Pozytywne opinie o odwołaniu prezesa i wiceprezesów sądu w Poznaniu. Wśród nich sędzia Radzik

Źródło:
PAP, TVN24
Pozytywna opinia w sprawie odwołania Przemysława Radzika z funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Pozytywna opinia w sprawie odwołania Przemysława Radzika z funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w PoznaniuTVN24
wideo 2/5
Pozytywna opinia w sprawie odwołania Przemysława Radzika z funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w PoznaniuTVN24

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pozytywnie zaopiniowało wniosek szefa resortu sprawiedliwości Adam Bodnara w sprawie odwołania prezesa tego sądu Mateusza Bartoszka oraz wiceprezesów Sylwii Dembskiej i Przemysława Radzika - poinformował wykonujący funkcję prezesa sądu Przemysław Grajzer.

Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że w poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar wystąpił do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z pełnionych funkcji prezesa tego sądu, sędziego SA Mateusza Bartoszka, oraz sędziów Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej - pełniących funkcje wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości każdego z wymienionych sędziów zawiesił też "w pełnieniu czynności".

W związku z wszczęciem sprawy w przedmiocie odwołania z funkcji prezesa oraz wiceprezesów sądu, minister powołał sędziego Przemysława Grajzera do wykonywania funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jako najstarszego służbą sędziego pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w Sądzie Apelacyjnym.

Kolegium najpierw pozytywnie o odwołaniu sędziów Bartoszka i Dembskiej

We wtorek sędzia Grajzer w rozmowie z PAP, "Gazetą Wyborczą" i Radiem Poznań poinformował, że kolegium pozytywnie zaopiniowało wnioski dotyczące prezesa Bartoszka i wiceprezes Dembskiej. Wyjaśniał, że zaopiniowanie wniosku ministra "kończy procedurę związaną z odwołaniem w Sądzie Apelacyjnym".

Jak zaznaczył, natychmiast po otrzymaniu informacji i dokumentów z resortu sprawiedliwości, w poniedziałek na godz. 17.15, zwołał kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, składające się z prezesów sądów okręgowych wchodzących w skład apelacji - czyli w tym przypadku z prezesów sądów okręgowych w Poznaniu, Koninie i w Zielonej Górze.

- Prezesi tych sądów w dniu wczorajszym stawili się, kolegium się odbyło. Punkty obrad kolegium były trzy, to jest zaopiniowanie wniosku pana ministra sprawiedliwości o odwołanie prezesa i wiceprezesów. Jeden z punktów, w stosunku do sędziego Przemysława Radzika, nie odbył się, bowiem nie udało nam się zawiadomić pana sędziego. Nie odbierał telefonów, nie odpowiedział na wysłany e-mail – wyjaśniał sędzia.

Dlatego - wskazywał - w poniedziałek odbyły się jedynie głosowania i obrady kolegium co do wniosków dotyczących prezesa Bartoszka i wiceprezes Dembskiej.

Jak rozłożyły się głosy

- Wszystkim zainteresowanym doręczyłem odpis wniosku pana ministra. Wnioski otrzymali też członkowie kolegium. Na wniosek sędziego Daniela Jurkiewicza, prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, głosowanie było tajne. Przepis Ustawy o ustroju sądów powszechnych mówi, że jeżeli jeden z członków kolegium zażąda tajności głosowania, to ono odbywa się tajnie – tłumaczył sędzia.

Dodał, że skład kolegium jest jednak parzysty – w jego skład wchodzą cztery osoby. Sędzia Grajzer wskazał, że zgodnie z przepisami, kiedy głosy rozkładają się po równo, decydujący jest głos przewodniczącego kolegium.

- Dlatego mogę powiedzieć, że ja oświadczyłem do protokołu - uczyniłem to przed głosowaniem - że rezygnuję z prawa tajności i ujawniłem swój głos właśnie na wypadek gdyby wynik głosowania był nierozstrzygnięty. Tak też się stało. Wynik głosowania w obu przypadkach był dwa do dwóch. Zgodnie ze stosownym przepisem Ustawy o ustroju sądów powszechnych zadecydował głos przewodniczącego, że kolegium Sądu Apelacyjnego wnioski pana ministra sprawiedliwości zaopiniowało pozytywnie – zaznaczył sędzia Grajzer.

Decyzja w sprawie Radzika podjęta później

Jeszcze we wtorek po południu odbyło się kolejne kolegium Sądu Apelacyjnego, na którym jeden z punktów dotyczył zaopiniowania wniosku ministra sprawiedliwości co do odwołania z funkcji wiceprezesa sądu sędziego Przemysława Radzika.

Wydano opinię pozytywną. Głosy, podobnie jak w przypadku wcześniejszych wniosków, rozłożyły się 2 do 2. Decydujący ponownie był głos Przemysława Grajzera, pełniącego funkcję prezesa sądu.

Jeszcze przed posiedzeniem kolegium Grajzer zaznaczył, że nadal trwają próby zawiadomienia sędziego Radzika o wtorkowym kolegium. - On w dalszym ciągu nie odbiera telefonów – mówił.

O decyzji kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jako pierwsza poinformowała w poniedziałek w nocy "Gazeta Wyborcza".

Radzik jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych

Sędzia Przemysław Radzik w latach 1999-2005 był prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. W 2005 roku został sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Orzekał tam do 2018 roku.

W 2018 roku ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał go na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Od stycznia 2019 roku Radzik orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie delegacji na czas nieokreślony. Pod koniec 2020 roku objął w tym sądzie funkcję wiceprezesa do spraw karnych. Później trafił do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, od lipca 2022 był jego wiceprezesem.

Część środowiska sędziowskiego i nowy obóz rządzący podkreślali, że Radzik jako rzecznik dyscyplinarny ścigał sędziów niewygodnych dla władzy PiS.

We wniosku w sprawie jego odwołania z funkcji w Sądzie Apelacyjnym napisano, że "wniosek Bodnara został uzasadniony faktem, że pełnienie przez niego funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości". Szereg jego działań określono jako "nadużycie władzy".

MS o tym, jak przebiega procedura odwołania

Po decyzji kolegium sadu apelacyjnego komunikat wydało też Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyjaśniono w nim między innymi, jak przebiega procedura odwołania.

"Najpierw Minister Sprawiedliwości występuje z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania prezesa lub wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu. Czekając na opinię danego kolegium (art. 27 § 2 u.s.p.), Minister ma prawo zawiesić w pełnieniu czynności osoby, których dotyczy wniosek. Jeśli wniosek zostanie negatywnie zaopiniowany, Minister Sprawiedliwości może wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli w Radzie będzie co najmniej 2/3 głosów przeciwnych, odwołanie danego prezesa czy wiceprezesa staje się niemożliwe (art. 27 § 5 u.s.p.)" - czytamy.

§ 1.  Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; 2) gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości; 3) stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych; 4) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. § 2.  Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwości przedstawia kolegium właściwego sądu w celu uzyskania opinii. § 3.  Występując o opinię, o której mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości może zawiesić prezesa albo wiceprezesa sądu w pełnieniu czynności. Przepis art. 22b § 2 stosuje się odpowiednio. § 4.  Kolegium właściwego sądu wyraża opinię, o której mowa w § 2, po wysłuchaniu prezesa albo wiceprezesa sądu, którego dotyczy zamiar odwołania. Osoba, której dotyczy zamiar odwołania, nie uczestniczy w głosowaniu nad opinią, nawet jeśli jest członkiem kolegium właściwego sądu. § 5.  Pozytywna opinia kolegium właściwego sądu upoważnia Ministra Sprawiedliwości do odwołania jego prezesa albo wiceprezesa. Niewydanie opinii w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu nie stoi na przeszkodzie odwołaniu. § 5a.  Jeżeli opinia kolegium właściwego sądu w przedmiocie odwołania jego prezesa albo wiceprezesa jest negatywna, Minister Sprawiedliwości może przedstawić zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Krajowej Radzie Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca, jeżeli uchwała w tej sprawie została podjęta większością dwóch trzecich głosów. Niewydanie opinii przez Krajową Radę Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu nie stoi na przeszkodzie odwołaniu. § 6.  W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji, Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez zasięgania opinii, o których mowa w § 2 oraz 5a. § 7.  Prezes sądu rejonowego może być odwołany także przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych w zakresie nadzoru nad komornikami sądowymi działającymi przy tym sądzie. Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.

