TVN24 Biznes | Pieniądze

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2021 – dla kogo, wysokość, jak złożyć wniosek

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier o nowej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościamiTVN24
wideo 2/4
TVN24Premier o nowej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie podejmują pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym krewnym. Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy i jak go uzyskać? Ile wynosi to świadczenie w 2021 roku?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest dla osób, które rezygnują z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym bliskim.Przyznawany jest rodzinom, w których dochód na mieszkańca nie przekracza 764 zł netto.Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie.Pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego wyklucza otrzymywanie niektórych innych świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – dla kogo jest przeznaczony?

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest jednym ze świadczeń opiekuńczych wprowadzonych na mocy ustawy z 28 listopada 2003 r. i funkcjonuje od 1 stycznia 2013 roku. Przeznaczony jest dla członków rodziny, którzy nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, albo rezygnują z nich, w celu sprawowania stałej opieki nad bliską, poważnie niepełnosprawną osobą.

O specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegać się mogą: - osoby, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny - małżonkowie.

Ponadto osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego edukacji, leczenia i rehabilitacji. 

Zasiłek specjalny a świadczenie pielęgnacyjne

W przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego nie jest uzależniona od daty powstania niepełnosprawności. Jednocześnie zasiłek ten przyznawany jest na określony rok zasiłkowy, a nie jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego – na czas ważności danego orzeczenia o niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że w przypadku posiadania uprawnień zarówno do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jak i do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, korzystać można wyłącznie z jednego z tych świadczeń. O tym, które to będzie świadczenie, decyduje osoba uprawniona.

Specjalny zasiłek opiekuńczy a dochód

Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od dochodów rodziny osoby wymagającej opieki oraz rodziny osoby sprawującej opiekę. Aby świadczenie to przysługiwało, łączny dochód przeliczony na mieszkańca w tych rodzinach nie może przekraczać kwoty 764 zł netto na osobę w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Zasiłek specjalny przysługuje również w sytuacjach, gdy ustalony próg dochodowy jest przekroczony o kwotę niższą lub równą aktualnemu najniższemu zasiłkowi rodzinnemu. Wypłata świadczenia w tym przypadku jest jednak możliwa tylko przez jeden okres zasiłkowy – jeżeli po nim próg dochodowy rodzin nadal będzie przekraczany, specjalny zasiłek opiekuńczy przestanie przysługiwać.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wysokość

Obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie. Jego wysokość jest rewaloryzowana co trzy lata, ostatnia taka zmiana miała miejsce w listopadzie 2018 roku.

Jeżeli wypłacanie zasiłku kończy się inaczej niż z końcem miesiąca, jego kwota zostaje w tym miesiącu proporcjonalnie zmniejszona. Wypłaca się wówczas 1/30 wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień, w którym przysługiwał, a uzyskaną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kiedy nie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli opiekun: - sam ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - ma przyznane prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego lub przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, - ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również, jeżeli na osobę wymagającą opieki: - inna osoba ma przyznane prawo do wcześniejszej emerytury, - jest przyznane prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, - inna osoba jest już uprawniona do świadczenia z innego państwa na pokrycie wydatków związanych z tą opieką.

O specjalny zasiłek opiekuńczy nie można ubiegać się ponadto w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej innej niż rodzina zastępcza spokrewniona, w rodzinnym domu dziecka albo w innej niż lecznicza placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z tej opieki przez ponad pięć dni w tygodniu.

Gdzie złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy składać można w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W niektórych gminach realizacją świadczeń rodzinnych zajmują się ponadto lokalne ośrodki pomocy społecznej. Wniosek można złożyć również na oficjalnym portalu Emp@tia.

Niezależnie od sposobu złożenia wniosku, należy załączyć do niego wymagane dokumenty, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki oraz dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa pomiędzy opiekunem i osobą niepełnosprawną.

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla rolników

Zasiłek specjalny może przysługiwać również rolnikom, ich małżonkom oraz domownikom. Aby się o niego ubiegać: - rolnik musi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego, - małżonek lub domownik rolnika musi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie wykonywania pracy jest w obu przypadkach potwierdzane stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Specjalny zasiłek opiekuńczy po śmierci

W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy, traci do niego prawa. Może natomiast ubiegać się wówczas o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje, jeżeli dotychczasowy opiekun udowodni, że pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy co najmniej przez rok w ostatnich 18 miesiącach poprzedzających rejestrację w lokalnym urzędzie pracy. 

Świadczenie przedemerytalne przysługuje natomiast, jeżeli były opiekun do dnia, w którym ustało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, będzie miał skończone 55 lat w przypadku kobiety lub 60 lat w przypadku mężczyzny. Osoba taka musi jednocześnie spełniać kryterium okresu odprowadzania składek emerytalnych, wynoszącego 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. 

Autor:red

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock