Resort edukacji przedstawił wytyczne dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do szkół

TVN24 | Polska

Autor:
js//now
Źródło:
PAP
Justyna Suchecka o powrocie kolejnych uczniów do szkółTVN24
wideo 2/5
TVN24Justyna Suchecka o powrocie kolejnych uczniów do szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne dotyczące działań po powrocie uczniów do szkół. Zawierają wskazówki w sprawie realizacji podstawy programowej, dostosowania tematyki zajęć do zdiagnozowanych potrzeb uczniów czy rozwijania relacji interpersonalnych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w poniedziałek "Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek". Jak podaje resort, ich celem jest wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

"Wytyczne zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć stacjonarnych po długotrwałym okresie kształcenie na odległość. Ich celem jest także wsparcie kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej" – informuje MEiN.

Materiał został podzielony na kilka części: rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek; działania skierowane do uczniów; współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi; wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych; ustalenia dla kuratorów oświaty.

Rozpoznanie problemów w sferze emocjonalnej

MEiN w rekomendacjach dla kadry pedagogicznej szkół i placówek poleca zorganizowanie niezwłocznie spotkania kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów.

Wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie oraz zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie.

ZOBACZ WYTYCZNE MEiN >>>

Dyrektorzy kołobrzeskich szkół o "dramatycznym" bilansie nauki zdalnej29.03| Dyrektorzy kołobrzeskich szkół informują o problemach uczniów podczas nauki zdalnej - wskazują na depresję u dzieci, otyłość i pogorszenie wady wzroku. Samorządy same starają się uporać z problemem. - Dostrzegamy taką konieczność, aby te pomoc psychologiczno-pedagogiczną również dedykować rodzicom, całym rodzinom i tak tez się dzieje - mówi prezydent Kołobrzegu. TVN24

MEiN o sposobie diagnozowania osiągnięć uczniów

MEiN rekomenduje ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. Wskazuje na przestrzeganie zasady "nierozliczania" uczniów z zeszytów, zeszytów ćwiczeń, w których wykonywały zadania podczas pracy zdalnej.

Rekomenduje zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga, terapeuty.

Określenie zadań pedagogów i psychologów

Zaleca określenie zadań pedagogów, psychologów i innych specjalistów zatrudnionych w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli, wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie, ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego, wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacja samopomocy koleżeńskiej.

Wskazuje na podjęcie stałej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz zgłoszenie Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli zapotrzebowania na szkolenia kadry pedagogicznej z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.

Minister Czarnek do uczniów: Take it easyTVN24

Diagnoza potrzeb uczniów

Wśród działań skierowanych do uczniów w rekomendacjach zaleca się rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań oraz rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej. Rekomenduje się dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz modyfikację realizowanego programu nauczania, metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów.

Ograniczenie wprowadzania nowych treści

W zakresie realizacji podstawy programowej MEiN rekomenduje ograniczenie wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022,

Zaleca umożliwienie uczniom dokonania weryfikacji ich wiedzy między innymi przez organizację: poprawkowych sprawdzianów wiedzy jedynie z przedmiotów kończących się w danej klasie; sprawdzianów diagnostycznych, które nie są na ocenę; sprawdzianów na prośbę ucznia/uczniów zgodnie z zapisami w statucie; zrezygnowanie z przeprowadzania niezapowiedzianych kartkówek; ograniczenie liczby przeprowadzanych kartkówek – maksymalnie trzy kartkówki w tygodniu z trzech różnych przedmiotów, maksymalnie z trzech ostatnich tematów; zrezygnowanie z zadawania tzw. prac domowych w klasach VIII do czasu egzaminów.

Rozwijanie relacji interpersonalnych

Rekomenduje się rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń poprzez między innymi częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami (np. podczas lekcji rekomendujemy przeznaczyć 15 minut na integrację oddziału klasowego), objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań, podejmowanie działań integrujących zespół klasowy (np. obchody urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne), organizowanie częstych wyjść klasowych.

Zaleca się uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów i współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Postuluje się zorganizowanie szkoleń dla rodziców dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych.

Wskazuje się na zintensyfikowanie współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami i placówkami w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających uczniów w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami i specjalistami ze szkół, placówek, z rodzicami i opiekunami prawnymi.

Rekomendacje dla kuratorów

W zaleceniach dla kuratorów oświaty rekomenduje się między innymi stworzenie bazy wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie organizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzór nad realizacją programu zajęć reintegracyjnych w szkołach i placówkach oraz systematyczną analizę skuteczności podjętych działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego nadzorowanych szkół i placówek.

Edukacja hybrydowa dla najmłodszych uczniów. Na czym będzie polegała?Nauczanie zdalne dla większości uczniów zostanie przedłużone co najmniej o kolejne dwa tygodnie. W czterech województwach w szkołach normalnie nie będą się uczyli nawet najmłodsi uczniowie. Do szkół będą chodzić na zmianę - w systemie hybrydowym.TVN24

Nauka hybrydowa dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich

W poniedziałek uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy od końca października uczyli się zdalnie, rozpoczęli w całym kraju naukę w trybie hybrydowym, gdzie połowa uczniów uczy się w szkole, a połowa w domu.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych 4 maja rozpoczęli naukę stacjonarną. Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego – zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego, od 19 kwietnia działają w całym kraju stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha.

Autor:js//now

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24