NIK o budowie dróg: błędy i stracone pieniądze

ZMIDNIK ocenił inwestycje drogowe

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się inwestycjom drogowym prowadzonym w ostatnich latach, m.in. w Warszawie. Ocena jest pozytywna, choć kontrolerzy punktują stolicę za nieprawidłowości przy budowie Trasy Mostu Północnego, węzła Łopuszańska - Kleszczowa, czy jezdni al. Wilanowskiej.

- Większość inwestycji była dobrze przygotowana. Miasta zapewniły środki na pokrycie wszystkich z 24 skontrolowanych przedsięwzięć - czytamy w informacji NIK o kontroli.

Urzędnicy pod lupę wzięli inwestycje przeprowadzone w latach 2008-11 w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie. Jak wypadła stolica?

Najwięcej dróg i pieniędzy - W Warszawie zbudowano i zmodernizowano najwięcej dróg - 128,9 km, przy czym długość zbudowanych lub zmodernizowanych dróg w latach 2008-2011 (I półrocze) była mniejsza o 15 km niż w latach 2004 –2007 - twierdzi NIK. Stolica wydała w tym czasie na budowy ok. 2,6 mld zł, pozyskała też najwięcej środków unijnych na ten cel - 354,5 mln zł.

Ale nie wszystko wygląda tak "różowo". Kontrolerzy wypominają władzom stolicy, że straciły część dofinansowania pochodzącego z UE. - W związku z nieprawidłowościami przy udzielaniu zamówień publicznych i realizacji trzech zadań inwestycyjnych: Budowa Trasy Mostu Północnego, budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa i budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej utracono dofinansowanie na łączną kwotę ok. 16,4 mln zł – brzmi fragment raportu.

Problemy z dokumentacją Problematyczne okazywało się również sporządzanie dokumentacji. Zdarzały się przypadki, że inwestorzy zgadzali się na przekładanie terminu jej opracowania, nie wnikając w zasadność wniosku. W stolicy uwagi NIK ma chociażby do działań Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

- Przy budowie węzła Łopuszańska-Kleszczowa termin wykonania dokumentacji przesuwano 15-krotnie. Jednocześnie ZMiD, wykazał się niekonsekwencją i nierzetelnością. Najpierw ustalił termin wykonania dokumentacji na 30 listopada 2008 roku. Następnie w styczniu 2009 r. ZMiD naliczył projektantowi za opóźnienie karę umowną w wysokości ponad 280 tys. zł, po czym w kolejnych aneksach do umowy wydłużał termin sporządzenia dokumentacji. Ostatecznie projektant uniknął kary za zwłokę - przekonuje NIK.

NIK negatywnie ocenia także niedotrzymanie terminów zakończenia budowy węzła Łopuszańska-Kleszczowa, ale także jezdni Al. Wilanowskiej. - Nie został dotrzymany termin zakończenia etapu I budowy drugiej jezdni Al. Wilanowskiej, ustalony w umowie z wykonawcą na 16 grudnia 2009 r. Pomimo dwukrotnego przedłużenia czasu realizacji (do 31 lipca 2010 r.) roboty budowlane zostały zakończone 111 dni po tym terminie (odbiór inwestycji nastąpił 19 listopada 2010 r.), natomiast usunięcie wszystkich wad i usterek zostało zgłoszone przez wykonawcę dopiero 13 maja 2011 r., tj. 286 dni po umownym terminie zakończenia zadania - przekonuje NIK.

Przy tej inwestycji ZMID nie naliczył kary w wysokości 3,1 mln zł za nieterminowe zakończenie robót budowlanych, co w raporcie NIK zostało uznane za działanie niegospodarne.

Mniej niż planowano Kontrolerzy przypominają, że w Warszawie rozpoczęto realizację mniej niż 50 proc. inwestycji drogowych planowanych do realizacji w latach 2008-11, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na początku 2008 r.

- Na 451 wieloletnich zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie WPI na lata 2008–2012, w kolejnych wykazach obowiązujących w latach 2009–2011, nie zostało uwzględnionych 106 zadań (tj. 23,5%). W przypadku 75 innych zadań, rozpoczęcie realizacji prac przesunięto na okres po 2011 r. Jednocześnie Miasto przyjęło do realizacji 116 nowych wieloletnich inwestycji drogowych. Do 30 czerwca 2011 r. rozpoczęto realizację 220 zadań – czytamy w raporcie. Główne przyczyny rezygnacji z zaplanowanych zadań to brak pieniędzy spowodowany między innymi spadkiem planowanych dochodów własnych miast.

WIĘCE WNIOSKÓW Z KONTROLI ZNAJDZIESZ W RAPORCIE NIK ran/roody

Źródło zdjęcia głównego: ZMID

Pozostałe wiadomości