ZUS ZUA. Jak wypełnić formularz?

Pieniądze

Emilewicz o małym ZUStvn24
wideo 2/6

Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia osób do ubezpieczenia. Pozwala również na wprowadzenie zmian w danych. Podpowiadamy, jak wypełnić formularz i w jaki sposób możemy go dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ZUA

Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczenia społecznego. Wyjątkiem są osoby przebywające na urlopie wychowawczym, pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Formularz pozwala także na korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej. Tutaj również są jednak pewne wyjątki. Za pomocą ZUS ZUA nie zmienimy między innymi danych identyfikacyjnych, nie dokonamy korekty kodu tytułu ubezpieczenia oraz schematu podlegania. Do tego potrzebne jest wyrejestrowanie ubezpieczonego i ponowne jego zarejestrowanie z prawidłowymi danymi.

FORMULARZ ZUS ZUA

Jak wypełnić ZUS ZUA

Jeśli pierwszy raz zgłaszamy ubezpieczonego w polu 01 ("zgłoszenie do ubezpieczeń") wpisujemy "X". Pól 03 i 04 nie wypełnia się.

Następnie należy uzupełnić dane identyfikacyjne płatnika składek. Pola 03-05 wypełniają płatnicy składek będący osobami fizycznymi, którym nie nadano numerów NIP, REGON. Podobnie jest z polami 07-09. W polu 06 do wpisania jest nazwa skrócona płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych identyfikacyjnych osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, takich jak: numer PESEL, imię pierwsze, nazwisko, czy data urodzenia. W formularzu trzeba również podać obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia.

Ponadto do wypełnienia są dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych. W polu 01 wpisujemy datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych. W polach 02-05 wpisujemy "X" odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia. W zależności od zaznaczonych pól następnie uzupełniamy dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym (data, kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego należy zgłaszana osoba), a także dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych.

Jednym z ostatnich etapów wypełnienia formularza jest podanie adresu zameldowania osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, a także – o ile powyższy adres jest inny – adresu zamieszkania i do korespondencji. Niezbędne jest także złożenie oświadczeń przez płatnika składek (data, podpis, pieczątka) oraz osobę zgłaszanej (podpis).

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ - PORADNIK ZUS

Terminy

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia.

W przypadku twórców i artystów – w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia działalności twórczej lub artystycznej.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.

Zgłoszenie ubezpieczonego

Formularz ZUS ZUA możemy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na trzy sposoby: przez internet, osobiście lub pocztą.

By skorzystać z formy online należy mieć założone konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Profil możemy założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej placówce ZUS. Formularz ZUS ZUA można również złożyć za pośrednictwem programu Płatnik.

Są jednak pewne ograniczenia.

ZUS przypomina na swojej stronie, że jeśli rozliczamy składki maksymalnie za 5 osób, wówczas możemy przekazywać dokumenty także w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z programu Płatnik. Jeśli rozliczamy składki za więcej za 5 osób, dokumenty trzeba przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock