Dodatek za rozłąkę – komu przysługuje

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Żołnierze będą strzec nieba nad Islandią
Żołnierze będą strzec nieba nad Islandią
TVN24 Łódź
TVN24 ŁódźŻołnierze będą strzec nieba nad Islandią

Dodatek za rozłąkę, nazywany też rozłąkowym lub dodatkiem rozłąkowym, to świadczenie należne pracownikowi w związku z rozłąką z rodziną. W Kodeksie pracy rozłąka nie jest wprost definiowana, a jej zasady określane są przez przepisy wewnątrzzakładowe, w odniesieniu zaś do określonych grup zawodowych – w odrębnych ustawach szczególnych.  

Dodatek za rozłąkę to świadczenie wypłacane przez pracodawcę w związku z rozłąką z rodziną.Dodatek za rozłąkę przysługuje określonym grupom zawodowym na podstawie ustaw i rozporządzeń.Dodatek za rozłąkę przysługuje pracownikom na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych.Z tytułu podróży służbowej pracownikowi należy się pokrycie kosztów związanych z podróżą.

Dodatek rozłąkowy – co to jest?

Dodatek za rozłąkę to świadczenie, które pracodawca wypłaca pracownikowi w związku z rozłąką z rodziną. Dodatek rozłąkowy należny jest określonym grupom zawodowym, na podstawie przepisów ustaw szczególnych lub rozporządzeń. W odniesieniu do pozostałych pracowników ma charakter dobrowolny i wynika z regulaminów wynagrodzenia, układów zbiorowych lub umowy o pracę.

Komu przysługuje rozłąkowe?

Dodatek za rozłąkę przysługuje:

żołnierzowi zawodowemu w sytuacji określonej w Ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, – funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego z sytuacjach określonych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, – funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sytuacjach określonych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, – funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacjach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, – urzędnikom państwowym w sytuacjach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Rozłąkowe przysługuje także pracownikom, jeżeli wynika to z regulacji wewnątrzzakładowych. Dodatek za rozłąkę dotyczy m.in. pracowników budowlanych.

Rozłąkowe – wojsko. Dodatek za rozłąkę żołnierzy zawodowych

Rozłąkowe w wojsku, jak czasem określa się dodatek za rozłąkę wynikający z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, należny jest żołnierzowi zawodowemu, który pozostaje w związku małżeńskim lub posiada dzieci na swoim utrzymaniu i w ramach pełnienia służby korzysta z zakwaterowania zbiorowego lub przydzielono mu miejsce w internacie lub kwaterze internatowej bez prawa zamieszkiwania z rodziną. Rozłąkowe ustalane jest w formie ryczałtów miesięcznych.   

Dodatek za rozłąkę MON

Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzeń określił, kiedy dodatek za rozłąkę należy się funkcjonariuszom Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego oraz ABW. Zgodnie z przepisami przysługuje on w razie przeniesienia do służby w innej miejscowości do czasu otrzymania lokalu mieszkalnego lub przydzielenia tymczasowej kwatery bądź innego pomieszczenia mieszkalnego umożliwiającego zamieszkanie z członkami rodziny. Rozłąkowe płatne jest z dołu za każdy dzień rozłąki w wysokości 95 proc. diety określonej w przepisach.

Dodatek za rozłąkę a delegacja

Delegacja to potoczne określenie podróży służbowej, podczas której pracownik wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Za rozłąkę w delegacji pracownikowi nie należy się jednak świadczenie w postaci dodatku za rozłąkę, ale pokrycie kosztów związanych z podróżą. 

Akty prawne: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Dz. U. 2003 nr 67 poz. 622, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Dz. U. 2006 nr 174 poz. 1280, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania Dz. U. 2006 nr 174 poz. 1279, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości Dz. U. 2002 nr 66 poz. 597, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz. U. 2003 nr 179 poz. 1750.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości