PiS zgłasza projekt "ustawy represyjnej". Oto najbardziej kontrowersyjne propozycje

Polska

Igor Sokołowski przedstawił w studiu TVN24 kontrowersyjne przepisy projektu nowelizacjitvn24
wideo 2/39

Posłowie z klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Przedstawiamy te przepisy projektu, które wzbudzają największe kontrowersje i wątpliwości. W TVN24 trwa wydanie specjalne.

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE POSŁÓW PIS >

Kontrowersyjne przepisy projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym wyliczał w studiu TVN24 Igor Sokołowski.

USTAWA O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

Artykuł 9d

Do obecnej ustawy o ustroju sądów powszechnych ma być dodany nowy artykuł 9d w brzmieniu :

"Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej".

Artykuł 88a

Po artykule 88 ustawy o ustroju sądów powszechnych - dotyczącego składanych przez sędziów oświadczeń o stanie majątkowym - posłowie PiS chcą dodać artykuł 88a.

Artykuł 88a miałby zobowiązać sędziów do "złożenia pisemnego oświadczenia" między innymi o:

- "członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa"; - "prowadzeniu portalu, strony internetowej lub aktywności na internetowych portalach umożliwiających założenie konta użytkownika, w tym anonimowo lub pod pseudonimem, jeżeli portal, strona lub aktywność dotyczą spraw publicznych wskazaniem nazw portali, stron lub sieci, oraz nazw i pseudonimów, pod którymi sędzia występuje".

Proponowane przez PiS zmiany w ustawie o funkcjonowaniu sądów powszechnych. Artykuł 88atvn24

Artykuł 107

W dotychczasowej ustawie o ustroju sądów powszechnych artykuł 107 - regulujący przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego - stanowi, że "za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie".

Według proponowanego w projekcie nowelizacji brzmienia artykułu 107, sędziowie mają "odpowiadać dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w szczególności za:

1. oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, w tym odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny;

2. działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości;

3. działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania;

4. działania o charakterze politycznym;

5. uchybienie godności urzędu".

Artykuł 112

Do dotychczasowego artykułu 112 ustawy - regulującego działalność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - projekt PiS dodaje paragraf 2a w brzmieniu: "Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych mogą podjąć i prowadzić czynności w każdej sprawie dotyczącej sędziego".

USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Artykuł 29 ustawy

Do artykułu 29 ustawy o Sądzie Najwyższym - regulującego tryb powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN - projekt posłów PiS dodaje między innymi:

"§ 3 W ramach działalności Sądu Najwyższego niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. § 4 Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Najwyższy ani inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego ani wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości".

Proponowane przez PiS zmiany w ustawie o SN. Artykuł 26. i 29.tvn24

CZYTAJ CAŁY PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY >

Autor: ads//rzw / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24