarcie. 69-latka kierująca samochodem wjechała w funkcjonariusza na motocyklu, który zabezpieczał przejazd premiera Węgier Viktora Orbana.

Zabezpieczali przejazd Orbana, gdy doszło do wypadku. Nie żyje jeden z policjantów

Zabezpieczali przejazd Orbana, gdy doszło do wypadku. Nie żyje jeden z policjantów

Źródło:
Bild, focus.de

Tegoroczna pielgrzymka wyznawców islamu do Mekki pochłonęła ponad 1300 ofiar śmiertelnych. Przyczyną tych tragedii były skrajne upały, sięgające nawet około 50 stopni Celsjusza. Córka starszego mężczyzny, który zmarł w namiocie nieopodal Mekki, przyznała jednak, że jego rodzina jest "szczęśliwa, że został pochowany w Mekce". Według islamu śmierć i bycie tam pochowanym jest błogosławieństwem.

Tragiczny skutek upałów. "Widziałem wielu pielgrzymów, którzy zmarli. Co kilkaset metrów leżało przykryte ciało"

Tragiczny skutek upałów. "Widziałem wielu pielgrzymów, którzy zmarli. Co kilkaset metrów leżało przykryte ciało"

Źródło:
CNN, Reuters

Piotr G., znany polski ksiądz katolicki, który od wielu lat pełni posługę w Wielkiej Brytanii - w przeszłości także jako egzorcysta - został oskarżony o popełnienie 10 przestępstw natury seksualnej wobec nieletnich – przekazała w poniedziałek diecezja katolicka w Portsmouth na południu Anglii.

Polski ksiądz oskarżony w Wielkiej Brytanii o przestępstwa seksualne wobec dzieci

Polski ksiądz oskarżony w Wielkiej Brytanii o przestępstwa seksualne wobec dzieci

Źródło:
PAP

- Ostatnie wyniki wykonania budżetu państwa są bardziej niepokojące, Ministerstwo Finansów przygląda się przede wszystkim wpływom z podatku VAT - przyznał w poniedziałek wiceminister finansów Jurand Drop podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Według ekonomistów poziom dochodów z tytułu podatku od towarów i usług w 2024 roku może być o około 25-30 miliardów złotych niższy, niż przewiduje ustawa budżetowa.

Rząd liczył na skokowy wzrost. "Niepokojące" informacje

Rząd liczył na skokowy wzrost. "Niepokojące" informacje

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Policjanci z Pabianic (woj. łódzkie) zatrzymali kobietę, która brutalnie pobiła 33-latkę na przystanku autobusowym. Pokrzywdzona z obrażeniami trafiła na szpitalny oddział ratunkowy, po wyjściu z placówki o zdarzeniu zawiadomiła policję. Nagranie z ataku opublikowała straż miejska.

Pobiła kobietę na przystanku. "Brutalna pomyłka". Nagranie

Pobiła kobietę na przystanku. "Brutalna pomyłka". Nagranie

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Lotnisko Katowice-Muchowiec zostało zamknięte dla ruchu powietrznego, gdy w miniony weekend odbywała się tam impreza masowa. To uziemiło załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teraz organizatorzy imprezy tłumaczą, że maszyna poruszała się w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia zgromadzonych osób. Mimo zamknięcia przestrzeni powietrznej pilot uruchomił śmigłowiec i wystartował.

Trwała impreza, śmigłowiec LPR startował. "Na dwie osoby wywróciło się stoisko z gorącym olejem"

Trwała impreza, śmigłowiec LPR startował. "Na dwie osoby wywróciło się stoisko z gorącym olejem"

Źródło:
TVN24

Słupscy policjanci zatrzymali kierowcę samochodu, który 23 czerwca wjechał na skrzyżowanie i zderzył się z motocyklistą. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że kierowca wjechał na ulicę na czerwonym świetle, a motocyklista poruszał się prawidłowo. Tuż po wypadku kierowca samochodu nagrał film, w którym nawoływał do nienawiści - tym także zajmuje się policja.

Auto z impetem wjechało na skrzyżowanie i uderzyło w motocykl

Auto z impetem wjechało na skrzyżowanie i uderzyło w motocykl

Źródło:
tvn24.pl, KMP Słupsk

W jednym z domów w powiecie sochaczewskim kot wybrał się na niebezpieczny spacer. Przez dach dostał się do kanału wentylacyjnego. Właściciel nie mógł go wydostać. Kiedy strażacy ruszyli z pomocą, zwierzak poszedł na dalsze zwiedzanie.

Z okna na dach i do kanału wentylacyjnego. Tam utknął kot

Z okna na dach i do kanału wentylacyjnego. Tam utknął kot

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Co najmniej 22 osoby, głównie obywatele Chin, zginęły w pożarze fabryki produkującej baterie litowe pod Seulem - podały BBC i południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na służby ratunkowe.

Pożar w fabryce baterii w Korei Południowej. Jest wiele ofiar śmiertelnych

Pożar w fabryce baterii w Korei Południowej. Jest wiele ofiar śmiertelnych

Źródło:
BBC, Yonhap, PAP

Naukowcy odkryli nieznany im dotąd sposób, w jaki bakterie emitują gazy cieplarniane. Niektóre grupy mikroorganizmów, gdy nie mają wystarczającego dostępu do tlenu, potrafią zasilać swój metabolizm za pomocą azotanów. W procesie tym wytwarzane są znaczące ilości gazu o silnym działaniu cieplarnianym. Naukowcy uspokajają, że emisjom tym możemy przeciwdziałać w jeden prosty sposób.

Odkryto nieznane dotąd źródło emisji gazów cieplarnianych

Odkryto nieznane dotąd źródło emisji gazów cieplarnianych

Źródło:
Caltech
Dzieło pielgrzymkowe i apartament za milion od Czarnka. Kontrola: brak dowodów na działalność

Dzieło pielgrzymkowe i apartament za milion od Czarnka. Kontrola: brak dowodów na działalność

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zespół archeologów odkrył w Egipcie 33 grobowce rodzinne zawierające szczątki mumii oraz narzędzia pogrzebowe - podało w poniedziałek egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa.

Niezwykłe znalezisko. "Mumie wykazują oznaki anemii, chorób płuc i osteoporozy"

Niezwykłe znalezisko. "Mumie wykazują oznaki anemii, chorób płuc i osteoporozy"

Źródło:
PAP

Tamayo Perry, aktor który wystąpił między innymi w "Piratach z Karaibów", został zaatakowany podczas surfowania przez rekina. Służby ratunkowe szybko zjawiły się na miejscu, ale mężczyzny nie udało się już uratować. Zmarł w wieku 49 lat.

Aktor "Piratów z Karaibów" zmarł po ataku rekina

Aktor "Piratów z Karaibów" zmarł po ataku rekina

Źródło:
NBC Chicago, Sky News, Time

Od kilku dni furorę w sieci robi zwiastun serialu "Pingwin", nakręconego dla platformy Max. Jest to spin-off "Batmana" Matta Reevesa oparty na tytułowej postaci. W głównej roli wystąpi Colin Farrell. Aktor odtwarza swoją rolę z "Batmana" i obiecuje, że będzie jeszcze mroczniej i brutalniej niż w fabule. Serial trafi do sieci we wrześniu.

Będzie jeszcze mroczniej. Wiemy, kiedy "Pingwin" trafi na platformę Max

Będzie jeszcze mroczniej. Wiemy, kiedy "Pingwin" trafi na platformę Max

Źródło:
"Variety", tvn24.pl

- Zacząłem się bać schodzić po kawę. Unikałem rozmów z ludźmi, bo nie chciałem, żeby to pytanie padło. Uświadomiłem sobie, że muszę powiedzieć na głos, jak jest - mówi Piotr Jacoń, dziennikarz TVN24, ojciec transpłciowej córki. Właśnie ukazała się jego druga książka "Wiktoria. Transpłciowość to nie wszystko". Z Piotrem Jaconiem rozmawia Natalia Szostak.

Piotr Jacoń: Myśleliśmy, że nasze życie się skończyło. Dziś ledwie ten dzień pamiętamy

Piotr Jacoń: Myśleliśmy, że nasze życie się skończyło. Dziś ledwie ten dzień pamiętamy

Źródło:
tvn24.pl