TVN24 Biznes | Z kraju

Umowa zlecenie - wynagrodzenie, podatek, składki ZUS

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieni
TVN24Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieni

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej mu przez zleceniodawcę. Umowa zlecenie może dotyczyć także świadczenia usług.

●     Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. ●     Od umowy zlecenia odprowadzana jest składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz w określonych przypadkach składki na ubezpieczenia społeczne. ●     Umowa zlecenie jest opodatkowana. ●     Umowę zlecenie można wypowiedzieć. ●     Wynagrodzenie w umowie zlecenia nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która określa zadania do wykonania przez zleceniobiorcę przy zachowaniu należytej staranności w ich realizacji. W umowie zlecenia zleceniodawca to osoba (lub podmiot), który zleca wykonanie określonych czynności osobie (lub podmiotowi), czyli zleceniobiorcy.

Kiedy umowa zlecenie ma zastosowanie?

Umowę zlecenia zawiera się zazwyczaj do zlecenia powtarzalnych usług i czynności, takich jak np.

● zbiory owoców, ● pielęgnacja ogrodu, ● prace montażowe, ● prowadzenie wykładów, ● sprzątanie biur, ● roznoszenie ulotek.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenie jest co do zasady objęta obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo zleceniobiorca może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, jeśli zleceniobiorca:

● nie ma innego źródła przychodów, ● z innych umów zlecenia osiąga przychód podlegający składkom społecznym niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2021 r. w kwocie niższej niż 2800 zł), ● jest pracownikiem zleceniodawcy, zatrudnionym u niego na umowę o pracę, ● jest emerytem lub rencistą.

Jeśli zleceniobiorca wykonuje jednocześnie kilka prac na podstawie umów zlecenia, obowiązek ubezpieczeń społecznych obejmuje wszystkie te umowy do momentu, kiedy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie wysokość płacy minimalnej (2800 zł). W tej sytuacji od pozostałych umów odprowadzane będą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, a zleceniobiorca może wybrać, od których umów zlecenia będzie miał odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że umowa zlecenie liczy się do emerytury, choć nie każda, lecz ta, od której odprowadzane są składki.

Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Każda umowa zlecenie podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zleceń, składki ma opłacane od każdej z nich. Ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu nie podlega tylko umowa zlecenia z uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, przed ukończeniem przez niego 26 lat.

Zgłoszenie umowy zlecenia do ZUS

Ponieważ umowa zlecenie jest z reguły oskładkowana zleceniodawca ma obowiązek w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy zgłosić zleceniobiorcę do ZUS:

● na druku ZUS ZUA - ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne,

● na druku ZUS ZZA - tylko obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenia można dokonać przez CEIDG, jeśli zleceniodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ZUS przez internet (porta ePUAP) lub osobiście.

Umowa zlecenie: podatek

Umowy zlecenie rozlicza się następująco:

● co do zasady 17 proc. podatku po odliczeniu 20 proc. kosztów uzyskania przychodu (lub 50 proc. w przypadku dzieł z prawami autorskimi przechodzącymi na zleceniodawcę); osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku od umowy zlecenia, ● w przypadku umowy zlecenia do 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek 17 proc., niezależnie od wieku zleceniobiorcy i bez odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowę zlecenie można wypowiedzieć. Zleceniodawca jest jednak zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę do wykonania zlecenia i/lub do wypłacenia przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia, która odpowiada wykonanym do momentu otrzymania wypowiedzenia pracom.

Wynagrodzenie na umowie zlecenie

W przypadku przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych (np. urzędów, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych) stosuje się zasadę minimalnej stawki godzinowej. Jeśli umowa zlecenie zawierana jest między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej. Wysokość minimalnej stawki godzinowej zmienia się co roku. Od 1 stycznia 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto.

Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie w umowie zlecenia musi być określone w stawce godzinowej. Może być to kwota miesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem jednak, że w przeliczeniu na godzinę wykonywanej pracy nie będzie ona niższa od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. W umowie powinien znaleźć się więc zapis, ile godzin wymaga wykonanie danego zlecenia. Można też nie umieszczać tej informacji w umowie, ale wysłać ją mailem lub listem.

Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje w przypadku umowy, w której wynagrodzenie uzależnione jest od wyników przyjmującego zlecenie, np. prowizji od sprzedanych produktów, ilości zawartych umów, sprzedaży, obrotu, wykonanych usług itd.

Umowa zlecenie - wzór

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

1. Określenie stron (zleceniodawca i zleceniobiorca):

a. dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości,

b. dla przedsiębiorców: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu tożsamości, NIP, nr REGON, zaświadczenie z CEIDG,

c. dla spółki prawa handlowego: nazwa spółki, adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer wpisu do rejestru, wysokość kapitału zakładowego oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Datę zawarcia umowy zlecenia.

3. Określenie rodzaju zlecanej usługi.

4. Zobowiązanie się zleceniobiorcy do starannego wykonywania obowiązków.

5. Czas trwania umowy i okres wypowiedzenia.

6. Wynagrodzenie.

7. Opcjonalnie: miejsce świadczenia zlecenia, kwestie przeniesienia praw autorskich, kar umownych za nieterminowe bądź wadliwe wykonanie zlecenia.

8. Podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości