Prawo

Prawo

Księgi wieczyste są jednym z najważniejszych dokumentów przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Informacje w nich zawarte nierzadko są decydujące o tym, czy do transakcji ostatecznie dochodzi. Czym są księgi wieczyste i co można w nich znaleźć? Gdzie i w jaki sposób można sprawdzić zawartość księgi wieczystej?

Rozdzielność majątkowa jest rozwiązaniem alternatywnym do wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że małżonkowie nie mają wspólnego majątku, ale każdy z nich ma własny majątek tak samo jak przed ślubem. Jakie są rodzaje rozdzielności majątkowej? Jak i kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową?

Coraz więcej umów zawieranych jest na odległość – przykładem są choćby zakupy przez Internet. W przypadku takich umów konsumentów obejmuje jednak dodatkowa ochrona w postaci prawa do odstąpienia od umowy. Na czym polega ta ochrona? Jak i kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Umowa agencyjna to umowa cywilnoprawna, którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się, w zakresie działalności prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie albo zawierania umów w jego imieniu. Umowę agencyjną charakteryzuje to, że jej stronami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy.

Prosta spółka akcyjna to jedna ze spółek prawa handlowego. Przepisy wprowadzające ją do polskiego porządku prawnego weszły w życie w lipcu 2021 roku. Prosta spółka akcyjna cechuje się łatwością założenia, działania, a także likwidacji. W swoim założeniu jest ona odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki, głównie tzw. start-upów. 

Wadium to określona w sumie pieniędzy lub zabezpieczeniu jej zapłaty forma zabezpieczenia przed uchylaniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy, w szczególności w przetargu lub w aukcji. Przepisy, regulujące wadium w przetargu, zawarte zostały w Ustawie z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. 

Bon zasiedleniowy to forma pomocy przewidziana dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Przeznaczony może on zostać na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania dotychczasowego.

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna, która polega na upoważnieniu określonej osoby do działania w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa. Instytucja pełnomocnictwa, w tym jej rodzaje i forma, uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym. Przez pełnomocnictwo rozumie się także sam dokument, w którym wyrażona została wola mocodawcy. 

Spółka partnerska to jedna z osobowych spółek prawa handlowego, która charakteryzuje się tym, że może być prowadzona wyłącznie przez ściśle określone osoby wykonujące wolny zawód. Co istotne, wykonywanie wolnego zawodu w ramach spółki partnerskiej może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań określonych w ustawach regulujących konkretny wolny zawód.  

Upoważnienie to wyrażenie zgody na wykonanie przez wskazaną osobę określonej czynności w imieniu mocodawcy. Od upoważnienia należy odróżnić pełnomocnictwo, które definiowane jest jako umocowanie danej osoby do działania w imieniu mocodawcy poprzez złożenie oświadczenia woli. Jak napisać upoważnienie? Jakie elementy powinno zawierać?