działalność gospodarcza

działalność gospodarcza

Polski Ład, którego część założeń wejdzie w życie w styczniu 2022 roku, zakłada m.in. duże zmiany w zasadach wyliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany dotkną zarówno podatników rozliczających się w oparciu o zasady ogólne, jak i podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Giełda długów czy też giełda wierzytelności to stosunkowo nowy rejestr informacji gospodarczych, który staje się coraz bardziej popularny. Krajowa giełda długów stanowi doskonały sposób na odzyskanie wierzytelności, a co najważniejsze działa całkowicie zgodnie z prawem. Czym dokładnie jest internetowa giełda długów i w jaki sposób pomaga wierzycielom odzyskać należności?

Nota korygująca to dokument, który jest sposobem na naprawienie nieprawidłowości powstałych na fakturze. Notę korygującą wystawia nabywca w wypadku, gdy zauważy pomyłki w zakresie określonych przepisami danych. Notę korygującą do faktury należy odróżnić od faktury korygującej.

Remanent to obowiązek nałożony na podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Pozwala on oszacować stan ilościowy i wartościowy posiadanych w firmie towarów oraz porównać go z ilościami, które wynikają ze stosownych dokumentów księgowych oraz z ewidencji.

Branding to jedna z technik marketingowych, która polega na kreowaniu i utrwalaniu w świadomości konsumentów pozytywnego wizerunku marki. Wszystko to ma na celu przyniesienie wymiernych korzyści w postaci zwiększenia zysków firmy. Jednym z elementów budowania świadomości marki jest jej logo. 

Podatek dochodowy musi płacić każdy, kto w danym roku podatkowym osiągał jakiekolwiek wynagrodzenie. Wysokość tego podatku oraz sposób jego wyliczania jest jednak różny w zależności od przyjętego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Jak obliczyć wysokość podatku dochodowego?

Faktura jest podstawowym dokumentem w obrocie gospodarczym, a jej wystawianie jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. W praktyce istnieją różne rodzaje faktur, a brak niektórych elementów sprawia, że dany dokument przestaje być fakturą. Co to jest faktura i co musi zawierać? Jakie są najczęściej spotykane rodzaje faktur?

Coraz więcej umów zawieranych jest na odległość – przykładem są choćby zakupy przez Internet. W przypadku takich umów konsumentów obejmuje jednak dodatkowa ochrona w postaci prawa do odstąpienia od umowy. Na czym polega ta ochrona? Jak i kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?