Urlop dla poratowania zdrowia – jakie warunki musi spełnić nauczyciel, żeby dyrektor szkoły wyraził zgodę

Źródło:
TVN24 Biznes
W szkołach brakuje nauczycieli
W szkołach brakuje nauczycieli TVN24
wideo 2/3
W szkołach brakuje nauczycieli TVN24

Urlop dla poratowania zdrowia dostępny jest dla nauczycieli, a warunki jego udzielania precyzują rozporządzenie Ministra Zdrowia i Karta nauczyciela. Płatny urlop zdrowotny może jednorazowo trwać maksymalnie rok. Wyjaśniamy, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, żeby dyrektor szkoły wyraził zgodę na urlop dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz w Karcie nauczyciela.Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela nie może jednorazowo trwać dłużej niż rok.Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy.Urlop dla poratowania zdrowia można uzyskać również na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Urlop zdrowotny dla nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,  udzielany jest w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, do której powstania mogą przyczynić się czynniki w pracy lub sposób jej wykonywania

Urlop zdrowotny dla nauczyciela będzie mu przyznany, jeśli spełnia on wszystkie warunki wyszczególnione w art. 73 Karty Nauczyciela:

– zatrudnienie na pełen etat na dzień przed złożeniem wniosku o urlop zdrowotny, – umowa na czas nieokreślony, – przepracowane nieprzerwanie co najmniej siedem lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (w tym czasie dopuszczalne są okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, pod warunkiem że łącznie nie trwały dłużej niż sześć miesięcy), – ma orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Depresja a urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia można uzyskać także, jeśli lekarz medycyny pracy uzyska informację od psychiatry o potrzebie podjęcia leczenia i wykaże, że choroba jest wywołana pracą lub może wywołać chorobę zawodową. Choroby psychiczne, w tym nerwica i depresja, mogą więc zostać uznane za uzasadniające potrzebę uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny?

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli jest płatny, pracownicy otrzymują wynagrodzenie przez cały czas jego trwania. Na urlopie zdrowotnym nauczyciel otrzymuje co miesiąc pensję i zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat.

Urlop dla poratowania zdrowia – jakie choroby? 

Nie wszystkie choroby kwalifikują nauczyciela do urlopu zdrowotnego. Lekarz może wydać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wyłącznie, jeśli stwierdzi u pacjenta chorobę zagrażającą wystąpieniem choroby zawodowej albo chorobę, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

Za choroby, które mogą mieć związek z pracą, lekarz może uznać:

– wybrane choroby układu ruchu, – wybrane choroby układu krążenia, – wybrane choroby układu oddechowego, – wybrane choroby układu pokarmowego, – choroby psychiczne, – choroby skóry, – cukrzycę, – niektóre choroby nowotworowe.

Co traci nauczyciel na urlopie zdrowotnym?

Podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel traci prawo do otrzymania trzynastki, jeśli urlop zdrowotny trwał przez cały rok. Nie może też pracować zarobkowo. Gdyby tak się stało, dyrektor szkoły odwoła go z urlopu i wyznaczy termin, kiedy nauczyciel musi wrócić do pracy. Co więcej, za pobieranie wynagrodzenia podczas urlopu zdrowotnego i jednoczesną działalność zarobkową nauczycielowi grożą zarzuty karne za oszustwo i wyłudzanie nienależnego wynagrodzenia. Zgodnie z  art. 286 § 1 Kodeksu karnego grozi za to kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Urlop zdrowotny – jak często?

Nauczyciel może iść na urlop dla poratowania zdrowia kilka razy, a okres nieprzerwanej siedmioletniej pracy jest obowiązujący tylko przed pierwszym urlopem zdrowotnym. Ważne jest jednak to, że urlop zdrowotny nauczyciela nie może trwać łącznie dłużej niż trzy lata, a jednorazowo dłużej niż rok. Na kolejny urlop dla poratowania zdrowia można iść nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego.

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura

Jeżeli nauczyciel ma uprawnienia emerytalne (także do wcześniejszej emerytury pomostowej), nie przysługuje mu urlop zdrowotny. Nie otrzyma go także nauczyciel pobierający emeryturę, który pracuje nadal w szkole.

Jeśli nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, nie może iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Może przebywać na urlopie zdrowotnym maksymalnie do końca miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym nabędzie uprawnienia emerytalne.

Czy urlop zdrowotny wlicza się do emerytury?

Urlop dla poratowania zdrowia wlicza się do emerytury i stażu pracy, a także do nagrody jubileuszowej. 

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia 

Aby otrzymać urlop zdrowotny, nauczyciel musi złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel nie ma obowiązku uzasadniania wniosku, czyli informowania pracodawcy, z jakiego powodu ubiega się o urlop zdrowotny. Jeśli spełnia wymagane do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia warunki, dyrektor w ciągu siedmiu dni od otrzymania wniosku skieruje go na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy. 

Jeśli jednak nauczyciel ma skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową od lekarza rodzinnego, dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na tej podstawie. 

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia można złożyć także podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. przebywając na urlopie wypoczynkowym.

Urlop dla poratowania zdrowia – orzeczenie lekarskie

Koszt badania lekarskiego przez lekarza medycyny pokrywa szkoła. Jeśli lekarz medycyny pracy uzna urlop dla poratowania zdrowia za zasadny, wyda orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia go nauczycielowi i określi czas, jaki jest potrzebny na leczenie. 

Decyzję o wydaniu orzeczenia lekarz medycyny pracy podejmuje na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania, ewentualnych dodatkowych badań lub konsultacji u innych specjalistów oraz dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta.

Orzeczenie lekarskie o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel musi przekazać dyrektorowi szkoły, który ma wówczas obowiązek udzielić mu tego urlopu, a jeśli ma zastrzeżenia do orzeczenia, może złożyć odwołanie. Odwołać się od orzeczenia może także nauczyciel.

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia

Odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania. Lekarz w ciągu siedmiu dni musi przekazać je do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. Jeśli orzeczenie lekarskie wydał lekarz z wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, odwołanie należy złożyć do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy właściwego dla miejsca zamieszkania nauczyciela lub siedziby szkoły. Na rozpatrzenie odwołania ośrodek lub instytut mają 30 dni. W tym czasie nauczyciel przechodzi kolejne badanie, a wydane po nim orzeczenie lekarskie jest ostateczne.

Nauczyciel powracający z urlopu dla poratowania zdrowia

Przed powrotem do pracy z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzyma od dyrektora szkoły skierowanie na badania kontrolne, które mają na celu potwierdzenie, że stan zdrowia pozwala mu na podjęcie pracy. Takie skierowanie wydawane jest w przypadku urlopów zdrowotnych trwających dłużej niż 30 dni. 

Urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy

Jeśli z powodu przebywania na urlopie zdrowotnym nauczyciel nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego, otrzyma po jego zakończeniu urlop uzupełniający – osiem dodatkowych tygodni w ciągu roku szkolnego. Jeśli pracuje w szkole, w której nie ma ferii i wakacji, jego urlop wypoczynkowy, lub niewykorzystana część tego urlopu, zostaną przesunięte na inny termin.

Akt prawny: Karta Nauczyciela; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości

Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej mogłoby stworzyć konieczność zwiększenia budżetu Wspólnoty nawet o 20 procent - powiedział unijny komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn. Scenariusz ten zakładałby utrzymanie pomocy dla rolnictwa i wsparcia strukturalnego w Unii Europejskiej. Zdaniem komisarza jednak "najmniejszym zmartwieniem jest strona finansowa".

Rachunek za akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. "Brzmi to gigantycznie"

Rachunek za akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. "Brzmi to gigantycznie"

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała prezesa spółki Dariusza Seligę. Na stanowisku czasowo zastąpi go Marcin Wojewódka. Przyczyny tej decyzji nie są jeszcze znane. Według najnowszego raportu spółki, PKP Cargo w 2023 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 82,10 mln zł, wobec 148 mln zł w 2022 r.

Prezes PKP Cargo stracił stanowisko. Jest decyzja rady nadzorczej

Prezes PKP Cargo stracił stanowisko. Jest decyzja rady nadzorczej

Źródło:
PAP

Joe Biden podpisał ustawę, która może sprawić, że aplikacja TikTok przestanie działać w Stanach Zjednoczonych. Stanie się tak, jeżeli obecny właściciel ByteDance nie sprzeda ją podmiotowi niezwiązanemu z Państwem Środka. Dyrektor generalny TikToka, Shou Zi Chew, zapewniał w filmie opublikowanym po decyzji prezydenta: "Nigdzie się nie wybieramy".

Biden podjął decyzję w sprawie TikToka. Chińczycy odgrażają się: nigdzie się nie wybieramy

Biden podjął decyzję w sprawie TikToka. Chińczycy odgrażają się: nigdzie się nie wybieramy

Aktualizacja:
Źródło:
Reuters

Rząd Węgier zażądał od sprzedawców detalicznych obniżenia cen paliw do średniej regionalnej. Firmy mają na to dwa tygodnie, w innym przypadku zostaną surowo ukarane. Podjęte działania to reakcja na drożyznę, z którą od kilku miesięcy zmagają się węgierscy kierowcy.

Węgierski rząd stawia ultimatum. Daje dwa tygodnie na obniżenie cen

Węgierski rząd stawia ultimatum. Daje dwa tygodnie na obniżenie cen

Źródło:
PAP

Na wtorkowej aukcji sprzedaży obligacji resort finansów sprzedał obligacje za łącznie ok. 5,78 mld zł. Przed przetargiem ministerstwo informowało, że zaoferuje papiery skarbowe za 6-10 mld zł. Szef resortu tłumaczy niskie zainteresowanie polskimi papierami "czynnikami zewnętrznymi". Analitycy PKO BP w porannym raporcie ocenili, że wtorkowa aukcja obligacji organizowana przez MF była najsłabszą aukcją regularną od lutego 2023 roku.

Małe zainteresowanie polskimi obligacjami. Minister tłumaczy najgorszą aukcję od ponad roku

Małe zainteresowanie polskimi obligacjami. Minister tłumaczy najgorszą aukcję od ponad roku

Źródło:
PAP

Rząd Włoch przyjął projekt ustawy, który przewiduje karę od roku do pięciu lat więzienia za szkody wizerunkowe wyrządzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. To pierwszy w Europie zbiór przepisów dotyczących AI.

Sztuczna inteligencja pod kontrolą. To pierwsze takie podejście w Europie

Sztuczna inteligencja pod kontrolą. To pierwsze takie podejście w Europie

Źródło:
PAP

Polacy spędzają w pracy ponad 40 godzin tygodniowo, co jest jednym z najwyższych wyników spośród krajów Unii Europejskiej. Dłużej pracują jedynie Grecy, a na drugim końcu listy znaleźli się Holendrzy. Z kolei jeśli chodzi o równowagę między pracą a życiem, to Polska jest w ogonku zestawienia.

Zapracowany jak Polak. Jesteśmy w czołówce europejskiego rankingu

Zapracowany jak Polak. Jesteśmy w czołówce europejskiego rankingu

Źródło:
PAP

Cena akcji Tesli dynamicznie rośnie mimo opublikowania bardzo słabych wyników za pierwszy kwartał. Inwestorzy jednak szybko puścili to w niepamięć i entuzjastycznie zareagowali na ogłoszenie przez Elona Muska ambitnych planów zwiększenia sprzedaży. Kluczową rolę odgrywa zapowiedź wprowadzenia tanich, dostępnych cenowo dla klasy średniej, modeli aut elektrycznych.

Musk zapowiada nowe, ekonomiczne auto. Ceny akcji wystrzeliły

Musk zapowiada nowe, ekonomiczne auto. Ceny akcji wystrzeliły

Źródło:
Reuters, CNBC

Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają zmniejszyć liczbę plastikowych opakowań. Zakaz obejmie między innymi foliowe opakowania na warzywa i owoce, jednorazowe kubki, saszetki na keczup, a nawet miniaturowe opakowania z szamponem czy żelem pod prysznic. Aby zmiany weszły w życie, muszą zostać zaakceptowane przez państwa członkowskie.

Bliski koniec warzyw w plastiku, foliówek i keczupu w saszetkach. Unijne przepisy zostaną zaostrzone

Bliski koniec warzyw w plastiku, foliówek i keczupu w saszetkach. Unijne przepisy zostaną zaostrzone

Źródło:
PAP

Orlen spisał na straty ogromne środki. To efekt wypłacenia około 400 milionów dolarów bez zabezpieczenia pośrednikom handlu ropą naftową przez poprzedni zarząd Orlen Trading Switzerland. Zaliczki przepadły, a surowiec nigdy nie dotarł do kraju. W środę do tej sytuacji odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.

Orlen stracił ogromne pieniądze. Morawiecki komentuje

Orlen stracił ogromne pieniądze. Morawiecki komentuje

Źródło:
tvn24.pl

Narodowy Bank Polski zakończył 2023 rok ze stratą w wysokości 20,8 miliarda złotych. Takie informacje przekazał bank centralny w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok. Oznacza to, że państwowa kasa nie będzie zasilona przelewem z NBP.

NBP na dużym minusie. Nie będzie przelewu

NBP na dużym minusie. Nie będzie przelewu

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Joe Biden podpisał ustawę, która może sprawić, że aplikacja TikTok przestanie działać w Stanach Zjednoczonych. Stanie się tak, jeżeli obecny właściciel ByteDance nie sprzeda ją podmiotowi niezwiązanemu z Państwem Środka. Dyrektor generalny TikToka, Shou Zi Chew, zapewniał w filmie opublikowanym po decyzji prezydenta: "Nigdzie się nie wybieramy".

Biden podjął decyzję w sprawie TikToka. Chińczycy odgrażają się: nigdzie się nie wybieramy

Biden podjął decyzję w sprawie TikToka. Chińczycy odgrażają się: nigdzie się nie wybieramy

Aktualizacja:
Źródło:
Reuters

Małgorzata Sadurska straciła kolejne stanowisko - pisze portal Onet. Tym razem umowę o pracę z byłą członkinią zarządu PZU zerwał Miejski Urząd Pracy w Lublinie, gdzie obejmowała stanowisko kierowniczki działu prawnego. W praktyce jednak od ponad 20 lat nie pracowała tam, bo przebywała na bezpłatnym urlopie. Urząd nie chciał odpowiedzieć na pytanie redakcji biznesowej tvn24.pl o przyczyny zwolnienia.

Milionerka "dobrej zmiany" traci kolejną pracę. Przez ponad 20 lat była pracownikiem na urlopie

Milionerka "dobrej zmiany" traci kolejną pracę. Przez ponad 20 lat była pracownikiem na urlopie

Aktualizacja:
Źródło:
Onet, tvn24.pl

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące wykrycia Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC) w tatarze wołowym. Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej - bezkrwawej biegunki.

Ostrzeżenie przed tatarem. "Nie należy spożywać"

Ostrzeżenie przed tatarem. "Nie należy spożywać"

Źródło:
PAP

Przedsiębiorcy sceptycznie podchodzą do wprowadzenia krótszego tygodnia pracy. Aż 76 proc. firm biorących udział w badaniu Konfederacji Lewiatan nie popiera pomysłu wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Największy sprzeciw wyrażają duże przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy

Przedsiębiorcy nie chcą 4-dniowego tygodnia pracy

Źródło:
tvn24.pl

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,3 procent. W urzędach pracy było zarejestrowanych 822,2 tysiąca osób.

Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane

Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane

Źródło:
PAP

Ruszyły prace terenowe w ramach procesu projektowania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która ma powstać w gminie Choczewo w województwie pomorskim. - Polska jest na dobrej drodze, aby jako pierwsza w regionie wybudować reaktor najnowszej generacji AP1000 - podkreślił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Według spółki Polskie Elektrownie Jądrowe rozpoczęcie badań geologicznych "to jeden z ważniejszych kamieni milowych" umowy na projektowanie elektrowni.

Prace na obszarze przyszłej elektrowni w Polsce. "Historyczny dzień"

Prace na obszarze przyszłej elektrowni w Polsce. "Historyczny dzień"

Źródło:
tvn24.pl

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Maciej Świrski nałożył w ostatnim czasie kary na TVN24 oraz TOK FM, które zostały wyegzekwowane od spółek pomimo wniesienia odwołania od decyzji przewodniczącego. "Nie może przewodniczący KRRiT, prezes Orlenu czy dowolny wójt lub burmistrz stawiać się w roli nadredaktora, mówiącego niezależnym redakcjom co wolno, a czego nie" - napisała w oświadczeniu Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

"Nie może stawiać się w roli nadredaktora"

"Nie może stawiać się w roli nadredaktora"

Źródło:
tvn24.pl

W Polsce w ostatnim losowaniu Eurojackpot padły dwie wygrane drugiego stopnia. Każda w wysokości ponad 15,3 miliona złotych. Totalizator Sportowy poinformował, w których miastach wysłano szczęśliwe kupony.

Wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce. Dwa miasta

Wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce. Dwa miasta

Źródło:
tvn24.pl

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek poinformował, że trwa weryfikowanie prognozy ruchu lotniczego i możliwości obsługi pasażerów przez Lotnisko Chopina. - Sprawdzamy możliwości modernizacji tego lotniska i kwestie limitów środowiskowych - przekazał Lasek.

Lotnisko Chopina do weryfikacji

Lotnisko Chopina do weryfikacji

Źródło:
PAP

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) w marcu 2024 roku udzieliły 18,5 tysiąca kredytów mieszkaniowych, co oznacza wzrost o 87,3 procent rok do roku - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Ponad jedną piątą stanowiły zobowiązania udzielone w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Łączna kwota kredytów hipotecznych wyniosła niemal 7,7 miliarda złotych.

Nowe dane z banków. Analityk spodziewa się powtórki z historii

Nowe dane z banków. Analityk spodziewa się powtórki z historii

Źródło:
tvn24.pl

Ceny ropy naftowej na giełdzie w Nowym Yorku zwyżkują. Zdaniem inwestorów powodem jest spadek zapasów paliw w USA. Nie bez znaczenia pozostają również nowe sankcje nałożone na Iran.

Ceny ropy naftowej w górę

Ceny ropy naftowej w górę

Źródło:
PAP

We wtorek w Lotto po raz kolejny nie padła główna wygrana. W najbliższym losowaniu będzie można wygrać 10 milionów złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 23 kwietnia 2024 roku.

Wyniki Lotto z 23 kwietnia 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 23 kwietnia 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Bez mrożenia cen prądu opłaty za energię mogą od lipca znacznie wzrosnąć. - Już teraz rachunki zjadają największą część naszych dochodów - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Jolanta, właścicielka kwiaciarni na warszawskim Mokotowie. Niepokoją się także zwykli klienci firm energetycznych, z których część już dostała wyższe zaliczki na energię na drugą połowę roku.

"Prąd nas wykończy". Co dalej z rachunkami za energię?

"Prąd nas wykończy". Co dalej z rachunkami za energię?

Źródło:
tvn24.pl

Unia Europejska chce nałożyć na producentów nowe obowiązki. Mają oni umożliwić tanią i szybką naprawę sprzętów po gwarancji, zapewnić dostęp do tanich części zamiennych czy przedłużyć ważność gwarancji w przypadku awarii sprzętu w trakcie jej trwania. Unia chce także ukrócić celowe postarzanie sprzętów.

Producentów sprzętu AGD czeka rewolucja

Producentów sprzętu AGD czeka rewolucja

Źródło:
PAP