Zasiłek dla bezrobotnych 2022. Ile wynosi, komu przysługuje i jak długo można go otrzymywać?

Autor:
red.
Źródło:
gov.pl, psz.praca.gov.pl, isap.sejm.gov.pl
Dyrektor PIE o wchodzeniu na rynek pracy
Dyrektor PIE o wchodzeniu na rynek pracyTVN24
wideo 2/4
TVN24Dyrektor PIE o wchodzeniu na rynek pracy

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka, to świadczenie przyznawane osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy. Od 1 czerwca 2022 roku podstawowa kwota zasiłku wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa. Aby bezrobotny miał prawo do zasiłku, musi jednak spełniać kilka warunków.

Podstawowa kwota zasiłku wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa.„Kuroniówka” przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację pracowały co najmniej 365 dni, osiągając minimalne wynagrodzenie krajowe.Zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać przez okres 180 lub 365 dni.

Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, jego wysokość oraz okres pobierania tego świadczenia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest ustalana raz w roku. Obecnie obowiązującą wysokość zasiłku określiło obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r. (M. P. poz. 486). Kwota, jaką otrzyma osoba bezrobotna, zależy od jej stażu pracy i od 1 czerwca 2022 roku wynosi:

dla osób, które przepracowały mniej niż pięć lat: 80 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1043,28 zł brutto (855,36 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 819,28 zł brutto (681,44 zł netto) po trzech miesiącach;

dla osób, które pracowały od pięciu do 20 lat: 100 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1304,10 zł brutto (1058,13 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1024,10 zł brutto (840,70 zł netto) po trzech miesiącach;

dla osób, które przepracowały więcej niż 20 lat: 120 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1564,91 zł brutto (1260,90 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1228,91 zł brutto (1000,06 zł netto) po trzech miesiącach.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na okres sześciu lub 12 miesięcy w zależności od stopy bezrobocia, jaka panuje w danym powiecie. Im wyższe jest bezrobocie na terenie powiatu, tym dłuższy jest okres pobierania zasiłku przez osobę bezrobotną.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawą do otrzymania „kuroniówki” jest rejestracja w urzędzie pracy. Aby móc to zrobić, trzeba być oczywiście osobą bezrobotną, czyli niezwiązaną stosunkiem pracy w żadnym wymiarze – na umowę zlecenie, o dzieło, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej ani umową o pracę. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnego, jest udowodnienie, że przez minimum rok w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy było się zatrudnionym i otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Otrzymanie świadczenia jest możliwe, nawet jeśli osoba bezrobotna nie pracowała w oparciu o umowę o pracę, pod warunkiem że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota równa lub wyższa od minimalnego krajowego wynagrodzenia.

Co ważne, do stażu pracy wlicza się czas:

– w którym była pobierana renta z tytułu niezdolności do pracy, – spędzony na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, – odbywania zasadniczej służby wojskowej, – pobierania renty rodzinnej – jedynie w przypadku, gdy nastąpił zbieg prawa do renty rodzinnej z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej.

Przez urząd pracy nie jest jednak brany pod uwagę okres, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Rejestracja bezrobotnego może odbywać się na dwa sposoby: w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania lub online za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, znajdującego się na stronie praca.gov.pl.

Wybierając osobistą rejestrację w urzędzie pracy, należy mieć przy sobie:

– dowód osobisty lub paszport; – oświadczenie potwierdzające miejsca zameldowania; – świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje, np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; – świadectwa pracy od wszystkich dotychczasowych pracodawców, – zaświadczenia lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli osoba rejestrująca się takie posiada).

Rejestracja w urzędzie pracy online może odbyć się pod warunkiem, że osoba bezrobotna będzie posiadała Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Po udanym przesłaniu wniosku i wymaganych załączników, bezrobotny otrzymuje dostęp do konta w praca.gov.pl, decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku.

Kiedy nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Mimo pozytywnego przejścia przez proces rejestracji jako bezrobotny, można nie otrzymać prawa do otrzymania „kuroniówki”. Zasiłku dla bezrobotnych nie otrzyma osoba, która:

– została zwolniona dyscyplinarnie w okresie sześciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy; – jest w trakcie odbywania praktyki absolwenckiej i pobiera z tego tytułu świadczenie wynoszące więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę; – otrzymała od ostatniego pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę; – nie podjęła szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac czy innej formy pomocy w zatrudnieniu, na które została skierowana z urzędu pracy; – rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem bądź za porozumieniem stron w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy,

W przypadku ostatniego wyłączenia wyjątki od tej zasady stanowią sytuacje, gdy:

– porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, – osoba ubiegająca się o zasiłek rozwiązała stosunek pracy z powodu zmiany miejsce zamieszkania, – pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków.

Autor:red.

Źródło: gov.pl, psz.praca.gov.pl, isap.sejm.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości