Co to jest spór kompetencyjny i kiedy może do niego dojść?  

Źródło:
tvn24.pl
Według marszałek Witek "spór kompetencyjny" jest pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym ("Fakty" TVN z 22.01.2020 r.)
Według marszałek Witek "spór kompetencyjny" jest pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym ("Fakty" TVN z 22.01.2020 r.)TVN24
wideo 2/9
Według marszałek Witek "spór kompetencyjny" jest pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym ("Fakty" TVN z 22.01.2020 r.)TVN24

Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować Sąd Najwyższy, który w czwartek ma podjąć kluczową decyzję w sprawie sędziów nominowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Z pomocą przychodzi Trybunał Konstytucyjny, do którego o "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym" zwróciła się marszałek Sejmu. Czy jednak to, co Elżbieta Witek uważa za "spór kompetencyjny", rzeczywiście nim jest? Przyglądamy się przepisom i opiniom ekspertów.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o - jak to określiła - "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym".

Wcześniej Sąd Najwyższy zapowiedział posiedzenie połączonych trzech izb mające odpowiedzieć na pytanie o to - w uproszczeniu - czy sędziowie powołani z rekomendacji nowej, wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa, rzeczywiście są sędziami.

Nowi sędziowie na cenzurowanym

Pytanie to wymaga szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w Polsce pogłębia się chaos prawny. W kolejnych sądach w różnych częściach kraju podważane jest prawo nowych sędziów do orzekania. Ostatni głośny przykład to wyrok za zbrodnię w Cerekwicy Starej. Obrońcy skazanego żądają uchylenia wyroku dożywocia, bo w składzie, który wydawał wyrok zasiadała osoba nominowana na stanowisko sędziego z rekomendacji nowej KRS.

Sprawa, którą rozpatruje Sąd Okręgowy w Olsztynie z przewodniczącym Pawłem Juszczyszynem, również dotyczy zwykłej ludzkiej kwestii - sporu o zapłatę. Sąd pod przewodnictwem sędziego Juszczyszyna bada, czy orzeczenie w pierwszej instancji "zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną". Dlatego właśnie postanowił sprawdzić w Sejmie, kto tak naprawdę poparł kandydatów na członków nowej KRS.

Żeby każdy sędzia w Polsce nie musiał indywidualnie rozstrzygać podobnych kwestii, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zawnioskowała o posiedzenie trzech izb. Mają one wydać uchwałę, jak traktować osoby powołane na sędziów z rekomendacji nowej KRS. Uchwały Sądu Najwyższego są instrukcją dla sądów powszechnych, jak stosować niejasne kwestie prawne.

Trzy Izby SN zajmą się sprawą sędziów wyłonionych przez nową KRS (wideo z 15.01.2020 r.)
Trzy Izby SN zajmą się sprawą sędziów wyłonionych przez nową KRS (wideo z 15.01.2020 r.)TVN24

Sąd musi być odrębny, niezależny i bezstronny

Status "nowych" sędziów jest niejasny, ponieważ 23 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiającej prezydentowi kandydatów na sędziów, pochodzi z nominacji polityków. Wcześniej, od samego początku istnienia Rady, sędziowie w niej zasiadający byli wybierani przez innych sędziów.

Według konstytucji RP sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem.

O tym, że sąd musi być niezawisły i bezstronny mówi również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Polska, wstępując do UE, zobowiązała się na piśmie do respektowania prawa unijnego.

W Polsce w debacie publicznej i obrocie prawnym pojawiają się wątpliwości, czy sędziowie pochodzący z rekomendacji wyłonionej przez polityków KRS są władzą odrębną i niezależną od władz politycznych.

Sąd się zbiera, marszałek wnioskuje

Dlatego właśnie wątpliwości te zmierza rozwiać Sąd Najwyższy na zaplanowanym na czwartek posiedzeniu trzech izb. Uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego "uzyskują moc zasad prawnych". Zatem, jeżeli SN orzeknie, że nominanci nowej KRS są sędziami, to sądy powszechne będą musiały ich tak traktować. A jeżeli orzeknie, że nie są, również będzie to zasada prawna, którą wszystkie sądy w Polsce będą musiały respektować.

Tymczasem marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że Sąd Najwyższy próbuje podważyć prawo Sejmu do tworzenia prawa.

- Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm. Natomiast to, co planuje w czwartek zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jest podważeniem naszego wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym podważeniem kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów - powiedziała Witek.

Marszałek uznała, że tym samym doszło do sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym.

Elżbieta Witek o sporze kompetencyjnym między Sejmem a Sądem Najwyższym
Elżbieta Witek o sporze kompetencyjnym między Sejmem a Sądem Najwyższym

Kiedy może dojść do sporu kompetencyjnego

Rzeczywiście, marszałek Sejmu ma prawo wnioskować o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego centralnych konstytucyjnych organów państwa. Tak mówi art. 192 konstytucji.

Rzeczywiście, Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa - tak mówi art. 189 konstytucji. Powstaje jednak pytanie czy to, co marszałek Witek chce widzieć jako spór kompetencyjny, jest nim w istocie.

Sąd Najwyższy, zgodnie z konstytucją, jest władzą odrębną i niezależną od innych władz. Powstaje więc pytanie czy sprowadzenie tego sądu do roli spierającego się z Sejmem organu nie przeczyłoby tej odrębności.

Polskie prawo nie precyzuje, które centralne organy państwa mają zdolność do wchodzenia w spory kompetencyjne, a które są poza tymi sporami. Co więcej przepisy nie wskazują nawet, które instytucje są, a które nie są centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Odpowiedzi trzeba poszukiwać w spisanych w książkach poglądach wybitnych znawców prawa i filozofii prawa, zwanych fachowo doktryną, oraz w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Takie poszukiwania przeprowadził rzecznik praw obywatelskich w 2017 roku. Działo się to w związku z innym domniemanym sporem kompetencyjnym, do którego miałoby dojść między Sądem Najwyższym a prezydentem RP w związku z kontrowersyjnym ułaskawieniem - przed zapadnięciem prawomocnego wyroku sądu - Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla. Wniosku o rozstrzygnięcie tamtego "sporu" Trybunał Julii Przyłębskiej jak dotąd nie rozpatrzył.

Z analizy RPO wynika, że Sąd Najwyższy należy uważać za centralny organ państwa. Taki pogląd zawarł Bolesław Banaszak w komentarzu do Konstytucji RP z 2012 roku. To jednak jeszcze nie znaczy, że Sąd Najwyższy może znaleźć się w sporze kompetencyjnym z Sejmem. Natomiast - zauważa rzecznik - "w doktrynie podkreśla się, że spór kompetencyjny (...) jest w zasadzie możliwy tylko w obrębie tych samych władz". Tu RPO powołuje się na poglądy konstytucjonalistów Zdzisława Czeszejki-Sochackiego, Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego.

"W obrębie tych samych władz" oznacza tyle, że co do zasady niemożliwe jest, aby w spór kompetencyjny mogły wejść organy z dwóch różnych sfer trójpodziału władz, np. organ rządu z Sejmem lub Senatem, albo Sąd Najwyższy z parlamentem bądź z organem rządu.

"Trudno jest (...) zakładać spór Sądu Najwyższego z innym centralnym konstytucyjnym organem, ponieważ inne organy centralne nie sprawują wymiaru sprawiedliwości" - pisze Dariusz Górecki z Uniwersytetu Łódzkiego na łamach "Gdańskich Studiów Prawniczych" (tom XL, 2018), powołując się również na Czeszejkę-Sochackiego, Garlickiego i Trzcińskiego.

Echa przywoływanej doktryny pobrzmiewają w wygłoszonych w środę wypowiedziach prawników.

Sejm i prezydent nie są wymiarem sprawiedliwości

"Sejm i Prezydent nie mogą wejść w spór kompetencyjny dotyczący wymiaru sprawiedliwości, bo go nie wykonują" - przypomina prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, marszałek Witek zarzuca Sądowi Najwyższemu, że chce podważyć również kompetencję prezydenta do powoływania sędziów.

"Tam nie ma żadnego sporu: SN nie uzurpuje sobie żadnej kompetencji Sejmu!" - zauważa profesor Wojciech Sadurski z Centrum Europejskiego UW.

- Nie wiem, kto i z kim miałby tu być w sporze, to jest fikcja, tu żadnego sporu nie ma, bo SN rozstrzyga rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i ewentualnie sądów powszechnych i nie wchodzi w żadną inną kolizję z innym organem państwowym, zwłaszcza z Sejmem - oświadczył w środę dziennikarzom rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.

Śledząc wygłoszone w środę wypowiedzi w sprawie wniosku marszałek Witek trudno natrafić na poglądy uzasadniające, że w spór kompetencyjny mogą wejść organy wykonujące różne rodzaje władzy.

Konstytucjonalista, dr hab. Przemysław Czarnek z KUL, jednocześnie poseł PiS, twierdzi w wywiadzie dla wpolityce.pl, że spór kompetencyjny w tym przypadku ma miejsce, ponieważ i Sejm i Sąd Najwyższy są centralnymi organami państwa. Nie odnosi się jednak do poglądu, że w taki spór nie może wejść organ ustawodawczy z organem sądowniczym.

Pełnomocnik rządu RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Waldemar Gontarski mówi, że w związku z wnioskiem Elżbiety Witek do TK, posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego powinno zostać zawieszone.

Sąd Najwyższy, ze względu na olbrzymie zainteresowanie czwartkowym posiedzeniem, zarządził na nie karty wstępu.

Laskowski: decyzji o odwołaniu posiedzenia trzech izb SN nie ma
Laskowski: decyzji o odwołaniu posiedzenia trzech izb SN nie maTVN24

Trybunał pod lupą ochrony praworządności

Osobną kwestią pozostaje prawidłowość działania nowego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybiera do niego na stanowiska sędziowskie kolejnych prawników. Prezydent natomiast nie odebrał do tej pory przyrzeczeń od trzech sędziów wybranych w VII kadencji Sejmu. W związku z tym opozycja oraz niektóre organy państwa nie uznają za sędziów osób wybranych na trzy stanowiska sędziowskie obsadzone przez Sejm pod koniec VII kadencji. Na przykład rzecznik praw obywatelskich konsekwentnie wycofuje z trybunału swoje wnioski, gdy okazuje się że w składach orzekających znajdują się osoby wybrane na wcześniej obsadzone stanowiska sędziowskie.

Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie jest również przedmiotem procedury o ochronę praworządności wszczętej przez Unię Europejską wobec Polski. Komisja Europejska domaga się "przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby Prezes i Wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane".

Źródło: tvn24.pl

Autorka/Autor:Jacek Pawłowski, współpraca: Gabriela Sieczkowska

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości

Siłom ukraińskim udało się zatrzymać ofensywę armii rosyjskiej pod Charkowem. W obwodzie donieckim Rosjanie przedarli się przez obronę i ruszyli w stronę granic administracyjnych regionu - ocenia sytuację na froncie ukraińska sekcja BBC. Urzędnik NATO, cytowany przez portal Ukraińska Prawda, ujawnił, że straty Rosji podczas ofensywy w obwodzie charkowskim były "astronomiczne". Podsumowujemy miniony tydzień w Ukrainie.  

"Astronomiczne" straty Rosji. Azow dziękuje Bidenowi

"Astronomiczne" straty Rosji. Azow dziękuje Bidenowi

Źródło:
BBC, Ukraińska Prawda, NV, PAP, tvn24.pl

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro odwołał udział w szczycie pokojowym w Szwajcarii, gdzie omawiana jest sprawa Ukrainy. Jak stwierdził, jego "konkluzje są z góry ustalone".

Zbojkotował szczyt dla Ukrainy. "Konkluzje z góry ustalone"

Zbojkotował szczyt dla Ukrainy. "Konkluzje z góry ustalone"

Źródło:
PAP, BBC

Marszałek Szymon Hołownia chce ukarać posła Dariusza Mateckiego, który nocą przez okno wyszedł na dach Sejmu. Maksymalna możliwa kara to 18 tysięcy złotych. Poseł Matecki, pytany o tę sytuację przez dziennikarzy, odpowiada, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Większość komentatorów jest jednak zdania, że to najmniejszy z kłopotów posła Suwerennej Polski.

Dariusz Matecki na dachu Sejmu. Politycy PiS bagatelizują, rządzący mówią o "wschodzie głupoty"

Dariusz Matecki na dachu Sejmu. Politycy PiS bagatelizują, rządzący mówią o "wschodzie głupoty"

Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Żołnierze jechali do migrantów, którzy próbowali przekroczyć granicę z Białorusią. Gdy na drodze stanął im żubr, gwałtownie zahamowali. Auto przewróciło się. Wojskowi opuścili już szpital. Żubrowi też nic się nie stało.

Trzej żołnierze trafili do szpitala po spotkaniu z żubrem

Trzej żołnierze trafili do szpitala po spotkaniu z żubrem

Źródło:
tvn24.pl

Propozycja rządu zakładająca wzrost pensji minimalnej o 7,6 procent w 2025 roku to zła wiadomość - twierdzi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Jak dodaje, szybkie tempo podwyżek przyniesie wiele negatywnych skutków, w tym przerzucenie rosnących kosztów zatrudnienia na ceny produktów. 

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

Źródło:
PAP

IMGW rozszerzył o część północnych regionów kraju zasięg obowiązywania ostrzeżeń pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Z prognoz synoptyków wynika, że lokalnie może spaść do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Silny deszcz z burzami zagrożeniem w kolejnych regionach. Ostrzeżenia IMGW

Silny deszcz z burzami zagrożeniem w kolejnych regionach. Ostrzeżenia IMGW

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Uczestnicy i uczestniczki Parady Równości idą w kolorowym pochodzie przez centrum Warszawy. Wydarzenie rozpoczęło się w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki od krótkiego przywitania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który objął patronat nad imprezą. Według szacunków ratusza, w paradzie idzie około 20 tysięcy osób. Po raz pierwszy, w historii warszawskiej Parady, wziął w niej udział TVN Warner Bros. Discovery ze swoją platformą.

Parada Równości idzie przez Warszawę. Ratusz podał informację o frekwencji

Parada Równości idzie przez Warszawę. Ratusz podał informację o frekwencji

Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

"A czy państwo otrzymali już powołanie na ćwiczenia wojskowe..." - tego typu komentarze krążą w mediach społecznościowych w reakcji na publikowane w sieci karty powołań do wojska. Według nagłaśnianego przekazu wojsko ma teraz wysyłać więcej takich kart i to do osób "z łapanki". Uspokajamy i wyjaśniamy.

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

Źródło:
Konkret24

Księżna Kate w sobotę po raz pierwszy pojawiła się publicznie od czasu zdiagnozowania u niej choroby nowotworowej. Okazją jest udział w corocznej paradzie wojskowej odbywającej się w centrum Londynu z okazji urodzin króla Karola III.

Karol III obchodzi urodziny. Kate pojawiła się publicznie

Karol III obchodzi urodziny. Kate pojawiła się publicznie

Źródło:
Reuters, PAP

Przez kilka godzin na Bielsko-Białą spadło niemal tyle deszczu, co normalnie w miesiąc. Woda zalała drogi, prywatne posesje, szkoły, teatry, szpitale. Nie miała ujścia przez beton, zapchane studzienki kanalizacyjne, zanieczyszczone rowy, prymitywny most. Miasto liczy, ile będzie kosztować efekt tych zaniedbań. 15 milionów to wstępna kwota.

Od lat prosili o przebudowę mostu. Przyszła powódź, urząd liczy straty

Od lat prosili o przebudowę mostu. Przyszła powódź, urząd liczy straty

Źródło:
tvn24.pl

W sobotę nastąpiło oficjalne otwarcie brakującego fragmentu obwodnicy Koszalina oraz Sianowa w ciągu drogi S6. Ruch jednak odbywa się ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowym odcinku, gdzie trwają ostatnie prace, a także trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Procesowi budowy nowej obwodnicy towarzyszyło też wiele komplikacji.

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

Źródło:
PAP

Rosyjski bombowiec Su-24 naruszył w piątek przestrzeń powietrzną Szwecji - poinformowało w sobotnim komunikacie szwedzkie wojsko. Jak dodano, pilot maszyny nie reagował na ustne polecenia, po czym został "wyrzucony" ze szwedzkiej przestrzeni.

Rosyjski bombowiec naruszył przestrzeń powietrzną Szwecji. Został "wyrzucony"

Rosyjski bombowiec naruszył przestrzeń powietrzną Szwecji. Został "wyrzucony"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

"Przed nami rasowa letnia pogoda. Jako że Polska leży w klimacie umiarkowanym o nieumiarkowanej zmienności, taki też będzie początek lata w tym roku - wybuchowy, gorący i burzowy. W modelach meteorologicznych pojawiają się chwilami objawy szaleństwa, ale wszystkie trzeba traktować poważnie" - pisze dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jeden z modeli ociera się o 40 stopni Celsjusza. Czeka nas "wybuchowy" początek lata

Jeden z modeli ociera się o 40 stopni Celsjusza. Czeka nas "wybuchowy" początek lata

Źródło:
tvnmeteo.pl

Zakaz sprzedaży nakładek na karabiny półautomatyczne, pozwalających na zmianę ich w broń automatyczną, zniósł w piątek amerykański Sąd Najwyższy. Regulacje były wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa między innymi po masakrze w Las Vegas w 2017 roku, w której zginęło 60 osób.

Zniesiono zakaz wprowadzony po masakrach w USA. Sędzia: decyzja będzie miała "zabójcze skutki"

Zniesiono zakaz wprowadzony po masakrach w USA. Sędzia: decyzja będzie miała "zabójcze skutki"

Źródło:
PAP

Strażniczki miejskie z Konstantynowa Łódzkiego znalazły nielegalną hodowlę psów. Warunki, w jakich przebywały zwierzęta, były dramatyczne. Na miejscu pojawili się także policjanci, urzędnicy i Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Psy zostały odebrane 63-letnimu mężczyźnie.

Psy przebywały w dramatycznych warunkach. Odebrano 80 zwierząt

Psy przebywały w dramatycznych warunkach. Odebrano 80 zwierząt

Źródło:
tvn24.pl

1344 metry - na taką głębokość zanurkował pewien żółw skórzasty z rejonu Wysp Salomona. Jeśli wynik ten zostanie potwierdzony badaniami naukowymi, zostanie uznany za rekord Guinnessa.

"Spektakularny" wyczyn żółwia może trafić do Księgi rekordów Guinnessa

"Spektakularny" wyczyn żółwia może trafić do Księgi rekordów Guinnessa

Źródło:
livescience.com, tvnmeteo.pl

Za chwilę będzie tak, że dowolny filmik z osobą, która idzie ulicą, będzie mógł być szybko przerobiony tak, że zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Michał Koźbiał, badacz sztucznej inteligencji w NASK. Problem dotyczy głównie kobiet, ale narażony jest każdy. - Celem tego typu fejków mogą być szantaże, okupy, wyłudzenia – komentuje Michał Wendt, szef firmy informatycznej Elsii.

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Źródło:
tvn24.pl

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska usłyszała zarzuty dyscyplinarne - pisze "Gazeta Wyborcza". "Miała dopuścić się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybiła godności urzędu sędziego" - czytamy.

"Wyborcza": Małgorzata Manowska usłyszała zarzuty dyscyplinarne

"Wyborcza": Małgorzata Manowska usłyszała zarzuty dyscyplinarne

Źródło:
PAP

Wells Fargo zwolnił grupę pracowników po kontroli związanej z zarzutami udawania służbowej aktywności przy komputerze. Według banku osoby te korzystały ze specjalnych symulatorów klawiatury. Firma w oświadczeniu podkreśliła, że "nie toleruje zachowań nieetycznych".

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

Źródło:
Bloomberg

W lipcu i sierpniu w Chorwacji spodziewane jest prawdziwie piekielne lato. Wysoka temperatura powietrza i brak opadów spowodują, że wzrośnie ryzyko suszy - ostrzegł w sobotę dziennik "Jutarnji list", powołując się na prognozy meteorologa Zorana Vakuli.

To lato w Chorwacji ma być "piekielne". Meteorolog alarmuje

To lato w Chorwacji ma być "piekielne". Meteorolog alarmuje

Źródło:
PAP, vecernji.hr

Skoro Putin chce, żeby rosyjscy żołnierze ginęli w Ukrainie masowo, to trzeba czynić wszystko, żeby te oczekiwania pana Putina zostały spełnione, to znaczy, żeby Rosja poniosła klęskę na Ukrainie - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Duda: skoro Putin chce, by rosyjscy żołnierze masowo ginęli w Ukrainie, trzeba spełnić te oczekiwania

Duda: skoro Putin chce, by rosyjscy żołnierze masowo ginęli w Ukrainie, trzeba spełnić te oczekiwania

Źródło:
TVN24, PAP

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych ostrzega, że nowe unijne cła na chińskie elektryki mogą doprowadzić do wojny handlowej, co uderzy między innymi w polski przemysł. - Ostatnie, czego potrzebujemy, to wojna handlowa, która dotknie także firmy działające w Polsce. Tego typu działania to miecz obosieczny i możemy szybko pożałować tej decyzji - mówi prezes SDCM Tomasz Bęben.

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Źródło:
PAP

25-letnia kobieta jest podejrzana o zabójstwo 45-latka pod Wieliszewem (Mazowieckie). Jak przekazała nam prokuratura, 45-latek zmarł w szpitalu po tym, jak został zaatakowany nożyczkami i śrubokrętem.

Zabójstwo pod Wieliszewem. "Pokrzywdzonemu zadano uderzenia nożyczkami i śrubokrętem"

Zabójstwo pod Wieliszewem. "Pokrzywdzonemu zadano uderzenia nożyczkami i śrubokrętem"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prokuratura Okręgowa w Łodzi wszczęła śledztwo w sprawie "willi Kwaśniewskich" - dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera" TVN i tvn24.pl, Maciej Duda i Łukasz Ruciński. Prokuratura podejrzewa, że Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, miał na polecenie ówczesnych szefów CBA, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, sporządzać fałszywe notatki operacyjne. Te miały później służyć jako rzekome dowody na to, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy byli właścicielami willi w Kazimierzu Dolnym.

Wraca sprawa "willi Kwaśniewskich". Śledztwo w sprawie poleceń, jakie agentowi Tomkowi wydawali Kamiński i Wąsik

Wraca sprawa "willi Kwaśniewskich". Śledztwo w sprawie poleceń, jakie agentowi Tomkowi wydawali Kamiński i Wąsik

Źródło:
Superwizjer, tvn24.pl

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali w nocy z piątku na sobotę sygnał alarmowy, nakazujący natychmiastowe stawienie się w ich jednostkach - poinformowało dowództwo WOT. To ćwiczenia, mające sprawdzić, ilu żołnierzy stawiło się w określonym czasie.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostali rozkaz stawienia się w jednostkach

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostali rozkaz stawienia się w jednostkach

Źródło:
PAP

Fentanyl jest najsilniejszym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów, działa sto razy mocniej od morfiny. Ma silne działanie psychoaktywne, więc jest też używany jako narkotyk. Jeżeli dostanie się w niepożądane ręce, może dojść do tragedii. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dwa ziarenka mogą zabić dorosłą osobę. "Narkotyk zombie" w Polsce

Dwa ziarenka mogą zabić dorosłą osobę. "Narkotyk zombie" w Polsce

Źródło:
TVN24
Cory miał 48 lat, David 18, Nicholas rok. "Fetty" mógłby zabić wszystkich Amerykanów

Cory miał 48 lat, David 18, Nicholas rok. "Fetty" mógłby zabić wszystkich Amerykanów

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Jakiekolwiek pogłoski o śmierci Trzeciej Drogi są dalece przesadzone - powiedział w TVN24 wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Jednocześnie oświadczył, że jego ugrupowanie jest bardziej rozczarowane wyborami europejskimi. - My jesteśmy pewnie bardziej skłonni do tego, żeby dyskutować, na ile taki sojusz, w takiej konstrukcji, ma ręce i nogi - dodał.

Kobosko: jesteśmy bardziej sfrustrowani

Kobosko: jesteśmy bardziej sfrustrowani

Źródło:
TVN24

W Muzeum Historii Polski otwarto wystawę "Potęga opowieści". To spojrzenie na dzieje naszego kraju oczami artystów: malarzy, pisarzy i reżyserów. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających od soboty. Można ją oglądać do 15 września.

Historia Polski oczami artystów. Pierwsza taka wystawa

Historia Polski oczami artystów. Pierwsza taka wystawa

Źródło:
PAP

Sięganie po wsparcie i pomoc to nie jest słabość, to jest siła i odwaga. Jesteśmy otruci toksycznymi stereotypami - mówiła w TVN24 Joanna Przetakiewicz-Rooijens z kampanii społecznej "Koalicja Przeciwko Samotności", poruszającej problem zdrowia psychicznego mężczyzn. - Oznaką dojrzałości i mądrości współczesnego mężczyzny jest to, że dba o swoje zdrowie - zauważył profesor Piotr Gałecki.

"Sięganie po wsparcie i pomoc to nie jest słabość, to siła i odwaga"

"Sięganie po wsparcie i pomoc to nie jest słabość, to siła i odwaga"

Źródło:
TVN24
Cierpią po cichu, giną z rąk najbliższych. A przecież nie tak ich wychowali

Cierpią po cichu, giną z rąk najbliższych. A przecież nie tak ich wychowali

Źródło:
tvn24.pl
Premium

El Nino oficjalnie dobiegło końca, a to, co po nim nastąpi, może wstrząsnąć pogodą na całym świecie - donosi CNN. Stany Zjednoczone mogą doświadczyć wyjątkowo gorącego lata, obfitującego w huragany.

El Nino oficjalnie dobiegło końca. Amerykanie drżą

El Nino oficjalnie dobiegło końca. Amerykanie drżą

Źródło:
Reuters, cpc.ncep.noaa.gov

Na sobotę i niedzielę zaplanowano w kilkunastu miastach Francji wielotysięczne protesty przeciwko skrajnej prawicy. Zapowiedziano je w związku z perspektywą zwycięstwa Zjednoczenia Narodowego w wyborach parlamentarnych. W sobotę odbędzie się manifestacja w Paryżu, na której oczekiwanych jest od 50 do 100 tysięcy uczestników.

Wiece przeciw skrajnej prawicy we Francji. W Paryżu ma być nawet 100 tysięcy osób

Wiece przeciw skrajnej prawicy we Francji. W Paryżu ma być nawet 100 tysięcy osób

Źródło:
PAP

Uprzedzałem, że będę pisał o książkach, których nikt nie czyta. I właśnie trafiła mi się taka książka.

Żeby się nie pozabijać…

Żeby się nie pozabijać…

Źródło:
tvn24.pl

Najnowszy dokument Martyny Wojciechowskiej, jest już dostępny na platformie Max. "Hope" przenosi widzów do jednego z najbiedniejszych i najsilniej dotkniętych głodem państw na świecie, gdzie dzieci padają ofiarami przerażającego procederu.  

Dzieci oskarżane o czary. "Hope", nowy dokument Martyny Wojciechowskiej, już dostępny w Max 

Dzieci oskarżane o czary. "Hope", nowy dokument Martyny Wojciechowskiej, już dostępny w Max 

Źródło:
tvn24.pl

- Max pozwala nam wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe. To jest duże szczęście, to jest prezent - stwierdziła Marta Malikowska, aktorka i jurorka 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny "Max is here. More stories to tell".

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Źródło:
tvn24.pl

Warszawska Strefa Kibica (WSK) na błoniach Stadionu Narodowego ruszy już w niedzielę. Będzie tam można obejrzeć wszystkie grupowe mecze Polaków. Jak przekazał Bartosz Kusior, członek zarządu spółki PL2012+, która zarządza stadionem, koszt zorganizowania strefy to milion złotych.

Strefa kibica na błoniach Narodowego rusza w niedzielę. Kosztowała milion złotych

Strefa kibica na błoniach Narodowego rusza w niedzielę. Kosztowała milion złotych

Źródło:
PAP

W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg opowiadała o premierze drugiego sezonu serialu "Ród smoka", który można będzie oglądać na debiutującej platformie Max. Odcinek poświęcono też między innymi 90. urodzinom Kaczora Donalda oraz powracającej z nowym albumem Ewelinie Flincie.

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Źródło:
tvn24.pl