Dla pracownika

Dla pracownika

Jak obliczyć podatek dochodowy? Progi podatkowe i kalkulator odsetkowy

Podatek dochodowy musi płacić każdy, kto w danym roku podatkowym osiągał jakiekolwiek wynagrodzenie. Wysokość tego podatku oraz sposób jego wyliczania jest jednak różny w zależności od przyjętego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Jak obliczyć wysokość podatku dochodowego?

Do kiedy PIT? Terminy składania deklaracji podatkowych w 2022 roku

Złożenie deklaracji podatkowej PIT i rozliczenie się z podatku dochodowego za ubiegłe 12 miesięcy to obowiązek czekający co roku każdego podatnika. Od kilku lat można to zrobić nawet bez wychodzenia z domu, lepiej nie odkładać tego jednak na ostatnią chwilę. Do kiedy trzeba złożyć PIT? O jakich terminach trzeba pamiętać?

Bon zasiedleniowy – ile wynosi i komu przysługuje

Bon zasiedleniowy to forma pomocy przewidziana dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Przeznaczony może on zostać na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania dotychczasowego.

Umowa ramowa – kiedy jest zawierana i co może określać

Umowa ramowa to pojęcie, które w polskim porządku prawnym rozumiane może być na kilka sposobów. Z jednej strony definiowane jest ono wprost w Prawie zamówień publicznych. Przez umowę ramową rozumie się jednak także umowę o współpracy, która określa wspólne cele gospodarcze podmiotów, zawieraną w ramach swobody zawierania umów.

Wymiar czasu pracy – zasady obliczania. Ile godzin ma etat?

Wymiar czasu pracy oznacza liczbę dni i godzin, jaką pracownik zobowiązany jest przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy szczegółowo określa także liczbę godzin na dobę oraz w ciągu tygodnia, którą maksymalnie może przepracować pracownik. Jego normy i zasady wyliczania precyzuje Kodeks pracy.

Chorobowe w ciąży – komu przysługuje, w jakiej wysokości i kto płaci za zwolnienie lekarskie w ciąży

Chorobowe w ciąży, czyli zwolnienie lekarskie w ciąży i wypłata zasiłku chorobowego, przysługuje kobiecie objętej przez określony czas ubezpieczeniem chorobowym. Zasady przyznawania chorobowego w ciąży oraz wypłaty zasiłku chorobowego zależne są m.in. od formy zatrudnienia ciężarnej. Wyjaśniamy, kiedy można iść na chorobowe w ciąży, ile wynosi L4 w czasie ciąży i kto wypłaca zasiłek.

Zmiana stanowiska pracy – prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy

Zmiana stanowiska pracy jest możliwa zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na wniosek pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązał się do wykonywania określonego rodzaju pracy, na określonym stanowisku i za określone wynagrodzenie. By móc to zmienić, trzeba spełnić wiele warunków.

Praca w szczególnych warunkach – definicja, wykaz stanowisk, obliczanie emerytury

Z pracą w szczególnych warunkach wiąże się określone ryzyko wystąpienia trwałych skutków zdrowotnych. W związku z tym osobom wykonującym taką pracę przysługują uprawnienia dotyczące wcześniejszych emerytur lub zwiększonej wysokości pobieranych świadczeń. Czym jest praca w szczególnych warunkach? Jakie są warunki otrzymania wcześniejszej emerytury?

Dodatek za rozłąkę – komu przysługuje

Dodatek za rozłąkę, nazywany też rozłąkowym lub dodatkiem rozłąkowym, to świadczenie należne pracownikowi w związku z rozłąką z rodziną. W Kodeksie pracy rozłąka nie jest wprost definiowana, a jej zasady określane są przez przepisy wewnątrzzakładowe, w odniesieniu zaś do określonych grup zawodowych – w odrębnych ustawach szczególnych. 

Akta osobowe – co zawierają? Jak długo przechowuje je pracodawca?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracowniczej zatrudnianych osób. Jej zawartość i sposób prowadzenia są ściśle regulowane przez przepisy. Jakie dokumenty wchodzą w skład akt osobowych pracownika? Jak długo i w jakiej formie są one przechowywane przez pracodawcę?