Poprawki do projektu ustawy w sprawie walki z epidemią przegłosowane

TVN24 | Polska

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP
Komisja zdrowia przyjęła projekt ustawy w sprawie walki z epidemiąSejm
wideo 2/7
SejmKomisja zdrowia przyjęła projekt ustawy w sprawie walki z epidemią

Sejmowa komisja zdrowia po ponad jedenastu godzinach obrad, w nocy ze środy na czwartek zakończyła prace nad poselskimi projektami związanymi z walką z epidemią. Posłowie przychylili się między innymi do propozycji Lewicy, by można było odmówić sprzedaży osobom bez masek zakrywających usta i nos.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się w środę przed godziną 14. Posłowie rozpatrywali przepisy z czterech projektów - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, związanych ze zwalczaniem epidemii. Część rozwiązań zaproponowanych w projektach opozycji posłowie zgłaszali jako poprawki. Przyjęto między innymi rozwiązanie przedstawione przez Lewicę, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Za wiodący - najbardziej rozbudowany - uznano projekt autorstwa PiS dotyczący zmian niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zakłada on m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie ich wynagrodzeń i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza Unii Europejskiej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Komisja przyjęła poprawkę zgłoszoną przez Hannę Gill-Piątek, która w imieniu ruchu Polska 2050 zaproponowała, aby prawo do pełnego uposażenia na kwarantannie i w czasie izolacji mieli również strażnicy gminni i miejscy włączeni w zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii.

Przyjęto też poprawkę Koalicji Obywatelskiej mówiącą o tym, że w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby samorząd może dokonać zamówień na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ale w terminie 14 dni musi zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie lub podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia.

Komisja przychyliła się do zmian w przepisach dotyczących zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą poprawką taką zgodę będzie można przyznać "osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw Unii Europejskiej".

Poseł Bolesław Piecha zaproponował poprawkę, której celem - jak wyjaśnił - jest "umożliwienie w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii" wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego i ratownika medycznego pielęgniarce, która nie ma 5-letniego doświadczenia - natomiast pozostaje bezwzględny wymóg posiadania właściwego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu". Tę poprawkę komisja również poparła.

Posłowie przychylili się także do poszerzenia przepisu dotyczącego tego, że za zgodą wojewody w czasie epidemii nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne podmioty w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 nie podlegają pod przepisy między innymi prawa budowlanego czy dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie z akceptacją komisji spotkała się poprawka, że przy tworzeniu między innymi szpitali tymczasowych nie będzie wymagane stosowanie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zwolniono również z obowiązku raportowania kolejek przez wysokospecjalistyczne szpitale zajmujące się pacjentami z COVID-19. Dodatkowo przywrócono przepis, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 lat.

Komisja opowiedziała się także za poprawką, zakładającą dodanie przepisu poszerzającego katalog osób mogących pobierać wymazy. Jak mówił Bolesław Piecha, w razie ogłoszenia stanu zagrożenia po odpowiednim przeszkoleniu uprawnienia do pobierania wymazów będą miały osoby "współpracujące z systemem ratownictwa medycznego oraz współpracujące albo będące ratownikami w systemie ministra obrony narodowej".

Komisja opowiedziała się za tym, że przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie naruszył nakazów, zakazów i ograniczeń związanych np. z prowadzeniem restauracji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Kolejna poprawka przewiduje wprowadzenie przepisu przejściowego, który określa zasady wyrównania za okres wsteczny, który może się pojawić w kontekście wypłacania zasiłku chorobowego.

Odrzucone poprawki opozycji

Komisja odrzuciła inne poprawki proponowane przez opozycję. Wiele z nich zostanie zgłoszonych jako wnioski mniejszości, w tym wszystkie Gill-Piątek.

Jedna z odrzuconych poprawek Koalicji Obywatelskiej, która wzbudziła dyskusję, zmierzała do tego, by ograniczyć zobowiązanie samorządów zawodów medycznych jedynie do przekazywania wojewodzie albo właściwemu ministrowi zdrowia listy osób wykonujących zawód medyczny zwierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany. Zaproponowano również dopisanie do wykazu tych osób informacji o posiadanej przez lekarza specjalizacji.

Poprawka jednocześnie usuwała sformułowanie, że przekazywana lista dotyczy personelu medycznego, który "może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii". Posłowie argumentowali, że izby lekarskie czy pielęgniarskie nie mogą przygotować wykazu osób, które mogłyby być oddelegowane do pracy przy COVID-19, bo nie mają pełnej wiedzy, czy takie osoby spełniają określone w ustawie kryteria, np. czy wychowują dzieci, czy są w ciąży, czy mają przewlekłe choroby. Jak wskazywał poseł KO Marek Sowa, "samorządy muszą zastosować te wszystkie wyłączenia i do wojewody wpłynie baza niekompletna", co może prowadzić do chaosu.

Posłowie nie zgodzili się też na zapis, aby wojewoda mógł skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii również posłów i senatorów oraz na zasiłki opiekuńcze dla rodziców, których dzieci nie mogą z różnych powodów uczęszczać do szkoły – zdalne nauczanie, zagrożenie epidemiologiczne.

Autor:asty//now

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sejm

Tagi:
Raporty: