Przygotuj się na:

ZAMKNIĘCIE STACJI METRA

Na weekend warszawscy urzędnicy zaplanowali prace modernizacyjne na pierwszej linii metra. Pociągi będą jeździły na skróconej trasie. 

TVN Warszawa | Śródmieście

Rusza rekrutacja do przedszkoli. Ważne terminy, kryteria i wymagane dokumenty

TVN Warszawa | Śródmieście

Autor:
mp/pm
Źródło:
tvnwarszawa.pl
"Warszawa osiągnęła tak zwane kryterium barcelońskie"Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
wideo 2/4
Konferencja podsumowująca pierwszy rok programu żłobkowego (19.02.2020)

We wtorek rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące terminów, kryteriów i punktów oraz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku.

Rodzice na wypełnienie elektronicznego wniosku mają 16 dni - od wtorku 3 marca do czwartku 19 marca. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 23 kwietnia. Od decyzji komisji rekrutacyjnej można się odwołać. Można też wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wystartuje 18 czerwca. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują poszczególne kryteria, za które dziecko może dostać określoną liczbę punktów. Rodzice nie mogą jednak zapomnieć o załączeniu do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 - harmonogram

Elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola można składać od wtorku 3 marca od godziny 13.00 do czwartku 19 marca do godziny 19.00.

Od 3 marca od 13.00 do piątku 20 marca do godziny 16.00 należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Ratusz przypomina o tym, że kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji, w którym wybrano oddziały integracyjne. Zaznacza też, że kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji na liście preferencji.

W czwartek 23 kwietnia o godz. 13.00 zostaną opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od tego momentu rodzic może potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Ma na to czas do środy 29 kwietnia, do godziny 16.00.

W poniedziałek 4 maja o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 4 maja w terminie siedmiu dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające:

W czwartek 18 czerwca o godz. 16.00 w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc. Od tego momentu do wtorku 23 czerwca do godz. 20.00 można zarejestrować w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Od 18 czerwca do środy 24 czerwca do godz. 15.00 można składać w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

W piątek 26 czerwca o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od tego momentu do środy 1 lipca do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Lista dzieci przyjętych pojawi się w czwartek 2 lipca o godz. 13.00. Od 2 lipca można się też odwoływać od decyzji.

W poniedziałek 31 sierpnia w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.

Jak podkreśliła Ewa Rogala z biura prasowego stołecznego ratusza, o przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 – kryteria i punkty

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują tak zwane kryteria ustawowe oraz kryteria samorządowe. Jak informuje ratusz, w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego: - wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci); - niepełnosprawność kandydata; - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; - objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 260 punktów.

Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: 1) Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 kilometrów od miejsca zamieszkania - 130 pkt; 2) Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 64 pkt; 3) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt; 4) Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy - 24 pkt; 5) Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 8 pkt; 6) Dochód na osobę w rodzinie dziecka; a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 674 zł - 1 pkt; b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 procent kwoty, o której mowa wyżej, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

W przypadku postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza kryteria i poszczególna punktacja są niemal identyczne jak wyżej. Różnią się jedynie w punkcie drugim, gdzie "Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny" zastąpiono zdaniem "dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza". Za spełnianie tego kryterium również przysługują 64 pkt.

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 - jakie dokumenty są wymagane?

Poniżej wykaz dokumentów, które rodzice muszą dołączyć do wniosku. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych: 1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ratusz przypomina, że dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Zaznacza też, że oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych: 1) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie; 2) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia; 3) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta; 4) Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety; 5) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; 6) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; 7) Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; 8) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 9) Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej na przykład karty miejskiej (WKM) lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO); 10) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata; 11) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: "Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie" potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Jak zaznacza ratusz, kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9  poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Autor:mp/pm

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN24

Pozostałe wiadomości