Ziobro przegrywa z "Czarno na białym". Chciał "sprostować" krytyczną opinię

Źródło:
TVN24
(Nie)pełny rejestr
(Nie)pełny rejestr
tvn24
(Nie)pełny rejestrtvn24

Redaktor naczelny "Czarno na białym" TVN24 nie musi publikować oświadczenia Zbigniewa Ziobry, które ten nazwał sprostowaniem. Potwierdził to prawomocny wyrok, ostatecznie podtrzymany przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym w stosunku do wypowiedzi ocennej nie mają zastosowania przepisy prawa prasowego. Chodzi o wypowiedź posłanki Joanny Scheuring-Wielgus w reportażu o tzw. rejestrze pedofilów.

Przez cztery lata minister sprawiedliwości usiłował przekonać do swoich racji sądy dwóch instancji oraz Sąd Najwyższy w sprawie reportażu Arkadiusza Wierzuka, wyemitowanego w "Czarno na białym" 1 października 2018 roku. Materiał dotyczył tzw. rejestru pedofilów, czyli ustanowionej przez państwo - za rządów Zjednoczonej Prawicy - częściowo jawnej, w części z ograniczoną możliwością dostępu bazy informacji o sprawcach najcięższych przestępstw na tle seksualnym. Dziennikarz badał, jak działa rejestr, ponieważ nie znalazły się w tej państwowej bazie informacje na temat księdza Grzegorza K., mimo skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo seksualne popełnienia na szkodę dziecka. Autor reportażu realizował w ten sposób - nałożony na dziennikarzy przez przepisy prawa (art. 1 Prawa prasowego) - obowiązek kontroli działań władzy. 

OGLĄDAJ REPORTAŻ (NIE) PEŁNY REJESTR

Zbigniew Ziobro odwołuje się od decyzji redaktor naczelnej

Prawo prasowe daje "zainteresowanym osobom" możliwość "rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym".

Trzy tygodnie po emisji reportażu Zbigniew Ziobro - przez pełnomocnika, w trybie wniosku o sprostowanie - zażądał, aby wyemitować w "Czarno na białym" jego oświadczenie o treści: "(...) nieprawdą jest, jakoby w rejestrze pedofilów ominięto lub specjalnie ukryto księży. Wpis w rejestrze uzależniony jest od rodzaju popełnionego przestępstwa, a wykonywany zawód czy przynależność do grupy społecznej nie mają żadnego znaczenia". 

Tyle że autor reportażu takiej informacji nie podał. Zbigniew Ziobro odnosił się do fragmentu przytoczonej w reportażu opinii posłanki Joanny Scheuring-Wielgus. W całości brzmiała ona następująco:

"Procedowanie tej ustawy było tylko i wyłącznie pod publiczkę, aby pokazać obywatelom i obywatelkom, że my - Prawo i Sprawiedliwość, ja minister Ziobro - robię wszystko, aby ukarać najpodlejszych zbrodniarzy w Polsce. Tylko fakt jest faktem, że ominięto albo specjalnie ukryto księży pedofilów" - mówiła posłanka. 

Redaktor naczelna "Czarno na białym" Patrycja Redo-Łabędziewska odmówiła publikacji oświadczenia Zbigniewa Ziobry, wskazując, że wypowiedź posłanki Joanny Scheuring-Wielgus miała charakter opinii, a prawo prasowe nie przewiduje możliwości prostowania opinii, a jedynie wiadomości - i to tylko nieprawdziwych lub nieścisłych.

Wobec odmowy redaktor naczelnej "Czarno na białym", Ziobro skierował sprawę do sądu. W obu instancjach (sąd okręgowy i sąd apelacyjny) jego pełnomocnik usłyszał wyroki, że rację ma "Czarno na białym".  

Wypowiedź ocenna "nie podpada pod przepis"

"Oddalając powództwo Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że wypowiedź stanowiąca przedmiot żądanego sprostowania nie była wypowiedzią o faktach, lecz wypowiedzią ocenną, która nie podpada pod przepis (...) [Prawa prasowego o sprostowaniu - red.]" - czytamy w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który w tej sprawie rozpatrywał skargę kasacyjną i oddalił ją. 

Sąd apelacyjny zwrócił z kolei uwagę, że wyrywanie zdań z kontekstu we wniosku Ziobry nie służy ocenie, czy wypowiedź posłanki jest wypowiedzią o faktach czy też opinią. 

"Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że treść spornej wypowiedzi (drugie jej zdanie) posłanki Scheuring-Wielgus powinna być interpretowana w kontekście całego materiału prasowego, a w szczególności w powiązaniu z pierwszym zdaniem posłanki oraz, że wypowiedź ta stanowiła ocenę, przede wszystkim polityczną działań władzy, w szczególności Ministra Sprawiedliwości" - tak Sąd Najwyższy opisuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, do którego odwoływał się Ziobro. 

Kolejnym krokiem Zbigniewa Ziobry było złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Minister konsekwentnie twierdził, że sąd powinien oceniać fragment cytatu z posłanki Scheuring-Wielgus, a nie cały cytat. W jego ocenie ten fragment da się ocenić w kategoriach prawda-fałsz, więc - to dalej argumentacja Ziobry - można go sprostować. 

Pełnomocnik Ziobry wytykał też sądowi drugiej instancji - powołując się na Kodeks postępowania cywilnego - błędy proceduralne. I w tym zakresie argumentacja powoda nie została uwzględniona. To już jednak zawiłe prawnicze zagadnienie. My w tym tekście skupiamy się na tym, jak sądy oceniały wypowiedź posłanki, przytoczoną w materiale "Czarno na białym". 

Kluczowa logika, stylistyka i gramatyka

Sąd Najwyższy uznał, że sądy powszechne obu instancji nie błądziły. Podkreślił, że "treść zdania drugiego spornej wypowiedzi..." (czyli tego: "Tylko fakt jest faktem, że ominięto, albo specjalnie ukryto księży pedofilów") "...nie jest jasna i może rodzić problemy interpretacyjne". 

Sąd Najwyższy wytłumaczył więc, że właśnie dlatego "trzeba ją rozważać w powiązaniu ze zdaniem pierwszym". 

Sądy powszechne, rozpatrujące żądanie nakazania publikacji sprostowania, już wcześniej dokonywały rozbioru wypowiedzi posłanki - zarówno na gruncie logiki formalnej, jak i gramatyki języka polskiego. Było to niezbędne, aby dowieść, że Scheuring-Wielgus wygłaszała opinię, a nie stwierdzała fakty.  

Takie dowodzenie przeprowadził również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku ostatecznie oddalającego roszczenia Ziobry związane z materiałem opublikowanym w "Czarno na białym". 

Oceniając wypowiedź posłanki, Sąd Najwyższy stwierdził, że "niewątpliwie jako całość ma ona przede wszystkim charakter oceny politycznej procesu legislacyjnego, który doprowadził do uchwalenia ustawy z dnia 13 maja 2016 roku oraz jej skutków w odniesieniu do ogólnie określonych w tej wypowiedzi 'księży-pedofili'". 

I tu Sąd Najwyższy przeanalizował środki stylistyczne zastosowane przez posłankę w cytowanej w "Czarno na białym" wypowiedzi.

 "Za takim [ocennym - przyp. red.] jej charakterem przemawia nie tylko wyczuwalna w pierwszym zdaniu pewna doza ironii, mająca wzmocnić wydźwięk krytyki posłanki co do faktycznych - w jej przekonaniu - celów partii rządzącej związanych z przyjęciem tej ustawy, ale przede wszystkim perspektywa prezentowanych w tej wypowiedzi priorytetów politycznych posłanki". 

Dalej Sąd Najwyższy podkreśla społeczny walor tego, że posłanka publicznie zabiera głos w tej sprawie.

"Z wypowiedzi tej wynika bowiem szczególne zainteresowanie księżmi-pedofilami, przez pryzmat regulacji zawartej w tej ustawie. (...) W wypowiedzi tej mieści się też ważny aspekt społeczny, tj. ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, który tylko potwierdza stanowisko Sądów obu instancji odnośnie do zakwalifikowania całej wypowiedzi jako ocennej, a nie jako o faktach". 

Sąd Najwyższy, poddając drobiazgowej analizie czas gramatyczny i formę osobową (tu: bezosobową) czasowników używanych w wypowiedzi Scheuring-Wielgus, stwierdził też, że jej opinia dotyczyła działania ustawy wobec księży-pedofilów, których winę orzeczono przed wejściem w życie ustawy. Tymczasem "skarżący [czyli Zbigniew Ziobro - przyp. red.] koncentruje się na obowiązywaniu ustawy na przyszłość (...). W konsekwencji treść żądanego sprostowania nie przystaje do spornej wypowiedzi" - konkluduje Sąd Najwyższy.

Wyrok Sądu Najwyższego zapadł 5 października. Jego treść wraz z pisemnym uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi redaktora naczelnego TVN24 9 stycznia 2023 roku. Wyrok ten jest ostateczny i definitywnie kończy prowadzony przez Ziobrę czteroletni spór z "Czarno na białym". 

Sprostowanie - polityczne narzędzie  

Dlaczego rzetelna informacja o sprostowaniach jest ważna? Teoretycznie prawo do sprostowania powinno służyć prawdzie i jak najdokładniejszemu poinformowaniu opinii publicznej o wydarzeniach, zjawiskach i procesach życia publicznego. W praktyce liczne są przypadki, gdy sprostowanie służy wyłącznie jako narzędzie do podważania wiarygodności niezależnych mediów, nawet wbrew faktom albo przy wybiórczym traktowaniu faktów przez przedstawicieli władzy, czy - nazwijmy to - interesariuszy politycznych. 

Przykładem takiego działania jest komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z 30 listopada 2022 r. w kwestii sporu sądowego o nakazanie publikacji sprostowania dotyczącego reportażu "Promocja za miliony", wyemitowanego w "Czarno na białym" 22 lutego 2021 roku, o wydatkach Funduszu Sprawiedliwości na promocję swojej działalności. Zbigniew Ziobro usiłował prostować ten materiał w sześciu punktach. Sąd Apelacyjny w prawomocnym wyroku odrzucił trzy i pozostawił trzy. Z trzech pozostawionych punktów jeden dotyczy pomyłki w dacie, nie zmieniającej treści całościowej przekazu. W dwóch pozostałych podtrzymanych przez sąd punktach Zbigniew Ziobro żąda prostowania, jak to określił, "sugestii". Warto zwrócić uwagę, że przed sądem, na potrzeby procesu z "Czarno na białym" powód Ziobro używa właśnie słowa "sugestie", ale już na potrzeby polityczne Ministerstwo Sprawiedliwości publicznie używa słowa "kłamstwa". W tej sprawie zresztą 9 grudnia 2022 roku Sąd Apelacyjny wstrzymał wykonanie swojego wyroku, ponieważ pełnomocnik redaktora naczelnego TVN24 będzie składał w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego.

Inny przykład dotyczy sprawy z powództwa prezesa Orlenu Daniela Obajtka. On również domaga się przed sądem sprostowania dotyczącego reportażu "Nieruchomości Obajtka. Co z kontrolą społeczną?", wyemitowanego w "Czarno na białym" w kwietniu 2021 roku. Z sześciu punktów wniosku Obajtka o sprostowanie, sąd uwzględnił zaledwie dwa. Pozostałe oddalił. Z dwóch uwzględnionych przez sąd punktów jeden dotyczy "sugestii", a drugi zacytowanej w reportażu wypowiedzi posła Marka Sowy. Po wyroku oddalającym większość prób "sprostowania", Obajtek obwieścił na Twitterze: "prawda zwycięża", a telewizja rządowa od kilku dni publikuje nieprawdziwe informacje, jakoby TVN musiał przeprosić Obajtka, a redaktor naczelny TVN24 sprostować "nieprawdziwe tezy dotyczące majątku Daniela Obajtka". Ani Obajtek o przeprosiny nie wnioskował, ani sąd przeprosin nie zasądził. 

W tej sprawie pełnomocniczka redaktor naczelnej "Czarno na białym" wysłała wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku, w związku z zamiarem złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. 

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24

Pozostałe wiadomości

Immunitet obowiązuje jako instytucja, która ma chronić członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale chodzi o granicę tego immunitetu - mówił w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich. Odniósł się do sprawy Marcina Romanowskiego. Ocenił też, że Adam Bodnar "nie powinien się w nią włączać".

Profesor Zoll: nie widzę, by prokuratura popełniła błąd

Profesor Zoll: nie widzę, by prokuratura popełniła błąd

Źródło:
TVN24

Nastoletni chłopak i dziewczyna zostali potrąceni na pasach w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) przez 71-letniego motocyklistę - przekazała tamtejsza Komenda Powiatowej Policji. Oboje trafili do szpitala, chłopak jest w ciężkim stanie.

Motocyklista wjechał w nastolatków na pasach

Motocyklista wjechał w nastolatków na pasach

Źródło:
PAP

30-letni nurek utonął w jeziorze Hańcza (Podlaskie). Policja bada przyczyny jego śmierci. W tym roku to pierwszy przypadek utonięcia nurka w tym najgłębszym polskim jeziorze.

Nurek nie wypłynął z najgłębszego jeziora w Polsce

Nurek nie wypłynął z najgłębszego jeziora w Polsce

Źródło:
PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem prawie w całej Polsce. Na bardzo dużym obszarze kraju w niedzielę będą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia. Temperatura w cieniu przekroczy 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia IMGW dla 14 województw

Ostrzeżenia IMGW dla 14 województw

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Takie pojedyncze głosy, które od czasu do czasu się odzywają z szeregów Partii Demokratycznej, w sumie to jest już chyba około 30 polityków, na pewno nie są tą masą krytyczną, która by skłoniły Joe Bidena do ustąpienia - mówił na antenie TVN24 Andrzej Kohut, amerykanista, autor książki "Ameryka. Dom podzielony".

"Tego już na pewno Partia Demokratyczna nie chce"

"Tego już na pewno Partia Demokratyczna nie chce"

Źródło:
TVN24

Izrael przeprowadził naloty na cele wojskowe rebeliantów Huti, którzy kontrolują zachodnią część Jemenu - poinformowała w sobotę armia. Naloty były odwetem za ataki Huti wymierzone w Izrael. W ostatnim z nich, w piątek, zginął jeden z mieszkańców Tel Awiwu.

Izrael uderzył w cele wojskowe rebeliantów Huti

Izrael uderzył w cele wojskowe rebeliantów Huti

Źródło:
PAP

Jak dowiedział się nieoficjalnie TVN24, na nagraniu z kamery monitoringu, umieszczonej w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono ciało Jacka Jaworka, widać, że mężczyzna oddał dwa strzały, jeden z nich okazał się celny. Na ciele zmarłego ma być też widoczne znamię, które Jaworek posiadał.

Oddał dwa strzały, jeden był celny. Nowe fakty w sprawie śmierci Jacka Jaworka

Oddał dwa strzały, jeden był celny. Nowe fakty w sprawie śmierci Jacka Jaworka

Źródło:
tvn24.pl

64-letnia Sandra Hemme, która została skazana na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełniła, po 43 latach opuściła więzienie - pisze w sobotę BBC. W orzeczeniu z czerwca sąd stwierdził, że policja zataiła wyraźne dowody jej niewinności i nie przekazała ich obrońcom podejrzanej.

Spędziła w więzieniu 43 lata za zabójstwo, którego nie popełniła

Spędziła w więzieniu 43 lata za zabójstwo, którego nie popełniła

Źródło:
PAP

Mundurowi chroniący polsko-białoruską granicę mają zakaz wstępu do gminnego Centrum Sportu i Edukacji w Narewce. Powód? Jak wyjaśnia wójt gminy, sprzęt, który tam się znajduje, jest przystosowany do mieszkańców, a nie do funkcjonariuszy policji.

Policjanci mają zakaz wstępu na gminną siłownię w Narewce, bo sprzęt tam nie jest na ich "potencjał"

Policjanci mają zakaz wstępu na gminną siłownię w Narewce, bo sprzęt tam nie jest na ich "potencjał"

Źródło:
Fakty TVN

Po akcji gaśniczej marketu budowlanego w Krośnie pogorszyła się jakość wody w rzece Lubatówka, do której wpływały wody popożarnicze - podał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Do pożaru marketu budowlanego doszło 10 lipca. Akcja gaśnicza trwała ponad dwie doby.

Zbadali wodę po gigantycznym pożarze marketu. "Pogorszyła się"

Zbadali wodę po gigantycznym pożarze marketu. "Pogorszyła się"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wjechał na posesję, uszkodził płot oraz dwa samochody. Wjechał również w mężczyznę siedzącego na ławce przy domu. Do zdarzenia doszło we wsi Białorzeczka koło Sejn, a auto prowadził 15-latek.

Wjechał w mężczyznę na ławce. Policja ustala, skąd 15-latek miał auto

Wjechał w mężczyznę na ławce. Policja ustala, skąd 15-latek miał auto

Źródło:
PAP

Grecja mierzy się z kolejnym dniem fali upałów. W związku z temperaturą dochodzącą do około 40 stopni Celsjusza ponownie zamknięto niektóre obiekty archeologiczne, a także popularny wśród turystów Ogród Narodowy w Atenach. Strażacy walczą z pożarami w różnych regionach kraju.

Ponad 40 stopni. Ograniczenia dla turystów, rośnie zagrożenie pożarami

Ponad 40 stopni. Ograniczenia dla turystów, rośnie zagrożenie pożarami

Źródło:
PAP, .ekathimerini.com, wetteronline.de

Aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa sprawdzili, co w mieście nagrzewa się najbardziej w upalny dzień. To nowoczesne, niezacienione place zabaw. Niektóre ich elementy rozgrzewają się do 70 stopni. Dlatego tak ważne jest, by drzew było jak najwięcej - mówią eksperci.

Sprawdzili, jak nagrzewa się Kraków. Najgorzej jest na nowoczesnych, niezacienionych placach zabaw

Sprawdzili, jak nagrzewa się Kraków. Najgorzej jest na nowoczesnych, niezacienionych placach zabaw

Źródło:
Fakty TVN

Słowackie pogotowie górskie (HZS) poinformowało o śmierci polskiego wspinacza, który w piątek nie przeżył upadku z Czarnego Szczytu. Tego dnia w Tatrach Wysokich zginął również inny turysta z Polski.

Kolejny śmiertelny wypadek Polaka w słowackich Tatrach

Kolejny śmiertelny wypadek Polaka w słowackich Tatrach

Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na 20 lipca 2024 roku przypada 55 rocznica historycznej misji Apollo 11, pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Ostatni żyjący z jej uczestników, Buzz Aldrin, opowiedział z tej okazji, jakie znaczenie miał dla niego spacer po powierzchni Srebrnego Globu.

55 lat temu ludzkość zrobiła wielki skok

55 lat temu ludzkość zrobiła wielki skok

Źródło:
NASA, tvnmeteo.pl

Do Polski płynie gorące powietrze. W niektórych regionach kraju temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, choć tym razem upały nie potrwają długo. W ciągu najbliższych dni czeka nas również powrót gwałtownych zjawisk.

Uderzenie upału. Razem z nim wrócą burze

Uderzenie upału. Razem z nim wrócą burze

Źródło:
tvnmeteo.pl

Pożary w zastraszającym tempie rozprzestrzeniają się w Europie. Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasu, do połowy lipca spłonęło ponad trzykrotnie więcej terenów zielonych, niż wynosi średnia dla tego okresu. Naukowcy ostrzegają, że zagrożenie pożarowe będzie coraz bardziej rosnąć.

Nawet optymistyczne scenariusze przerażają. Zobacz dane z tylko ośmiu dni

Nawet optymistyczne scenariusze przerażają. Zobacz dane z tylko ośmiu dni

Źródło:
EFFIS, EC, El Garroussi et al. (2024), Springer Nature

Na Bielanach kierowca opla wyprzedzał ciężarówkę i z impetem zderzył się z citroenem. - Widziałem, jak ten człowiek wyjechał prosto na mnie - opowiedział o niebezpiecznym zdarzeniu redakcji Kontaktu 24 pan Kacper, kierowca citroena.

"Odbił się od śmieciarki i całą siłą uderzył we mnie"

"Odbił się od śmieciarki i całą siłą uderzył we mnie"

Źródło:
Kontakt 24, tvnwarszawa.pl

Internauci oskarżają Billa Gatesa, że finansuje projekt firmy Kodama Systems zakładający masowy wyręb drzew. Tylko że działania tego start-upu w zakresie gospodarki leśnej w USA zostały fałszywie zinterpretowane, co stało się podstawą fake newsa. A powiązanie go z nazwiskiem słynnego filantropa tylko zwiększa zasięgi przekazu. Wyjaśniamy.

Bill Gates chce wycinać i zakopywać drzewa, by zmniejszyć emisję CO2? Nie

Bill Gates chce wycinać i zakopywać drzewa, by zmniejszyć emisję CO2? Nie

Źródło:
Konkret24

Zarzut zabójstwa i znęcania się nad 40-latką usłyszał o rok młodszy mężczyzna. Zakrwawione ciało kobiety znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Pabianickiej w Łodzi. Jak informuje prokuratura, 39-latek znęcał się nad swoją ofiarą od czterech lat. W momencie zatrzymania był kompletnie pijany.

Bił pięściami i kopał po głowie, klatce piersiowej i brzuchu. 40-latka nie żyje

Bił pięściami i kopał po głowie, klatce piersiowej i brzuchu. 40-latka nie żyje

Źródło:
tvn24.pl

To my zdecydowaliśmy, że po raz kolejny premierem jest Donald Tusk. Stworzyliśmy koalicję, ale to nie znaczy, że nie mamy swojego zdania - mówił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Rady Naczelnej PSL. Odnosząc się do różnicy zdań w koalicji rządzącej, stwierdził, że "PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem". - Nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków - dodał.

Kosiniak-Kamysz: PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem 

Kosiniak-Kamysz: PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem 

Źródło:
PAP

Bruce Springsteen, legenda amerykańskiego rocka, dołączył do klubu muzyków, których majątek przekracza miliard dolarów - wynika z szacunków magazynu "Forbes".

Bruce Springsteen dołączył do klubu muzyków miliarderów

Bruce Springsteen dołączył do klubu muzyków miliarderów

Źródło:
PAP

Naukowcy z NASA byli oszołomieni, gdy skała, po której przejechał 30 maja łazik Curiosity, pękła, ujawniając coś, czego nigdy wcześniej nie widziano na Czerwonej Planecie: żółte kryształy siarki.

Niespodzianka w marsjańskiej skale. Co odkrył łazik Curiosity?

Niespodzianka w marsjańskiej skale. Co odkrył łazik Curiosity?

Źródło:
NASA, phys.org
Zdrajcy i bohaterowie. Oto zwycięska Hiszpania?

Zdrajcy i bohaterowie. Oto zwycięska Hiszpania?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Polska ma fantastyczne plenery, miasta, w których można nagrywać, ale to się po prostu nie opłaca. To jest podstawowy problem, który trzeba rozwiązać, żeby przemysł filmowy zaczął kręcić się na dużo wyższych obrotach - mówił w programie Wstajesz i Weekend Maciej Sojka, producent filmowy, dziennikarz i pierwszy szef TVN24.

"Te limity naprawdę zaciskają pętlę na polskim filmie"

"Te limity naprawdę zaciskają pętlę na polskim filmie"

Źródło:
TVN24

Konieczne jest usunięcie nieuzasadnionych obciążeń dla przedsiębiorców oraz zadbanie, aby artyści otrzymywali wynagrodzenia - napisano w apelu izb i organizacji w imieniu polskich przedsiębiorców działających w sektorze kablowym i satelitarnym do senatorów.

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Źródło:
tvn24.pl

W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg opowiedziała o najgłośniejszych filmowych premierach tego tygodnia. Na wielki ekran trafił między innymi thriller "Twisters" o łowcach burz i "Wredne liściki" z oscarową Olivią Colman. Prowadząca program wspomniała również o zbliżającym się festiwalu filmowym Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Źródło:
tvn24.pl