W oświadczeniu wspomniano również, jakie były powody wniosku o odwołanie prezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

"W odniesieniu do prezesa SA w Poznaniu Mateusza Bartoszka wniosek Ministra został uargumentowany szeregiem popełnionych przez sędziego zaniechań oraz nietrafnych działań, jakich dopuścił się wykonując funkcję Prezesa. Doprowadziły one m.in. do pogorszenia wyników statystycznych sądu. Z kolei nieuzasadnione i nietrafne decyzje personalne spowodowały dezorganizację jego pracy. Wszystko to składa się na obraz rażącego i uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych" - uzasadniono.

"W przypadku wiceprezes SA w Poznaniu Sylwii Dembskiej wniosek Ministra został uzasadniony szeregiem zaniechań w nadzorowanym przez nią pionie cywilnym i własności intelektualnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych - co stanowi obraz rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych" - dodano.

Natomiast "w odniesieniu do wiceprezesa SA w Poznaniu Przemysława W. Radzika wniosek został umotywowany faktem, że pełnienie przez niego funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości". "Chodzi w szczególności o połączenie przez sędziego Radzika funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w kontekście wcześniejszych działań sędziego w ramach pełnionych funkcji" - napisano.

Resort wymienił, "które decyzje sędziego Przemysława W. Radzika stanowiły nadużycie władzy". Zwrócił też uwagę na to w czasie rządów w resorcie Zbigniewa Ziobry "często (...) kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami". "W ocenie MS Bodnara żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji" - przekazano.

Autorka/Autor:akr / prpb

Źródło: PAP, TVN24

Pozostałe wiadomości

Małżeństwo, które mieszka w pobliżu przyszkolnego orlika w Puławach (woj. lubelskie) skarżyło się na hałasy. Uzyskało sądowy zakaz korzystania z boiska po lekcjach przez wszystkich, którzy nie są uczniami szkoły. Miasto, po tym jak wybudowało ekrany akustyczne, ponownie pozwoliło na korzystanie z orlika również po lekcjach. Jako że zakaz nie został jednak formalnie uchylony, sąd nałożył na miasto pięć tysięcy złotych grzywny. Prezydent zapowiada, że nie zapłaci i jest gotów pójść na pięć dni do aresztu. Czeka na wezwanie do odbycia kary. 

Prezydent jest gotów pójść do aresztu za hałasy na szkolnym boisku. Chce pokazać absurd sądowego wyroku 

Prezydent jest gotów pójść do aresztu za hałasy na szkolnym boisku. Chce pokazać absurd sądowego wyroku 

Źródło:
tvn24.pl

Wszyscy tak zwani sprzedawcy zobowiązani energii elektrycznej i gazu, którzy muszą składać wnioski taryfowe do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) złożyli je - poinformował w piątek urząd. Według szacunków URE łączny poziom opłaty za energię elektryczną, uwzględniający dystrybucję, miesięcznie wzrośnie od 1 lipca o około 30 złotych dla gospodarstw domowych, w których roczne zużycie prądu nie przekracza 2 MWh.

Podwyżki rachunków za prąd. Wnioski złożyli już wszyscy sprzedawcy

Podwyżki rachunków za prąd. Wnioski złożyli już wszyscy sprzedawcy

Źródło:
PAP

Film nie zostawia wątpliwości: wersja o obronie koniecznej nie odpowiada prawdzie - napisała "Gazeta Wyborcza", która opisała nagranie z incydentu, do którego doszło pod koniec marca przy polsko-białoruskiej granicy. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała wtedy trzech żołnierzy, którzy oddali strzały w czasie natarcia migrantów. Dziennik napisał, że "zagrożenie wobec drugiego patrolu, a potem próby ukrycia prawdy i mataczenia przez żołnierzy, którzy strzelali, były powodem ich zatrzymania i postawienia zarzutów".

Co zarejestrowała kamera z zapory. "Wersja o obronie koniecznej nie odpowiada prawdzie"

Co zarejestrowała kamera z zapory. "Wersja o obronie koniecznej nie odpowiada prawdzie"

Źródło:
"Gazeta Wyborcza", TVN24

W piątek w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim miał zostać ogłoszony wyrok w sprawie zniszczenia zabytkowego spichlerza. Deweloper jednak nie został skazany, rozprawę odroczono.

Miał być wyrok dla dewelopera za zniszczenie zabytkowego spichlerza. Zwrot akcji

Miał być wyrok dla dewelopera za zniszczenie zabytkowego spichlerza. Zwrot akcji

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Alert RCB w piątek został ogłoszony na terenie całego kraju. Służby ostrzegają przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Możliwe są przerwy w dostawach prądu.

Alert RCB dla całej Polski

Alert RCB dla całej Polski

Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Sąd w Kielcach ogłosił upadłość właściciela marki sklepów Active - informuje portal dlahandlu.pl. W placówkach handlowych firmy można było nabyć między innymi odzież czy sprzęt sportowy.

Jest upadłość polskiej sieci sklepów sportowych

Jest upadłość polskiej sieci sklepów sportowych

Źródło:
tvn24.pl

Deszcz zalewa południowo-wschodnie Chiny. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincjach Guangdong i Anhui, gdzie doszło do gwałtownych powodzi i osunięć ziemi. Na nagraniu uchwycono moment, w którym zawalił się dom naruszony przez lawinę błotną.

Dom runął na ich oczach. Nagranie

Dom runął na ich oczach. Nagranie

Źródło:
Reuters

Włoski producent samochodów otrzymał karę w wysokości 6,4 miliona dolarów za rzekome oznaczanie pojazdów wyprodukowanych w Chinach jako krajowe - informuje BBC. Firma oświadczyła, że ​​złoży odwołanie od kary, ponieważ nigdy nie twierdziła, że ​​jej pojazdy zostały w całości wyprodukowane we Włoszech.

Miało być "made in Italy", ale okazało się "made in China". Producent samochodów ukarany

Miało być "made in Italy", ale okazało się "made in China". Producent samochodów ukarany

Źródło:
BBC

"Byłem na oddziale i widziałem dramatyczną walkę naszego zespołu o życie małego niewinnego dzieciątka. To już drugi równie tragiczny przypadek w Gorzowie" - pisze Robert Surowiec, poruszony wiceprezes gorzowskiego szpitala, gdzie próbowano ratować 19-dniowego Rafałka. Mimo starań medyków chłopiec zmarł. Prokuratura po kolei przesłuchuje zatrzymanych członków rodziny. A szef gorzowskiej placówki pyta, czy służby mogą zrobić coś więcej, by takich tragicznych historii uniknąć.

Rafałek miał tylko 19 dni i poważne obrażenia głowy. "Niech z tej tragedii wyniknie jakieś dobro"

Rafałek miał tylko 19 dni i poważne obrażenia głowy. "Niech z tej tragedii wyniknie jakieś dobro"

Źródło:
TVN24

Garnizony i bazy wojskowe rosyjskich sił lądowych w pobliżu granicy z Finlandią są prawie puste, choć Rosja zapowiedziała wzmocnienie tych sił - podał fiński nadawca publiczny Yle, powołując się na źródła w krajowym wywiadzie. Yle poinformował, że prawie 80 procent rosyjskich żołnierzy i sprzętu zostało przerzuconych spod fińskiej granicy na ukraiński front.

Garnizony opustoszały. Rosjanie przenoszą wojsko i sprzęt

Garnizony opustoszały. Rosjanie przenoszą wojsko i sprzęt

Źródło:
Yle, Nastojaszczeje Wriemia

- Każdy polityk, który wkracza do "wielkiej ogólnokrajowej polityki, ma tę buławę prezydencką w plecaku" i "powinien być gotowy do tego, by pełnić najważniejsze funkcje w państwie" - ocenił prezydent Andrzej Duda, pytany o potencjalny start w wyborach prezydenckich szefa jego gabinetu Marcina Mastalerka.

Czy Mastalerek "ma papiery", by zostać prezydentem? Odpowiada Andrzej Duda

Czy Mastalerek "ma papiery", by zostać prezydentem? Odpowiada Andrzej Duda

Źródło:
PAP

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest oskarżony o przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy, wyrządzenie szkody majątkowej i pranie brudnych pieniędzy. Sprawa ma związek z aferą wydawania dziesiątków milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest związany z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest związany z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.

Źródło:
Onet, tvnwarszawa.pl, TVN24

W czwartek, 20 czerwca, w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. Uszkodzone zostały dachy kilku domów, a w jednym wypadły szyby z okien. Pilot został zawieszony.

Myśliwiec nad wsią przekroczył barierę dźwięku. Wypadły szyby z okien, uszkodzone są dachy

Myśliwiec nad wsią przekroczył barierę dźwięku. Wypadły szyby z okien, uszkodzone są dachy

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Straż Graniczna czeka na wyjaśnienia w sprawie migrantów, których niemiecka policja miała w sobotę przywieźć do Polski przez most łączący Frankfurt nad Odrą i Słubice. - Zdarzenie mogło dotyczyć grupy obywateli Ukrainy - powiedział rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej Andrzej Juźwiak. Według prezydenta Andrzeja Dudy, działania niemieckiej policji są "nielegalne, skandaliczne i naruszają normy".

Niemieckie media o kolejnych zawróconych migrantach. Straż Graniczna chce wyjaśnień. Duda mówi o "skandalu"

Niemieckie media o kolejnych zawróconych migrantach. Straż Graniczna chce wyjaśnień. Duda mówi o "skandalu"

Źródło:
PAP, Radio ZET

Gwałtowne burze uderzą w piątek w Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla niemal całego kraju, przy czym ostrzeżenia najwyższego stopnia na terenie siedmiu województw. Wiatr w porywach ma osiągać prędkość 120 kilometrów na godzinę, możliwy jest grad o średnicy sześciu centymetrów.

Huraganowe porywy wiatru, 6-centymetrowy grad. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Huraganowe porywy wiatru, 6-centymetrowy grad. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Źródło:
IMGW
"Wszyscy czuliśmy presję, czuliśmy lęk". Teraz oczekiwania są ogromne

"Wszyscy czuliśmy presję, czuliśmy lęk". Teraz oczekiwania są ogromne

Źródło:
tvn24.pl
Premium

- Podjąłem taką decyzję, ponieważ uważam, że pan Mikołaj Pawlak ma kwalifikacje i będzie bardzo dobrym sędzią - uzasadniał w rozmowie z Radiem ZET prezydent Andrzej Duda, pytany o powołanie byłego Rzecznika Praw Dziecka na sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

"Każdemu mogą być postawione zarzuty". Duda tłumaczy, dlaczego powołał Pawlaka na sędziego

"Każdemu mogą być postawione zarzuty". Duda tłumaczy, dlaczego powołał Pawlaka na sędziego

Źródło:
PAP

Policja z Miami Beach zatrzymała w czwartek nad ranem Travisa Scotta. Funkcjonariusze interweniowali w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi zakłócania spokoju przez osoby znajdujące się na jednym z jachtów.

Raper Travis Scott zatrzymany przez policję po awanturze na jachcie

Raper Travis Scott zatrzymany przez policję po awanturze na jachcie

Źródło:
BBC, NBC News, tvn24.pl

Zimbabwe zostało uznane przez Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) najdroższym krajem Afryki. Wydatki mieszkańców stolicy kraju, Harare, są wyższe niż osób mieszkających we włoskiej Parmie czy w stolicy Chile, Santiago.

Koszt życia wyższy niż we włoskim mieście. Oto najdroższy kraj Afryki

Koszt życia wyższy niż we włoskim mieście. Oto najdroższy kraj Afryki

Źródło:
PAP

W miejscowości Oblekoń (Świętokrzyskie) przy drodze w pobliżu cmentarza i wału wiślanego znaleziono ciało mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do jego śmierci mógł się ktoś przyczynić. Policyjni specjaliści odtworzyli jego przybliżony wizerunek i apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości i okoliczności śmierci mężczyzny.

Tego mężczyznę ktoś prawdopodobnie zabił. Policja publikuje wizerunek i szuka sprawcy

Tego mężczyznę ktoś prawdopodobnie zabił. Policja publikuje wizerunek i szuka sprawcy

Źródło:
tvn24.pl

W czwartek w Lotto padła główna wygrana. Jeden z graczy rozbił kumulację wynoszącą ponad dziewięć milionów złotych. Szóstka padła także w grze Lotto Plus. Totalizator Sportowy podał, gdzie padły wygrane.

Wyniki Lotto z 20 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 20 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

31-letni Satnam Singh zmarł w środę w szpitalu San Camillo w Rzymie w następstwie wypadku przy pracy na polu we włoskim regionie Lacjum. Maszyna rolnicza odcięła mężczyźnie rękę i zmiażdżyła nogi, doznał też obrażeń głowy. Jak twierdzą włoskie media właściciel pola nie udzielił mu pomocy.  

