Kto dostanie powołanie do wojska w 2023 roku? Ile trwają ćwiczenia i czy otrzymuje się wtedy pensję? Wyjaśniamy

Źródło:
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, gov.pl, tvn24.pl
"W stopniu minimalnym na ćwiczenia będą wzywane osoby bez przeszkolenia"
"W stopniu minimalnym na ćwiczenia będą wzywane osoby bez przeszkolenia"TVN24
wideo 2/8
"W stopniu minimalnym na ćwiczenia będą wzywane osoby bez przeszkolenia"TVN24

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło plany powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku do 200 tysięcy osób znajdujących się obecnie w rezerwie. Kto dokładnie może spodziewać się w tej sytuacji wezwania na ćwiczenia wojskowe? Czy mogą zostać powołane osoby, które dotychczas nie przeszły żadnego szkolenia wojskowego? Co w przypadku osób pracujących lub prowadzących własną firmę?

Projekt rozporządzenia dotyczący liczby osób, które w 2023 roku mogą zostać powołane do czynnej służby wojskowej, opublikowany został w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ma zostać przyjęty do końca grudnia. Dotyczy on zarówno przewidywanej, maksymalnej liczby powołań do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, jak też powołań do zawodowej służby wojskowej oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Ile osób może zostać powołanych do wojska w 2023 roku?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia w 2023 roku przewidziano powołanie:

● do 200 000 żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych, ● do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, ● do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy, ● do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ● do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.

Limity przewidywanej liczby powołań do wojska w kolejnym roku kalendarzowym ustalane są co roku. Jak jednak podkreśla Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR), przyszłoroczny limit nie został zwiększony względem roku 2022, nie musi on także zostać osiągnięty - powołania może dostać mniejsza liczba osób. "Liczba 'do 200 tysięcy' powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji" - zaznaczono.

Kto może zostać powołany na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku?

Na ćwiczenia wojskowe powoływane mogą być wszystkie osoby znajdujące się obecnie w rezerwie pasywnej, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Inaczej mówiąc, chodzi o osoby, które przeszły kwalifikację wojskową i którym nadana została kategoria zdolności do pełnienia służby - osoby takie automatycznie przenoszone są do rezerwy pasywnej. Ponadto osoby te nie mogą mieć ukończonego 55. roku życia ani pełnić już innego rodzaju służby wojskowej.

Jak jednak zapewnia CWCR, "w 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne". W praktyce oznacza to, że powoływane będą przede wszystkim osoby, które w przeszłości przeszły już szkolenie wojskowe i złożyły przysięgę wojskową. Osoby, które jedynie stawiły się na komisji wojskowej, otrzymały kategorię wojskową i trafiły do rezerwy bez przeszkolenia wojskowego najczęściej nie posiadają żadnego przydziału mobilizacyjnego i nie będą w pierwszej kolejności wzywane do WCR w 2023 roku.

Czy mogą zostać powołane osoby, które nigdy nie odbyły służby zasadniczej?

Tak, z udzielonych informacji wynika, że powołane na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku mogą zostać wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i znajdują się w pasywnej rezerwie. Jednocześnie jednak CWCR wskazuje, że w zdecydowanej większości powoływane będą osoby, które odbyły wcześniej szkolenie wojskowe.

Wezwania dla osób, które dotychczas nigdy nie odbyły przeszkolenia wojskowego, mają być "minimalne" i dotyczyć osób posiadających specjalności, "które z punktu widzenia wojska są bardzo ważne, mam na myśli biały personel, czyli lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, czy też informatycy, kierowcy, prawnicy", wyjaśnił płk Mirosław Bryś. Zaznaczył, że założono powołanie w 2023 roku "do 3 tysięcy" takich osób. - Wiadomo, że osób, które zaprosimy (na rozmowę do WCR - red.), będzie zdecydowanie więcej, natomiast osoby, które się zdecydują, będą zapraszane na udział w ćwiczeniu - podkreślił szef CWCR.

- W Wojskowych Centrach Rekrutacji zostaną uzupełnione dane osobowe takiej osoby, a następnie zostanie przedstawiona propozycja odbycia ćwiczenia rezerwy we wskazanej jednostce wojskowej - poinformował płk Mirosław Bryś. - Osoba, która się zdecyduje, będzie kierowana na takie ćwiczenie, i to ćwiczenie będzie trwało 2 dni i co do zasady będziemy chcieli, aby takie ćwiczenie było realizowane w weekendy - powiedział. - To ćwiczenie będzie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem wojskowym (...), a następnie nadaniu przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki wojskowej. I po tych dwóch dniach ta osoba zostanie zwolniona do pasywnej rezerwy - dodał płk Bryś.

Ppłk Balik: osoby bez przeszkolenia w trakcie ćwiczeń otrzymają podstawowe szkolenie
Płk Balik: osoby bez przeszkolenia w trakcie ćwiczeń otrzymają podstawowe szkolenieTVN24

Czy mogą zostać powołane osoby z inną kategorią wojskową niż kategoria A?

Teoretycznie tak, ponieważ powołania na ćwiczenia wojskowe mają dotyczyć osób będących w rezerwie, a do rezerwy pasywnej trafiają wszystkie osoby, które otrzymały na komisji wojskowej kategorię A - zdolny do czynnej służby wojskowej, lub kategorię D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.

W praktyce można jednak spodziewać się, że powoływane będą tylko osoby z kategorią A. W przypadku osób z kategorią D do odbycia służby wojskowej konieczne jest wcześniejsze stwierdzenie przez wojskową komisję lekarską poprawy ich stanu zdrowia. Z kolei osoby, które otrzymały kategorię B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej - przed powołaniem na jakiekolwiek ćwiczenia muszą najpierw ponownie stawić się przed komisją wojskową, gdy ustąpi przyczyna ich czasowej niezdolności do służby. Wówczas, w zależności od ponownej oceny wojskowej komisji lekarskiej, otrzymają one inną kategorię wojskową. Ponownie przed wojskową komisję lekarską mogą zostać wysłane także osoby, które co prawda posiadają kategorię A orzeczoną w przeszłości, ale ich stan zdrowia się od tamtej pory pogorszył.

Osoby, którym przydzielono kategorię E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - nie podlegają w ogóle obowiązkowi służby wojskowej. Są one skreślane z ewidencji wojskowej.

Pasywna rezerwa - co to jest? Czym różni się od aktywnej rezerwy?

Ustawa o obronie ojczyzny, obowiązująca od 23 kwietnia 2022 r., wprowadziła podział na rezerwę pasywną oraz rezerwę aktywną. Rezerwa pasywna to rezerwa, do której trafia zdecydowana większość poborowych. "W praktyce każdy, kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej" - wyjaśnia CWCR. Obejmuje ona nie tylko osoby, które nie przeszły żadnego szkolenia wojskowego, ale też osoby które przeszły szkolenie, ale nie złożyły przysięgi wojskowej oraz osoby, które złożyły przysięgę wojskową, ale nie są zainteresowane służbą wojskową.

Rezerwa aktywna dotyczy natomiast jedynie tej części rezerwistów, które po odbyciu przeszkolenia wojskowego i złożeniu przysięgi wojskowej będą zainteresowani służbą w wojsku. Obejmuje ona przede wszystkim osoby, które przeszły podstawowe, 28-dniowe szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i złożyły wniosek o przydzielenie do rezerwy aktywnej oraz osoby, które przeszły pełne szkolenie w ramach zasadniczej służby wojskowej, m.in. byli żołnierze, również byli żołnierze WOT.

Służba w rezerwie aktywnej jest pełniona na czas nieokreślony i wiąże się z częstszymi szkoleniami niż w rezerwie pasywnej. W przypadku żołnierza rezerwy pasywnej ćwiczenia nie mogą trwać dłużej niż 90 dni w ciągu roku, mogą również być odbywane poprzez udział np. w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. Z kolei w przypadku żołnierza rezerwy aktywnej musi się on stawiać w koszarach co kwartał przynajmniej na 2 dni wolne od pracy, może też pełnić służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa, a na własny wniosek - zostać wysłany na zagraniczną misję wojskową, na której będzie pełnił stanowisko przewidziane dla żołnierzy zawodowych.

Zarówno w przypadku rezerwy pasywnej, jak i aktywnej obowiązuje limit wiekowy. Do rezerwy można trafić jedynie będąc poniżej 55. roku życia, a w przypadku posiadania stopnia podoficerskiego lub oficerskiego - poniżej 63. roku życia.

Ile trwa szkolenie wojskowe?

Ćwiczenia wojskowe mogą mieć różny czas trwania. W przypadku osób będących w rezerwie pasywnej wyróżnia się ćwiczenia:

● jednodniowe, ● krótkotrwałe – trwające do 30 dni, ● długotrwałe – trwające do 90 dni, ● rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na czwartkowej konferencji prasowej kierujący CWCR płk Mirosław Bryś zapowiedział, że ćwiczenia rezerwy planowane na 2023 roku przewiduje się, że będą trwały nie dłużej, niż 2 tygodnie. - W czasie tych dwóch tygodni żołnierze będą zapoznawani z nowoczesną techniką, sprzętem i uzbrojeniem, które wchodzi na wyposażenie poszczególnych jednostek wojskowych, oraz będą zapoznawani z nowymi uwarunkowaniami służb, które są obecnie. Mam nadzieję, że to pozwoli odświeżyć nawyki tym żołnierzom i przygotować ich do obsługi sprzętu, który trafia do jednostek wojskowych - powiedział płk Bryś. Na ćwiczenia trwające do 24 godzin osoby będące w rezerwie pasywnej mogą być wzywane nie częściej niż 3 razy w roku, zaś na dłuższe ćwiczenia nie częściej niż raz w roku.

Ppłk Balik o osobach z specjalistycznymi kwalifikacjami
Ppłk Balik o osobach z specjalistycznymi kwalifikacjami

Dostałem wezwanie na ćwiczenia wojskowe - co z moją pracą?

Ćwiczenia dla rezerwistów mogą odbywać się zarówno w dni wolne od pracy, jak też w dni robocze. Osoba będąca w rezerwie pasywnej, która dostała wezwanie na ćwiczenia wojskowe obejmujące dni robocze, musi złożyć do swojego pracodawcy wniosek o urlop bezpłatny na ten czas, a pracodawca musi ten wniosek zaakceptować.

W czasie tego urlopu bezpłatnego osoba ta zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze statusu osoby zatrudnionej z wyjątkiem przewidzianego dla niej wynagrodzenia. Ponadto pracownik podlega w tym czasie specjalnej ochronie - od chwili otrzymania powołania na ćwiczenia do końca tych ćwiczeń pracodawca nie może go zwolnić. Ochrona ta nie obowiązuje w przypadku wezwania na ćwiczenia trwające nie dłużej niż 24 godziny, nie powoduje również automatycznego przedłużenia umowy o pracę na czas określony, jeżeli ta kończy się akurat w czasie wykonywanych ćwiczeń wojskowych.

Dostałem wezwanie na ćwiczenia wojskowe - co z moim wynagrodzeniem?

Osoba posiadająca stosunek pracy wezwana na ćwiczenia wojskowe musi wziąć na ten czas urlop bezpłatny. Oznacza to, że nie otrzymuje ona za czas ćwiczeń wynagrodzenia od swojego pracodawcy. W zamian za to rezerwista otrzymuje od wojska uposażenie zasadnicze za każdy dzień ćwiczeń wojskowych. Uposażenie to wyliczane jest w oparciu o minimalne wynagrodzenie żołnierza zawodowego - w 2022 roku wynosiło ono 4560 zł brutto. Oznacza to, że osoba powołana jako szeregowy otrzyma za każdy dzień odbytych ćwiczeń 2,85 proc. tej kwoty, czyli 129,96 zł brutto. Wynagrodzenie to jest wyższe w przypadku osób posiadających wyższe stopnie wojskowe.

Jeżeli wypłacane w czasie ćwiczeń uposażenie zasadnicze jest niższe niż wynagrodzenie ze stosunku pracy utracone na skutek bezpłatnego urlopu, osoba, która odbyła ćwiczenia może w ciągu 3 miesięcy od ich zakończenia wnioskować o wypłatę rekompensaty. Wnioski te dotychczas kierowano do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jednak od 2023 roku nastąpić ma zmiana i wnioski przyjmować mają dowódcy jednostek wojskowych, w których odbyło się ćwiczenia.

Wysokość rekompensaty wyliczana jest jako 1/21 miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym powołanie za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie to pomniejszane jest następnie o wartość utrzymanego wcześniej od wojska uposażenia. Ponadto wysokość dziennej kwoty rekompensaty nie może być wyższa niż 1/21 dwuipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw które obowiązywało w czasie poprzedzającym termin odbytych ćwiczeń wojskowych.

Konferencja płk Mirosława Brysia
Konferencja płk Mirosława BrysiaTVN24

Co gdy wezwany na ćwiczenia wojskowe prowadzi firmę?

Rekompensata finansowa za okres odbytych ćwiczeń wojskowych należy się nie tylko osobom otrzymującym wynagrodzenie ze stosunku pracy, ale również ze stosunku służbowego oraz posiadającym własne firmy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymały powołanie na ćwiczenia wojskowe, mogą wnioskować o wypłatę rekompensaty finansowej za czas odbytych ćwiczeń. Wnioski te dotychczas kierowano do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jednak od 2023 roku nastąpić ma zmiana i wnioski przyjmować mają dowódcy jednostek wojskowych, w których odbyło się ćwiczenia.

Wysokość rekompensaty wypłacanej osobom prowadzącym działalność gospodarczą wyliczana jest przez naczelnika urzędu skarbowego w oparciu o kwotę dochodu uzyskanego przez daną osobę z prowadzonej działalności gospodarczej w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym termin odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota ta jest dzielona przez 252, a następnie mnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Wysokość tak wyliczonej dziennej kwoty rekompensaty nie może być wyższa niż 1/21 dwuipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw które obowiązywało w czasie poprzedzającym termin odbytych ćwiczeń wojskowych.

Dostałem wezwanie do wojska - czy mogę się odwołać?

CWCR podkreśla, że otrzymanie wezwania do Wojskowego Centrum Rekrutacji nie oznacza jeszcze, że na pewno trafi się na ćwiczenia wojskowe. "Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia" - zaznaczono. Chodzi w tym przypadku m.in. o potwierdzenie, że posiadana kategoria zdolności do służby wojskowej pozostaje aktualna.

Od otrzymanej decyzji o powołaniu na ćwiczenia można się również odwołać. - Od każdej decyzji powołującej na ćwiczenie wojskowe jest możliwość odwołania, ponieważ ta decyzja jest realizowana w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie - wyjaśnia ppłk Justyna Balik z CWCR. Złożenie takiego odwołania w wymaganym terminie 14 dni od doręczenia powołania nie wstrzymuje jednak realizacji decyzji o powołaniu. Oznacza to, że dopóki odwołanie nie zostanie pozytywnie rozpatrzone, powoływany nadal jest zobowiązany do stawienia w jednostce.

"Wezwanie nie jest jednoznaczne z powołaniem"
"Wezwanie nie jest jednoznaczne z powołaniem"TVN24

Autorka/Autor:mm

Źródło: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, gov.pl, tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, podczas posiedzenia zespołu do spraw rozliczeń PiS powiedział, że "dokumenty, co do zasady, były przygotowywane w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie poznać prawdy o tym, jak to funkcjonowało". Dodał, że w sprawach dotyczących rozstrzygnięć konkursowych Zbigniew Ziobro był "tak naprawdę głównym decydentem".

Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości: było polecenie od Ziobry, jakie podmioty mają zwyciężyć

Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości: było polecenie od Ziobry, jakie podmioty mają zwyciężyć

Źródło:
TVN24

Środa to kolejny burzowy dzień w naszym kraju. Strażacy wyjeżdżają do interwencji między innymi w takich województwach, jak małopolskie, świętokrzyskie czy łódzkie. W Radzewie (województwo wielkopolskie) piorun uderzył w budynek mieszkalny.

Piorun trafił w budynek mieszkalny, pojawiają się  podtopienia. Burze w Polsce

Piorun trafił w budynek mieszkalny, pojawiają się podtopienia. Burze w Polsce

Źródło:
tvnmeteo.pl, TVN24

Od 1 czerwca banki będą musiały przed udzieleniem pożyczki, kredytu czy przy wypłacie gotówki sprawdzić, czy numer PESEL klienta nie został zastrzeżony. Zapowiedź wdrożenia usługi właśnie pojawiła się na stronie internetowej Banku Millennium. Zapytaliśmy także inne banki, czy będą gotowe z wypełnieniem ustawowego obowiązku na czas.

"Wypłata gotówki będzie wstrzymana". Ważna zmiana w bankach

"Wypłata gotówki będzie wstrzymana". Ważna zmiana w bankach

Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura ma skierować pierwsze wnioski o uchylenie immunitetu poselskiego w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Mają one dotyczyć polityków Suwerennej Polski, byłych wiceministrów sprawiedliwości Michała Wosia i Marcina Romanowskiego - dowiedział się TVN24.

TVN24 nieoficjalnie: będą wnioski o uchylenie immunitetu politykom Suwerennej Polski

TVN24 nieoficjalnie: będą wnioski o uchylenie immunitetu politykom Suwerennej Polski

Źródło:
TVN24, PAP

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienia sądu I instancji o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec trzech osób w związku z działaniami Funduszu Sprawiedliwości, w tym księdza Michał O., prezesa Fundacji Profeto - poinformował w środę rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Sąd odrzucił zażalenia na areszt dla trzech podejrzanych

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Sąd odrzucił zażalenia na areszt dla trzech podejrzanych

Źródło:
PAP

65-latek, wyjeżdżając z jednej z dróg osiedlowych w Białystoku, nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie poruszającemu się po ścieżce rowerowej. Doszło do zderzenia. Obaj rowerzyści upadli. 65-latek trafił do szpitala. Tam zmarł. Policja opublikowała nagranie ze zdarzenia i przestrzega przed jeżdżeniem rowerem bez kasku.

Rowerzyści zderzyli się na ścieżce. 65-latek zmarł w szpitalu

Rowerzyści zderzyli się na ścieżce. 65-latek zmarł w szpitalu

Źródło:
tvn24.pl

Cztery i pół godziny trwało przesłuchanie Mateusza Morawieckiego, który w środę po raz drugi stanął przed komisją do spraw wyborów kopertowych. Zeznał, że decyzję o wyborach kopertowych podjęło kierownictwo polityczne PiS i były plany, aby druga tura wyborów także odbyła się w trybie korespondencyjnym. Na posiedzeniu panowała napięta atmosfera, padały wzajemne oskarżenia. Trzech posłów PiS opuściło salę. Jeden z nich - Przemysław Czarnek - został decyzją komisji wykluczony z obrad.

Morawiecki drugi raz przed komisją do spraw wyborów kopertowych. Trzech posłów opuściło salę

Morawiecki drugi raz przed komisją do spraw wyborów kopertowych. Trzech posłów opuściło salę

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

68-latka z Będzina (woj. śląskie), wychodząc z mieszkania, usłyszała wybuch. Policjanci przejrzeli monitoring i zatrzymali podejrzanego 52-latka. Okazało się, że podłożył pod drzwiami kobiety ładunek hukowy.

Wybuch w bloku. To podłożony ładunek hukowy

Wybuch w bloku. To podłożony ładunek hukowy

Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wznowiła śledztwo w sprawie zakupu respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia w czasie pandemii. Pismo w tej sprawie otrzymali posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński.

Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie afery respiratorowej

Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie afery respiratorowej

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Projekt uchwały w sprawie korekty granic morskich Rosji z Finlandią i Litwą na Morzu Bałtyckim, zgłoszony we wtorek przez resort obrony w Moskwie, został w środę usunięty z rosyjskiej rządowej bazy aktów prawnych - poinformowała agencja Reutera. Na postulowane przez Moskwę zmiany zareagowały władze Finlandii, Litwy i Niemiec, które wezwały Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji ONZ o prawie morza. "Trwa kolejna rosyjska operacja hybrydowa, tym razem mająca na celu sianie strachu, niepewności i wątpliwości co do ich zamiarów" - napisał szef MSZ Litwy.

Rosja chce rewizji granic na Morzu Bałtyckim. Reuters: projekt zniknął z bazy aktów prawnych

Rosja chce rewizji granic na Morzu Bałtyckim. Reuters: projekt zniknął z bazy aktów prawnych

Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, The Moscow Times, Radio Swoboda, PAP

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła dochodzenie w sprawie Tomasza Lisa, byłego redaktora naczelnego tygodnika "Newsweek". Dziennikarz był oskarżany o mobbing współpracowników. Podstawą umorzenia było w dwóch przypadkach stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego, a w pozostałym zakresie - przedawnienie. "Zero tryumfalizmu ani satysfakcji. Raczej ulga" - komentował Lis w mediach społecznościowych.

Śledztwo w sprawie Tomasza Lisa umorzone

Śledztwo w sprawie Tomasza Lisa umorzone

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Środa będzie burzowa w wielu regionach kraju. Są miejsca, w których Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł stopień ostrzeżeń do trzeciego, najwyższego. Obowiązują także ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Prognozowane są bardzo silne opady deszczu, grad, a wiatr ma osiągać w porywach nawet około 80 kilometrów na godzinę.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. Tutaj aura będzie szczególnie groźna

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. Tutaj aura będzie szczególnie groźna

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Gdzie jest burza? W środę 22.05 nad Polską występują wyładowania atmosferyczne. Gwałtownych zjawisk w ciągu kolejnych godzin będzie przybywać. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Kłębią się chmury, ulewnie pada

Gdzie jest burza? Kłębią się chmury, ulewnie pada

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Od 1 czerwca obowiązywać będą nowe zasady zatrzymywania oraz zwrotu dowodu rejestracyjnego przed diagnostów. W przypadku niektórych pojazdów zmieni się także sam sposób przeprowadzania badań technicznych. Oto szczegóły nadchodzącej rewolucji. 

Zmiany w badaniach technicznych. Nowe przepisy od 1 czerwca

Zmiany w badaniach technicznych. Nowe przepisy od 1 czerwca

Źródło:
tvn24.pl

Pseudoekologiczne, palą się całą dobę - twierdzą przeciwnicy samochodów elektrycznych. Auta te stały się tematem politycznych kampanii oraz antyunijnych i antyklimatycznych narracji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ironizował ostatnio, że elektryk "się bardzo ładnie pali, intensywnie". Ile jest prawdy, a ile fałszu w takich tezach? Wyjaśniamy.

"Palą się 24 godziny", "częściej niż spalinowe". Prawda i fałsz o samochodach elektrycznych

"Palą się 24 godziny", "częściej niż spalinowe". Prawda i fałsz o samochodach elektrycznych

Źródło:
Konkret24

Na cmentarzu w wiosce na południu Cypru znaleziono najprawdopodobniej największy w historii kraju skład broni i ładunków wybuchowych - powiadomiła cypryjska policja. Magazynowano tam między innymi wyrzutnię rakiet i pociski. Część broni ukryto w grobie.

Nielegalny skład broni na cmentarzu. W grobie znaleziono wyrzutnię rakiet

Nielegalny skład broni na cmentarzu. W grobie znaleziono wyrzutnię rakiet

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Choć media na Wyspach nazywają go przyjacielem Harry'ego i Williama, tylko ten drugi ma być obecny na ślubie arystokraty i miliardera Hugh Grosvenora. W ceremonii nie będzie uczestniczył również jego ojciec chrzestny - król Karol, nie jest spodziewana też na niej księżna Kate. Co wiadomo o czerwcowym ślubie?

Ślub "najlepszej partii na Wyspach". Harry odmówił przyjazdu, Williamowi powierzono specjalną rolę

Ślub "najlepszej partii na Wyspach". Harry odmówił przyjazdu, Williamowi powierzono specjalną rolę

Źródło:
The Times, The Telegraph, The Independent

Nauczycielka szkoły podstawowej we Włodawie (woj. lubelskie) zauważyła podczas lekcji, że jeden z uczniów ma granat. Leżał na stoliku. Uczniowie i pracownicy zostali ewakuowani. Na miejsce przyjechali kontrterroryści. Z ustaleń wynika, że siedmiolatek dostał granat od ojca. 

Granat w szkole. Ewakuowano uczniów

Granat w szkole. Ewakuowano uczniów

Źródło:
tvn24.pl

Władimir Putin bacznie obserwuje Gotlandię, szwedzką wyspę o strategicznym położeniu na Morzu Bałtyckim, bo jednym z jego celów jest zdobycie kontroli nad Morzem Bałtyckim - powiedział naczelny dowódca sił zbrojnych Szwecji generał Micael Byden. "Kto kontroluje Gotlandię, ten kontroluje Bałtyk" - dodał. Jak oświadczył, "nie wolno nam dopuścić, by Morze Bałtyckie stało się dla Putina placem zabaw".

Putin "bacznie" przygląda się szwedzkiej wyspie. "Kto kontroluje Gotlandię, ten kontroluje Bałtyk"

Putin "bacznie" przygląda się szwedzkiej wyspie. "Kto kontroluje Gotlandię, ten kontroluje Bałtyk"

Źródło:
PAP

Na autostradzie A2 w pobliżu Komornik pojawił się pieszy. Jak podaje policja, 29-latek wbiegł pod nadjeżdżające auta i został potrącony. Po wypadku zniknął z miejsca zdarzenia. Strażacy znaleźli go 800 metrów dalej. Poszkodowanego przewieziono do szpitala.

Pieszy wbiegł na A2 pod nadjeżdżające auta, potem uciekł. Znaleźli go 800 metrów dalej

Pieszy wbiegł na A2 pod nadjeżdżające auta, potem uciekł. Znaleźli go 800 metrów dalej

Źródło:
TVN24

Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali 38-latka podejrzanego o namalowanie w wagonie metra napisów nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Mężczyźnie grozi za to do trzech lat więzienia.

Zdewastował wagon metra, odpowie za "nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym"

Zdewastował wagon metra, odpowie za "nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Antoni Macierewicz tutaj cały czas krzyczy, ale o panu to będzie jeszcze osobna debata. O podkomisji smoleńskiej, o sprzeniewierzeniu pieniędzy, o działaniu, które było nieuprawnione - zwrócił się do posła PiS wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dyskusji po przedstawieniu informacji na temat bezpieczeństwa, gdy Macierewicz przeszkadzał.

"Pan Macierewicz tutaj cały czas krzyczy". Kosiniak-Kamysz z ripostą

"Pan Macierewicz tutaj cały czas krzyczy". Kosiniak-Kamysz z ripostą

Źródło:
PAP, TVN24, tvn24.pl

Sąd uniewinnił Adama "Nergala" Darskiego, lidera zespołu Behemoth, od dwóch zarzutów obrazy uczuć religijnych. W przypadku trzeciego sąd dał mu szansę na poprawę, warunkowo umarzając postępowanie na okres 2 lat. "Jeśli oskarżony nie skorzysta właściwie z danej mu szansy, to ponownie spotkamy się w sądzie" - zapowiada pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Tomasz Złoch.

Wyrok ws. obrazy uczuć religijnych przez Nergala. Muzyk przejdzie próbę

Wyrok ws. obrazy uczuć religijnych przez Nergala. Muzyk przejdzie próbę

Źródło:
TVN24, PAP

Do 31 maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają czas na dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS przypomina o ważnym terminie

ZUS przypomina o ważnym terminie

Źródło:
PAP

Naukowcy z Harvard Medical School postanowili sprawdzić, co daje lepszy efekt zdrowotny: liczenie kroków, czy liczenie aktywności w minutach. Eksperci przez dziewięć lat obserwowali aktywność fizyczną ponad 14 tysięcy kobiet. Teraz podzielili się wnioskami ze swojej analizy.

Liczenie kroków czy liczenie aktywności w minutach? Eksperci postanowili sprawdzić, co jest korzystniejsze

Liczenie kroków czy liczenie aktywności w minutach? Eksperci postanowili sprawdzić, co jest korzystniejsze

Źródło:
PAP

W rządzie trwają prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie pensji minimalnych w Unii Europejskiej. Resort rodziny skłania się, by wartość referencyjna była określona jako 60 procent przeciętnego wynagrodzenia - przekazało biuro prasowe ministerstwa.

Rewolucja w płacy minimalnej. Propozycja rządu

Rewolucja w płacy minimalnej. Propozycja rządu

Źródło:
PAP, tvn24.pl

To miały być ich ostatnie duże wakacje - powiedział kuzyn 73-latka, który zmarł w wyniku silnych turbulencji na pokładzie samolotu z Londynu do Singapuru. Mężczyzna w rozmowie z "The Independent" wyjaśnił, że jego kuzyn wraz z żoną planowali podróż po Azji. Co wiadomo o zmarłym Brytyjczyku?

"To miały być ich ostatnie duże wakacje". Co wiemy o zmarłym w wyniku turbulencji pasażerze boeinga

"To miały być ich ostatnie duże wakacje". Co wiemy o zmarłym w wyniku turbulencji pasażerze boeinga

Źródło:
BBC, The Independent, tvn24.pl

Przed nami trudne godziny. Za sprawą niżu Lisa i towarzyszącego mu frontu atmosferycznego z południa w głąb Polski przemieszczać się będą gwałtowne burze. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek ostrzega, że nad jednym miejscem w krótkim czasie może przejść nawet kilka ulew.

"Nad jednym miejscem w krótkim czasie może przejść kilka ulew". Niż Lisa i front mieszają w pogodzie

"Nad jednym miejscem w krótkim czasie może przejść kilka ulew". Niż Lisa i front mieszają w pogodzie

Źródło:
tvnmeteo.pl

Po telewizyjnej debacie kandydatów startujących w województwie lubelskim do europarlamentu z pierwszych miejsc na listach doszło do ostrej wymiany zdań między Martą Wcisło z KO a Mariuszem Kamińskim z PiS. Posłanka zaskoczyła byłego szefa MSWiA na parkingu. Pytała, jakie są jego związki z Lubelszczyzną.

Starcie Marty Wcisło z Mariuszem Kamińskim. Posłanka krzyczała na parkingu: pana miejsce jest w celi

Starcie Marty Wcisło z Mariuszem Kamińskim. Posłanka krzyczała na parkingu: pana miejsce jest w celi

Źródło:
tvn24.pl

Ona przyleciała z Turcji, on sam przyszedł do placówki Straży Granicznej, by ustalić swoją sytuację pobytową w Polsce oraz złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Okazało się, że są poszukiwani w różnych sprawach Europejskimi Nakazami Aresztowania. Zatrzymani to obywatele Ukrainy i to władze tego kraju ich poszukiwały.

Po zatrzymaniu dowiedzieli się, że są poszukiwani Europejskimi Nakazami Aresztowania

Po zatrzymaniu dowiedzieli się, że są poszukiwani Europejskimi Nakazami Aresztowania

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Kierowco, planujesz wyposażyć auto w instalację gazową? Będziesz musiał posiadać specjalną naklejkę lub tabliczkę, która potwierdza jej homologację. W piątek 17 maja weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w tej sprawie.

Nowy obowiązek dla części kierowców. Przepisy już obowiązują

Nowy obowiązek dla części kierowców. Przepisy już obowiązują

Źródło:
tvn24.pl

Leżącą za sklepem w centrum Raciborza kobietę zauważył wieczorem przechodzień. Niestety już nie żyła. Miała 46 lat, była z innego województwa. Prawdopodobnie została zamordowana. Śledczy podają, że była zupełnie naga i miała widoczne obrażenia. Są pierwsze zatrzymania.

Nagie ciało kobiety w centrum miasta. Obrażenia wskazują na morderstwo

Nagie ciało kobiety w centrum miasta. Obrażenia wskazują na morderstwo

Źródło:
tvn24.pl

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi w Sejmie o stanie bezpieczeństwa państwa. - Zagrożeniem dla Polski są działania Rosji, agentury, która rozpowszechniła się nie tylko w Polsce, ale i w Europie - mówił. Jak stwierdził, polskie państwo "pokazuje swoją siłę wobec tych, którzy je zdradzają". - Nie ma miejsca na litość i jakiekolwiek taryfy ulgowe dla tych, którzy wybrali drogę na wschód - dodał. Podkreślił, że Polska przeznacza już rekordowe w NATO 4 procent PKB na obronność, a w budżecie to łącznie 118 miliardów złotych. Uspokajał też, że powszechny pobór do wojska nie zostanie wprowadzony, bo armia tylko w tym roku zyskała dziewięć tysięcy żołnierzy powołanych do zawodowej służby. W sumie Wojsko Polskie liczy już 198 tysięcy żołnierzy.

Ogromne finansowanie, coraz większa armia i 22 tysiące przeszkolonych ukraińskich żołnierzy

Ogromne finansowanie, coraz większa armia i 22 tysiące przeszkolonych ukraińskich żołnierzy

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Dariusz Barski nie wrócił skutecznie ze stanu spoczynku na stanowisko prokuratora krajowego. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar myli się, twierdząc, że czynności podejmowane przez Barskiego, z upoważnienia prokuratora generalnego, były skuteczne - informuje w środę "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na decyzję wrocławskiego sądu rejonowego. O tym, że decyzje Barskiego "pozostają w mocy", Adam Bodnar mówił między innymi w styczniu tego roku w TVN24.

"DGP": Sąd zwraca akt podpisany przez asesora, którego powołał Barski. "Prawdopodobnie pierwszy taki przypadek"

"DGP": Sąd zwraca akt podpisany przez asesora, którego powołał Barski. "Prawdopodobnie pierwszy taki przypadek"

Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna, tvn24.pl

Podczas debaty o stanie bezpieczeństwa państwa minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wprowadzenie Karty Rodziny Wojskowej. Jak mówił ma działać podobnie jak Karta Dużej Rodziny. Co wiadomo?

Będą ulgi dla rodzin żołnierzy. Szef MON zapowiada Kartę Rodziny Wojskowej

Będą ulgi dla rodzin żołnierzy. Szef MON zapowiada Kartę Rodziny Wojskowej

Źródło:
tvn24.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku - poinformował Instytut Adama Mickiewicza, który przejął obowiązki zlikwidowanego Biura "Niepodległa", odpowiedzialnego za budowę monumentu.

Sąd uchylił pozwolenie na budowę Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Sąd uchylił pozwolenie na budowę Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Źródło:
tvnwarszawa.pl
"Tańczą, piją, pieką ciasta". Liczą, że reżim upadnie

"Tańczą, piją, pieką ciasta". Liczą, że reżim upadnie

Źródło:
tvn24.pl
Premium

"Diuna: Część druga" już od jutra będzie dostępna w serwisie HBO Max. Pierwsza część adaptacji powieści Franka Herberta od soboty będzie dostępna również w Playerze.

"Diuna: Część druga" od wtorku w HBO Max 

"Diuna: Część druga" od wtorku w HBO Max 

Źródło:
tvn24.pl

Zamach na premiera Słowacji Roberta Ficę poruszył lawinę nieszczerego ubolewania na temat niebezpiecznych skutków upowszechniania się tak zwanej mowy nienawiści. Piszę "nieszczerego", ponieważ mowa nienawiści stała się ulubionym językiem polityków. Bez mowy nienawiści dzisiejsza polityka jest nie do pomyślenia. Tylko oderwany od rzeczywistości pięknoduch albo frajer nie używa mowy nienawiści, narażając się tym samym na miano nudziarza albo mało wyrazistego polityka. 

Szczucie jako sport narodowy

Szczucie jako sport narodowy

Źródło:
tvn24.pl