Sędziowie apelują do sędziów. Oczekują sprzeciwu wobec mianowań ministra


"Olbrzymim niepokojem napawa fakt, że wchodzi w życie nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych" - czytamy w uchwale stałego prezydium Forum Współpracy Sędziów. Jego członkowie zaapelowali do wszystkich sędziów, by nie wyrażali zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z lipcowej nowelizacji. Po wejściu zmian w życie minister sprawiedliwości zyskał między innymi prawo samodzielnego mianowania prezesów sądów powszechnych.

W sobotę weszła w życie nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych, która między innymi zwiększa uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie przez nowelę unijnych przepisów.

CO ZAWIERA USTAWA? > CZYTAJ TUTAJ

"Nie wyrażajmy zgody"

"Nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 12 lipca br., co z pewnością będzie odnotowane i może być w przyszłości poczytane jako współuczestnictwo w działaniach niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym" - napisano w uchwale stałego prezydium Forum.

Forum Współpracy Sędziów powstało w wyniku realizacji uchwał zebrań przedstawicieli sędziów apelacyjnych i zgromadzeń sędziów okręgowych z 20 marca bieżącego roku. Składa się z przedstawicieli sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, wybranych w sposób proporcjonalny na zebraniach sędziów, które odbyły się w większości polskich sądów 20 kwietnia 2017 roku.

Na czerwcowym spotkaniu przedstawicieli Forum Współpracy Sędziów wyłonione zostało między innymi stałe prezydium, mające za zadanie organizację pracy Forum i podejmujące uchwały w sprawach bieżących. Uchwałę prezydium nr 3, w sprawie stanowiska wobec zmian w prawie o ustroju sądów, przekazał we wtorek Polskiej Agencji Prasowej członek prezydium sędzia Robert Kirejew z Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

"Największe możliwe zaangażowanie". Apel do sędziów

Oprócz apelu o niewyrażanie zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie nowej ustawy, Forum Współpracy Sędziów zaapelowało także do sędziów, by wykonywali swą służbę "z największym możliwym zaangażowaniem, aby sądy Rzeczypospolitej, działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na którego najwyższym stopniu pozostaje Konstytucja RP, rozstrzygały sprawy sprawiedliwie i szybko, celem urzeczywistnienia prawnie chronionych dóbr obywateli Rzeczypospolitej".

"Bierzmy aktywny udział w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących sądownictwa, aby przyczynić się do wypracowania rozwiązań skutecznie reformujących polski wymiar sprawiedliwości przy zachowaniu ich zgodności z Konstytucją" - czytamy w apelu.

Forum prosi też sędziów, by informowali Zespół Interwencyjny bądź Prezydium Forum Współpracy Sędziów o tym, "w jaki sposób realizowane są zmiany na stanowiskach funkcyjnych w sądach na podstawie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o wszelkich próbach nacisku ze strony władz politycznych, czy nowo powołanych prezesów sądów lub przewodniczących wydziałów, które mogłyby godzić w sędziowską niezawisłość przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw".

Prezydent podpisał. "Olbrzymi niepokój"

Prezydent podpisał nowelę ustawy o ustroju sądów powszechnych 24 lipca. Równocześnie zawetował dwa inne akty dotyczące sądownictwa - ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział, że w ciągu dwóch miesięcy zostaną przygotowane projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS.

W swojej uchwale stałe prezydium Forum Współpracy Sędziów pozytywnie oceniło podjęcie decyzji o zawetowaniu nowelizacji ustaw o KRS oraz Sądzie Najwyższym. "Włączenie tych ustaw do porządku prawnego znacząco naruszałoby konstytucyjne zasady trójpodziału i równowagi władz, niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów będące fundamentem ochrony praw i wolności każdego obywatela Rzeczypospolitej" - czytamy w sędziowskim stanowisku.

"Jednocześnie olbrzymim niepokojem napawa fakt, że wchodzi w życie ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pozostająca w wielu punktach w wyraźnej niezgodności z przyjętą w drodze ogólnonarodowego referendum i obowiązującą obecnie Konstytucją RP" - napisali członkowie stałego prezydium Forum.

Podziękowania

Prezydium Forum Współpracy Sędziów przekazało też podziękowania i wyrazy szacunku "wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie szczędząc czasu i sił brali udział w pokojowych manifestacjach w obronie niezależności polskiego sądownictwa. Taka postawa motywuje każdego sędziego do zwiększenia wysiłków w pełnieniu służby dla dobra obywateli naszego kraju" - napisali.

Celem Forum Współpracy Sędziów jest - jak deklarują jego członkowie - między innymi umożliwienie wymiany poglądów między jak największą liczbą sędziów, przedstawianie opinii środowiska sędziowskiego w najistotniejszych sprawach dotyczących sądownictwa oraz informowanie o nich opinii publicznej.

Autor: kb/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości