Zmiany w OFE przed Trybunałem Konstytucyjnym. Już na początku listopada

Z kraju


Znamy już terminy rozpraw, na których Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargami Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącymi zmian w OFE. TK rozpozna połączone wnioski w pełnym składzie 3 i 4 listopada.

Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, I sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia Teresa Liszcz, II sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia Marek Zubik.

Skargi

Prezydent Bronisław Komorowski w styczniu 2014 roku zaskarżył część jej przepisów ustawy o zmianach w OFE do TK. Uznał, że konstytucję łamią m.in. zakaz reklamy OFE, zakaz inwestowania w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez skarb państwa, nakaz inwestowania w akcje dużej części zgromadzonych w funduszach pieniędzy. Ustawę o zmianach w OFE zaskarżyła do TK także Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Zapisom reformy zarzuciła naruszenie zasad: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz.

- Treścią wniosku jest teza o naruszeniu przez zakwestionowaną regulację prawną swoistej umowy społecznej pomiędzy państwem a ubezpieczonymi w OFE, rządzącej się zasadą pacta sunt servanda, czyli umowy obowiązują w sposób stały - powiedziała prof. Lipowicz prezentując wniosek do TK.

"Można zatem twierdzić, że pełne przestrzeganie zasady pacta sunt servanda nakazuje, aby istotne zmiany w warunkach ubezpieczenia obowiązywały tylko te osoby, które wchodzą do systemu ubezpieczenia od dnia wejścia w życie takich zmian" - napisała RPO we wniosku.

Na czym polegają zmiany?

Zgodnie ze zmianami w systemie emerytalnym, w 2014 roku OFE przekazały do ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51,5 proc. zasobów OFE. Środki te trafiły na subkonta w ZUS.

Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

W zeszłym roku ZUS zarejestrował 2 mln 564 tys. 72 deklaracji osób, które chciałby, aby część ich składki trafiała także do OFE. Liczba członków OFE przed otwarciem okienka transferowego wynosiła 16 mln 697 tys. 221 osób. Oznacza to, że OFE wybrało 15,4 proc. ubezpieczonych.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl