Najnowsze

Najnowsze

Podczas deflacji można za tę samą kwotę kupić więcej towarów, ale w dłuższej perspektywie staje się to niebezpieczne dla gospodarki. Zjawisko deflacji w Polsce było odnotowywane w latach 2014-16.

Zmiana stanowiska pracy jest możliwa zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na wniosek pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązał się do wykonywania określonego rodzaju pracy, na określonym stanowisku i za określone wynagrodzenie. By móc to zmienić, trzeba spełnić wiele warunków.

Asystent rodziny wspiera rodzinę doświadczającą trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Asystent rodziny pomaga nie tylko w problemach wychowawczych, ale też w codziennym funkcjonowaniu rodziny. Celem jego pracy jest udzielenie takiego wsparcia rodzinie, by mogła samodzielnie opiekować się dziećmi i je wychowywać oraz rozwiązywać codzienne trudności.

Emerytura pomostowa to wcześniejsza emerytura przysługująca pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. O tym, komu przysługuje emerytura pomostowa i jakie warunki lub charakter pracy uznawany jest za szczególny, stanowi ustawa o emeryturach pomostowych.

Z pracą w szczególnych warunkach wiąże się określone ryzyko wystąpienia trwałych skutków zdrowotnych. W związku z tym osobom wykonującym taką pracę przysługują uprawnienia dotyczące wcześniejszych emerytur lub zwiększonej wysokości pobieranych świadczeń. Czym jest praca w szczególnych warunkach? Jakie są warunki otrzymania wcześniejszej emerytury?

Dodatek za rozłąkę, nazywany też rozłąkowym lub dodatkiem rozłąkowym, to świadczenie należne pracownikowi w związku z rozłąką z rodziną. W Kodeksie pracy rozłąka nie jest wprost definiowana, a jej zasady określane są przez przepisy wewnątrzzakładowe, w odniesieniu zaś do określonych grup zawodowych – w odrębnych ustawach szczególnych. 

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym pod jurysdykcją Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Głównym zadaniem funduszu pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Ze środków Funduszu Pracy został utworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Czym dokładnie jest Fundusz Pracy, do czego służy oraz kto płaci składki na Fundusz Pracy?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracowniczej zatrudnianych osób. Jej zawartość i sposób prowadzenia są ściśle regulowane przez przepisy. Jakie dokumenty wchodzą w skład akt osobowych pracownika? Jak długo i w jakiej formie są one przechowywane przez pracodawcę?