Świadczenie przedemerytalne – komu przysługuje i ile wynosi

Źródło:
TVN24 Biznes
Premier Morawiecki przedstawił plan dla emerytów
Premier Morawiecki przedstawił plan dla emerytówZdjęcia organizatora
wideo 2/5
Premier Morawiecki przedstawił plan dla emerytówZdjęcia organizatora

Świadczenie przedemerytalne skierowane jest do osób, które mają długi staż pracy, ale jednocześnie utraciły dotychczasowe zatrudnienie i nie mogą znaleźć nowego. Jakie są warunki uzyskania tego świadczenia? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne i czy wlicza się ono do emerytury?

Świadczenie przedemerytalne stanowi pomoc finansową dla bezrobotnych z długim stażem pracy.Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, należy spełniać warunki wspólne i indywidualne.Wysokość świadczenia przedemerytalnego to w 2021 roku 1262,34 zł brutto miesięcznie.W czasie pobierania świadczenia przedemerytalnego dozwolona jest praca zarobkowa, ale tylko do określonej wysokości przychodów.

Czym są świadczenia przedemerytalne? Regulacje prawne

Zasady funkcjonowania świadczeń przedemerytalnych uregulowane zostały w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych oraz częściowo w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawy te zastąpiły w zakresie świadczeń przedemerytalnych obowiązującą wcześniej ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – różnice

Zasiłek przedemerytalny był formą wsparcia ustanowioną na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Ustawa ta została uchylona ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po czym na mocy odrębnych przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanowiono świadczenie przedemerytalne.

W rezultacie zasiłek przedemerytalny nie jest obecnie przyznawany, a jego miejsce zajęło świadczenie przedemerytalne. Osoby, którym na mocy wcześniejszych przepisów przyznano zasiłek przedemerytalny, nadal go jednak otrzymują.

Świadczenie przedemerytalne 2021

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To forma wsparcia finansowego dla osób z długim stażem pracy, które nie z własnej winy utraciły zatrudnienie, a jednocześnie mają problem ze znalezieniem nowego. Chodzi więc o osoby, którym nie przysługuje jeszcze świadczenie emerytalne, ale z powodu swojego wieku mogą być mało atrakcyjne na rynku pracy.

ZUS świadczenia przedemerytalne – warunki przyznania

Uzyskanie świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków. Aktualnie obowiązujące warunki przyznania świadczenie przedemerytalnego podzielić można na dwie grupy. Pierwsza to warunki wspólne dla wszystkich ubiegających się o to świadczenie. Warunki te są następujące:

– aktualny status osoby bezrobotnej, – pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, – w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ta bez uzasadnionej przyczyn nie odmówiła podjęcia zaproponowanej pracy zarobkowej, – złożenie wniosku o przyznanie świadczenie przedemerytalnego w ciągu 30 dni od wydania przez urząd pracy potwierdzenia spełniania powyższych warunków.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych dana osoba wykonywała jakąś pracę zarobkową, np. roboty publiczne, ale praca ta zakończyła się po 180 dniach pobierania zasiłku, 30 dni na złożenie wniosku liczy się od dnia ustania tego zatrudnienia.

Świadczenie przedemerytalne – komu przysługuje? 

Druga grupa warunków to warunki indywidualne, dotyczące przyczyn zakończenia stosunku pracy, wieku wnioskującego oraz jego stażu pracy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę spowodowanego likwidacją lub niewypłacalnością pracodawcy, warunki indywidualne to:

– czas zatrudnienia u tego pracodawcy wynoszący co najmniej sześć miesięcy, – ukończone co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna), – posiadanie wymaganego okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna). 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w wyniku zwolnień grupowych lub likwidacji stanowiska pracy, warunki indywidualne to:

– czas zatrudnienia u tego pracodawcy wynoszący co najmniej sześć miesięcy, – ukończone co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), – posiadanie wymaganego okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 30 lat (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna). 

W przypadku utraty prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, warunki indywidualne to:

– zarejestrowanie się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty, – pobieranie renty nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat, – ukończone co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) – posiadanie wymaganego okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna). 

W przypadku utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę, warunki indywidualne to:

– zarejestrowanie się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do wskazanego świadczenia, – pobieranie wskazanego świadczenia nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni, – do dnia ustania prawa do wskazanego świadczenia ukończone co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), – posiadanie wymaganego okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna). 

W przypadku ogłoszenia upadłości własnej firmy, warunki indywidualne to:

– prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące, – w czasie prowadzenia działalności opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, – do dnia ogłoszenia upadłości ukończone co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna), – posiadanie wymaganego okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna). 

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego podlega corocznej waloryzacji podobnie jak wysokość emerytur czy rent. W przeciwieństwie jednak do emerytury świadczenie to wypłacane jest w zryczałtowanej wysokości, czyli jednakowej dla wszystkich spełniających warunki jego uzyskania. 

Od 1 marca 2021 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1262,34 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że na rękę otrzymuje się 1075,73 zł.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której świadczenie przedemerytalne przysługuje z powodu utraty prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas świadczenie to wypłacane jest w wysokości ostatnio pobieranej renty, ale nie wyższej niż 1262,34 zł.

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego

Przy ustalaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego brany pod uwagę jest nie tylko staż pracy. Uwzględniane są wszystkie tzw. okresy uprawniające do emerytury, obejmujące:

okresy składkowe, czyli czas, za który opłacane były nasze składki emerytalne i rentowe – to m.in. czas zatrudnienia na umowie o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, służby mundurowej, ● okresy nieskładkowe, czyli czas, za który nie były opłacane nasze składki, ale i tak są brane pod uwagę – to m.in. czas studiów w szkole wyższej, pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego (w wymiarze nie większym niż 1/3 okresów składkowych), ● okresy rolne, czyli pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia tego gospodarstwa – tylko uzupełniająco, ● okresy ubezpieczenia za granicą w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub z którymi podpisana jest dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym.

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, łączna długość okresu uprawniającego do emerytury musi wynosić:

co najmniej 30 lat (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna) w przypadku rozwiązania umowy o pracę w wyniku zwolnień grupowych lub likwidacji stanowiska pracy, ● co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) w pozostałych przypadkach.

Nowy wiek emerytalny a świadczenie przedemerytalne

Zgodnie z aktualnymi przepisami w określonych sytuacjach możliwe jest wcześniejsze przejście na emeryturę bez względu na wiek. Warunkiem jest posiadanie dostatecznego okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego:

co najmniej 34 lat (kobieta) lub 39 lat (mężczyzna) w przypadku utraty pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, ● co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna) w przypadku utraty pracy w wyniku zwolnień grupowych lub likwidacji stanowiska pracy.

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą jednocześnie dorabiać wykonując pracę zarobkową. Wysokość dodatkowych zarobków jest jednak ograniczona – po przekroczeniu ich limitów następuje zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zmniejszenie wysokości tego świadczenia.

Wyróżnić można tutaj trzy przypadki:

● Świadczenie przedemerytalne wypłacane w pełnej wysokości, jeżeli dodatkowy przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r., czyli 1 291,90 zł miesięcznie i 15 502,80 zł rocznie,

● Świadczenie przedemerytalne wypłacane w zmniejszonej wysokości, jeżeli dodatkowy przychód przekracza 25 proc., ale nie przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r., czyli 3 617,30 zł miesięcznie i 43 407,60 zł rocznie,

Zawieszenie wypłacania świadczenia przedemerytalnego, jeżeli dodatkowy przychód przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r., czyli 3 617,30 zł miesięcznie i 43 407,60 zł rocznie.

Jako dodatkowy zarobek traktowany jest w tym przypadku każdy przychód, od którego odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, przede wszystkim zatrudnienie, służba, działalność gospodarcza oraz niektóre inne świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

W przypadku zmniejszenia wysokości wypłacanego świadczenia przedemerytalnego zmniejszenie to następuje o wartość przekroczenia kwoty 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Wysokość świadczenia nie może jednak spaść poniżej gwarantowanych 631,17 zł.

Czy świadczenie przedemerytalne wlicza się do emerytury?

Prawo do pobierania świadczenia przedemerytalnego ustaje m.in. w związku z nabyciem prawa do emerytury lub z chwilą ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Okres pobierania świadczenia przedemerytalnego może jednak wliczać się do emerytury jako okres nieskładkowy, a więc czas, w którym nie była za nas płacona składka emerytalna i rentowa. Łączny czas okresów nieskładkowych branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury nie może przy tym przekraczać 1/3 łącznego czasu okresów składkowych.

Akty prawne: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych; Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Polacy konsumują mniej niż przeciętny mieszaniec Unii Europejskiej. Rzeczywiste spożycie indywidualne (AIC) na mieszkańca w Polsce w 2023 roku było 14 procent poniżej średniej unijnej- podał Eurostat. Najwyższy poziom odnotowano w Luksemburgu (38 proc. powyżej średniej UE), Austrii i Holandii (po 17 proc.).

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Źródło:
PAP

Cena benzyny PB95, oleju napędowego i gazu spadają, co jest dobrą wiadomością dla osób wybierających się autem w najbliższych dniach na wakacyjne wyjazdy. Według analityków e-petrol największa przecena dotyczy w tym tygodniu oleju napędowego, który, w porównaniu do wyników ostatniego notowania, jest tańszy o 6 gr.

Niższe ceny paliw na wakacje

Niższe ceny paliw na wakacje

Źródło:
PAP

Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski oznacza, że nie ma miejsca na duże nowe wydatki, jak np. podniesienie kwoty wolnej - oceniają ekonomiści ING. Większość analityków uważa, że procedura nie będzie się jednak wiązała z koniecznością szybkiego i głębokiego skorygowania wydatków. Z kolei Sławomir Dudek stwierdził we wpisie na X "ta procedura to ocena 'osiągnięć' rządu premiera Mateusza Morawieckiego".

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski jest uzasadnione. Samo formalne rozpoczęcie procedury może nastąpić później. Bruksela zapowiada taki krok na lipiec - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, powołując się na komunikat prasowy.

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski

Źródło:
TVN24, PAP

Spar Group, właściciel Spar Polska, podjął decyzję o opuszczeniu polskiego rynku. Spółka znalazła już nowego nabywcę, który przejmie sklepy oraz będzie kontynuował rozwój biznesu pod tym samym szyldem. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku.

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Źródło:
tvn24.pl

Projektowanie lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zrealizowane w 50 procentach - poinformował w środę prezes spółki Filip Czernicki. Dodał, że "prace projektowe przez cały czas trwają, a spółka ma środki na to, aby płacić projektantom, natomiast nie ma zapewnionego finansowania na dalsze etapy tej inwestycji".

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Źródło:
PAP

Rząd planuje wprowadzenie opłaty gazowej finansującej utrzymywanie zapasów strategicznych gazu - podano w projekcie ustawy, którą resort klimatu wysłał do konsultacji.

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Źródło:
PAP

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w maju do 2 procent i po raz pierwszy od prawie trzech lat znalazła się w granicach celu Banku Anglii. Do tej sytuacji przyczyniły się między innymi spadające ceny żywności, rozrywki oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Źródło:
PAP

Szczyt inflacji ma być na koniec pierwszego kwartału 2025 roku na poziomie lekko poniżej 6 procent rok do roku - przewidują ekonomiści PKO BP. Zdaniem analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych dopiero w lipcu 2025 roku.

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego porozumienia ograniczającego konkurencję. Garmin Polska - przedstawiciel producenta między innymi smartwatchów - mógł zawrzeć zmowę cenową z dystrybutorami swoich produktów - napisał UOKiK w komunikacie.

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Źródło:
tvn24.pl

Skutki zmian w podatku od nieruchomości odczują przedsiębiorcy z wielu branż, przy czym zapłacą gminnemu fiskusowi więcej - podał "Dziennik Gazeta Prawna". Dodał, że skorzystają właściciele miejsc w garażach wielostanowiskowych. 

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Źródło:
PAP

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło zawiadomienie od firmy 4Kraft o wadliwych fotelikach samochodowych. Akcja dotyczy kilku modeli. Firma uruchomiła bezpłatny program wymiany .

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które z przewozu osób wykluczyły kierowców nieposiadających polskiego prawa jazdy, ale także tych, którzy w naszym kraju przebywają krócej niż 185 dni. Jak podaje środowa "Rzeczpospolita", nowe przepisy odsunęły nawet jedną czwartą zagranicznych kierowców. "Bez strategii migracyjnej biznes ma problem" - czytamy w gazecie.

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Źródło:
PAP

We wtorek 32-letnia Marlena Engelborn, będąca potomkinią Fredricha Engelhorna, założyciela przedsiębiorstwa chemiczno-farmaceutycznego BASF, rozdała majątek odziedziczony po swojej babci. Spadek w wysokości prawie 25 milionów euro został podzielony pomiędzy kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. 

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Źródło:
PAP

300 złotych na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start otrzymają rodzice dzieci w wieku szkolnym. Aby dostać świadczenie, trzeba jednak wcześniej złożyć wniosek. - Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat - przypomniał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

300 złotych na dziecko. Ważny termin

300 złotych na dziecko. Ważny termin

Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 190 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to nagrody piątego stopnia wynoszące po prawie 19 tysięcy złotych. Najbliżej rozbicia kumulacji było we Włoszech i Holandii. Oto liczby, jakie wylosowano 18 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja liczona według HICP w Polsce w maju 2024 roku wyniosła 2,8 procent rok do roku - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Wskaźnik dla Polski jest powyżej średniej Unii Europejskiej, gdzie ceny rosły w tempie 2,7 procent rok do roku.

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Źródło:
tvn24.pl, PAP

CVC Capital Partners, właściciel sieci Żabka Polska chce, by spółka jeszcze w tym roku wkroczyła na giełdę. Według agencji Bloomberg wycena firmy może sięgnąć nawet 8 miliardów dolarów.

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Źródło:
PAP

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie akcji protestacyjnej sieci Euronet - przekazał Urząd. Dodał, nie przesądza to, czy doszło do naruszeń, a UOKiK zbada sytuację przede wszystkim pod kątem przepisów ochrony konkurencji.

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Źródło:
PAP

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski odwołał z dniem 24 czerwca tego roku Piotra Wielowieyskiego ze składu rady nadzorczej Orlenu - podał koncern w komunikacie giełdowym. Nie podano przyczyny odwołania.

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

Źródło:
PAP

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do przedsiębiorców, sieci handlowych i właścicieli sklepów o nieprzeprowadzanie akcji rabatowych za wysoką ocenę bądź czerwony pasek na świadectwie. "Oceny nie świadczą o wartości dziecka ani o jego potencjale" - pisze RPD.

Firmy kuszą uczniów rabatami za czerwony pasek. Apel Rzecznika Praw Dziecka

Firmy kuszą uczniów rabatami za czerwony pasek. Apel Rzecznika Praw Dziecka

Źródło:
tvn24.pl

PKP Cargo i Polregio podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia do 300 pracowników. Program ma być realizowany jeszcze w czerwcu tego roku. To efekt problemów, między innymi finansowych, PKP Cargo.

Kolejowa solidarność. Polregio przejmie setki pracowników PKP Cargo

Kolejowa solidarność. Polregio przejmie setki pracowników PKP Cargo

Źródło:
PAP

Prezentacja dotycząca przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) zostanie przedstawiona w tym lub przyszłym tygodniu - przekazał wiceszef resortu aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Podkreślił także, że w ciągu kilku miesięcy powstanie raport dotyczący nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa.

Wiceszef MAP: w najbliższym dniach przedstawiona zostanie prezentacja na temat CPK

Wiceszef MAP: w najbliższym dniach przedstawiona zostanie prezentacja na temat CPK

Źródło:
PAP

Próba "nieudolnego zniekształcania" badania na wykrywaczu kłamstw i oskarżenie o korupcję. W tle wątek podsłuchiwania Zygmunta Solorza - to zarzuty wobec Marka Chrzanowskiego, byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", która opisała, co znalazło się w akcie oskarżenia przeciwko Chrzanowskiemu. W tekście podkreślono, że "korupcyjna propozycja, która przewodniczący KNF złożył bankierowi Leszkowi Czarneckiemu, nie miała i nie ma precedensu".

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

Źródło:
PAP