Bezrobocie

Bezrobocie

Stopa bezrobocia definiowana jest jako procent udziału bezrobotnych w ilości ludności czynnej zawodowo. Przy czym do osób aktywnych zawodowo wlicza się zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne.

Bon zasiedleniowy to forma pomocy przewidziana dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Przeznaczony może on zostać na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania dotychczasowego.