TVN24 | Polska

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 i egzaminy. Minister Czarnek podpisał rozporządzenia

TVN24 | Polska

Autor:
mjz//now
Źródło:
TVN24
Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek o przygotowaniach szkół do stacjonarnej nauki od września
TVN24Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek o przygotowaniach szkół do stacjonarnej nauki od września (wideo z 30.07)

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022, w tym przeprowadzenia egzaminów i rekrutacji do szkół. Od 1 września 2021 roku wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii - ogłosił resort w komunikacie wydanym w piątek.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Resort przekazał w komunikacie, że minister Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia, które określają sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

Pierwsze to rozporządzenie "w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Drugie - "w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Od 1 września 2021 roku wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii - ogłosił resort w komunikacie wydanym w piątek.

Egzaminy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało, że w 2022 roku, podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). "Dokumenty zawierają zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych" - napisano.

Komunikat MEiN w sprawie rozporządzeń dotyczących organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Egzamin ósmoklasisty

Ministerstwo podało też informacje o tym, jak w 2022 roku będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty.

Zostanie on przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. "Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu" - czytamy.

"Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia" - dodano.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy, punktacja

Resort przypomina, że z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów.

"Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia" - przekazano.

"Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów" - poinformował w komunikacie resort.

"Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty" - czytamy dalej.

"Tak jak do tej pory maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty" - wskazano.

Egzamin maturalny w 2022 roku

W części komunikatu dotyczącej egzaminu maturalnego, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało, że w 2022 roku, podobnie jak w 2021 roku, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Dodało, że "absolwenci będą mieli jednak obowiązek przystąpienia w 2022 r. do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym".

Jak napisał dalej resort, do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

"W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym" - napisało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Egzamin maturalny – absolwenci z poprzednich lat

Resort kierowany przez Przemysława Czarnka poinformował także, że absolwenci, którzy w poprzednich latach nie zdali egzaminu maturalnego w 2022 r. będą mogli złożyć, do 31 maja 2022 r., wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

"Będą mogły zrobić to osoby, które w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymały co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, albo spełnią warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy o systemie oświaty i w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymały co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania" - czytamy.

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego możliwe przez 5 lat

Ministerstwo wytłumaczyło także jak będzie wyglądała możliwość przystąpienia do matury w ciągu pięciu lat od pierwszego podejścia do tego egzaminu.

"Absolwent, który nie zda egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych (w tym również w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w części ustnej) może ponownie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Po upływie tego terminu absolwent, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie" - przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24

Pozostałe wiadomości