Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało opinie prawne w sprawie prokuratora Dariusza Barskiego

Źródło:
PAP, TVN24
Adam Bodnar rusza ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości. "Zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań"
Adam Bodnar rusza ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości. "Zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań"Jacek Tacik/Fakty TVN
wideo 2/6
Adam Bodnar rusza ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości. "Zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań"Jacek Tacik/Fakty TVN

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości są dostępne zewnętrzne opinie prawne uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych dotyczące oceny skuteczności przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej – poinformował w piątek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

W piątek minister sprawiedliwości - prokurator generalny Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". "Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" – wskazano w informacji przekazanej przez ministerstwo.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dariusz Barski "w stanie spoczynku", jego obowiązki przejmie Jacek Bilewicz

"Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości są już dostępne zewnętrzne opinie prawne uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych tj. prof. Anny Rakowskiej (UŁ), prof. Sławomira Patyry (UMCS) oraz prof. Grzegorza Kucy (UJ), dotyczące oceny skuteczności przywrócenia Pana prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej" – napisał na platformie X Adam Bodnar.

Zamieścił również wpis z oficjalnego konta Ministerstwa Sprawiedliwości na platformie X, w którym poinformowano, że na stronie internetowej ministerstwa opublikowano "opinie prawne, które zostały sporządzone w czasie oceny skuteczności przywrócenia Pana prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 roku przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobrę"

"Zewnętrzne opinie prawne od uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych tj. prof. Anny Rakowskiej (UŁ), prof. Sławomira Patyry (UMCS) oraz prof. Grzegorza Kucy (UJ), wskazują jednoznacznie, że działania podjęte przez Pana Ministra Zbigniewa Ziobrę w dniu 16 lutego 2022 roku, poprzedzone wnioskiem z tego samego dnia Pana prokuratora Dariusza Barskiego, zostały dokonane bez należytej podstawy prawnej i nie wywołują skutków" - czytamy.

Dr hab. Kuca: decyzje Prokuratora Generalnego nie wywołują skutków prawnych

"Zakres czasowy (temporalny) stosowania art. 47 p.w.p.o.p. powinien obejmować okres od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. od dnia 4 marca 2016 r. do dnia personalnego ukształtowania prokuratury, tj. do dnia 4 maja 2016 r." – wskazał we wnioskach dr hab. Grzegorz Kuca z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"W konsekwencji takiego uznania, decyzje Prokuratora Generalnego podejmowane w trybie art. 47 par. 2 p.w.p.o.p. po dniu 4 maja 2016 r. nie wywołują skutków prawnych w zakresie przywrócenia prokuratora pozostającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stanie spoczynku do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne, a wniosek złożony po dniu 4 maja 2016 r. powinien być rozpatrywany w trybie art. 127 par. 1 p.o.p., który odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów art. 69-71, art. 73, art. 74, art. 76, art. 85 par. 4, art. 94d-94g, art. 99-102 i art. 104 p.u.s.p; w tym do art. 74 p.u.s.p." – podkreślił.

Dr hab. Grzegorz Kuca dodał, że "w związku z uznaniem, że decyzje Prokuratora Generalnego podejmowane na podstawie art. 47 par. 2 p.w.p.o.p. nie wywołują skutków prawnych i nie odbywały się w szczególnej procedurze, do której miałyby zastosowanie przepisy k.p lub k.p.a., przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie wymaga szczególnego trybu i może nastąpić w zwykłej formie pisemnej".

OPINIA PRAWNA DR HAB. GRZEGORZA KUCY

Dr hab. Rakowska: decyzje pozbawione podstawy prawnej

"Decyzje Prokuratora Generalnego podejmowane w trybie art. 47 par. 2 przepisów wprowadzających po 4 maja 2016 r. z pewnością pozbawione są podstawy prawnej, co wynika z niemożności stosowania przewidzianej w tym przepisie procedury po tej dacie" – napisała w swojej opinii dr hab. Anna Rakowska z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Podkreśliła, że "żaden akt wydany bez podstawy prawnej nie może w państwie prawnym, w którym obowiązuje zasada legalizmu, mieć przymiotu skuteczności". "Tym samym organ, który wydał bezskuteczny akt – czyli Prokurator Generalny ma kompetencję do stwierdzenia, że 'przywrócony' w nieobowiązującym trybie, przewidzianym w epizodycznym art. 47 przepisów wprowadzających, prokurator jest prokuratorem w stanie spoczynku" – dodała.

"Uzasadnieniem dla takiej kompetencji jest odwołanie się do koncepcji możliwości faktycznego zadeklarowania przez organ bezskuteczności poprzednich jego aktów czy czynności" – stwierdziła.

OPINIA PRAWNA DR HAB. ANNY RAKOWSKIEJ

Dr hab. Patyra: prokuratorzy pozostają w stanie spoczynku

Dr hab. Sławomir Patyra w swoich konkluzjach wskazał, że procedura przyjęta w art. 47 ustawy nie określiła ram czasowych jej obowiązywania, co stanowiło naruszenie zasad prawidłowej legislacji, stanowiących integralny komponent zasady demokratycznego państwa prawnego.

"Zgodnie z ogólnymi regułami interpretacyjnymi, w szczególności dotyczącymi stosowania wykładni celowościowej i systemowej, regulacje wskazane w pkt. 1 konkluzji mogły mieć zastosowanie wyłącznie do dnia 4 maja 2016r." – napisał.

W kolejnym punkcie wyjaśnił, że w związku z tym decyzje Prokuratora Generalnego podjęte na podstawie art. 47 par 2 ustawy (…) po 4 maja 2016 r., nie wywołują skutków prawnych w zakresie przywrócenia prokuratorów, pozostających uprzednio w stanie spoczynku, do służby czynnej.

"W stosunku do prokuratorów (…) Prokurator Generalny zobowiązany jest stwierdzić, że nadal pozostają oni prokuratorami w stanie spoczynku, w związku z czym nie mogą wykonywać jakichkolwiek obowiązków w ramach czynnej służby prokuratorskiej, a w tym bardziej pełnić funkcji kierowniczych w jakichkolwiek jednostkach prokuratury, zarówno w prokuraturach rejonowych, okręgowych, regionalnych, jak i w Prokuraturze Krajowej" – dodał.

OPINIA PRAWNA DR HAB. SŁAWOMIRA PATYRY

Opinia profesora Jana Zimmermanna

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w mediach społecznościowych zwrócił także uwagę na opinię prawną dotyczącą zakresu czasowego stosowania artykułu 47 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze autorstwa profesora dr hab. Jana Zimmermanna, emerytowanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została opublikowana przez Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia".

Zimmermann napisał, że "istotą przepisów wprowadzających daną ustawę jest wyłącznie 'obsłużenie' jej samej". "Oznacza to, że skoro ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takich przepisów, to uczynił to po to, aby uściślić regulację prawa o prokuraturze i ewentualnie jego związki z innymi ustawami. W szczególności Art. 47 wprowadził po to, żeby doprowadzić do skompletowania składu Prokuratury Krajowej. Na to właśnie wskazuje wykładnia celowościowa omawianego artykułu" - dodał.

"Jeżeli tak, to należy uznać, że regulacja ta ma charakter przepisu epizodycznego, którego dyspozycja jest konsumowana i staje się nieaktualna w momencie realizacji założonego celu. Jeżeli więc tą drogą skład personalny Prokuratury Krajowej został skompletowany, przepis ten automatycznie wygasł" - wskazał.

"Niezależnie od tego automatycznego skutku spowodowanego zaistnieniem określonych faktów należy przyjąć, że w istocie przepisów epizodycznych leży także ustalenie czasu (terminu) ich obowiązywania. Takiego terminu analizowany przepis nie wprowadza. Nie formułuje go także ustawa Prawo o prokuraturze. Z kolei jednak wykładnia systemowa pozwala nam na jego odnalezienie. Otóż art. 35 § 1 przepisów wprowadzających przewidywał termin 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, w jakim Prokurator Generalny miał powołać prokuratorów Prokuratury Krajowej a art. 38 § 1 ustanawiał termin 60 dni dla Prokuratora Generalnego, który miał powołać prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, Wynika stąd, że dla wszystkich czynności personalnych oraz organizacyjnych związanych z przebudową Prokuratury przewidziano maksymalny termin wynoszący 30 albo 60 dni. Dlatego kompetencja Prokuratora Generalnego do wydania decyzji o przywróceniu do służby prokuratora w trybie art. 47 przepisów wprowadzających przestała po tym terminie istnieć a jego dalsze ewentualne działania podejmowane w tym trybie są pozbawione podstawy prawnej" - czytamy.

Zimmerman napisał także w swojej opinii, że "tak konsekwentnie ustawodawca ułożył procedurę prowadzącą do wyznaczonego celu a skoro cel ten został osiągnięty, zniknęła potrzeba istnienia takiej procedury, wynikającej z przepisów przejściowych". "Tak więc w dniu dzisiejszym, po wielu latach od obowiązywania tej specjalnej regulacji, 'powrót' prokuratora ze stanu spoczynku może wynikać tylko z ogólnych przepisów obowiązujących obecnie, tj. z samej ustawy Prawo o prokuraturze a nie można go przeprowadzać w oparciu o dawne przepisy przejściowe i epizodyczne" - ocenił.

Autorka/Autor:asty,js/dap

Źródło: PAP, TVN24

Pozostałe wiadomości

Małżeństwo, które mieszka w pobliżu przyszkolnego orlika w Puławach (woj. lubelskie) skarżyło się na hałasy. Uzyskało sądowy zakaz korzystania z boiska po lekcjach przez wszystkich, którzy nie są uczniami szkoły. Miasto, po tym jak wybudowało ekrany akustyczne, ponownie pozwoliło na korzystanie z orlika również po lekcjach. Jako że zakaz nie został jednak formalnie uchylony, sąd nałożył na miasto pięć tysięcy złotych grzywny. Prezydent zapowiada, że nie zapłaci i jest gotów pójść na pięć dni do aresztu. Czeka na wezwanie do odbycia kary. 

Prezydent jest gotów pójść do aresztu za hałasy na szkolnym boisku. Chce pokazać absurd sądowego wyroku 

Prezydent jest gotów pójść do aresztu za hałasy na szkolnym boisku. Chce pokazać absurd sądowego wyroku 

Źródło:
tvn24.pl

Wszyscy tak zwani sprzedawcy zobowiązani energii elektrycznej i gazu, którzy muszą składać wnioski taryfowe do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) złożyli je - poinformował w piątek urząd. Według szacunków URE łączny poziom opłaty za energię elektryczną, uwzględniający dystrybucję, miesięcznie wzrośnie od 1 lipca o około 30 złotych dla gospodarstw domowych, w których roczne zużycie prądu nie przekracza 2 MWh.

Podwyżki rachunków za prąd. Wnioski złożyli już wszyscy sprzedawcy

Podwyżki rachunków za prąd. Wnioski złożyli już wszyscy sprzedawcy

Źródło:
PAP

Film nie zostawia wątpliwości: wersja o obronie koniecznej nie odpowiada prawdzie - napisała "Gazeta Wyborcza", która opisała nagranie z incydentu, do którego doszło pod koniec marca przy polsko-białoruskiej granicy. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała wtedy trzech żołnierzy, którzy oddali strzały w czasie natarcia migrantów. Dziennik napisał, że "zagrożenie wobec drugiego patrolu, a potem próby ukrycia prawdy i mataczenia przez żołnierzy, którzy strzelali, były powodem ich zatrzymania i postawienia zarzutów".

Co zarejestrowała kamera z zapory. "Wersja o obronie koniecznej nie odpowiada prawdzie"

Co zarejestrowała kamera z zapory. "Wersja o obronie koniecznej nie odpowiada prawdzie"

Źródło:
"Gazeta Wyborcza", TVN24

W piątek w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim miał zostać ogłoszony wyrok w sprawie zniszczenia zabytkowego spichlerza. Deweloper jednak nie został skazany, rozprawę odroczono.

Miał być wyrok dla dewelopera za zniszczenie zabytkowego spichlerza. Zwrot akcji

Miał być wyrok dla dewelopera za zniszczenie zabytkowego spichlerza. Zwrot akcji

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Sąd w Kielcach ogłosił upadłość właściciela marki sklepów Active - informuje portal dlahandlu.pl. W placówkach handlowych firmy można było nabyć między innymi odzież czy sprzęt sportowy.

Jest upadłość polskiej sieci sklepów sportowych

Jest upadłość polskiej sieci sklepów sportowych

Źródło:
tvn24.pl

Alert RCB w piątek został ogłoszony na terenie całego kraju. Służby ostrzegają przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Możliwe są przerwy w dostawach prądu.

Alert RCB dla całej Polski

Alert RCB dla całej Polski

Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Deszcz zalewa południowo-wschodnie Chiny. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincjach Guangdong i Anhui, gdzie doszło do gwałtownych powodzi i osunięć ziemi. Na nagraniu uchwycono moment, w którym zawalił się dom naruszony przez lawinę błotną.

Dom runął na ich oczach. Nagranie

Dom runął na ich oczach. Nagranie

Źródło:
Reuters

Włoski producent samochodów otrzymał karę w wysokości 6,4 miliona dolarów za rzekome oznaczanie pojazdów wyprodukowanych w Chinach jako krajowe - informuje BBC. Firma oświadczyła, że ​​złoży odwołanie od kary, ponieważ nigdy nie twierdziła, że ​​jej pojazdy zostały w całości wyprodukowane we Włoszech.

Miało być "made in Italy", ale okazało się "made in China". Producent samochodów ukarany

Miało być "made in Italy", ale okazało się "made in China". Producent samochodów ukarany

Źródło:
BBC

"Byłem na oddziale i widziałem dramatyczną walkę naszego zespołu o życie małego niewinnego dzieciątka. To już drugi równie tragiczny przypadek w Gorzowie" - pisze Robert Surowiec, poruszony wiceprezes gorzowskiego szpitala, gdzie próbowano ratować 19-dniowego Rafałka. Mimo starań medyków chłopiec zmarł. Prokuratura po kolei przesłuchuje zatrzymanych członków rodziny. A szef gorzowskiej placówki pyta, czy służby mogą zrobić coś więcej, by takich tragicznych historii uniknąć.

Rafałek miał tylko 19 dni i poważne obrażenia głowy. "Niech z tej tragedii wyniknie jakieś dobro"

Rafałek miał tylko 19 dni i poważne obrażenia głowy. "Niech z tej tragedii wyniknie jakieś dobro"

Źródło:
TVN24

Garnizony i bazy wojskowe rosyjskich sił lądowych w pobliżu granicy z Finlandią są prawie puste, choć Rosja zapowiedziała wzmocnienie tych sił - podał fiński nadawca publiczny Yle, powołując się na źródła w krajowym wywiadzie. Yle poinformował, że prawie 80 procent rosyjskich żołnierzy i sprzętu zostało przerzuconych spod fińskiej granicy na ukraiński front.

Garnizony opustoszały. Rosjanie przenoszą wojsko i sprzęt

Garnizony opustoszały. Rosjanie przenoszą wojsko i sprzęt

Źródło:
Yle, Nastojaszczeje Wriemia

- Każdy polityk, który wkracza do "wielkiej ogólnokrajowej polityki, ma tę buławę prezydencką w plecaku" i "powinien być gotowy do tego, by pełnić najważniejsze funkcje w państwie" - ocenił prezydent Andrzej Duda, pytany o potencjalny start w wyborach prezydenckich szefa jego gabinetu Marcina Mastalerka.

Czy Mastalerek "ma papiery", by zostać prezydentem? Odpowiada Andrzej Duda

Czy Mastalerek "ma papiery", by zostać prezydentem? Odpowiada Andrzej Duda

Źródło:
PAP

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest oskarżony o przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy, wyrządzenie szkody majątkowej i pranie brudnych pieniędzy. Sprawa ma związek z aferą wydawania dziesiątków milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest związany z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest związany z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.

Źródło:
Onet, tvnwarszawa.pl, TVN24

W czwartek, 20 czerwca, w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. Uszkodzone zostały dachy kilku domów, a w jednym wypadły szyby z okien. Pilot został zawieszony.

Myśliwiec nad wsią przekroczył barierę dźwięku. Wypadły szyby z okien, uszkodzone są dachy

Myśliwiec nad wsią przekroczył barierę dźwięku. Wypadły szyby z okien, uszkodzone są dachy

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Straż Graniczna czeka na wyjaśnienia w sprawie migrantów, których niemiecka policja miała w sobotę przywieźć do Polski przez most łączący Frankfurt nad Odrą i Słubice. - Zdarzenie mogło dotyczyć grupy obywateli Ukrainy - powiedział rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej Andrzej Juźwiak. Według prezydenta Andrzeja Dudy, działania niemieckiej policji są "nielegalne, skandaliczne i naruszają normy".

Niemieckie media o kolejnych zawróconych migrantach. Straż Graniczna chce wyjaśnień. Duda mówi o "skandalu"

Niemieckie media o kolejnych zawróconych migrantach. Straż Graniczna chce wyjaśnień. Duda mówi o "skandalu"

Źródło:
PAP, Radio ZET

Gwałtowne burze uderzą w piątek w Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla niemal całego kraju, przy czym ostrzeżenia najwyższego stopnia na terenie siedmiu województw. Wiatr w porywach ma osiągać prędkość 120 kilometrów na godzinę, możliwy jest grad o średnicy sześciu centymetrów.

Huraganowe porywy wiatru, 6-centymetrowy grad. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Huraganowe porywy wiatru, 6-centymetrowy grad. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Źródło:
IMGW
"Wszyscy czuliśmy presję, czuliśmy lęk". Teraz oczekiwania są ogromne

"Wszyscy czuliśmy presję, czuliśmy lęk". Teraz oczekiwania są ogromne

Źródło:
tvn24.pl
Premium

- Podjąłem taką decyzję, ponieważ uważam, że pan Mikołaj Pawlak ma kwalifikacje i będzie bardzo dobrym sędzią - uzasadniał w rozmowie z Radiem ZET prezydent Andrzej Duda, pytany o powołanie byłego Rzecznika Praw Dziecka na sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

"Każdemu mogą być postawione zarzuty". Duda tłumaczy, dlaczego powołał Pawlaka na sędziego

"Każdemu mogą być postawione zarzuty". Duda tłumaczy, dlaczego powołał Pawlaka na sędziego

Źródło:
PAP

Policja z Miami Beach zatrzymała w czwartek nad ranem Travisa Scotta. Funkcjonariusze interweniowali w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi zakłócania spokoju przez osoby znajdujące się na jednym z jachtów.

Raper Travis Scott zatrzymany przez policję po awanturze na jachcie

Raper Travis Scott zatrzymany przez policję po awanturze na jachcie

Źródło:
BBC, NBC News, tvn24.pl

Zimbabwe zostało uznane przez Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) najdroższym krajem Afryki. Wydatki mieszkańców stolicy kraju, Harare, są wyższe niż osób mieszkających we włoskiej Parmie czy w stolicy Chile, Santiago.

Koszt życia wyższy niż we włoskim mieście. Oto najdroższy kraj Afryki

Koszt życia wyższy niż we włoskim mieście. Oto najdroższy kraj Afryki

Źródło:
PAP

W miejscowości Oblekoń (Świętokrzyskie) przy drodze w pobliżu cmentarza i wału wiślanego znaleziono ciało mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do jego śmierci mógł się ktoś przyczynić. Policyjni specjaliści odtworzyli jego przybliżony wizerunek i apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości i okoliczności śmierci mężczyzny.

Tego mężczyznę ktoś prawdopodobnie zabił. Policja publikuje wizerunek i szuka sprawcy

Tego mężczyznę ktoś prawdopodobnie zabił. Policja publikuje wizerunek i szuka sprawcy

Źródło:
tvn24.pl

W czwartek w Lotto padła główna wygrana. Jeden z graczy rozbił kumulację wynoszącą ponad dziewięć milionów złotych. Szóstka padła także w grze Lotto Plus. Totalizator Sportowy podał, gdzie padły wygrane.

Wyniki Lotto z 20 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 20 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

31-letni Satnam Singh zmarł w środę w szpitalu San Camillo w Rzymie w następstwie wypadku przy pracy na polu we włoskim regionie Lacjum. Maszyna rolnicza odcięła mężczyźnie rękę i zmiażdżyła nogi, doznał też obrażeń głowy. Jak twierdzą włoskie media właściciel pola nie udzielił mu pomocy.  

Media: maszyna rolnicza odcięła mu rękę, właściciel pola nie wezwał pomocy. Premier mówi o "barbarzyństwie"

Media: maszyna rolnicza odcięła mu rękę, właściciel pola nie wezwał pomocy. Premier mówi o "barbarzyństwie"

Źródło:
BBC, Il Messaggero, Il Post, La Repubblica, tvn24.pl

Zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą 15,4 mld zł. Posiada je 290 tys. osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, 94 proc. z nich to mężczyźni - wynika z danych KRD. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zadłużenie w grupie wiekowej 18-25 lat wzrosło 10-krotnie.

Nie płacą na własne dzieci, zwłaszcza najmłodsi. "Jedna z najwyższych kwot w historii"

Nie płacą na własne dzieci, zwłaszcza najmłodsi. "Jedna z najwyższych kwot w historii"

Źródło:
PAP

Słoneczne plaże, kwitnące ogrody, lekkie ubrania i zimne napoje, czyli wszystko, co towarzyszy nam przez cały okres lata. Moment przesilenia letniego oznacza początek astronomicznego lata, czyli idealnej pory na planowanie urlopu i dalekich podróży. Nadszedł czas, gdy długie dni i ciepłe wieczory zachęcają do korzystania z uroków natury i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pokażcie nam, jak spędzacie czas!

Nadeszło lato. Jak wygląda w waszych obiektywach?

Źródło:
Kontakt 24

Chińskie firmy wciąż sprzedają i wysyłają za granicę środki potrzebne do produkcji zabójczego fentanylu. Robią to mimo porozumienia zawartego na ubiegłorocznym szczycie przywódców USA i Chin oraz obietnic Pekinu w tej sprawie - podał "The Washington Post".

Chińskie firmy wciąż dostarczają za granicę składniki do produkcji fentanylu. Wbrew porozumieniu z USA

Chińskie firmy wciąż dostarczają za granicę składniki do produkcji fentanylu. Wbrew porozumieniu z USA

Źródło:
PAP

849 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby doszło do 128 starć bojowych - poinformował w czwartkowym sprawozdaniu sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. 24 Samodzielna Brygada Zmechanizowana przerzuca siły w celu obrony miasta Czasiw Jar. W wyniku rosyjskich ataków na obiekty energetyczne w czterech obwodach Ukrainy bez prądu zostało ponad 200 tysięcy odbiorców. Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu 14. pakietu sankcji na Rosję. Rumunia przekazała Kijowowi system Patriot. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

128 starć bojowych w ciągu doby, brygada przerzucona na gorący odcinek

128 starć bojowych w ciągu doby, brygada przerzucona na gorący odcinek

Źródło:
PAP, Ukraińska Prawda, NV, tvn24.pl

Dziennikarz "Faktów" TVN Paweł Szot zdobył II nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press. Doceniono go za reportaż "Gdzie on są?", opowiadający historię rodziców zaginionego ukraińskiego żołnierza, którzy starali się uzyskać odpowiedź na pytanie, co się stało z ich synem. Główną nagrodę otrzymała Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice za reportaż "Jestem wojną".

Dziennikarz "Faktów" TVN Paweł Szot z nagrodą w konkursie Silesia Press

Dziennikarz "Faktów" TVN Paweł Szot z nagrodą w konkursie Silesia Press

Źródło:
tvn24.pl, PAP

W czwartek powitaliśmy astronomiczne lato. Jego początek wyznacza przesilenie letnie, najwcześniejsze od 228 lat. Za nami najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku.

Zaczęło się astronomiczne lato. Tak witano je w Stonehenge

Zaczęło się astronomiczne lato. Tak witano je w Stonehenge

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, gum.gov.pl, PAP
Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zdjęcia do kolejnego prequela "Gry o Tron" ruszyły - przekazało we wtorek HBO. Fabuła produkcji zostanie oparta na treści jednego z opowiadań autorstwa George'a R.R Martina. Ten będzie też producentem wykonawczym serialu. W jego głównych rolach wystąpią Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.  

Nowy prequel "Gry o Tron". Rusza ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina 

Nowy prequel "Gry o Tron". Rusza ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina 

Źródło:
HBO

Premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego – powiedział PAP rzecznik prasowy Biura Rzecznika Finansowego Maciej Sawa.

Premier Donald Tusk odwołał Rzecznika Finansowego

Premier Donald Tusk odwołał Rzecznika Finansowego

Źródło:
PAP