Krajowa Rada Sądownictwa o projekcie Ziobry. Krytyczne argumenty w ośmiu punktach

Aktualizacja:
[object Object]
KRS stwierdza, że minister sprawiedliwości "nie uwzględnił zasadniczych zastrzeżeń Rady"tvn24
wideo 2/35

"Aktualna wersja projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w jeszcze większym stopniu narusza Konstytucję RP" - oświadczyła Rada w opinii przyjętej we wtorek. "Uchwalenie tego projektu w obecnym kształcie będzie równoznaczne ze zmianą ustroju państwa" - stwierdziła.

MINISTER ZIOBRO PO POSIEDZENIU RZĄDU BRONI PROJEKTU USTAWY

We wtorek rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, które przewidują m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie kadencji jej członków-sędziów. Ich następców wybrałby Sejm.

W styczniu resort poinformował o planach zmian, zgodnie z którymi utworzone miałyby zostać dwie izby KRS. W skład pierwszej wejdą: I prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugą izbę ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli - wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu.

KRS: pośpiech, brak koncepcji, naruszenie konstytucji

KRS we wtorkowej opinii - wydanej jeszcze przed przyjęciem projektu przed rząd - stwierdza, że minister sprawiedliwości "nie uwzględnił zasadniczych zastrzeżeń Rady co do niezgodności z Konstytucją i nieracjonalności proponowanych regulacji". Dodaje, że to już kolejna wersja projektu ustawy, która "w istotnym zakresie" odbiega od propozycji przedstawianych w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Zdaniem KRS, takie działanie "dowodzi braku spójnej koncepcji Ministra Sprawiedliwości".

"Co więcej, aktualna wersja projektu ustawy w jeszcze większym stopniu narusza Konstytucję RP" - zauważa Rada. Zwraca uwagę, że na "dezaprobatę zasługuje również pośpiech, w jakim przygotowywane są kolejne warianty zmian przepisów", co "wpływa negatywnie na jakość" projektu ustawy. KRS informuje także o powierzchownym uzasadnieniu dokumentu przez resort sprawiedliwości. Zauważa, że po przesłaniu projektu prawa Radzie "podlegał on istotnym zmianom, o których wprowadzeniu nie powiadomiono Rady".

Osiem punktów

"Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowanie negatywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy i stwierdza, że nie powinien być on przedmiotem dalszych prac legislacyjnych" - napisano.

KRS w ośmiopunktowej opinii przedstawia argumenty, które pokazują, w których aspektach projekt ustawy - w ocenie członków Rady - łamie konstytucję.

1. Upolitycznienie, naruszenie trójpodziału władzy

W ocenie Rady ostatnia wersja projektu powierzająca Sejmowi kompetencje wyboru członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i wojskowych odbiera członkom Rady przymiot "reprezentantów samorządu sędziowskiego", co narusza konstytucyjny trójpodział władz i prowadzi do upolitycznienia sędziów.

Proponowane rozwiązanie nie gwarantuje również reprezentacji różnych rodzajów sądownictwa (Sądu Najwyższego, sądownictwa powszechnego, administracyjnego i wojskowego) w składzie Rady.

2. Zmniejszenie znaczenia głosu sędziów na rzecz głosu polityków

KRS skrytykowała podział na dwa odrębne zgromadzenia, które nazywa "organami nieznanymi konstytucji". "Konstytucja stanowi, że Krajowa Rada Sądownictwa jest organem jednolitym i nie przewiduje jej wewnętrznego podziału"- zastrzega Rada.

"W ten sposób projektodawca chce zmniejszyć znaczenie głosu sędziów na rzecz głosu polityków wchodzących w skład Rady" - podkreśla KRS, podtrzymując obawę o upolitycznienie nominacji sędziowskich.

3. Sposób wyboru wiceprzewodniczących niekonstytucyjny

Odebranie Krajowej Radzie Sądownictwa jako całości konstytucyjnej kompetencji wyboru wiceprzewodniczących tego ciała i przekazanie tych uprawnień Pierwszemu i Drugiemu Zgromadzeniu Rady narusza - w opinii KRS - zapisaną w konstytucji zasadę, że cała Rada wybiera swych wiceprzewodniczących.

4. Nierówne mandaty członków

KRS twierdzi, że niekonstytucyjna jest różna waga głosów członków Rady. "Likwidacja równości materialnej głosów członków Rady, przez przyznanie głosom członków Pierwszego Zgromadzenia Rady (mającego się składać w 70 proc. z polityków) większej wagi niż głosom członków Drugiego Zgromadzenia Rady (mającego się składać z sędziów wybieranych przez większość parlamentarną) – narusza art. 10 ust. 1 i art. 187 ust. 1 Konstytucji" - podkreśla KRS.

"Krajowa Rada Sądownictwa jest organem jednolitym, o precyzyjnie ukształtowanym składzie, a przyznanie większości mandatów w Radzie sędziom wynika nie tylko z regulacji konstytucyjnej, lecz także ze standardów europejskich. Utworzenie Zgromadzeń Rady stanowi natomiast obejście Konstytucji – prowadzi bowiem do niekonstytucyjnego i nieproporcjonalnego wzmocnienia głosu polityków zasiadających w Radzie" - uzasadniono.

5. Skrócenie kadencji

Krytycznie Rada oceniła propozycję przerwania - po upływie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji - kadencji obecnych członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych "na konstytucyjnie gwarantowaną czteroletnią kadencję". "Co więcej, jednocześnie nie przerywa się kadencji członków Rady wybranych przez parlament" - zauważa Rada, odnotowując "ze zdziwieniem", że taki zapis resort sprawiedliwości uzasadnił wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., stwierdzającego niekonstytucyjność skrócenia kadencji członków KRS.

"Można zatem podejrzewać, że przerwanie kadencji sędziów wchodzących w skład KRS jest decyzją wynikającą z niemerytorycznej i politycznej oceny działalności Rady przez Ministra Sprawiedliwości i innych polityków" - oceniono.

6. Sparaliżowanie KRS

Krajowa Rada zauważa, że zapis pozwalający na wybór nowych sędziów-członków w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatów dotychczasowych sędziów "prowadzi do uniemożliwienia jej funkcjonowania przez miesiąc".

"Misją Rady jest ochrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jak również odrębności sądownictwa od innych władz. Trzeba ponadto zauważyć, że skrócenie konstytucyjnie gwarantowanej kadencji członków KRS będzie stanowiło niebezpieczny precedens, który może mieć w przyszłości wpływ na ciągłość sprawowanego urzędu przez inne organy konstytucyjne" - napisano w opinii KRS.

7. Wygaszenie kadencji rzeczników dyscyplinarnych

Za "niezwiązane tematycznie z proponowaną nowelizacją" uznała KRS ujęcie regulacji dotyczących skrócenia kadencji rzeczników dyscyplinarnych i oświadczyła, że to "narusza zasadę poprawnej legislacji".

"Należy ponadto zauważyć, że skrócenie kadencji rzeczników dyscyplinarnych uniemożliwi kontynuowanie toczących się postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów" - napisała KRS.

8. Zmiana ustroju państwa

KRS stwierdza: "W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, charakter rozwiązań naruszających Konstytucję RP zawartych w opiniowanym projekcie ustawy oznacza, że uchwalenie tego projektu w obecnym kształcie będzie równoznaczne ze zmianą ustroju państwa".

Zaznacza przy tym, że procedowanie projektu "w trybie przewidzianym dla ustaw zwykłych narusza również art. 235 Konstytucji, regulujący tryb zmian w ustawie zasadniczej" i zaznacza, że ani minister sprawiedliwości, ani Rada Ministrów nie mają inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmian w konstytucji.

"Poprawiony" projekt

W styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o KRS. W lutym naniesiono poprawki.

Zgodnie ze styczniowym projektem, mandaty 15 członków-sędziów obecnej Rady miały wygasnąć po upływie 90 dni od wejścia w życie nowej ustawy. W lutym zmieniono tę propozycję: mają wygasnąć po 30 dniach. Wybór nowych członków KRS w ich miejsce ma nastąpić w 30 dni od wygaśnięcia mandatów. Według MS ustawodawca ma prawo dokonywać wszelkich zmian, które zapewniają równe prawa dla wszystkich sędziów.

Projekt ze stycznia stanowił, że prezydent RP miałby prawo wyboru na urząd sędziego spośród dwóch kandydatów przestawionych mu przez KRS (dziś jest jeden kandydat na jedno miejsce), z czego w lutym zrezygnowano.

Zgodnie z projektem, jeżeli obie izby będą miały różne opinie o kandydacie na sędziego, wówczas ta izba, która wydała o nim opinię pozytywną, może wnioskować o decyzję Rady w pełnym składzie. Wtedy za kandydatem musiałoby się opowiedzieć 17 członków Rady: I prezes SN, prezes NSA i członkowie Rady wybrani spośród sędziów. "Proponowane rozwiązanie nie faworyzuje żadnego ze Zgromadzeń (izb); każde z nich podejmuje uchwały w sprawie kandydata na urząd sędziego autonomicznie" - napisano w uzasadnieniu projektu.

W projekcie jest też propozycja, by sędzia przeniesiony w stan spoczynku - jeżeli z powodu choroby lub płatnego urlopu dla podratowania zdrowia nie pełnił służby przez okres roku lub nie poddał się badaniom - dostawał uposażenie w wysokości 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego. "Nie można akceptować stanu, w którym z samego faktu niezdolności do pracy przez okres dłuższy niż jeden rok (przy uwzględnieniu możliwości odzyskania zdolności do pracy) sędziemu przysługuje prawo do ubiegania się o skorzystanie z prawa przejścia w stan spoczynku i w konsekwencji pobierania dożywotniego uposażenia z tego tytułu w pełnej wysokości" - wyjaśniono.

Inna propozycja to zapis, by także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wygasła po 30 dniach od dnia wejścia noweli w życie. Nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Fala krytyki

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że propozycja zmian przepisów o KRS jest słuszna, bo wprowadzi cywilizowane, europejskie standardy i jest odpowiedzią na duże społeczne oczekiwanie zmiany. Podkreślał, że propozycje są zgodne z konstytucją. Dodał również, że "czas najwyższej kasty dobiega końca".

Projekt krytykowały środowiska sędziowskie, RPO i niektóre organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" pozytywnie oceniło w poniedziałek rezygnację w projekcie z rozwiązania przewidującego konieczność zgłaszania prezydentowi co najmniej dwóch kandydatów na stanowisko sędziowskie. Jednocześnie podtrzymało negatywną ocenę nowego trybu wyboru sędziowskich członków Rady. "Takie rozwiązanie godzi w fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od pozostałych władz. Nie ulega wątpliwości, że jest to krok w kierunku dalszego ograniczania niezależności wymiaru sprawiedliwości, likwidowania jego odrębności od władzy ustawodawczej i wykonawczej" - oceniła Iustitia.

Poprzednią wersję projektu "jednoznacznie negatywnie" ocenił w styczniu Sąd Najwyższy, także rzecznik praw obywatelskich wskazywał, że projekt ten budzi "poważne wątpliwości". W opiniach tych zwracano uwagę na możliwą niekonstytucyjność części zaproponowanych zapisów.

Również Krajowa Rada Sądownictwa w końcu stycznia oceniła, że projekt jest niekonstytucyjny. Nowa wersja projektu - zgodnie z decyzją KRS podjętą 1 marca - została skierowana do zaopiniowania na posiedzeniu Rady rozpoczynającym się we wtorek i zaplanowanym do piątku. "Wspomniany projekt dotyczy ważnej materii ustrojowej i powinien być opiniowany przez wszystkich członków KRS" - informowała Rada w zeszłym tygodniu.

Autor: pk//rzw / Źródło: tvn24.pl, PAP

Pozostałe wiadomości

Podczas ćwiczeń lotniczych na lotnisku Kosakowo w Gdyni w piątek doszło do wypadku samolotu. Pilot przygotowywał się do sobotnich pokazów z okazji obchodów 30-lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Trwa akcja ratunkowa.

Wypadek samolotu podczas ćwiczeń

Wypadek samolotu podczas ćwiczeń

Źródło:
TVN24, PAP, RMF FM

Sejm zagłosował w piątek za uchyleniem immunitetu posła Marcina Romanowskiego. Posłowie wyrazili także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Jest zgoda na zatrzymanie i areszt Marcina Romanowskiego

Jest zgoda na zatrzymanie i areszt Marcina Romanowskiego

Źródło:
TVN24

Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu posła PiS, byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił pełnomocnik byłego dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego.

Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Błaszczaka

Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Błaszczaka

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Na początku maja służby przekazały prezydentowi i mi notatkę z informacją, która podsumowała zastrzeżenia wobec byłego ambasadora RP przy NATO Tomasza Szatkowskiego - powiedział w Sejmie premier Donald Tusk.

Premier zabrał głos w Sejmie w sprawie Tomasza Szatkowskiego. "Prezydent wykorzystał szczyt NATO i media, aby dezinformować"

Premier zabrał głos w Sejmie w sprawie Tomasza Szatkowskiego. "Prezydent wykorzystał szczyt NATO i media, aby dezinformować"

Źródło:
TVN24, PAP

Sejm nie uchwalił nowelizacji Kodeksu karnego zakładającej dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Projekt nowelizacji Kodeksu został złożony przez Lewicę.

Sejm przeciw nowelizacji dotyczącej dekryminalizacji pomocy w aborcji

Sejm przeciw nowelizacji dotyczącej dekryminalizacji pomocy w aborcji

Źródło:
PAP, tvn24.pl

215 głosów za, 218 przeciw, dwa wstrzymujące się - tak rozłożyły się głosy podczas głosowania nad całością projektu zakładającego dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Koalicja Obywatelska, Polska 2050-TD i Lewica głosowały za projektem, PSL-TD w większości przeciw. Siedmioro posłów koalicji rządzącej nie wzięło udziału w głosowaniu.

Przepadł pierwszy z projektów aborcyjnych. Kto był za, kto przeciw?

Przepadł pierwszy z projektów aborcyjnych. Kto był za, kto przeciw?

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Amerykańskie media komentują kolejne wpadki, jakie zaliczył w czwartek Joe Biden podczas szczytu NATO. Najpierw pomylił nazwiska Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, potem - na konferencji - wiceprezydentkę Kamalę Harris z Donaldem Trumpem. Zauważają, że konferencja była najlepszą okazją, by udowodnić, iż jest w stanie nadal walczyć o prezydenturę, ale nie rozwiała obaw.

"Moment nie mógł być gorszy", "godzinny spacer po linie". Amerykańskie media o wpadkach Bidena

"Moment nie mógł być gorszy", "godzinny spacer po linie". Amerykańskie media o wpadkach Bidena

Źródło:
tvn24.pl, Time, CNBC, The Hill, CNN, Fox News, ABC News, MSNBC

Jak podali strażacy, potężna wichura zdewastowała ośrodek wypoczynkowy w Purdzie w województwie warmińsko-mazurskim. Nawałnica trwała zaledwie kilka minut, ale wystarczyło to, by uszkodzić większość znajdujących się w nim domków letniskowych. Nikt nie został ranny.

Wichura trwała dwie minuty, z ośrodka wypoczynkowego mało co zostało

Wichura trwała dwie minuty, z ośrodka wypoczynkowego mało co zostało

Źródło:
PAP

Z podberlińskiej fabryki Tesli zniknęło kilkadziesiąt tysięcy kubków - podają niemieckie media, powołując się na nagranie ze spotkania dyrektora zakładu z jego pracownikami. Portal tygodnika "Spiegel" odnotował, że słowa dyrektora André Thieriga, który sugerował, że pracownicy dopuszczają się kradzieży, wywołały "mieszane reakcje" wśród załogi.

"Burzliwe zebranie" w wielkiej fabryce. Zniknęło 65 tysięcy kubków do kawy

"Burzliwe zebranie" w wielkiej fabryce. Zniknęło 65 tysięcy kubków do kawy

Źródło:
Deutsche Welle, Spiegel, tvn24.pl

Jarosław Kaczyński nie chciał odpowiadać na pytania Sary Małeckiej-Trzaskoś, najmłodszej reporterki z akredytacją prasową w Sejmie. 'Wolność słowa nie jest dla dzieci. Odejdź" - mówił prezes PiS do rezolutnej 10-latki, kiedy ona nie dawała za wygraną. "Nie mogę tego przemilczeć, bo są to słowa szkodliwe i oczywiście nieuprawnione. Prawo do wyrażania własnego zdania jest prawoczłowieczą wartością każdego dziecka" - stwierdził Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka.

"Szkodliwe" słowa Kaczyńskiego do 10-latki. "Nie mogę tego przemilczeć"

"Szkodliwe" słowa Kaczyńskiego do 10-latki. "Nie mogę tego przemilczeć"

Źródło:
tvn24.pl

Kyle Clifford, podejrzany o zabójstwo żony i córek brytyjskiego komentatora sportowego Johna Hunta, w przeszłości "był chłopakiem jednej z zamordowanych kobiet", podają media. 26-latek pracował między innymi jako prywatny ochroniarz. Jego starszy brat odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo.

26-latek podejrzany o zabójstwo żony i córek komentatora sportowego. "Był chłopakiem jednej z kobiet"

26-latek podejrzany o zabójstwo żony i córek komentatora sportowego. "Był chłopakiem jednej z kobiet"

Źródło:
Reuters, Sky News, BBC, tvn24.pl

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek odniósł się w piątek do blokad ulic organizowanych w ostatnim czasie w Warszawie przez aktywistki i aktywistów z Ostatniego Pokolenia. - Nie ma tutaj przestrzeni dla wymierzania we własnym zakresie sprawiedliwości - skomentował próby usuwania protestujących przez kierowców na własną rękę.

Wiceszef MSWiA komentuje próby usuwania protestujących przez kierowców

Wiceszef MSWiA komentuje próby usuwania protestujących przez kierowców

Źródło:
PAP

Gdzie jest burza? W piątek 12.07 nad Polską pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Grzmi, wieje i pada. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Przybywa miejsc, gdzie słychać grzmoty

Gdzie jest burza? Przybywa miejsc, gdzie słychać grzmoty

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Miliardy euro wsparcia, nowe systemy obrony powietrznej i powołanie wysokiego rangą przedstawiciela NATO w Kijowie to tylko część z najważniejszych decyzji, które zapadły w czasie szczytu NATO w Waszyngtonie. Co otrzyma Ukraina? Co z jej ewentualnym członkostwem w Sojuszu? Oto najważniejsze postanowienia szczytu.

Co dla Ukrainy? Najważniejsze decyzje szczytu NATO w Waszyngtonie

Co dla Ukrainy? Najważniejsze decyzje szczytu NATO w Waszyngtonie

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, Ukrinform, BBC

Alert RCB. W piątek 12.07 do osób przebywających na terenie 14 województw rozesłany został SMS z ostrzeżeniami przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązywać będzie także w sobotę. Eksperci ostrzegają przed podtopieniami.

Alert RCB dla 14 województw

Alert RCB dla 14 województw

Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Nieopublikowanie przez Orlen wyników finansowych za drugi kwartał wywołało w sieci dyskusję o kondycji spółki. Zbigniew Kuźmiuk z PiS zasugerował, że "wyniki szorują po dnie". Naftowy koncern rzeczywiście poinformował, że nie przedstawi osobnego raportu za drugi kwartał 2024 roku - tylko że nie po raz pierwszy. Za czasów Daniela Obajtka też nie publikował. Wyjaśniamy, dlaczego.

Orlen nie publikuje wyników, bo "jest aż tak źle"? Powód jest inny

Orlen nie publikuje wyników, bo "jest aż tak źle"? Powód jest inny

Źródło:
Konkret24

Najwyższy stopień alarmów przed upałem obowiązuje w piątek w południowych Włoszech. Nad kraj nadciągnęła intensywna fala gorąca, najsilniejsza od początku lata. Media apelują do turystów o ostrożność podczas zwiedzania zabytków.

Antycyklon afrykański we Włoszech. Ministerstwo Zdrowia ostrzega

Antycyklon afrykański we Włoszech. Ministerstwo Zdrowia ostrzega

Źródło:
PAP, Quotidiano Nazionale

Prawie dwa promile alkoholu w organizmie miał 46-letni kierujący hulajnogą, który uderzył w Ciechanowie w busa. - Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń. Poniósł jednak poważne konsekwencje finansowe - podała tamtejsza policja.

Pijany wjechał hulajnogą w busa. "Poniósł poważne konsekwencje finansowe"

Pijany wjechał hulajnogą w busa. "Poniósł poważne konsekwencje finansowe"

Źródło:
PAP

Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazanych 12 lipca wynika, że zakwit sinic w wodzie odnotowano w kilku nadmorskich kąpieliskach w Gdańsku i w Gdyni.

Sinice w Bałtyku. Czerwone flagi na popularnych kąpieliskach

Sinice w Bałtyku. Czerwone flagi na popularnych kąpieliskach

Źródło:
tvn24.pl

Józef Peruga, najstarszy tegoroczny maturzysta, nie zdał egzaminu pisemnego z matematyki i języka polskiego. 85-latek do matury przygotowywał się sam, nie korzystając z internetu, polegając tylko na książkach i własnej pamięci. Mężczyzna nie poddaje się i zapowiedział, że za rok podejmie kolejną próbę.

Nie zdał matury pisemnej, ale się nie poddaje. Za rok chce spróbować jeszcze raz

Nie zdał matury pisemnej, ale się nie poddaje. Za rok chce spróbować jeszcze raz

Źródło:
tvn24.pl

W popularnych tureckich kurortach jest w tym sezonie "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach" - donoszą lokalne media. "Branża turystyczna w regionie Morza Egejskiego zmaga się z trudnym sezonem" - pisze Türkiye Today. W rozmowie z portalem tureccy hotelarze wskazują powody, dla których klienci wybierają inny kierunek.

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

Źródło:
euromonitor.com, Gazete Oksijen, Euronews, Türkiye Today, tvn24.pl

Stado grindwali długopłetwych zostało wyrzucone na brzeg szkockiego archipelagu Orkadów. Gdy weterynarze przybyli na miejsce, 65 spośród 77 osobników już nie żyło. Mimo wysiłków lekarzy i wolontariuszy, nie udało się uratować także pozostałych zwierząt. Podjęto decyzję o eutanazji.

Morze wyrzuciło na szkocki brzeg stado waleni. 77 zwierząt nie żyje

Morze wyrzuciło na szkocki brzeg stado waleni. 77 zwierząt nie żyje

Źródło:
PAP, BDMLR

Wypadek z udziałem autobusu komunikacji miejskiej i ciężarówki w Grudziądzu. Dwie osoby zostały poszkodowane. To kierowca i jedna z pasażerek. Oboje trafili do szpitala.

Autobus zderzył się z ciężarówką. Są ranni

Autobus zderzył się z ciężarówką. Są ranni

Źródło:
tvn24.pl

Porządkowanie praworządności na przykładzie sądu w Olsztynie. Tam dwaj sędziowie, których nazwiska były w ostatnich latach głośne, stanęli po dwóch stronach barykady. Sędzia Maciej Nawacki traci władzę, ale i chyba chęć do orzekania. Sędzia Paweł Juszczyszyn wraca do pracy, także w nowej roli. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Są problemy z jego pracą". Bodnar: warto to zbadać

"Są problemy z jego pracą". Bodnar: warto to zbadać

Źródło:
TVN24

Ogłoszono tytuły filmów, które znalazły się w Konkursie Głównym 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W konkursowej szesnastce są między innymi "Zielona granica" Agnieszki Holland, "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna, "Wrooklyn Zoo" Krzysztofa Skoniecznego oraz "Simona Kossak" Adriana Panka.

FPFF w Gdyni 2024. W konkursie filmy Holland, von Horna, Żuławskiego, Panka i Skoniecznego

FPFF w Gdyni 2024. W konkursie filmy Holland, von Horna, Żuławskiego, Panka i Skoniecznego

Źródło:
tvn24.pl

Z powodu śmiertelnego wypadku na stacji Wilanowska, występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1.

Wypadek na stacji Wilanowska, utrudnienia w kursowaniu pociągów metra

Wypadek na stacji Wilanowska, utrudnienia w kursowaniu pociągów metra

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Namysłowscy policjanci otrzymali kilka zgłoszeń o zamkniętych w nagrzanym aucie szczeniakach. Uwolnili zwierzęta z samochodu i je nawodnili. Właścicielka wyjaśniła funkcjonariuszom, że poszła na szybkie zakupy. Niewykluczone, że za swoje czyny będzie odpowiadać przed sądem.

Szczeniaki w nagrzanym aucie. Właścicielka na zakupach

Szczeniaki w nagrzanym aucie. Właścicielka na zakupach

Źródło:
tvn24.pl, KPP Namysłów

Najbliższe posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) w sprawie wstępnego wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego zaplanowane jest na 24 lipca - poinformował przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z PO. Komisja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi Adama Glapińskiego na wniosek i nie ustaliła, czy go odebrał.

Glapiński przed Trybunałem Stanu? Jest ważna data

Glapiński przed Trybunałem Stanu? Jest ważna data

Źródło:
PAP

Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka - poinformował w piątek prokurator Mariusz Marciniak. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, politykowi grozi utrata immunitetu.

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Aktualizacja:
Źródło:
PAP

"Dowód na antypolonizm warszawskich władz", "ocenzurowali portret patrona lotniska", "Polska ich uwiera" - piszą internauci w reakcji na doniesienia, że z hali Okęcia zniknął plakat z hasłem "Jesteśmy dumni z Polski". Ich zdaniem to skutek obecnych rządów. Nieprawda - decyzja zapadła za czasów Zjednoczonej Prawicy.

Hasło "Jesteśmy dumni z Polski" zniknęło z hali Okęcia. "Znak czasów"? Wyjaśniamy

Hasło "Jesteśmy dumni z Polski" zniknęło z hali Okęcia. "Znak czasów"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Po 26 latach nauczycielka przedszkolna z okolic włoskiego miasta Frosinone w centrum kraju doczekała się stałego miejsca pracy z pełnym etatem. Finał jej starań nastąpił, gdy osiągnęła wiek 65 lat, a więc mogłaby już iść na emeryturę.

Jej okres próbny trwał ćwierć wieku. Etat przyszedł, ale przed emeryturą

Jej okres próbny trwał ćwierć wieku. Etat przyszedł, ale przed emeryturą

Źródło:
PAP

To bez wątpienia azjatycki ślub roku. Trwające od czterech miesięcy uroczystości towarzyszące ślubowi syna najbogatszego człowieka tego kontynentu wkraczają w najważniejszą fazę. W najbliższy weekend Anant Ambani i Redhika Merchant mają powiedzieć sobie "tak". Wydarzenie budzi ogromne zainteresowanie, a wśród gości nie brakuje osobistości ze świata.

Lata przygotowań, przepych i największe gwiazdy. Już w ten weekend ślub roku

Lata przygotowań, przepych i największe gwiazdy. Już w ten weekend ślub roku

Źródło:
BBC, CNN, Forbes, tvn24.pl

Ratownicy z dwóch stron próbują dostać się do obszaru, w którym przebywa poszukiwany górnik. Akcja jest bardzo trudna z powodu występujących wstrząsów. Jak poinformowała w komunikacie Polska Grupa Górnicza, takie zagrożenia miały miejsce kilkukrotnie w ciągu nocy i na rannej zmianie w piątek, ratownicy byli wycofywani. W wyniku czwartkowego wstrząsu w kopalni Rydułtowy jeden z górników zginął, a drugi, który pozostaje pod ziemią, jest poszukiwany.

Wstrząsy przerywają akcję ratunkową w kopalni

Wstrząsy przerywają akcję ratunkową w kopalni

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Ratusz ogłosił, że prace przedprojektowe dla IV linii warszawskiego metra wykona firma Metroprojekt. Zwycięzca przetargu przygotuje koncepcję przebiegu linii M4 i dokumentację niezbędną do realizacji kolejnych etapów planowanej inwestycji. Wyniki tych prac będą znane w... 2027 roku.

Wybrali firmę do prac przedprojektowych dla czwartej linii metra. Ich wyniki poznamy za trzy lata

Wybrali firmę do prac przedprojektowych dla czwartej linii metra. Ich wyniki poznamy za trzy lata

Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

Premier Donald Tusk podczas środowego okrągłego stołu z wydawcami poświęconego kwestii zmian w prawie autorskim przekazał, że rząd "znajdzie satysfakcjonujące rozwiązania jeszcze w obecnym lipcowym cyklu senackim".

Ważna zapowiedź premiera w sprawie zmian w prawie autorskim

Ważna zapowiedź premiera w sprawie zmian w prawie autorskim

Źródło:
tvn24.pl

Prezydent USA Joe Biden, w czasie prezentacji deklaracji "Ukraine compact" przez państwa, które parafowały dwustronne umowy z Ukrainą, przez pomyłkę przedstawił prezydenta Ukrainy jako "Władimira Putina". Natychmiast się poprawił.

Pomyłka Bidena, szybka riposta Zełenskiego. "Jesteś o wiele lepszy"

Pomyłka Bidena, szybka riposta Zełenskiego. "Jesteś o wiele lepszy"

Źródło:
PAP, Reuters

Gdy w Waszyngtonie odbywał się szczyt NATO, były prezydent USA Donald Trump przyznał na wiecu wyborczym, że nie wiedział, co to za organizacja, zanim został prezydentem - poinformował "New York Times". Następnie dodał, że zrozumiał to "w dwie minuty" i zauważył, że "oni nie płacą".

Trump "nie wiedział", co to NATO, ale "pojął w dwie minuty"

Trump "nie wiedział", co to NATO, ale "pojął w dwie minuty"

Źródło:
PAP

Premier Węgier Viktor Orban poinformował we wpisie na platformie X, że spotkał się z Donaldem Trumpem w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Tematem rozmów były "możliwości pokoju" w Ukrainie. Wcześniej szef węgierskiego rządu odwiedził też Kijów i Moskwę, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Wizyta w Rosji była szeroko krytykowana.

Orban ze swoją "misją pokojową" poleciał na Florydę

Orban ze swoją "misją pokojową" poleciał na Florydę

Źródło:
PAP, tvn24.pl

19 sierpnia startuje Top of the Top Sopot Festival, największe wydarzenie muzyczne tego lata. Podczas czterech dni koncertów w Operze Leśnej w Sopocie wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Całość będzie można obejrzeć na antenie TVN. Czego możemy się spodziewać?

Opera Leśna pełna gwiazd. W sierpniu rusza Top of the Top Sopot Festival

Opera Leśna pełna gwiazd. W sierpniu rusza Top of the Top Sopot Festival

Źródło:
TVN24

"Doppelgänger. Sobowtór", "Godzilla i Kong: Nowe imperium" czy "Król Zanzibaru" - to tylko kilka tytułów, jakie w ostatnich dniach dodano do biblioteki platformy streamingowej Max. Wśród nowości znalazły się także cenione komedie, dramaty i wciągające dokumenty. Co warto obejrzeć?  

Nowości na Max. Kinowe hity i komedie w gwiazdorskiej obsadzie

Nowości na Max. Kinowe hity i komedie w gwiazdorskiej obsadzie

Źródło:
tvn24.pl