Polska

Sejm i Senat przed pierwszym posiedzeniem. Parlamentarny kalendarz

Polska

[object Object]
PKW poinformowała o podziale mandatów w Sejmie. Większość zdobyło PiStvn24
wideo 2/22

Posłowie IX kadencji Sejmu 24 października otrzymają zaświadczenia o wyborze. Dzień później takie dokumenty zostaną wręczone senatorom X kadencji. Inauguracyjne posiedzenia każdej z izb parlamentu muszą się odbyć najpóźniej 12 listopada.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zapowiedziała we wtorek, że uroczystość wręczenia zaświadczeń nowo wybranym posłom IX kadencji odbędzie się w czwartek, 24 października w Sali Kolumnowej Sejmu. Dzień później, to jest w piątek, 25 października, zaświadczenia o wyborze zostaną przekazane nowym senatorom X kadencji.

Kiedy pierwsze posiedzenia?

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów.

Wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, 13 października, w związku z tym inauguracyjne posiedzenia muszą się odbyć najpóźniej we wtorek, 12 listopada.

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu

W przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo "ślubuję". Może dodać zdanie: "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad. Sejm w uchwale ustala liczbę wicemarszałków. W czasie pierwszego posiedzenia Sejmu dymisję rządu składa premier. Kolejnego szefa rządu desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami gabinetu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Inauguracyjne posiedzenie Senatu

Najpóźniej 12 listopada musi się także odbyć pierwsze posiedzenie Senatu. Otwiera je prezydent lub najstarszy wiekiem senator - marszałek senior. Zgodnie z regulaminem Senatu marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie: senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wypowiadają słowo "ślubuję", mogą dodać "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Senatu. Następnie marszałek Senatu przeprowadza wybór wicemarszałków.

Autor: ads\kwoj / Źródło: PAP

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości