Przyznanie koncesji TVN24 zgodne z przepisami. Przedstawiamy opinie prawne 

Źródło:
tvn24.pl
Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnej
Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnejTVN24
wideo 2/21
Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnejTVN24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od 17 miesięcy bada sprawę wniosku o przedłużenie koncesji TVN24. Według opinii prawników struktura własnościowa TVN S.A. spełnia warunki ustawy o radiofonii i telewizji i nie powinna być przeszkodą w udzieleniu nowej koncesji. Autorzy dostępnych ekspertyz wskazują, że od 2016 roku KRRiT wydała już koncesje między innymi dla kanałów TVN24 BiS i TTV.

Apel w obronie TVN

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w uzasadnieniu. W zgodnej opinii ekspertów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. 

Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnej

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. "Struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa". Dodaje, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

Przedstawiamy opinie prawne w tej sprawie.

"Struktura własnościowa TVN S.A. nie stanowi przeszkody do udzielenia Spółce koncesji na kolejny okres"

Profesor Stanisław Sołtysiński z Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, działając w imieniu spółki TVN S.A, skierował 7 czerwca 2021 roku pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przypomniał w nim, że spółka złożyła wniosek o rekoncesję 6 lutego 2020 roku. Postępowanie trwa zatem 17 miesięcy, a nowa koncesja nie została dotąd udzielona.

Jak wskazał w piśmie, bezpośrednim akcjonariuszem spółki TVN S.A jest Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, a pośrednio spółka jest kontrolowana przez Discovery Inc. z siedzibą w USA. "Taka struktura własnościowa Spółki jest zgodna z art. 35 ust. 3 Ustawy (o radiofonii i telewizji - red.), który przewiduje wyjątek w ograniczeniach udziału osób zagranicznych w spółkach-koncesjonariuszach dla m.in. spółek zależnych od spółek z siedzibą w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym - red.), a jak wynika z powyższego , TVN S.A. jest spółką zależną od spółki z siedzibą w Holandii" - podkreślił.

Dodał, że w związku z tym "struktura własnościowa TVN S.A. nie stanowi przeszkody do udzielenia Spółce koncesji na kolejny okres".

"Decyzje rekoncesyjne wydane w takim samym stanie faktycznym i prawnym"

Zaznaczył, że wynika to z przepisów ustawy, a także "znajduje potwierdzenie w dotychczasowej praktyce decyzyjnej Przewodniczącego KRRIT i poprzedzających ją uchwałach KRRIT" w szczególności dotyczących decyzji rekoncesyjnych dla trzech kanałów.

Chodzi o:

1. decyzję rekoncesyjną dla STAVKA sp. z o.o. na rozpowszechnianie programu TTV z dnia 9 listopada 2020 r. - tj. dla spółki w 100 procentach zależnej od TVN S.A. i także kontrolowanej ostatecznie przez Discovery Inc. z siedzibą w USA,

2. decyzję rekoncesyjną dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN International West z dnia 20 lutego 2018 r., gdy TVN S.A. był ostatecznie kontrolowany przez Scripps Network Interactive z siedzibą w USA.

3. Decyzję rekoncesyjną dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN24 BiS z 27 czerwca 2016 roku, gdy TVN S.A. był ostatecznie kontrolowany przez Scripps Network Interactive z siedzibą w USA.

Jak wskazał w piśmie do KRRiT prof. Sołtysiński, powyższe decyzje zostały wydane "w takim samym stanie faktycznym i prawnym, tj. bezpośrednim akcjonariuszem koncesjonariusza była spółka z siedzibą w UE, a ostatecznie kontrolującym podmiotem spółka z siedzibą w USA". "Zgodnie z art. 8 par. 2 kpa, organ administracji publicznej nie może bez uzasadnionej przyczyny odstąpić od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym" - podkreślił.

I dodał: "W dotychczasowej praktyce rekoncesyjnej KRRIT słusznie uznała taką samą strukturę spółki-koncesjonariusza za zgodną z obowiązującymi przepisami. Miało to miejsce również w ostatnim okresie przy tym samym składzie osobowym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nagła i nieuzasadniona zmiana podejścia do postępowań rekoncesyjnych stanowiłaby zatem zaprzeczenie dotychczasowych rozstrzygnięć podejmowanych przez KRRiT w tym zakresie. Byłaby ona także działaniem nie znajdującym oparcia w aktualnie obowiązujących przepisach".

"Brak jest uzasadnionej przyczyny dla wydania innego rozstrzygnięcia w sprawie rekoncesji dla programu TVN24 niż pozytywnej decyzji"

Ekspert dodał, że wymienione decyzje potwierdzają istnienie utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw o udzielenie koncesji na kolejny okres.

"Stan prawny tj. art. 35 ust. 3 i 40a Ustawy nie zmienił się od 1 maja 2004 r. Natomiast stan faktyczny w zakresie struktury własnościowej Spółki jest taki sam jak w przypadku powyżej przytoczonych spraw tj. bezpośrednim akcjonariuszem Spółki jest spółka z siedzibą w UE, a podmiotem ostatecznie kontrolującym jest spółka amerykańska. Brak jest zatem uzasadnionej przyczyny dla wydania innego rozstrzygnięcia w sprawie rekoncesji dla programu TVN24 niż pozytywnej decyzji, zgodnie z utrwaloną praktyką wynikającą z powyżej wymienionych spraw" – wskazał.

"Postępowanie trwa już znacznie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy"

Prof. Sołtysiński podkreślił, że "postępowanie trwa już znacznie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy".

"Zbadanie ewentualnych przesłanek odmowy udzielenia koncesji - wśród których ustawodawca nie przewidział struktury własnościowej koncesjonariusza (art. 35a ust. 2 Ustawy) - nie może bowiem zajmować 16 miesięcy" - dodał prof. Sołtysiński w piśmie wysłanym na początku czerwca 2021 roku.

Jego zdaniem decyzja o udzieleniu koncesji na kolejny okres, zgodnie z treścią art. 35a Ustawy, nie może być odwlekana aż do samego końca okresu obowiązywania aktualnej koncesji”.

"Planując nadawanie programu TVN 24 na kolejny okres Spółka musi zawrzeć lub podjąć decyzję o kontynuacji szeregu umów, a tym samym przygotować się od strony prawnej i biznesowej na nadawanie programu po 26 września 2021 r. Decyzja w sprawie nowej koncesji powinna zatem zostać wydana z odpowiednim, co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem" - podkreślił.

To, że struktura własnościowa jest zgodna z art. 35 ust 3 ustawy o radiofonii i telewizji potwierdzają również inne opinie sporządzone przez prawników.

"Wszystkie warunki zostały spełnione"

Prof. Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił w swojej ekspertyzie, że "wszystkie warunki wymienione w art. 35 ust. 3 urt (ustawy o radiofonii i telewizji - red.) zostały spełnione".

"TVN S.A. jest spółką zależną od Polish Television Holding B.V., która jest osobą zagraniczną w rozumieniu urt, posiadającą siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepis art. 35 ust. 3 nie przewiduje innych warunków dotyczących sytuacji kapitałowej spółki ubiegającej się o koncesję, w szczególności nie formułuje wymagań dotyczących sytuacji kapitałowej spółki, od której wnioskodawca ubiegający się o koncesję jest zależny" - napisał.

"Przepis art. 35 ust. 3 urt ogranicza zakres badania sytuacji wnioskodawcy do kwestii lokalizacji siedziby osoby zagranicznej, w stosunku do której wnioskodawca jest spółką zależną. Odesłanie do Kodeksu spółek handlowych ogranicza się do relacji między wnioskodawcą o udzielenie koncesji (spółką zależną) a osobą zagraniczną, która powinna mieć siedzibę w państwie należącym do EOG. Przepis art. 35 ust. 3 nie formułuje innych warunków dotyczących tej osoby zagranicznej, w szczególności nie przewiduje badania jej struktury kapitałowej. Taka interpretacja art. 35 ust. 3 wynika nie tylko z analizy językowej art. 35 ust. 3 urt, ale jest potwierdzona także dotychczasową praktyką KRRiT" - zauważył prof. Piątek.

CZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ

"Wykładnię tę potwierdza utrwalona praktyka interpretacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji"

"Wykładnię tę potwierdza utrwalona praktyka interpretacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z udzielaniem koncesji na kolejny okres w analogicznej sytuacji kapitałowej oraz zakres badania relacji kapitałowych wnioskodawcy wynikających z przepisów regulujących postępowanie koncesyjne" - dodał prof. Piątek.

"Nie jest uzasadnione badanie przez przewodniczącego KRRiT pośrednich stosunków dominacji i zależności"

Prof. Wojciech Popiołek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ocenił, że "wykładnia przepisu art. 35 ust. 3 pkt 2 urt., z zastosowaniem dyrektyw wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej (w tym prounijnej, ze względu na realizację swobód traktatowych) uzasadnia wniosek, że obecna struktura własnościowa TVN S.A., zgodnie z którą bezpośrednim i wyłącznym akcjonariuszem TVN S.A. jest spółka z siedzibą w Królestwie Niderlandów, a podmiotem ostatecznie kontrolującym podmiot z siedzibą w USA, jest zgodna z art. 35 ust. 3 urt".

Dodał, że "wykładnię tę potwierdza także utrwalona praktyka interpretacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wyrażona w odpowiednich decyzjach dotyczących udzielania koncesji na kolejny okres w analogicznej jak w przypadku TVN S.A. sytuacji kapitałowej".

CZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ

"TVN S.A. spełnia wymóg podmiotowy określony w art. 35 ust. 3 ustawy"

"W tym świetle nie jest uzasadnione badanie przez Przewodniczącego KRRiT, na gruncie art. 35 ust. 3 urt, pośrednich stosunków dominacji i zależności w odniesieniu do podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji (ponownej)" - uważa prof. Popiołek. Jak napisał w opinii, "pośrednia zależność TVN S.A. od Discovery Inc. z siedzibą w USA nie powinna zatem wpływać na ocenę spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki podmiotowej, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2 urt".

"TVN S.A. jako podmiot bezpośrednio zależny od swojego jedynego akcjonariusza - Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie (a więc na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego) spełnia wymóg podmiotowy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 u.r.tv." - podsumował.

Prof. dr. hab. Marek Wierzbowski oraz dr Joanna Róg- Dyrda również ocenili, że struktura własnościowa TVN jest zgodna z art. 35 ust.3 ustawy o radiofonii i telewizji.

"TVN S.A. jest spółką zależną osoby zagranicznej z siedzibą w państwie EOG, a zatem spełnia wymóg podmiotowy określony w art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. To, że podmiotem dominującym pośrednio nad TVN S.A jest podmiot z siedzibą w państwie niebędącym członkiem EOG ma charakter irrelewantny" - czytamy.

Autorzy opinii wskazali, że "wykładnia literalna art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji znajduje swoje potwierdzenie także w wykładni historycznej, celowościowej i systemowej, oraz jest zgodna z dyrektywą prounijnej (protraktatowej) wykładni prawa".

Prof. Wierzbowski i dr Róg-Dyrda ocenili również, że zaprezentowana w ich opinii wykładnia "znajduje swoje potwierdzenie także w dotychczasowej praktyce organu koncesyjnego, od której to praktyki – zgodnie z zasadą wynikającą z przepisów KPA i Prawa Przedsiębiorców – organ nie powinien odstąpić bez uzasadnionych przyczyn".

"W postępowaniu o udzielenie TVN S.A koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego TVN24 ograniczenia zawarte w art. 35 ust. 2 u.r.tv. nie znajdują zastosowania"

Prof. Maciej Mataczyński także wskazał w swojej opinii, że "spółka TVN S.A. jako podmiot bezpośrednio zależny od swojego jedynego akcjonariusza - spółki Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie (terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego) - spełnia wymóg podmiotowy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 u.r.tv., a zatem w postępowaniu o udzielenie TVN S.A koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego TVN24 ograniczenia zawarte w art. 35 ust. 2 u.r.tv. nie znajdują zastosowania (pomimo statusu jedynego akcjonariusza jako osoby zagranicznej)".

"Badanie pośrednich stosunków dominacji i zależności na gruncie art. 35 ust. 3 ur.tv., w odniesieniu do podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji przez Przewodniczącego KRRiT, nie jest uzasadnione w świetle zarówno językowej wykładni tego przepisu, jak i w świetle wykładni funkcjonalnej (uwzględniającej cel w postaci realizacji unijnych swobód traktatowych) oraz systemowej (uwzględniającej nakaz szczególnego traktowania przez ustawodawcę transakcji pośredniego nabywania praw udziałowych w kontekście obowiązków prawnych)" - czytamy w opinii.

"Pośrednia zależność spółki TVN S.A od spółki Discovery Inc. z siedzibą w Nowym Jorku nie powinna zatem wpływać na ocenę spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki podmiotowej, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2 u.r.tv." - ocenił.

Jakimi ekspertyzami dysponuje KRRiT?

Teresa Brykczyńska, rzeczniczka KRRiT przekazała 7 lipca w rozmowie z "Presserwisem", że "KRRiT zamówiła trzy niezależne opinie, które są przedmiotem analiz na posiedzeniach KRRiT oraz podstawą do dalszych działań".

Dodała, że ekspertyzy są częścią dokumentacji w prowadzonych postępowaniach. - W stosownym czasie udostępnimy je w całości - powiedziała. Do tej pory nie są one jednak publiczne.

Autorka/Autor:js

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

O 11 rozpoczął się protest rolników w Warszawie. Zgromadzili się na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Stąd będą maszerować w stronę Sejmu i kancelarii premiera. Wczesnym rankiem blokady odbyły się na Mazowszu, były także utrudnienia na wjeździe do stolicy ulicą Przyczółkową. Przed godziną 11 wyłączono ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich i na Marszałkowskiej. Wydarzenie relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.

"To, że tu jesteśmy, to nie jest sukces, tylko porażka rządzących". Marsz rolników w Warszawie

"To, że tu jesteśmy, to nie jest sukces, tylko porażka rządzących". Marsz rolników w Warszawie

Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Prokuratura postawiła zarzut mężczyźnie, który miał brutalnie zaatakować kobietę w warszawskim Śródmieściu. 23-latek jest podejrzany między innymi o usiłowanie zabójstwa na tle rabunkowym i seksualnym.

Kobieta zaatakowana w centrum Warszawy. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Kobieta zaatakowana w centrum Warszawy. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Osoby, które ubiegały się o wizę do Polski "to byli pracownicy szarej strefy raczej", wykonujący "bardzo proste prace" - mówił na komisji śledczej ds. afery wizowej były konsul generalny Polski w Mumbaju Damian Irzyk. - Był jeden sprzedawca warzyw, była jakaś kosmetyczka, był jakiś rolnik. Grupy najniżej sytuowane - zeznał. 

"Sprzedawca warzyw, kosmetyczka, rolnik". Konsul RP w Mumbaju a osobach, które ubiegał się o wizę

"Sprzedawca warzyw, kosmetyczka, rolnik". Konsul RP w Mumbaju a osobach, które ubiegał się o wizę

Źródło:
TVN24

Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na Ukrainę - powiedział w czasie wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził, że "nie można wykluczyć" wysłania żołnierzy państw zachodnich na Ukrainę.

Tusk: Polska nie przewiduje wysłania żołnierzy na Ukrainę

Tusk: Polska nie przewiduje wysłania żołnierzy na Ukrainę

Źródło:
TVN24, PAP

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział po spotkaniu głów państw i szefów rządów w Paryżu, że "na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę". Dodał jednak, że "niczego nie można wykluczyć". Prezydent Andrzej Duda relacjonował, że "nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie". - Są kraje, które są gotowe wysłać własne wojska na Ukrainę, są kraje, które mówią "nigdy" i są kraje, które twierdzą, że tę propozycję należy rozważyć - mówił z kolei premier Słowacji Robert Fico, podkreślając stanowczo, że jego kraj jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. Tymczasem premier Holandii Mark Rutte zaprzeczył, by kwestia wysłania żołnierzy na Ukrainę była tematem poniedziałkowych rozmów. 

Macron "niczego nie wyklucza". Duda: absolutnie takich decyzji nie ma

Macron "niczego nie wyklucza". Duda: absolutnie takich decyzji nie ma

Źródło:
PAP, CNN, Reuters

Policja w Zakopanem prosi o kontakt świadków wybuchu w wypożyczalni nart na Gubałówce. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna, a budynek zawalił się.

Wybuch na Gubałówce. Policja szuka świadków

Wybuch na Gubałówce. Policja szuka świadków

Źródło:
PAP

W nocy z poniedziałku na wtorek zmarł 3-latek, który w sobotę wpadł do zbiornika wodnego w miejscowości Ludwików (woj. wielkopolskie). Dziecko oddaliło się w czasie spaceru z dziadkiem. Służby ustalają okoliczności zdarzenia i szukają świadków. Sprawą zajmuje się prokuratura. Nagrania z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Nie żyje trzylatek, który wpadł do zbiornika wodnego

Nie żyje trzylatek, który wpadł do zbiornika wodnego

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, tvn24.pl
Wiemy, jakie dowody zgubiła podkomisja smoleńska. Ujawniamy zdjęcia części Tupolewa

Wiemy, jakie dowody zgubiła podkomisja smoleńska. Ujawniamy zdjęcia części Tupolewa

Źródło:
tvn24.pl
Premium

W tej chwili już zidentyfikowano z imienia i nazwiska 607 osób, które w tym procesie korupcyjnym Edgara Kobosa i Piotra Wawrzyka otrzymały wizę tak naprawdę bez żadnego trybu - przekazał w TVN24 Michał Szczerba, szef sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej, poseł KO. Gość "Rozmowy Piaseckiego" zaznaczył, że najważniejsi politycy PiS "dokładnie wiedzieli, kogo mają w Ministerstwie Spraw Zagranicznych".

Szczerba o aferze wizowej: zidentyfikowano z imienia i nazwiska 607 osób

Szczerba o aferze wizowej: zidentyfikowano z imienia i nazwiska 607 osób

Źródło:
TVN24

Najnowszy sondaż partyjny to badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej", którego wyniki opublikowano we wtorkowym wydaniu gazety. Kolejny raz na czele znalazła się Koalicja Obywatelska, traci za to PiS. Poniżej publikujemy kolejne badania poparcia dla ugrupowań politycznych w tym roku.

KO zyskuje, PiS traci. "Wyraźny trend" w sondażach 

KO zyskuje, PiS traci. "Wyraźny trend" w sondażach 

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, złożył zażalenie na decyzję prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego wypowiedzi Donalda Tuska na jego temat - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. Chodzi o słowa szefa Platformy Obywatelskiej z lipca 2022 roku. Tusk na konwencji w Radomiu mówił między innymi, że Glapiński jest niekompetentny.

Emocje wokół słów Tuska. Adam Glapiński złożył zażalenie na decyzję prokuratury

Emocje wokół słów Tuska. Adam Glapiński złożył zażalenie na decyzję prokuratury

Źródło:
PAP

To ściśle tajne - zażartował Joe Biden, pytany w programie "Late Night with Seth Meyers" o rzekomą "zmowę" łączącą go z Taylor Swift. Wedle ostatnich sondaży 18 procent Amerykanów uważa, że Biden i Swift "w jakiś sposób ze sobą współpracują". W styczniu prezenter Fox News Jesse Watters spekulował, że piosenkarka może być wykorzystywana przez Pentagon "do operacji psychologicznych".

"Skąd czerpiesz te informacje? To ściśle tajne". Joe Biden o "zmowie"

"Skąd czerpiesz te informacje? To ściśle tajne". Joe Biden o "zmowie"

Źródło:
NBC News, Reuters, tvn24.pl

Na wysokości zajezdni autobusowej na alei Hallera w Gdańsku autobus wjechał w tramwaj. Poszkodowanych jest 13 osób. Ruch tramwajów został wstrzymany do czasu zakończenia czynności.

Zderzenie tramwaju z autobusem przy gdańskiej zajezdni. 13 osób poszkodowanych

Zderzenie tramwaju z autobusem przy gdańskiej zajezdni. 13 osób poszkodowanych

Źródło:
TVN24

Dwie tony narkotyków o rynkowej wartości 180 milionów złotych zostały w okolicach Krakowa przejęte przez funkcjonariuszy CBŚP. Do sprawy zatrzymano 7 osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych.

CBŚP przejęło dwie tony narkotyków. Ich wartość to 180 milionów złotych

CBŚP przejęło dwie tony narkotyków. Ich wartość to 180 milionów złotych

Źródło:
CBŚP

Na drodze ekspresowej S5 od rana widzialność ograniczona jest do 100 metrów. Policjanci odnotowali tam kilkadziesiąt zdarzeń. - Do szpitali zostało zabranych osiem osób. W związku z sytuacją na tej drodze policjanci zamknęli drogę ekspresową w obu kierunkach - przekazuje mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Kilkadziesiąt wypadków i kolizji na S5. Policja zablokowała ekspresówkę

Kilkadziesiąt wypadków i kolizji na S5. Policja zablokowała ekspresówkę

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

W wypadku w Słomiance (woj. podlaskie) zginął 63-letni kierowca, jego 59-letnia żona oraz ich wnuczki - dzieci w wieku dziewięciu i 15 lat. Z ustaleń prokuratury wynika, że 63-latek nie ustąpił pierwszeństwa i to on był sprawcą wypadku. Śledztwo zostało więc umorzone.

W tragicznym wypadku zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Prokuratura umorzyła śledztwo

W tragicznym wypadku zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Prokuratura umorzyła śledztwo

Źródło:
PAP, TVN24

Rosja zapowiedziała we wtorek wprowadzenie zakazu eksportu benzyny. Ograniczenie, które ma obowiązywać pół roku, wejdzie w życie w najbliższy piątek, 1 marca.

Rosja wprowadza nowy zakaz od piątku

Rosja wprowadza nowy zakaz od piątku

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Tamas Sulyok został wybrany na nowego prezydenta Węgier. 67-letni prezes Trybunału Konstytucyjnego "nie był do tej pory zaangażowany politycznie, ale jest powiązany z Fideszem" - wskazuje Ilona Gizińska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak zaznacza, "jego kandydatura była kompletnym zaskoczeniem dla węgierskiej opinii publicznej". Co warto wiedzieć o prezydencie elekcie Węgier?

"Kompletne zaskoczenie". Kim jest Tamas Sulyok, nowy prezydent Węgier 

"Kompletne zaskoczenie". Kim jest Tamas Sulyok, nowy prezydent Węgier 

Źródło:
Reuters, PAP, Telex, tvn24.pl

Irlandzki sąd odrzucił roszczenia mieszkającej tam Polki, która domagała się 760 tys. euro odszkodowania za obrażenia, których miała doznać w wyniku wypadku samochodowego - informuje Independent. Według portalu sąd podjął decyzję po tym, jak wyszło na jaw zdjęcie przedstawiające udział Polki w konkursie rzucania choinką.

Media w Irlandii: Polka nie dostanie 760 tys. euro odszkodowania przez zdjęcie, na którym rzuca choinką

Media w Irlandii: Polka nie dostanie 760 tys. euro odszkodowania przez zdjęcie, na którym rzuca choinką

Źródło:
Independent

Tłum chętnych do zarządu i kilku na fotel prezesa - to wskazuje, że konkursy na najwyższe stanowiska w PKO Banku Polskim cieszą się popularnością. Łącznie o miejsce w maksymalnie dziewięcioosobowym zarządzie ubiega się około pół setki kandydatów - podał "Puls Biznesu".

Kolejka chętnych do kierowania PKO BP. Jest czarny koń

Kolejka chętnych do kierowania PKO BP. Jest czarny koń

Źródło:
"Puls Biznesu", PAP

Budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Nad projektem ustawy w tej sprawie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Przydomowy bunkier, rząd szykuje zmiany. Propozycja wraca po kilku miesiącach

Przydomowy bunkier, rząd szykuje zmiany. Propozycja wraca po kilku miesiącach

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Pasażer autobusu linii 47 w Rzeszowie (woj. podkarpackie) wypchnął kontrolerkę z pojazdu, gdy ta poprosiła go o okazanie biletu. Kobieta upadła na chodnik i doznała m.in. urazu głowy i kręgosłupa. Zdarzenie zarejestrował monitoring w autobusie. Sprawca zostawił plecak z dokumentami, które zostały przekazane policji.

Wypchnął kontrolerkę biletów z autobusu. Policja ma jego plecak i dokumenty

Wypchnął kontrolerkę biletów z autobusu. Policja ma jego plecak i dokumenty

Źródło:
PAP

Radosław Sikorski podczas wizyty w Waszyngtonie wystąpił z przemówieniem w Radzie Atlantyckiej (Atlantic Council). - Moja żona, jak niektórzy z was wiedzą, jest Amerykanką. Natomiast większość z was może nie wiedzieć, że nasz syn jest amerykańskim żołnierzem - powiedział. Wskazywał, że jego "serce i obowiązek" są przy Polsce, ale jego interesy "również związane są z tym, żeby Ameryka była krajem pełnym dobrobytu". Szef polskiej dyplomacji mówił też, że "tylko trzy kroki dzielą nas od bardziej bezpiecznego i stabilnego świata".

Radosław Sikorski wygłosił "osobistą uwagę" w Radzie Atlantyckiej. "Mój syn jest amerykańskim żołnierzem"

Radosław Sikorski wygłosił "osobistą uwagę" w Radzie Atlantyckiej. "Mój syn jest amerykańskim żołnierzem"

Źródło:
PAP, TVN24

Aby złagodzić problem braku miejsc w więzieniach i ograniczyć koszty, brytyjski minister sprawiedliwości Alex Chalk chce, by zagraniczni sprawcy lżejszych przestępstw nie byli sądzeni, tylko deportowani z dożywotnim zakazem powrotu do Wielkiej Brytanii.

Minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii: sprawcy lżejszych przestępstw mogą być deportowani, a nie sądzeni

Minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii: sprawcy lżejszych przestępstw mogą być deportowani, a nie sądzeni

Źródło:
PAP

Biedronka i Lidl w ostatnich dniach oferowały pół litra wódki za 9,99 zł. To cena niższa niż wynosi podatek akcyzowy. W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "promocja alkoholu w przyjętej przez te sieci formie może stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych". - To jest chyba najgorszy z możliwych pomysłów, żeby udostępniać osobom, które powinny ograniczać picie alkoholu, alkohol w tak niskich cenach - komentuje w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Brzózka, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jego ocenie w Polsce powinna zostać wprowadzona minimalna cena za alkohol. - Wtedy takie promocje będą niemożliwe - zauważył Brzózka. Petycję w tej sprawie ma złożyć Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.

Kontrowersyjne promocje w Biedronce i Lidlu. "Działanie bardzo nieetyczne", zapowiedź petycji

Kontrowersyjne promocje w Biedronce i Lidlu. "Działanie bardzo nieetyczne", zapowiedź petycji

Źródło:
tvn24.pl

Gościem trzeciego odcinka "Autentycznych" był Michał "Mata" Matczak. Raper odpowiadał na pytania osób w spektrum autyzmu, zrobił duże wrażenie nie tylko na uczestnikach programu, ale i na widzach. "Autentycznych" można oglądać w Playerze.  

"Oby więcej takich programów z takimi ludźmi"

"Oby więcej takich programów z takimi ludźmi"

Źródło:
TVN24

Zbliża się premiera długo zapowiadanego nowego programu TVN. - Będzie kolorowo, cekinowo, brokatowo, po prostu, wystrzałowo - zapowiadają producenci. "Czas na Show. Drag Me Out" już od wtorku 5 marca o godz. 21.35 w TVN i Playerze. 

"Czas na Show. Drag Me Out". Sześciu znanych mężczyzn przejdzie niezwykłą metamorfozę

"Czas na Show. Drag Me Out". Sześciu znanych mężczyzn przejdzie niezwykłą metamorfozę

Źródło:
TVN24

"Sami swoi. Początek" kolejny weekend króluje w zestawieniu box office. W ciągu dziesięciu dni od premiery koprodukcję TVN Warner Bros. Discovery w reżyserii Artura Żmijewskiego widziało już pół miliona widzów.

"Sami swoi. Początek" kinowym hitem

"Sami swoi. Początek" kinowym hitem

Źródło:
TVN, TouTube