Przyznanie koncesji TVN24 zgodne z przepisami. Przedstawiamy opinie prawne 

Źródło:
tvn24.pl
Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnej
Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnejTVN24
wideo 2/21
Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnejTVN24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od 17 miesięcy bada sprawę wniosku o przedłużenie koncesji TVN24. Według opinii prawników struktura własnościowa TVN S.A. spełnia warunki ustawy o radiofonii i telewizji i nie powinna być przeszkodą w udzieleniu nowej koncesji. Autorzy dostępnych ekspertyz wskazują, że od 2016 roku KRRiT wydała już koncesje między innymi dla kanałów TVN24 BiS i TTV.

Apel w obronie TVN

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w uzasadnieniu. W zgodnej opinii ekspertów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. 

Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnej

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. "Struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa". Dodaje, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

Przedstawiamy opinie prawne w tej sprawie.

"Struktura własnościowa TVN S.A. nie stanowi przeszkody do udzielenia Spółce koncesji na kolejny okres"

Profesor Stanisław Sołtysiński z Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, działając w imieniu spółki TVN S.A, skierował 7 czerwca 2021 roku pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przypomniał w nim, że spółka złożyła wniosek o rekoncesję 6 lutego 2020 roku. Postępowanie trwa zatem 17 miesięcy, a nowa koncesja nie została dotąd udzielona.

Jak wskazał w piśmie, bezpośrednim akcjonariuszem spółki TVN S.A jest Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, a pośrednio spółka jest kontrolowana przez Discovery Inc. z siedzibą w USA. "Taka struktura własnościowa Spółki jest zgodna z art. 35 ust. 3 Ustawy (o radiofonii i telewizji - red.), który przewiduje wyjątek w ograniczeniach udziału osób zagranicznych w spółkach-koncesjonariuszach dla m.in. spółek zależnych od spółek z siedzibą w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym - red.), a jak wynika z powyższego , TVN S.A. jest spółką zależną od spółki z siedzibą w Holandii" - podkreślił.

Dodał, że w związku z tym "struktura własnościowa TVN S.A. nie stanowi przeszkody do udzielenia Spółce koncesji na kolejny okres".

"Decyzje rekoncesyjne wydane w takim samym stanie faktycznym i prawnym"

Zaznaczył, że wynika to z przepisów ustawy, a także "znajduje potwierdzenie w dotychczasowej praktyce decyzyjnej Przewodniczącego KRRIT i poprzedzających ją uchwałach KRRIT" w szczególności dotyczących decyzji rekoncesyjnych dla trzech kanałów.

Chodzi o:

1. decyzję rekoncesyjną dla STAVKA sp. z o.o. na rozpowszechnianie programu TTV z dnia 9 listopada 2020 r. - tj. dla spółki w 100 procentach zależnej od TVN S.A. i także kontrolowanej ostatecznie przez Discovery Inc. z siedzibą w USA,

2. decyzję rekoncesyjną dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN International West z dnia 20 lutego 2018 r., gdy TVN S.A. był ostatecznie kontrolowany przez Scripps Network Interactive z siedzibą w USA.

3. Decyzję rekoncesyjną dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN24 BiS z 27 czerwca 2016 roku, gdy TVN S.A. był ostatecznie kontrolowany przez Scripps Network Interactive z siedzibą w USA.

Jak wskazał w piśmie do KRRiT prof. Sołtysiński, powyższe decyzje zostały wydane "w takim samym stanie faktycznym i prawnym, tj. bezpośrednim akcjonariuszem koncesjonariusza była spółka z siedzibą w UE, a ostatecznie kontrolującym podmiotem spółka z siedzibą w USA". "Zgodnie z art. 8 par. 2 kpa, organ administracji publicznej nie może bez uzasadnionej przyczyny odstąpić od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym" - podkreślił.

I dodał: "W dotychczasowej praktyce rekoncesyjnej KRRIT słusznie uznała taką samą strukturę spółki-koncesjonariusza za zgodną z obowiązującymi przepisami. Miało to miejsce również w ostatnim okresie przy tym samym składzie osobowym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nagła i nieuzasadniona zmiana podejścia do postępowań rekoncesyjnych stanowiłaby zatem zaprzeczenie dotychczasowych rozstrzygnięć podejmowanych przez KRRiT w tym zakresie. Byłaby ona także działaniem nie znajdującym oparcia w aktualnie obowiązujących przepisach".

"Brak jest uzasadnionej przyczyny dla wydania innego rozstrzygnięcia w sprawie rekoncesji dla programu TVN24 niż pozytywnej decyzji"

Ekspert dodał, że wymienione decyzje potwierdzają istnienie utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw o udzielenie koncesji na kolejny okres.

"Stan prawny tj. art. 35 ust. 3 i 40a Ustawy nie zmienił się od 1 maja 2004 r. Natomiast stan faktyczny w zakresie struktury własnościowej Spółki jest taki sam jak w przypadku powyżej przytoczonych spraw tj. bezpośrednim akcjonariuszem Spółki jest spółka z siedzibą w UE, a podmiotem ostatecznie kontrolującym jest spółka amerykańska. Brak jest zatem uzasadnionej przyczyny dla wydania innego rozstrzygnięcia w sprawie rekoncesji dla programu TVN24 niż pozytywnej decyzji, zgodnie z utrwaloną praktyką wynikającą z powyżej wymienionych spraw" – wskazał.

"Postępowanie trwa już znacznie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy"

Prof. Sołtysiński podkreślił, że "postępowanie trwa już znacznie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy".

"Zbadanie ewentualnych przesłanek odmowy udzielenia koncesji - wśród których ustawodawca nie przewidział struktury własnościowej koncesjonariusza (art. 35a ust. 2 Ustawy) - nie może bowiem zajmować 16 miesięcy" - dodał prof. Sołtysiński w piśmie wysłanym na początku czerwca 2021 roku.

Jego zdaniem decyzja o udzieleniu koncesji na kolejny okres, zgodnie z treścią art. 35a Ustawy, nie może być odwlekana aż do samego końca okresu obowiązywania aktualnej koncesji”.

"Planując nadawanie programu TVN 24 na kolejny okres Spółka musi zawrzeć lub podjąć decyzję o kontynuacji szeregu umów, a tym samym przygotować się od strony prawnej i biznesowej na nadawanie programu po 26 września 2021 r. Decyzja w sprawie nowej koncesji powinna zatem zostać wydana z odpowiednim, co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem" - podkreślił.

To, że struktura własnościowa jest zgodna z art. 35 ust 3 ustawy o radiofonii i telewizji potwierdzają również inne opinie sporządzone przez prawników.

"Wszystkie warunki zostały spełnione"

Prof. Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił w swojej ekspertyzie, że "wszystkie warunki wymienione w art. 35 ust. 3 urt (ustawy o radiofonii i telewizji - red.) zostały spełnione".

"TVN S.A. jest spółką zależną od Polish Television Holding B.V., która jest osobą zagraniczną w rozumieniu urt, posiadającą siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepis art. 35 ust. 3 nie przewiduje innych warunków dotyczących sytuacji kapitałowej spółki ubiegającej się o koncesję, w szczególności nie formułuje wymagań dotyczących sytuacji kapitałowej spółki, od której wnioskodawca ubiegający się o koncesję jest zależny" - napisał.

"Przepis art. 35 ust. 3 urt ogranicza zakres badania sytuacji wnioskodawcy do kwestii lokalizacji siedziby osoby zagranicznej, w stosunku do której wnioskodawca jest spółką zależną. Odesłanie do Kodeksu spółek handlowych ogranicza się do relacji między wnioskodawcą o udzielenie koncesji (spółką zależną) a osobą zagraniczną, która powinna mieć siedzibę w państwie należącym do EOG. Przepis art. 35 ust. 3 nie formułuje innych warunków dotyczących tej osoby zagranicznej, w szczególności nie przewiduje badania jej struktury kapitałowej. Taka interpretacja art. 35 ust. 3 wynika nie tylko z analizy językowej art. 35 ust. 3 urt, ale jest potwierdzona także dotychczasową praktyką KRRiT" - zauważył prof. Piątek.

CZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ

"Wykładnię tę potwierdza utrwalona praktyka interpretacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji"

"Wykładnię tę potwierdza utrwalona praktyka interpretacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z udzielaniem koncesji na kolejny okres w analogicznej sytuacji kapitałowej oraz zakres badania relacji kapitałowych wnioskodawcy wynikających z przepisów regulujących postępowanie koncesyjne" - dodał prof. Piątek.

"Nie jest uzasadnione badanie przez przewodniczącego KRRiT pośrednich stosunków dominacji i zależności"

Prof. Wojciech Popiołek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ocenił, że "wykładnia przepisu art. 35 ust. 3 pkt 2 urt., z zastosowaniem dyrektyw wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej (w tym prounijnej, ze względu na realizację swobód traktatowych) uzasadnia wniosek, że obecna struktura własnościowa TVN S.A., zgodnie z którą bezpośrednim i wyłącznym akcjonariuszem TVN S.A. jest spółka z siedzibą w Królestwie Niderlandów, a podmiotem ostatecznie kontrolującym podmiot z siedzibą w USA, jest zgodna z art. 35 ust. 3 urt".

Dodał, że "wykładnię tę potwierdza także utrwalona praktyka interpretacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wyrażona w odpowiednich decyzjach dotyczących udzielania koncesji na kolejny okres w analogicznej jak w przypadku TVN S.A. sytuacji kapitałowej".

CZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ

"TVN S.A. spełnia wymóg podmiotowy określony w art. 35 ust. 3 ustawy"

"W tym świetle nie jest uzasadnione badanie przez Przewodniczącego KRRiT, na gruncie art. 35 ust. 3 urt, pośrednich stosunków dominacji i zależności w odniesieniu do podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji (ponownej)" - uważa prof. Popiołek. Jak napisał w opinii, "pośrednia zależność TVN S.A. od Discovery Inc. z siedzibą w USA nie powinna zatem wpływać na ocenę spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki podmiotowej, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2 urt".

"TVN S.A. jako podmiot bezpośrednio zależny od swojego jedynego akcjonariusza - Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie (a więc na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego) spełnia wymóg podmiotowy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 u.r.tv." - podsumował.

Prof. dr. hab. Marek Wierzbowski oraz dr Joanna Róg- Dyrda również ocenili, że struktura własnościowa TVN jest zgodna z art. 35 ust.3 ustawy o radiofonii i telewizji.

"TVN S.A. jest spółką zależną osoby zagranicznej z siedzibą w państwie EOG, a zatem spełnia wymóg podmiotowy określony w art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. To, że podmiotem dominującym pośrednio nad TVN S.A jest podmiot z siedzibą w państwie niebędącym członkiem EOG ma charakter irrelewantny" - czytamy.

Autorzy opinii wskazali, że "wykładnia literalna art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji znajduje swoje potwierdzenie także w wykładni historycznej, celowościowej i systemowej, oraz jest zgodna z dyrektywą prounijnej (protraktatowej) wykładni prawa".

Prof. Wierzbowski i dr Róg-Dyrda ocenili również, że zaprezentowana w ich opinii wykładnia "znajduje swoje potwierdzenie także w dotychczasowej praktyce organu koncesyjnego, od której to praktyki – zgodnie z zasadą wynikającą z przepisów KPA i Prawa Przedsiębiorców – organ nie powinien odstąpić bez uzasadnionych przyczyn".

"W postępowaniu o udzielenie TVN S.A koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego TVN24 ograniczenia zawarte w art. 35 ust. 2 u.r.tv. nie znajdują zastosowania"

Prof. Maciej Mataczyński także wskazał w swojej opinii, że "spółka TVN S.A. jako podmiot bezpośrednio zależny od swojego jedynego akcjonariusza - spółki Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie (terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego) - spełnia wymóg podmiotowy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 u.r.tv., a zatem w postępowaniu o udzielenie TVN S.A koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego TVN24 ograniczenia zawarte w art. 35 ust. 2 u.r.tv. nie znajdują zastosowania (pomimo statusu jedynego akcjonariusza jako osoby zagranicznej)".

"Badanie pośrednich stosunków dominacji i zależności na gruncie art. 35 ust. 3 ur.tv., w odniesieniu do podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji przez Przewodniczącego KRRiT, nie jest uzasadnione w świetle zarówno językowej wykładni tego przepisu, jak i w świetle wykładni funkcjonalnej (uwzględniającej cel w postaci realizacji unijnych swobód traktatowych) oraz systemowej (uwzględniającej nakaz szczególnego traktowania przez ustawodawcę transakcji pośredniego nabywania praw udziałowych w kontekście obowiązków prawnych)" - czytamy w opinii.

"Pośrednia zależność spółki TVN S.A od spółki Discovery Inc. z siedzibą w Nowym Jorku nie powinna zatem wpływać na ocenę spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki podmiotowej, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2 u.r.tv." - ocenił.

Jakimi ekspertyzami dysponuje KRRiT?

Teresa Brykczyńska, rzeczniczka KRRiT przekazała 7 lipca w rozmowie z "Presserwisem", że "KRRiT zamówiła trzy niezależne opinie, które są przedmiotem analiz na posiedzeniach KRRiT oraz podstawą do dalszych działań".

Dodała, że ekspertyzy są częścią dokumentacji w prowadzonych postępowaniach. - W stosownym czasie udostępnimy je w całości - powiedziała. Do tej pory nie są one jednak publiczne.

Autorka/Autor:js

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Departament Stanu USA potwierdził, że Stany Zjednoczone jeszcze w marcu dostarczyły Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu ATACMS w wersji o zasięgu do 300 kilometrów. Według dwóch amerykańskich urzędników, na których powołuje się agencja AP, rakiet użyto między innymi w ataku na lotnisko wojskowe na Krymie, do którego doszło w połowie kwietnia.

Departament Stanu potwierdza, że dostarczono Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu

Departament Stanu potwierdza, że dostarczono Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu

Źródło:
PAP

Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 360 rakiet przeciwradarowych AARGM-ER. To jeden z najnowszych amerykańskich pocisków tego typu. Maksymalną cenę potencjalnej transakcji wyznaczono na 1,275 miliarda dolarów.

360 rakiet AARGM-ER może trafić do Polski. Amerykańskie władze wyraziły zgodę na sprzedaż

360 rakiet AARGM-ER może trafić do Polski. Amerykańskie władze wyraziły zgodę na sprzedaż

Źródło:
PAP

Mocnym kandydatem do objęcia teki ministra spraw wewnętrznych i administracji jest Tomasz Siemoniak, dotychczasowy koordynator służb specjalnych - dowiedział się tvn24.pl. Nie jest jeszcze przesądzone, że będzie łączył obydwie fukcje: ministra i koordynatora.

Tomasz Siemoniak kandydatem do objęcia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tomasz Siemoniak kandydatem do objęcia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Źródło:
tvn24.pl

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i opadami śniegu. Z komunikatu wynika też, że w części kraju temperatura spadnie poniżej zera stopni. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Śliskie drogi i chodniki, spadnie też śnieg. IMGW wydał ostrzeżenia

Śliskie drogi i chodniki, spadnie też śnieg. IMGW wydał ostrzeżenia

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Rzecznik dyscyplinarny ma się ponownie zająć sprawą prokuratora, który we wrześniu 2021 roku chodził nago ulicami Świdnicy na Dolnym Śląsku. Sąd dyscyplinarny uwzględnił zażalenie prokuratora generalnego Adama Bodnara na umorzenie sprawy.

Prokurator spacerował nago. Ponownie zajmie się nim rzecznik dyscyplinarny

Prokurator spacerował nago. Ponownie zajmie się nim rzecznik dyscyplinarny

Źródło:
PAP

Jeżeli ktoś dopuszczał do tego, że prywatne rozmowy przewodniczącego Rady Europejskiej z jego adwokatem, bo ja wówczas reprezentowałem Donalda Tuska, znajdowały się w posiadaniu służb jakiegokolwiek kraju - bez względu na to, czy sojuszniczego, czy nie - to to jest szpiegostwo - mówił w "Faktach po Faktach" poseł KO i adwokat Roman Giertych.

Giertych: podczas inwigilowania Pegasusem doszło do szpiegostwa, a to zbrodnia

Giertych: podczas inwigilowania Pegasusem doszło do szpiegostwa, a to zbrodnia

Źródło:
TVN24

Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej mogłoby stworzyć konieczność zwiększenia budżetu Wspólnoty nawet o 20 procent - powiedział unijny komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn. Scenariusz ten zakładałby utrzymanie pomocy dla rolnictwa i wsparcia strukturalnego w Unii Europejskiej. Zdaniem komisarza jednak "najmniejszym zmartwieniem jest strona finansowa".

Rachunek za akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. "Brzmi to gigantycznie"

Rachunek za akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. "Brzmi to gigantycznie"

Źródło:
PAP

Mariusz Kamiński wypiera pewne fakty ze swojej świadomości. Pewnie te, które są dla niego najbardziej niewygodne - tak były poseł Michał Wypij skomentował w "Tak jest" w TVN24 zeznania Mariusza Kamińskiego przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Odnosząc się do sporu dotyczącego obecności byłego premiera Mateusza Morawieckiego w słynnym spotkaniu w jego willi przy ulicy Parkowej, powiedział, że "jeżeli ktoś zna prawdę, a o niej nie mówi, to jest po prostu tchórzem".

Wypij: jeżeli ktoś zna prawdę, a o niej nie mówi, to jest po prostu tchórzem

Wypij: jeżeli ktoś zna prawdę, a o niej nie mówi, to jest po prostu tchórzem

Źródło:
TVN24

Jedynym ministrem z ramienia PSL, który będzie się ubiegał o mandat europosła, będzie minister rozwoju Krzysztof Hetman. Więcej kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego z rządu nie przewidujemy - przekazał w "Kropce nad i" w w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Michał Szczerba, który sam będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, mówił, iż jest "absolutnie przekonany, że to będzie najważniejsza kadencja Parlamentu Europejskiego w historii". Zapewnił jednocześnie, że komisja śledcza do spraw afery wizowej, której przewodniczy, "wykona swoją robotę". 

Trzecia Droga "pracuje nad najlepszymi kandydatami", jeden minister z PSL będzie kandydował na europosła

Trzecia Droga "pracuje nad najlepszymi kandydatami", jeden minister z PSL będzie kandydował na europosła

Źródło:
TVN24

Zdrada stanu. To jest prawdziwy powód aresztowania wiceministra obrony Timura Iwanowa - podały niezależne rosyjskie media. Jak pisze portal The Moscow Times, Iwanow był "prawą ręką" ministra Siergieja Szojgu, a sprawa ta jest dla szefa resortu obrony "potężnym ciosem". Komitet Śledczy Rosji poinformował we wtorek, że wiceminister Iwanow, który pełnił tę funkcję od ośmiu lat, został zatrzymany pod zarzutem przyjmowania łapówek.

Trzęsienie ziemi na Kremlu. Szojgu "otrzymał potężny cios", jego człowiek aresztowany

Trzęsienie ziemi na Kremlu. Szojgu "otrzymał potężny cios", jego człowiek aresztowany

Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, The Moscow Times, Lenta, Ważnyje Istorii

Czy Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury mógłby zostać liderem prawicy w Polsce? Ponad połowa uczestników sondażu SW Research dla rp.pl odpowiedziała "nie". 25 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii. Kto szczególnie negatywnie ocenia perspektywę objęcia przez obecnego prezydenta roli lidera prawicy?

Andrzej Duda liderem prawicy? Nowy sondaż

Andrzej Duda liderem prawicy? Nowy sondaż

Źródło:
Rzeczpospolita, tvn24.pl

Policjanci z Ochoty pokazali zdjęcia pacjenta jednego z warszawskich szpitali. Proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości starszego mężczyzny, który nie miał przy sobie dokumentów.

Trafił do szpitala, nie wiadomo, kim jest

Trafił do szpitala, nie wiadomo, kim jest

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Remis to wynik gry, w której żadna ze stron nie została pokonana, a remiz: to gra rozstrzygnięta, to gra pozorów, buduje wiszące gniazda czy kopie podziemne korytarze? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadała pani Anna Downar z Karkowa.

Czym jest remiz? Pytanie w "Milionerach" za 10 tysięcy złotych

Czym jest remiz? Pytanie w "Milionerach" za 10 tysięcy złotych

Źródło:
Milionerzy TVN

Prezydent USA Joe Biden poinformował, że podpisał ustawę, na mocy której Stany Zjednoczone przeznaczą niemal 61 miliardów dolarów na pakiet pomocowy dla Ukrainy. Zapowiedział, że "dosłownie w ciągu kilku godzin" USA zaczną wysyłać sprzęt na Ukrainę. W skład pierwszego pakietu wejdą różne rodzaje pocisków i wozy opancerzone.

Pomoc USA dla Ukrainy. Jest decyzja prezydenta Bidena

Pomoc USA dla Ukrainy. Jest decyzja prezydenta Bidena

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Wstrzymano poszukiwania wojskowego nurka, który zaginął podczas ćwiczeń wojskowych w okolicach wyjścia z portu w Gdańsku. Akcja ma być wznowiona w czwartek rano. Zaginiony to żołnierz jednostki wojskowej GROM z zespołu B, który zlokalizowany jest w Gdańsku na Westerplatte.

Zaginiony nurek z GROM-u. Poszukiwania przerwano

Zaginiony nurek z GROM-u. Poszukiwania przerwano

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podał się do dymisji. Decyzja jest związana z jego startem do europarlamentu. - Bardzo polubiłem to ministerstwo, przeżyłem tam bardzo dużo emocjonalnych chwil, ale jest dobrze uporządkowane i mam nadzieję, że mój następca będzie się tam czuł jeszcze lepiej - powiedział Sienkiewicz w rozmowie z reporterem TVN24.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podał się do dymisji

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podał się do dymisji

Źródło:
tvn24.pl, TVN24

17-latek zauważył na chodniku w Lesznie (Wielkopolska) stojącego w samej piżamie i kapciach starszego mężczyznę. Oddał mu swoje buty i kurtkę i zaprowadził go do komisariatu policji. Okazało się, że senior był ofiarą domowej przemocy - został pobity przez syna i wyrzucony z domu.

Syn wyrzucił starszego mężczyznę z domu. 17-latek oddał mu swoje buty i kurtkę

Syn wyrzucił starszego mężczyznę z domu. 17-latek oddał mu swoje buty i kurtkę

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Prokurator generalny Adam Bodnar przedstawił w Sejmie informację o kontroli operacyjnej w Polsce, między innymi przy użyciu Pegasusa. Powiedział, że publiczne zeznania osób, które były nim inwigilowane, są dla niego "wstrząsające i przygnębiające". Dodał, że to jest "sprawa, która uderza w samo sedno demokracji". Po jego wystąpieniu odbyła się debata.

Bodnar w Sejmie o Pegasusie. "Wstrząśnięty i przygnębiony"

Bodnar w Sejmie o Pegasusie. "Wstrząśnięty i przygnębiony"

Źródło:
TVN24, PAP

Jewgienija Gucul, przywódczyni autonomicznego regionu na południu Mołdawii, Gagauzji, może stanąć przed sądem. Mołdawska prokuratura poinformowała o zakończeniu dochodzenia w jej sprawie. Zarzuty dotyczą między innymi finansowania prorosyjskiej partii Sor - podał portal NewsMaker.

"Systematycznie wwoziła pieniądze". Zwolenniczka Putina z zarzutami

"Systematycznie wwoziła pieniądze". Zwolenniczka Putina z zarzutami

Źródło:
NewsMaker, tvn24.pl

Australijska policja apeluje o pomoc w znalezieniu Orpheusa Pledgera - aktora znanego z takich seriali jak "Zatoka serc" czy "Sąsiedzi". Sąd wydał nakaz aresztowania po tym, jak 30-latek nie stawił się na rozprawie w związku z napaścią na kobietę, podają lokalne media.

Obława na znanego aktora. Policja apeluje o pomoc

Obława na znanego aktora. Policja apeluje o pomoc

Źródło:
ABC, Sydney Morning Herald, tvn24.pl

Nadchodzące dni będą dość pochmurne, poza tym pojawią się opady deszczu. Niebawem czeka nas jednak zmiana pogody. Zrobi się słonecznie, a temperatura wzrośnie miejscami do 26 stopni Celsjusza.

Wiemy, kiedy nastąpi zmiana pogody

Wiemy, kiedy nastąpi zmiana pogody

Źródło:
tvnmeteo.pl

Po głośnej imprezie w hotelu poselskim Łukasz Mejza tłumaczył z mównicy sejmowej, że w nocy bronił "tradycji polegających na wspólnym, chóralnym śpiewaniu". A w rozmowie z TVN24 tłumaczył się całodniową pracą w sejmowych komisjach i na posiedzeniach. Sprawdziliśmy więc aktywność parlamentarną tego posła PiS. Nie jest to długa analiza.

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Źródło:
Konkret24

Orlen spisał na straty ogromne środki. To efekt wypłacenia około 400 milionów dolarów bez zabezpieczenia pośrednikom handlu ropą naftową przez poprzedni zarząd Orlen Trading Switzerland. Zaliczki przepadły, a surowiec nigdy nie dotarł do kraju. W środę do tej sytuacji odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.

Orlen stracił ogromne pieniądze. Morawiecki komentuje

Orlen stracił ogromne pieniądze. Morawiecki komentuje

Źródło:
tvn24.pl

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące wykrycia Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC) w tatarze wołowym. Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej - bezkrwawej biegunki.

Ostrzeżenie przed tatarem. "Nie należy spożywać"

Ostrzeżenie przed tatarem. "Nie należy spożywać"

Źródło:
PAP

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to grupa chorób, przeważnie uwarunkowanych genetycznie. Szacuje się, że w Polsce z tą przypadłością może żyć nawet 40 tysięcy osób, ale zdiagnozowano ją u zaledwie pięciu tysięcy pacjentów. Tymczasem konsekwencje opóźnionej diagnozy są w dużej mierze nieodwracalne i wiążą się z uszkodzeniem narządów lub występowaniem przewlekłych chorób.

PNO może mieć nawet 40 tysięcy Polaków, niewielu otrzymało diagnozę. Objawy ostrzegawcze

PNO może mieć nawet 40 tysięcy Polaków, niewielu otrzymało diagnozę. Objawy ostrzegawcze

Źródło:
PAP

Departament Stanu USA opublikował raport dotyczący przestrzegania praw człowieka na całym świecie. 45 stron zajęło podsumowanie sytuacji w Polsce w 2023 roku. W dokumencie wskazano na doniesienia dotyczące między innymi dyskryminacji wobec kobiet, zagrożenia dla niezależności sądów, nadmiernego używania siły przez policję i sytuacji mediów.

Departament Stanu USA o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce

Departament Stanu USA o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Znamy wyniki czwartej edycji rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. W zestawieniu znalazły się placówki z sześciu miast. Najwięcej, bo aż sześć jest z Warszawy. Inicjatywa została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Równości i Rzecznika Praw Dziecka.

Jest nowy ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+

Jest nowy ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+

Źródło:
Fundacja GrowSPACE, tvn24.pl

Kanadyjska piosenkarka Celion Dion pojawiła się na okładce francuskiego "Vogue'a" i udzieliła magazynowi przejmującego wywiadu. Artystka, która w 2022 roku zawiesiła koncerty z powodu rzadkiej choroby - tak zwanego zespołu sztywnego człowieka - opowiedziała o tym, jak obecnie wygląda jej życie i terapia. Powiedziała, że wciąż ma nadzieję na powrót do koncertowania.

Celine Dion opowiada o dramatycznej walce z chorobą. "Chcę zobaczyć wieżę Eiffla"

Celine Dion opowiada o dramatycznej walce z chorobą. "Chcę zobaczyć wieżę Eiffla"

Źródło:
"Vogue", "The Hollywood Reporter", tvn24.pl

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Maciej Świrski nałożył w ostatnim czasie kary na TVN24 oraz TOK FM, które zostały wyegzekwowane od spółek pomimo wniesienia odwołania od decyzji przewodniczącego. "Nie może przewodniczący KRRiT, prezes Orlenu czy dowolny wójt lub burmistrz stawiać się w roli nadredaktora, mówiącego niezależnym redakcjom co wolno, a czego nie" - napisała w oświadczeniu Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

"Nie może stawiać się w roli nadredaktora"

"Nie może stawiać się w roli nadredaktora"

Źródło:
tvn24.pl

Z okazji jubileuszu Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Reporterskiej - Grand Press Photo internauci mogą wskazać Zdjęcie XX-lecia. Głosować można do 10 maja. Wyboru można dokonać spośród 19 Zdjęć Roku z poprzednich edycji konkursu.

Internauci wybiorą Zdjęcie XX-lecia konkursu Grand Press Photo

Internauci wybiorą Zdjęcie XX-lecia konkursu Grand Press Photo

Źródło:
TVN24