TVN Meteo | Ciekawostki

Odpady niebezpieczne - definicja, przykłady, utylizacja

TVN Meteo | Ciekawostki

Autor:
ks//mro
Źródło:
stat.gov.pl; kzg.pl
W Szołajdach nielegalnie składowano niebezpieczne odpady (materiał z 16 marca 2021)
W Szołajdach nielegalnie składowano niebezpieczne odpady (materiał z 16 marca 2021)TVN24
wideo 2/7
TVN24W Szołajdach nielegalnie składowano niebezpieczne odpady (materiał z 16 marca 2021)

Odpady niebezpieczne to odpady, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i żywych organizmów ze względu na swoje właściwości. Mogą powstawać w przedsiębiorstwach, ale produkowane są także w gospodarstwach domowych. Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się np. świetlówki, pozostałości po farbach i lakierach, przeterminowane leki czy zużyty sprzęt elektroniczny. 

Odpady niebezpieczne to odpady stanowiące zagrożenie dla żywych organizmów i środowiska.Przykładami odpadów niebezpiecznych są m.in. zużyte oleje mineralne, baterie, odpady medyczne, środki ochrony roślin.Odpady niebezpieczne wymagają specjalnej utylizacji i prowadzenia ewidencji.Kody odpadów niebezpiecznych wyszczególnione są w katalogu odpadów.

Co to są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to, zgodnie z definicją, odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się m.in. odpady zawierające azbest, oleje odpadowe, trwałe zanieczyszczenia organiczne, odpady medyczne i weterynaryjne oraz polichlorowane bifenyle (PCB) i polichlorowane trifenyle (PCT).

Katalog odpadów 

Katalog odpadów został określony przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze rozporządzenia. Odpady są w nim podzielone na grupy, podgrupy i rodzaje, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych ze względu na źródło ich powstawania oraz właściwości. Każdy rodzaj odpadu ma przypisany kod, który pozwala na łatwiejszą ewidencję odpadów.

Odpady niebezpiecznie - przykłady

Odpady niebezpieczne powstają w wyniku procesów technologicznych jako produkty uboczne, mogą to być także substancje, które są używane w takich procesach. Odpadem niebezpiecznym jest też skażony sprzęt, który był wykorzystywany w produkcji lub utylizacji niebezpiecznych odpadów. 

Przykłady odpadów niebezpiecznych: - odpady medyczne i weterynaryjne oraz lekarstwa, - odpady laboratoryjne, - środki ochrony roślin, - odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, - elektrośmieci, - baterie, akumulatory, - tusze, farby, lakiery, rozpuszczalniki itp., - żywice, lateks, kleje, środki do impregnacji i konserwacji drewna, - oleje mineralne i substancje oleiste, - środki pirotechniczne.

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

Postępowanie z odpadami niebezpiecznych określa obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz.779. Zgodnie z jego zapisami postępowanie z odpadami niebezpiecznymi musi spełniać następujące warunki: ● nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych z odpadami niebezpiecznymi innych rodzajów, z odpadami innymi niż niebezpieczne, z substancjami, materiałami lub przedmiotami, ● nie wolno rozcieńczać substancji niebezpiecznych, ● mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów lub odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, z substancjami, materiałami lub przedmiotami, jest jednak dozwolone, jeśli w jego wyniku utylizacja odpadów będzie bezpieczniejsza i nie zwiększy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

ZOBACZ >> Nakrętki plastikowe - gdzie oddać i jakie zbierać? Ile kosztuje kilogram?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Sposoby utylizacji odpadów niebezpiecznych:

fizykochemiczne – w tej metodzie substancje szkodliwe z odpadów są unieszkodliwiane przy pomocy odpowiednich procesów oczyszczających,

biologiczne – odpady organiczne są kompostowane, wykorzystuje się w tym celu metodę beztlenową, czyli fermentację metanową, w której substancje organiczne są rozkładane za pomocą mikroorganizmów w warunkach beztlenowych,

termiczne – odpady są spalane w temperaturze powyżej 600 st. Celsjusza,

składowanie – pozostałości po kompostowaniu i spalaniu odpadów oraz takie odpady, których nie można było zutylizować innym sposobem, są składowane w odpowiednio przygotowanych dla nich miejscach, tak by nie zagrażały organizmom żywym i środowisku.

ZOBACZ >> Gdzie wrzucić karton po mleku, a gdzie listek po lekach? Pytania o segregację

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz.779)

Autor:ks//mro

Źródło: stat.gov.pl; kzg.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości