Bat na unikających podatków. Będzie specjalna klauzula

Z kraju

Pixabay.com (CC0)Sejm zajmie się m.in. propozycją wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Sejm na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu zajmie się m.in. propozycją wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz projektem wiążącym się z kwestią przyjmowania uchodźców. Rozpatrzy też propozycję ws. ochrony w pracy kobiet w ciąży i karmiących matek.

Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli obejścia prawa, która ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez firmy. Klauzula ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Projekt przewiduje, że klauzula miałaby zastosowanie tylko wtedy, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa sztucznych czynności, przekraczała w roku podatkowym kwotę 100 tys. zł. Minister finansów miałby wydawać tzw. opinie zabezpieczające, mające gwarantować, że określone działania podatnika nie będą ocenione jako unikanie opodatkowania. Powołana ma zostać niezależna od ministerstwa Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy dotyczące unikania opodatkowania.

Informatyzacja administracji podatkowej

Niewykluczone, że Sejm zajmie się w tym tygodniu także projektem ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Projekt przewiduje, że resort finansów będzie mógł powołać spółkę celową, która ma przygotować narzędzia informatyczne ułatwiające fiskusowi walkę z oszustwami w VAT. Sejm będzie też kontynuował pracę nad projektem ustawy obniżającym limit płatności gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Według rządowego projektu noweli firmy, które płatności powyżej 15 tys. zł będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. Zmiany, według resortu, mają na celu ograniczenia szarej strefy.

Równe szanse

Ponadto posłowie rozpatrzą projekt zmian w Kodeksie pracy, który służy harmonizacji polskiego prawa z przepisami UE o równości szans i traktowania kobiet i mężczyzn w pracy. Obecnie - zgodnie z Kodeksem pracy - nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że kobiety w ciąży i matki karmiące dziecko piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie. W projekcie proponuje się również doprecyzowanie upoważnienia dla rządu do określenia w rozporządzeniu wykazu obejmującego prace mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wiążą się one - według propozycji - z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów. Brane pod uwagę mają być też sposób i warunki wykonywania tych prac, z uwzględnieniem rodzajów czynników środowiska pracy i poziomu ich występowania.

O cudzoziemcach

Sejm zajmie się też ponownie rządowym projektem nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zakłada on wydłużenie terminu przewidzianego na przekazanie przez komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży Granicznej lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informacji Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie "dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego". Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami organy te mają na to siedem dni. Okres ten ma wydłużyć się do 45 dni, z możliwością dalszego przedłużenia o kolejne 14 dni (ale nie więcej), jeśli sytuacja jest szczególna. W ocenie MSWiA proponowane rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez polskie służby zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP. Rządowy projekt ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do decyzji Rady UE z września 2015 r. Zgodnie z nią - w ramach unijnych programów relokacji uchodźców - w latach 2016-2017 do krajów UE ma trafić 160 tys. osób. Polska w ciągu dwóch lat ma przyjąć ok. 7 tys. osób.

Prawo łowieckie

Sejm zajmie się też przygotowanym przez PSL projektem ustawy o szkodach łowieckich, który zakłada m.in. rozszerzenie katalogu zwierząt powodujących szkody, za które wypłacane są odszkodowania łowieckie. Obecnie szkody łowieckie ograniczone są tylko do wyrządzanych przez kilka gatunków: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Projekt rozszerza ten katalog o zwierzęta zarówno objęte ochroną, jak i zwierzęta łowne niepodlegające ochronie gatunkowej. Chodzi m.in. o kormorana, który objęty jest ochroną, a powoduje duże szkody w gospodarstwach rybackich. Ponadto - zgodnie z propozycją ludowców - odszkodowania wypłacane byłyby nie tylko za szkody jakie występują w uprawach i płodach rolnych, czyli głównie na polach, ale także za szkody łowieckie wyrządzane w obwodach rybackich. Zaplanowane jest też drugie czytanie przygotowanego przez PiS projektu noweli Prawa łowieckiego, które także zmienia sposób szacowania i ustalania wysokości odszkodowań łowieckich. Ten projekt odnosi się z kolei jedynie do odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Zakłada powstanie funduszu odszkodowawczego z udziałem pieniędzy z budżetu państwa. W szacowaniu szkód, podobnie jak w przypadku projektu PSL, mogliby też uczestniczyć oprócz właścicieli, także myśliwi oraz przedstawiciele izb rolniczych.

Publiczna służba krwi

Posłowie będą również kontynuowali pracę nad projektem nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi, który przewiduje wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych, które gwarantują bezpieczeństwo biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiednich standardów w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Sejm zajmie się również obywatelskim projektem o zawodzie fizjoterapeuty, który przewiduje określenie zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym m.in. kwestii kształcenia i odpowiedzialności zawodowej. W myśl projektu zawód fizjoterapeuty polegać ma m.in. na samodzielnej kwalifikacji pacjenta do poddania zabiegom fizjoterapeutycznym, dobieraniu i dostosowywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych (w tym masażu), wyrobów ortopedycznych i pomocniczych wyrobów medycznych, nauczaniu prawidłowego posługiwania się nimi i prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Nowy poseł

Sejm zajmie się również obywatelskim projektem ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz sprawozdaniem komisji o projekcie ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Posłowie wysłuchają też informacji o realizacji działań wynikających z "Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w 2014 roku. W Sejmie ślubowanie poselskie złoży Andrzej Melak, który obejmie mandat poselski po zmarłym na początku kwietnia pośle PiS Arturze Górskim.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem:

Rozliczenie wspólnie z małżonkiemTVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pixabay.com (CC0)

Tagi:
Raporty: