Urlop dla poratowania zdrowia – jakie warunki musi spełnić nauczyciel, żeby dyrektor szkoły wyraził zgodę

Źródło:
TVN24 Biznes
W szkołach brakuje nauczycieli
W szkołach brakuje nauczycieli TVN24
wideo 2/3
W szkołach brakuje nauczycieli TVN24

Urlop dla poratowania zdrowia dostępny jest dla nauczycieli, a warunki jego udzielania precyzują rozporządzenie Ministra Zdrowia i Karta nauczyciela. Płatny urlop zdrowotny może jednorazowo trwać maksymalnie rok. Wyjaśniamy, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, żeby dyrektor szkoły wyraził zgodę na urlop dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz w Karcie nauczyciela.Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela nie może jednorazowo trwać dłużej niż rok.Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy.Urlop dla poratowania zdrowia można uzyskać również na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Urlop zdrowotny dla nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,  udzielany jest w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, do której powstania mogą przyczynić się czynniki w pracy lub sposób jej wykonywania

Urlop zdrowotny dla nauczyciela będzie mu przyznany, jeśli spełnia on wszystkie warunki wyszczególnione w art. 73 Karty Nauczyciela:

– zatrudnienie na pełen etat na dzień przed złożeniem wniosku o urlop zdrowotny, – umowa na czas nieokreślony, – przepracowane nieprzerwanie co najmniej siedem lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (w tym czasie dopuszczalne są okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, pod warunkiem że łącznie nie trwały dłużej niż sześć miesięcy), – ma orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Depresja a urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia można uzyskać także, jeśli lekarz medycyny pracy uzyska informację od psychiatry o potrzebie podjęcia leczenia i wykaże, że choroba jest wywołana pracą lub może wywołać chorobę zawodową. Choroby psychiczne, w tym nerwica i depresja, mogą więc zostać uznane za uzasadniające potrzebę uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Czy urlop dla poratowania zdrowia jest płatny?

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli jest płatny, pracownicy otrzymują wynagrodzenie przez cały czas jego trwania. Na urlopie zdrowotnym nauczyciel otrzymuje co miesiąc pensję i zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat.

Urlop dla poratowania zdrowia – jakie choroby? 

Nie wszystkie choroby kwalifikują nauczyciela do urlopu zdrowotnego. Lekarz może wydać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wyłącznie, jeśli stwierdzi u pacjenta chorobę zagrażającą wystąpieniem choroby zawodowej albo chorobę, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

Za choroby, które mogą mieć związek z pracą, lekarz może uznać:

– wybrane choroby układu ruchu, – wybrane choroby układu krążenia, – wybrane choroby układu oddechowego, – wybrane choroby układu pokarmowego, – choroby psychiczne, – choroby skóry, – cukrzycę, – niektóre choroby nowotworowe.

Co traci nauczyciel na urlopie zdrowotnym?

Podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel traci prawo do otrzymania trzynastki, jeśli urlop zdrowotny trwał przez cały rok. Nie może też pracować zarobkowo. Gdyby tak się stało, dyrektor szkoły odwoła go z urlopu i wyznaczy termin, kiedy nauczyciel musi wrócić do pracy. Co więcej, za pobieranie wynagrodzenia podczas urlopu zdrowotnego i jednoczesną działalność zarobkową nauczycielowi grożą zarzuty karne za oszustwo i wyłudzanie nienależnego wynagrodzenia. Zgodnie z  art. 286 § 1 Kodeksu karnego grozi za to kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Urlop zdrowotny – jak często?

Nauczyciel może iść na urlop dla poratowania zdrowia kilka razy, a okres nieprzerwanej siedmioletniej pracy jest obowiązujący tylko przed pierwszym urlopem zdrowotnym. Ważne jest jednak to, że urlop zdrowotny nauczyciela nie może trwać łącznie dłużej niż trzy lata, a jednorazowo dłużej niż rok. Na kolejny urlop dla poratowania zdrowia można iść nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego.

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura

Jeżeli nauczyciel ma uprawnienia emerytalne (także do wcześniejszej emerytury pomostowej), nie przysługuje mu urlop zdrowotny. Nie otrzyma go także nauczyciel pobierający emeryturę, który pracuje nadal w szkole.

Jeśli nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, nie może iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Może przebywać na urlopie zdrowotnym maksymalnie do końca miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym nabędzie uprawnienia emerytalne.

Czy urlop zdrowotny wlicza się do emerytury?

Urlop dla poratowania zdrowia wlicza się do emerytury i stażu pracy, a także do nagrody jubileuszowej. 

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia 

Aby otrzymać urlop zdrowotny, nauczyciel musi złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel nie ma obowiązku uzasadniania wniosku, czyli informowania pracodawcy, z jakiego powodu ubiega się o urlop zdrowotny. Jeśli spełnia wymagane do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia warunki, dyrektor w ciągu siedmiu dni od otrzymania wniosku skieruje go na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy. 

Jeśli jednak nauczyciel ma skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową od lekarza rodzinnego, dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na tej podstawie. 

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia można złożyć także podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. przebywając na urlopie wypoczynkowym.

Urlop dla poratowania zdrowia – orzeczenie lekarskie

Koszt badania lekarskiego przez lekarza medycyny pokrywa szkoła. Jeśli lekarz medycyny pracy uzna urlop dla poratowania zdrowia za zasadny, wyda orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia go nauczycielowi i określi czas, jaki jest potrzebny na leczenie. 

Decyzję o wydaniu orzeczenia lekarz medycyny pracy podejmuje na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania, ewentualnych dodatkowych badań lub konsultacji u innych specjalistów oraz dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta.

Orzeczenie lekarskie o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel musi przekazać dyrektorowi szkoły, który ma wówczas obowiązek udzielić mu tego urlopu, a jeśli ma zastrzeżenia do orzeczenia, może złożyć odwołanie. Odwołać się od orzeczenia może także nauczyciel.

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia

Odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania. Lekarz w ciągu siedmiu dni musi przekazać je do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. Jeśli orzeczenie lekarskie wydał lekarz z wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, odwołanie należy złożyć do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy właściwego dla miejsca zamieszkania nauczyciela lub siedziby szkoły. Na rozpatrzenie odwołania ośrodek lub instytut mają 30 dni. W tym czasie nauczyciel przechodzi kolejne badanie, a wydane po nim orzeczenie lekarskie jest ostateczne.

Nauczyciel powracający z urlopu dla poratowania zdrowia

Przed powrotem do pracy z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzyma od dyrektora szkoły skierowanie na badania kontrolne, które mają na celu potwierdzenie, że stan zdrowia pozwala mu na podjęcie pracy. Takie skierowanie wydawane jest w przypadku urlopów zdrowotnych trwających dłużej niż 30 dni. 

Urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy

Jeśli z powodu przebywania na urlopie zdrowotnym nauczyciel nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego, otrzyma po jego zakończeniu urlop uzupełniający – osiem dodatkowych tygodni w ciągu roku szkolnego. Jeśli pracuje w szkole, w której nie ma ferii i wakacji, jego urlop wypoczynkowy, lub niewykorzystana część tego urlopu, zostaną przesunięte na inny termin.

Akt prawny: Karta Nauczyciela; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości

Po dynamicznych wzrostach cen mieszkań, rynek wyraźnie uległ ochłodzeniu. Ceny ofertowe mieszkań spadły w kwietniu w siedmiu z 17 analizowanych miast Polski - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Wśród nich znalazła się Warszawa. W kilku miastach padły jednak kolejne rekordy przeciętnej ceny za metr kwadratowy.

Kraków goni Warszawę. Rekordy w Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu

Kraków goni Warszawę. Rekordy w Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu

Źródło:
tvn24.pl

Nawet 10 milionów zapytań dziennie może wpływać do rejestru zastrzeżeń PESEL - wynika z informacji Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja ta obawia się, że tak duża liczba może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych, choćby z pożyczki czy kredytu.

Klientów banków mogą czekać duże utrudnienia. "To będzie wymagało cierpliwości"

Klientów banków mogą czekać duże utrudnienia. "To będzie wymagało cierpliwości"

Źródło:
tvn24.pl

W tygodniu czekają nas aż dwa dni z zakazem handlu. Sklepy będą zamknięte zarówno w czwartek, 30 maja, w Boże Ciało, jak i w niedzielę, 2 czerwca. Oznacza to, że nie zrobimy w tych dniach większych zakupów. Niektóre sklepy zdecydowały się jednak na wydłużenie godzin pracy w inne dni.

Kalendarz handlowy na długi weekend. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej

Kalendarz handlowy na długi weekend. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej

Źródło:
tvn24.pl

Zawieszenie opłaty mocowej, o którym mowa w ustawie o bonie energetycznym ograniczy wzrost rachunków o mniej więcej jedną czwartą - przekazał prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Jednocześnie zaznaczył, że tegoroczna obniżka nie powinna wpłynąć na zwiększenie tej opłaty w 2025 roku.

Jedna opłata mniej na fakturze za prąd

Jedna opłata mniej na fakturze za prąd

Źródło:
PAP

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta niektórzy klienci sieci sklepów Biedronka zostali wprowadzeni w błąd przy okazji akcji promocyjnej. UOKiK nałożył na właściciela sieci obowiązek przyznania im środków finansowych. Do klientów trafiają już SMS-y z informacją o przyznaniu im vouchera w kwocie 150 złotych.

SMS od Biedronki. "Voucher o wartości 150 zł"

SMS od Biedronki. "Voucher o wartości 150 zł"

Źródło:
tvn24.pl

Zarząd Orlenu przedstawił walnemu zgromadzeniu projekt uchwały o nieudzieleniu absolutorium za 2023 rok poprzedniemu zarządowi i radzie nadzorczej - przekazała spółka. Konsekwencją przyjęcia uchwały będzie brak premii za 2023 rok między innymi dla Daniela Obajtka.

Obajtek może stracić premię. Jest projekt

Obajtek może stracić premię. Jest projekt

Źródło:
tvn24.pl

Złoty w środę po południu słabnie wobec głównych walut. To reakcja na najnowsze informacje dotyczące inflacji w Polsce. Zdaniem ekonomistów dane mogą wywierać presję na Radę Polityki Pieniężnej, by ta zastanowiła się nad obniżką stóp procentowych.

Złoty reaguje na dane o inflacji w Polsce

Złoty reaguje na dane o inflacji w Polsce

Źródło:
PAP

Pod koniec maja ceny paliw są niższe niż w ubiegłym tygodniu - informują analitycy e-petrol. Jak dodali, obniżka wyniosła około 4-5 groszy zarówno na litrze benzyny 95-oktanowej, jak i diesla. Gdzie tankowanie przed długim weekendem będzie najtańsze?

Dobre wieści dla kierowców przed długim weekendem

Dobre wieści dla kierowców przed długim weekendem

Źródło:
PAP

Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął podczas wtorkowego posiedzenia rząd. Ile wyniesie czternastka brutto, a ile netto, czyli na rękę? Przedstawiamy wyliczenia głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt Piotra Juszczyka.

Emerytury i czternastki. Ile brutto, ile na rękę. Wyliczenia

Emerytury i czternastki. Ile brutto, ile na rękę. Wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl

Mniej niż połowa ankietowanych chce skrócenia tygodnia pracy do czterech dni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS. Przeciwnych temu pomysłowi, nawet przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń, jest niemal 40 procent badanych.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki sondażu

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki sondażu

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Komisja Europejska miała prawo do potrącenia kary w wysokości 68,5 miliona euro (290 milionów złotych) za brak wstrzymania prac w kopalni Turów po skardze Czech - zdecydował w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po rozpatrzeniu wniosku o ich anulowanie, złożonego jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Jest decyzja TSUE w sprawie kar dla Polski

Jest decyzja TSUE w sprawie kar dla Polski

Źródło:
PAP

Policja zajęła już blisko 1,6 tysiąca samochodów kierowcom, którzy prowadzili po alkoholu. Ta kara nie ograniczyła znacząco liczby pijanych na drogach - informuje w środę "Rzeczpospolita".

Zimny prysznic był tylko na początku. Alarmujące dane

Zimny prysznic był tylko na początku. Alarmujące dane

Źródło:
PAP

Po roku obowiązywania zmian w Kodeksie pracy największą popularnością cieszą się rozwiązania dla rodziców - uważa ekspertka od rynku pracy Monika Smulewicz. Jej zdaniem kontrowersyjny jest natomiast zapis o dodatkowym wolnym z powodu siły wyższej. - Falę urlopów z tego tytułu mieliśmy w grudniu, gdy pracownicy wykorzystali już wszystkie dni wolne - tłumaczy.

Rewolucja dla pracowników w sprawie dni wolnych. "Przepis jest dość kontrowersyjny"

Rewolucja dla pracowników w sprawie dni wolnych. "Przepis jest dość kontrowersyjny"

Źródło:
tvn24.pl

W ramach 800 plus Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał w środę na konta rodziców ponad pół miliarda złotych – wynika z danych udostępnionych przez ZUS. Wraz z nowym miesiącem rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy programu.

Potężna kwota trafi na konta. Trzeba złożyć wniosek

Potężna kwota trafi na konta. Trzeba złożyć wniosek

Źródło:
PAP

W tegorocznym sezonie greckie plaże będą pod nadzorem dronów. Tamtejsze służby zaczęły je wykorzystywać do walki z próbami ograniczania dostępu do wybrzeża przez prywatne podmioty.

Kary mogą być dotkliwe. Plaże pod kontrolą dronów

Kary mogą być dotkliwe. Plaże pod kontrolą dronów

Źródło:
PAP

Całemu zarządowi Orlenu w 2023 roku wypłacono w sumie ponad 24 miliony złotych z tytułu wynagrodzeń - wynika z opublikowanego we wtorek przez koncern sprawozdania rady nadzorczej. Najwięcej otrzymał były prezes - Daniel Obajtek.

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Źródło:
PAP

"Praktyki stosowane przez obie platformy mogą stanowić wielopoziomowe naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie między innymi ochrony konsumentów" - przekazało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W komunikacie wskazano, że chodzi o Temu i Shein.

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wnioski o wakacje kredytowe w większości banków można składać już od 15 maja. Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z odroczenia spłaty hipoteki, powinni jednak uważać, gdyż w tym roku program działa na nowych zasadach.

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Źródło:
tvn24.pl

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca, w którym zostanie wypłacona tak zwana 14. emerytura. Kancelaria premiera przekazała, że - tak jak w roku ubiegłym - miesiącem wypłat "czternastek" będzie wrzesień. Czternasta emerytura w podstawowej wysokości ma wynosić 1780,96 zł brutto.

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Oszczędności, nieruchomości, akcje i samochody znalazły się w oświadczeniach majątkowych europosłów przygotowanych w związku z końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Sejmu.

Europosłowie pokazali majątki

Europosłowie pokazali majątki

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity przychodów dla pracujących wcześniejszych emerytów i niektórych rencistów - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłacanego świadczenia

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Źródło:
PAP