Media: maszyna rolnicza odcięła mu rękę, właściciel pola nie wezwał pomocy. Premier mówi o "barbarzyństwie"

Media: maszyna rolnicza odcięła mu rękę, właściciel pola nie wezwał pomocy. Premier mówi o "barbarzyństwie"

Źródło:
BBC, Il Messaggero, Il Post, La Repubblica, tvn24.pl

Zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą 15,4 mld zł. Posiada je 290 tys. osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, 94 proc. z nich to mężczyźni - wynika z danych KRD. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zadłużenie w grupie wiekowej 18-25 lat wzrosło 10-krotnie.

Nie płacą na własne dzieci, zwłaszcza najmłodsi. "Jedna z najwyższych kwot w historii"

Nie płacą na własne dzieci, zwłaszcza najmłodsi. "Jedna z najwyższych kwot w historii"

Źródło:
PAP

Słoneczne plaże, kwitnące ogrody, lekkie ubrania i zimne napoje, czyli wszystko, co towarzyszy nam przez cały okres lata. Moment przesilenia letniego oznacza początek astronomicznego lata, czyli idealnej pory na planowanie urlopu i dalekich podróży. Nadszedł czas, gdy długie dni i ciepłe wieczory zachęcają do korzystania z uroków natury i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pokażcie nam, jak spędzacie czas!

Nadeszło lato. Jak wygląda w waszych obiektywach?

Źródło:
Kontakt 24

Chińskie firmy wciąż sprzedają i wysyłają za granicę środki potrzebne do produkcji zabójczego fentanylu. Robią to mimo porozumienia zawartego na ubiegłorocznym szczycie przywódców USA i Chin oraz obietnic Pekinu w tej sprawie - podał "The Washington Post".

Chińskie firmy wciąż dostarczają za granicę składniki do produkcji fentanylu. Wbrew porozumieniu z USA

Chińskie firmy wciąż dostarczają za granicę składniki do produkcji fentanylu. Wbrew porozumieniu z USA

Źródło:
PAP

849 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby doszło do 128 starć bojowych - poinformował w czwartkowym sprawozdaniu sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. 24 Samodzielna Brygada Zmechanizowana przerzuca siły w celu obrony miasta Czasiw Jar. W wyniku rosyjskich ataków na obiekty energetyczne w czterech obwodach Ukrainy bez prądu zostało ponad 200 tysięcy odbiorców. Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu 14. pakietu sankcji na Rosję. Rumunia przekazała Kijowowi system Patriot. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

128 starć bojowych w ciągu doby, brygada przerzucona na gorący odcinek

128 starć bojowych w ciągu doby, brygada przerzucona na gorący odcinek

Źródło:
PAP, Ukraińska Prawda, NV, tvn24.pl

Dziennikarz "Faktów" TVN Paweł Szot zdobył II nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press. Doceniono go za reportaż "Gdzie on są?", opowiadający historię rodziców zaginionego ukraińskiego żołnierza, którzy starali się uzyskać odpowiedź na pytanie, co się stało z ich synem. Główną nagrodę otrzymała Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice za reportaż "Jestem wojną".

Dziennikarz "Faktów" TVN Paweł Szot z nagrodą w konkursie Silesia Press

Dziennikarz "Faktów" TVN Paweł Szot z nagrodą w konkursie Silesia Press

Źródło:
tvn24.pl, PAP

W czwartek powitaliśmy astronomiczne lato. Jego początek wyznacza przesilenie letnie, najwcześniejsze od 228 lat. Za nami najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku.

Zaczęło się astronomiczne lato. Tak witano je w Stonehenge

Zaczęło się astronomiczne lato. Tak witano je w Stonehenge

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, gum.gov.pl, PAP
Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zdjęcia do kolejnego prequela "Gry o Tron" ruszyły - przekazało we wtorek HBO. Fabuła produkcji zostanie oparta na treści jednego z opowiadań autorstwa George'a R.R Martina. Ten będzie też producentem wykonawczym serialu. W jego głównych rolach wystąpią Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.  

Nowy prequel "Gry o Tron". Rusza ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina 

Nowy prequel "Gry o Tron". Rusza ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina 

Źródło:
HBO

Premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego – powiedział PAP rzecznik prasowy Biura Rzecznika Finansowego Maciej Sawa.

Premier Donald Tusk odwołał Rzecznika Finansowego

Premier Donald Tusk odwołał Rzecznika Finansowego

Źródło:
PAP