TVN24 | Polska

Od dziś Polska podzielona na żółtą i czerwoną strefę. Co trzeba wiedzieć

TVN24 | Polska

Autor:
asty
Źródło:
PAP
Zasady obowiązujące w strefie żółtej i czerwonejTVN24
wideo 2/21
TVN24Zasady obowiązujące w strefie żółtej i czerwonej

W całym kraju obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – na przykład w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 zł. Osoba, która na przykład z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki, będzie musiała na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie. W strefie czerwonej znajdują się 32 powiaty i sześć miast. Oto najważniejsze zasady, jakie mają obowiązywać.

Do piątku Polska podzielona była na trzy strefy: zieloną, żółtą i czerwoną, a w dwóch ostatnich trzeba było dostosowywać się do dodatkowych zasad bezpieczeństwa. W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące dodatkowych ograniczeń i zakazów w związku z koronawirusem.

Obowiązek noszenia maseczek

W strefie żółtej i czerwonej jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego w przestrzeni publicznej. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Do odwołania nałożono nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w miejscach ogólnodostępnych - w tym na drogach, placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku przemieszania się samochodem, w którym przebywa jedna osoba lub jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia piątego roku życia i osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej i osoby, które mają trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa.

Maseczek nie muszą stosować między innymi osoby wykonujące czynności zawodowe lub zarobkowe w budynkach pod warunkiem, że nie wykonują bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, kierujący środkami publicznego transportu zbiorowego albo zarobkowego przewozu osób, jeżeli operator zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.

Z zakrywania ust i nosa zwolnieni są sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiające sport, osoby przebywające na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.

CZYTAJ CAŁY TEKST ROZPORZĄDZENIA

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Do odwołania wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń – z wyjątkiem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Uczestnicy zgromadzeń muszą zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra między sobą oraz są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

Zgromadzenia w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w budynku znajduje się nie więcej osób niż wnosi 50 procent obłożenia – oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania. W obszarze żółtym takie zgromadzenia mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy, spotkania, wesela i inne przyjęcia

Wprowadzono również zakaz organizowania imprez, spotkań i zebrań powyżej 50 osób w obszarze czerwonym i 100 osób w obszarze żółtym – z wyłączeniem ich obsługi.

W czerwonej strefie w przyjęciach ślubnych, komunijnych, konsolacjach i innych przyjęciach okolicznościowych może brać udział - z wyłączeniem obsługi - maksymalnie 50 osób, a w żółtej strefie 75 osób (do 16 października może to być 100 osób). Uczestnicy przyjęć mają obowiązek zakrywania ust i nosa "do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje".

Ograniczenia liczby osób nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych, konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich.

W strefie czerwonej ustanowiono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania – a także prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Zakazuje się prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki.

Gastronomia, imprezy sportowe i kulturalne w strefie czerwonej

Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów jest dopuszczalne od godziny 6 do godziny 22, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi. Klienci powinni zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Również obsługa musi realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności na obiektach.

Są dopuszczalne imprezy kulturalne i rozrywkowe na otwartym powietrzu lub w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych oraz działalność klubów filmowych w pomieszczeniach. Mogą się one odbywać pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami – muszą również zapewnić, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy kulturalne na otwartym powietrzu mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób. Zebrani muszą zachować odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m. Organizator imprezy musi zapewnić, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Gastronomia, imprezy sportowe i kulturalne w strefie żółtej

Dopuszczalne jest organizowanie, promocja lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

W przypadku działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

Dopuszczalne jest również prowadzenie działalności twórczej, kulturalnej w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, a także zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) mogą się odbywać pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Organizatorzy muszą zapewnić, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Imprezy na otwartym powietrzu mogą odbywać się również pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób. Musi być również zachowana odległość co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności i zapewnienie aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie żółtej możliwe jest prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gastronomicznej - polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów - pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi. Klienci muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Dopuszczalne jest prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Autor:asty

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: